POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - osnovni sadržaj - zakon o odgoju - izmjena posebnih uzanca ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 11. i članka 67. stavka 1. točke 7. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 26/93, 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 1994. godine donio je
ODLUKU
O OBVEZNOJ REZERVI BANAKA I ŠTEDIONICA
I.
Banke i štedionice dužne su obračunavati i održavaći obveznu rezervu u visini na način i u rokovima što su utvrđeni ovom Odlukom.
II.
Banke obračunavaju obveznu rezervu i to: a) po stopi od 28,3%, na sve depozite, na sredstva pribavljena izdavanjem vrijednosnih papira (osim vlasničkih vrijednosnih papira banke) te na zajmove dobivene od pravnih osoba i građana; b) po stopi od 100% na depozite poduzeća i financijskih institucija čiji su osnivači poslovne banke. Štedionice obračunavaju obveznu rezervu po stopi od 7,5% na obračunsku osnovicu iz stavka 1. ove točke.
III.
Banke i štedionice ne obračunavaju obveznu rezervu:

  1. na devizne depozite;
  2. na sredstva depozita koja su primljena na ime-pomoći područjima nastradalim od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja;
  3. na sredstva dobivena od Narodne banke Hrvatske;
  4. na kredite dobivene od banaka i štedionica;
  5. na kredite dobivene od Hrvatske kreditne banke za obnovu namijenjene za obnovu i
  6. na posebne uloge pravnih i fizičkih osoba koji imaju status dopunskog kapitala.

IV.
Obveznu rezervu iz ove Odluke banke i štedionice obračunavaju za razdoblje od četiri tjedna, počevši od ponedjeljka, a odriavaju u razdoblju od dva tjedna, počevši od ponedjeljka.
V.
Obračun obvezne rezerve obavlja se prema prosječnom dnevnom stanju osnovice za obračun u smislu točke II. i III. ove Odluke za to obračunsko razdoblje. Prosječno dnevno stanje obračunske osnovice za jedno obračunsko razdoblje računa se tako da se zbroje dnevna stanja obračunske osnovice svakog radnog dana (radnim danom smatra se i subota) i dobiveni zbroj podijeli brojem radnih dana tog obračunskog razdoblja.
VI.
Obračunska razdoblja mijenjaju se svaka dva tjedna. Obračun obvezne rezerve banke i štedionice sastavljaju u ponedjeljak, osmi dan po isteku obračunskog razdoblja, a razdoblje održavanja obračunate obvezne rezerve počinje na dan sastavljanja obračuna.
VII.
Od obvezne rezerve, obračunate u smislu ove Odluke, banke mogu određeni postotak, a najviše 25%, održavati prosječnim dnevnim stanjem na žiro-računima (Rn 1000 i Rn 1002) te računu blagajna (Rn 101) za to razdoblje održavanja. Postotak obračunate obvezne rezerve koji se održava u smislu stavka 1. ove točke određuje banka a jednom određeni postotak banka može promijeniti (u granicama postavljenim stavkom 1. ove točke, odnosno stavkom 3. točke XI. ove Odluke) najkasnije na dan sastavljanja obračuna obvezne rezerve za sljedeće razdoblje održavanja. Prosječno dnevno stanje računa iz stavka 1. ove točke izračunava se analogno stavku 2. točke V. ove Odluke te ne smije biti manje od postotnog udjela obračunate obvezne rezerve, određenog u smislu ove točke.
VIII.
Preostali dio obračunate obvezne rezerve, po odbitku postotnog udjela određenog u smislu točke VII. ove Odluke, banke izdvajaju kod Narodne banke Hrvatske, prenošenjem tih sredstava na posebni račun izdvojene obvezne rezerve banaka što ga vodi Zavod za platni promet.
Izdvajanje se obavlja u ponedjeljak, prvi dan novog razdoblja održavanja i vrijedi do sljedećeg izdvajanja.
IX.
Štedionice održavaju obveznu rezervu prosječnim dnevnim stanjem na žiro-računu (Rn 1000) te računu blagajna (Rn 101) za razdoblje održavanja.
Prosječno dnevno stanje određuje se analogno stavku 2. točke V. ove Odluke a ne smije biti manje od obvezne rezerve obračunate u smislu ove Odluke.
Štedionice ne izdvajaju sredstva obvezne rezerve na poseban račun kod Narodne banke Hrvatske.
X.
Razdoblja održavanja mijenjaju se svaka dva tjedna. Obračun održavanja dijela obvezne rezerve banaka u smislu točke VII. ove Odluke te obvezne rezerve štedionica u smislu točke IX. ove Odluke banke i štedionice sastavljaju u ponedjeljak, prvi dan po završetku tog razdoblja odriavanja, odnosno na dan sastavljanja obračuna obvezne rezerve za novo razdoblje održavanja.
XI.
Ukoliko banka ili štedionica ne odriava obveznu rezervu u smislu ove odluke na nedostajuća sredstva plaća se kamata po stopi koju određuje Narodna banka Hrvatske.
Ako banka nije izdvojila obveznu rezervu u smislu točke VIII. ove Odluke u punom iznosu, uplatu nedostajućih sredstava izvršava Zavod za platni promet po uključenju deponenata, sekundarnih izvora likvidnosti i intervencija na Tržištu novca na teret sredstava interventnih kredita Narodne banke Hrvatske. Za banku koja ne održava dio obvezne rezerve u smislu točke VII. ove Odluke, za sljedeće razdoblje održavanja povečava se postotak minimalnog udjela ukupno obračunate obvezne rezerve koji banka mora izdvojiti na poseban račun kod Narodne banke Hrvatske, i to za postotak iznosa nedostajućih sredstava od ukupno obračunate obvezne rezerve za proteklo razdoblje održavanja.
XII.
Obračun odreavanja obvezne rezerve u smislu točke VII. i točke IX. ove Odluke, banke i štedionice sastavljaju na obrascu što ga propisuje Narodna banka Hrvatske i dostavljaju ga Narodnoj banci Hrvatske sukladno odredbama točke X. nve Odluke.
XIII.
Obračun obvezne rezerve banke i štedionice sastavljaju na obrascu što ga propisuje Narodna banka Hrvatske i dostavljaju ga Zavodu za platni promet suglasno odredbama točke VI. ove Odluke. Uz obračun obvezne rezerve banke podnose odgovarajući nalog za uplatu odnosno vračanje razlike između stanja obvezne rezerve na posebnom računu kod Zavoda za platni promet i dijela obvezne rezerve koji se po podnesenom obračunu izdvaja na taj račun. Dva primjerka obračuna obvezne rezerve banke i štedionice dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske najkasnije u ponedjeljak, prvi dan novog razdoblja održavanja, radi kontrole ispravnosti obračuna. Uz obračun, banke će dostaviti i primjerak naloga za uplatu odnosno vračanje razlike nastale između dijela obvezne rezerve koji se po tom obračunu izdvaja na poseban račun obvezne rezerve banaka kod Zavoda za platni promet i stanja na tom računu.
XIV.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br. 15/94).
XV.
Ova Odluka stupa na snagu 9. siječnja 1995. godine, s tim da prvo razdoblje održavanja obvezne rezerve po ovoj Odluci počinje 9. siječnja 1995. godine za obračunsko razdoblje od s. prosinca 1994. do 1. siječnja 1995. godine.
O.br. 275/94.
Zagreb, 21. studenoga 1994.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti