POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - podzakonska pravila - izmjena općih uvjeta - propisi predsjednika hrvatska ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O DRŽAVNOM PROTOKOLU REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utemeljuje Državni protokol Republike Hrvatske. Državni protokol Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Državni protokol) se utemeljuje, kao zajednička stručna služba predsjednika Republike Hrvatske. Sabora Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske koja, prema ustanovljenom redu običaja i pravilima ceremonijala, obavlja stručne, organizatorske i tehničke poslove protokola i ceremonijala za potrebe predsjednika Republike, Sabora, Vlade. Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva obrane i drugih odgovarajućih tijela državne vlasti i državne uprave, te poslove i programe za posebne svećane i druge prigode od značenja za Republiku Hrvatsku, poslove koji se odnose na ostvarivanje prava predstavnika drugih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, kao i druge odgovarajuće protokolarne poslove i programe.
Članak 2.
Za obavljanje poslova iz članka 1. ove odluke ustrojavaju se odjeli, kao unutarnje ustrojstvene jedinice Državnog protokola pri: Uredu predsjednika Republike, Saboru, Vladi, Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu obrane.
Članak 3.
Radom Državnog protokola upravlja ravnatelj s položajem veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova. Ravnatelja imenuje i razrješava od dužnosti predsjednik Republike, na prijedlog predstojnika Ureda predsjednika Republike. Ravnatelj za svoj rad odgovara predsjedniku Republike, a neposredno predstojniku Ureda predsjednika Republike.
Članak 4.
Ravnatelj Državnog protokola ima zamjenika. Zamjenika ravnatelja Državnog protokola imenuje i razrješava od dužnosti predstojnik Ureda predsjednika Republike na prijedlog ravnatelja. Zamjenik ravnatelja za svoj rad odgovara predstojniku Ureda a neposredno ravnatelju. Zamjenik zamjenjuje ravnatelja u okviru njegova djelokruga u poslovima koje mu povjeri, a u cijelosti u slučaju njegove izočnosti ili spriječenosti.
Članak 5.
Rad odjela iz članka 2. ove Odluke vode pročelnici. Pročelnika odjela Državnog protokola pri Saboru imenuje i razrješava od dužnosti predsjednik Sabora na prijedlog ravnatelja. Pročelnik za svoj rad odgovara predsjedriku Sabora, a neposredno ravnatelju. Pročelnika odjela Državnog protokola pri Vladi imenuje i razrješava od dužnosti predsjednik Vlade na prijedlog ravnatelja. Pročelnik za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade, neposredno ravnatelju. Pročelnika odjela Državnog protokola pri Ministarstvu vanjskih poslova imenuje i razrješava od dužnosti ministar vanjskih poslova na prijedlog ravnatelja. Pročelnik za svoj rad odgovara ministru vanjskih poslova, a neposredno ravnatelju. Pročelnika odjela Državnog protokola pri Ministarstvu obrane imenuje i razrješava od dužnosti ministar obrane na prijedlog ravnatelja. Pročelnik za svoj rad odgovara ministru obrane, a neposredno ravnatelju. Pročelnik odjela Državnog protokola pomaže ravnatelju u radu te obavlja druge stručne poslove koje mu povjeri ravnatelj.
Članak 6.
Odjelom Državnog protokola ustrojenom pri Uredu predsjednika Republike neposredno upravlja ravnatelj Državnog protokola i za svoj rad odgovara predstojniku Ureda predsjednika Republike.
Članak 7.
Ustrojstvo i djelokrug unutarnjih ustrojstvenih jedinica Državnog protokola, način rada i druga pitanja od značenja za rad Državnog protokola koja nisu uređena ovom odlukom, potanje se uređuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i radu Državnog protokola, kojega donosi ravnatelj Državnog protokola uz suglasnost predstojnika Ureda predsjednika Republike. Ravnatelj Državnog protokola donijet će Pravilnik iz prednjeg stavka u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Članak 8.
Sredstva za rad Državnog protokola utvrđuju se državnim proračunom. Državni protokol je vlastan da u okviru poslova i zadataka iz svojeg djelokruga i u okviru odobrenih sredstava, sklapa ugovore i zaključuje druge pravne poslove.
Na osiguravanje, raspoređivanje i korištenje sredstava za rad Državnog protokola, te na korištenje i održavanje stvari opreme i druge imovine koju koristi Državni protokol. odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 67. do 72. Zakona o sustavu državne uprave i drugi odgovarajući propisi.
Članak 9.
Poslove Državnog protokola obavljaju državni službenici i namještenici, u skladu s pravilnikom iz članka 7. ove Odluke. Poslove Državnog protokola mogu obavljati i službenici i namještenici tijela državne vlasti i tijela državne uprave pri kojima sa ustrojeni odjeli Državnog protokola, i to na temelju sporazuma ravnatelja Državnog protokola i odgovarajućih dužnosnika tih tijela. U obavljanju zadataka i poslova iz djelokruga Državnog protokola službenici i namještenici imaju prava, dužnosti i odgovornosti utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave, drugim na zakonu utemeljenim propisima i ovom Odlukom.
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, Državni protokol preuzima sredstva, prava i obveze Ureda za opće poslove i protokol Vlade Republike Hrvatske, koja su vezana uz djelokrug Državnog protokola, a preuzima i djelatnike tog Ureda na protokolarnim poslovima. Popis imovine iz stavka 1. ovog članka izvršit će zajednička komisija koju će osnovati zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Republike i predstojnik Ureda za opće poslove i protokol Vlade Republike Hrvatske.
Članak 11.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Ured za opće poslove i protokol Vlade Republike Hrvatske prestaje obavljati poslove iz djelokruga Državnog protokola.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama".
PA4-27/1-1
Zagreb, 14. ožujka 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti