POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - odluke i uredbe - podaci o građevinskoj - rješenje o obustavi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

GRADSKO VIJEČE GRADA KARLOVCA
Gradsko vijeće Grada Karlovca temeljem članka 30 i 46. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine" br. 117/93) i članka 29. Statutarne Odluke o privremenom ustrojstvu tijela grada Karlovca ("Glasnik grada Karlovca" 3/93), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 9. sjednici održanoj 10. ožujka 1994 godine, donijelo je
ODLUKU
O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK
1. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuju stope, visina, te način obračuna i plaćanja prireza na porez na dohodak što je vlastiti izvor prihoda Grada Karlovca (u daljnjem tekstu: Grad).
II. PRIREZ NA POREZ NA DOHODAK
Članak 2.
Prirez na porez na dohodak plaća se na području Grada Karlovca prema Zakonu o porezu na dohodak, Pravilniku o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina) i prezna ovoj Odluci.
Članak 3.
Prirez na porez na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti i porez na dohodak od imovine i imovinsk ih prava.
Članak 4.
Prirez na porez na dohodak od nesamostalnog rada plaća se na porez:
- iz plaća radnog odnosa u skladu s propisima o radu
- na mirovine i druge dohotke iz ranijeg radnog odnosa bez obzira da li ga uplaćuje poslodavac ili druga pravna osoba,
- na primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada iznad najnižih iznosa utvrđenih općim kolektivnim ugovorom,
- iz plaća iz radnog odnosa što ih isplati druga osoba,
- iz svih drugih primitaka po osnovi rada i u svezi s radona.
- na premije osiguranja, što ih pravne i fizičke osobe plaćaju za svoje radnike i druge osobe po osnovi osiguranja života, dodatne mirovine i njihove imovine te na stipendije isplaćene iznad minimalne plaće,
- na plaće poduzetnika (poduzetnička plaća) koje ulaze u rashod pri utvrđivanju poreza na dohodak, odnosno poreza na dobit,
- na dohodak od nesamostalnog rada kojim se smatraju i druga primanja koja se umjesto u novcu nadoknađuju u stvarima ili u drugom obliku, koja ima novčanu vrijednost kao što su korištenje zgrada, plovnih objekata i automobila u vlasništvu poduzetnika, nadoknađivanje najamnine za stanovanjem, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i drugo. Prirez na porez na dohodak plaćaju i fizičke osobe koje povremeno i privremeno na temelju ugovora o radu ili ugovora o djelu obavljaju određene usluge pravnim i fizičkim osobama ako nisu s njima u radnom odnosu.
Članak 5.
Prirez na porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća se na porez na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja, na porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva i drugih djelatnosti čiji je trajni cilj ostvarivanje dohotka, te na porez na dohodak od autorskih prava, patenata i znakekva raztikovanja (u daljnjem tekstu: autorska prava).
Članak 6.
Prirez na porez na dohodak od imovine i imovinskih prava plaća se na porez:
- na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren izdavanjem u zakup, odnosno najam nekretnina i pokretnih stvari,
- na dohodak što ga ostvari nositelj imovinskog autorskog prava i prava industrijskog vlasništva,
- na dohodak što ga fizička osoba ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava unutar roka od tri godine od dana nabave.
Članak 7.
Obveznik prireza na porez na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak. Prirez na porez na dohodak plaća se prema prebivalištu obveznika.
Članak 8.
Osnovica prireza na porez na dohodak je porez na dohodak utvrđen prema Zakonu o porezu na dohodak.
Članak 9.
Prirez na porez na dohodak utvrđuje se za kalendarsku godinu, odnosno za kraće razdoblje vezano uz ostvarenje dohotka i oporezivanje tog dohotka u toj godini.
Članak 10.
Prirez na porez na dohodak ne plaća se na primanja koja se ne smatraju dohotkom. koja su oslobodena od plaćanja poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.
Članak 11.
Prirez na dohodak se uvodi primjenom koeficijenta prireza 1,30 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Karlovcu. Primjenom koeficijenta iz stavka 1., prirez na porez na dohodak plaća se po stopi od 7,5%.
Članak 12.
Predujam prireza na porez na dohodak od nesamostalnog rada obračunava i uplaćuje isplatitelj pri svakoj isplati dohotka i obračunu poreza na dohtkdak, odnosno obveznik poreza na dohodak na naćin i u rokovima propisanim Zakonom o porezu na dohodak i: Pravilnikom o na činu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
Članak 13.
Fizičke osobe, obveznici poreza na dohodak od nesamostalnog rada koje dohodak ostvaruju neposredno iz inozemstva i fizičke osobe zaposlene u diplomatskom odnosno konzularnom predstavništvu strane države, međunarodnoj organizaciji ili kod predstavništva ili organizacije koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet, te strane organizacije koje ne uživaju diplomatski imunitet u Republici Hrvatskoj za zaposlene gradane i strane državljane, predujam prireza na porez na dohodak obračunavaju i plaćaju u roku sedam dana od dana primitka dohotka, prema odredbama Zakona o porezu na dohckdak.
Članak 14.
Podaci o obračunatom i uplaćenom prirezu na porez na dohodak na plaće, mirovine i druge dohotke od nesamostalnog rada unose se u karticu poreza na dohodak od ne samostalnog rada.
Članak 15.
Prirez na porez na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje se u korist Proračuna Grada.
Članak 16.
Predujam prireza na porez na dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja i drugih djelatnosti čiji je trajni cilj ostvarivanje dohotka, obračunava i uplaćuje obveznik poreza na dohodak na porez što ga plaća mjesečno i to do posljednjeg dana za tekući mjesec, prema Zakonu o porezu na dohodak. Prirez na porez na dohodak od autorskih prava obračunava i uplaćuje isplatitelj dohotka od autorskih prava pri svakoj pojedinačnoj isplati, odnosno obračunu poreza na način i u rokovima propisanim Zakonom o porezu na dohodak.
Članak 17.
Prirez na porez na dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno obrta i slobodnih zanimanja i drugih djelatnosri, od poreza na dohodak od poljoprivrede i šumarštva i poz-eza na dohodak od imovine i imovinskih prava,utvrđuje se, obračunava i naplaćuje na način i u rokovima propisanim Zakonom o porezu na dohodak i ovom Odlukom.
Članak 18.
Prirez na porez na dohodak utvrđuje se rješenjem prema prebivalištk: obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi.
Članak 19.
Poslove razreza, naplate. rješavanja žalbi i drugih pravnih Ijekova, kao i vođenje cijelog upravnog postupka u svezi naplate gradskih prireza, obavljat će ili Porezna uprava Karlovac ili Odjel za Proračun i financije Grada Karlovca. Ukoliko će poslove iz prethodnog stavka obavljati Porezna uprava Karlovac, Grad Karlovac će sa njom. glede ovih poslova, zaključiti poseban ugovor.
Članak 20.
Kada obveznik prireza na porez na dohodak, dospjeli prirez ne plati u propisanom roku, prirez se prisilno naplaćuje po odredbama o prisilnoj naplati prema Zakonu o porezu na dohodak. Kod više plaćenog predujma prireza na porez na dohodak, primjenjuju se odredbe o povratu iz Zakona o porezu na dohodak.
Članak 21.
Kaznene i prekršajne odredbe, te odredbe o zastari i obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak jednako se primjenjuju i za prirez na porez na dohodak propisan ovom Odlukom.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim prirezima i o prirezu na porez na dohodak ("Narodne novine" broj 13/94) u dijelu koji se odnosi na prirez na porez na dohodak.
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 021-05/44-01/22
Karlovac. 10. ožujka 1994.
Predsjednik Gradskog vijeća
Dragutin Mikša, dipl. ing., v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti