POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - odbori - zakon o izvršavanju - objava iznosa prosječne ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 11. stavka (5) Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija ("Narodne novine", broj 112/93 ) ministar financija donosi

PRAVILNIK
o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (u daljem tekstu Pravilnik) propisuje se vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje knjigovodstvenih isprava, organizacija knjigovodstva, prava i obveze ovlaštenih osoba, popis imovine i obveza, pravila vrednovanja, revalorizacija i prepravljanje financijskih izvještaja, računski plan, fondovsko računovodstvo, stope ispravaka vrijednosti dugotrajne imovine i drugo u svezi računovodstva neprofitnih organizacija i provedbe Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (u daljem tekstu: Uredba).

Članak 2.
Računovodstvo neprofitnih organizacija propisano ovim Pravilnikom i Uredbom temelji se na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima i to:
- istinitosti,
- točnosti.
- pouzdanosti,
- dosljednosti,
- opreznosti,
- isticanju suštine iznad forme i
- pojedinačnom iskazivanju pozicija.

Članak 3.
(1) Neprofitna organizacija obvezna je u svonl knjigovodstvu osigurati podatke:

 1. u stanju i kretanju svih sredstava koja koristi i o izvorima i vrstama tih sredstava,
 2. u izvršenju sredstava odnosno akta na temelju kojeg financira redovna djelatnost,
 3. o sredstvima za posebne namjene i korištenju tih sredstava,
 4. potrebne za utvrđivanje sredstava za redovnu djelatnost,
 5. potrebne za utvđivanje sredstava za posebne namjene i njihovo korištenje,

(2) Neprofitna organizacija obvezna je podatke iz stavka (1) uvog članka osigurati za svaku djelatnost zasebno odnosno putem posebnog računovoustvenog fonda te odvojeno za tekuće (redovno) poslovanje i Kapitalne prihode - izdatke.

Članak 4.
Neprofitna organizacija vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa (u daljnjem tekstu računski plan), koji je propisan ovim Pravilnikom.

Il. POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

Članak 5.
(1) U svome knjigovodstvu neprofitna organizacija vodi ove poslovne knjige: dnevnik, glavnu knjigu, kao i pomoćne knjige. Od pomoćnih knjiga obvezne su knjiga blagajne, knjiga inventara, knjiga materijala i knjiga ulaznih i izlaznih faktura.
(2) Poslovne knjige imaju važnost javne isprave.

Članak 6.
Poslovne knjige vode se ovisno o tehnici unosa poslovnih događaja i transakcija u skladu sa člankom 8. Uredbe.

Članak 7.
(1 ) U dnevniku se kronološkim redom knjiže svi poslovni događaji i transakcije, i to čim nastanu.
(2) Dnevnik može biti jedan za knjiženje svih puslovnih događaja i transakcija ili ih može biti više za knjiženje pojedinih vrsta poslovnih događaja i transakcija.

Članak 8.
Neprofitna organizacija koja u knjigovodstvu primjenjuje elektronično računalo ili mehanička sredstva za knjiženje nije obvezna voditi poseban dnevnik ako se takvim knjiženjem osiguravaju knjiženje poslovnih promjena kronološkim redom i kontrola.

Članak 9.
(1) Glavna knjiga se sastoji od osnovnih računa (sintetički računi) propisanih računskim planom, na kojima se knjiže stanje i promjene u sredstvima i njihovim izvorima, prihodi i izdaci te konačan raspored sredstava.

(2) U knjigu inventara upisuju se sve nepokretne i pokretne stvari (imovina) onim redom kako su nabavljene i ispisuju se kad se rashoduju ili otuđuju.

Članak 10.
(1) Poslovne knjige vode se uredno, i to tako:

1) da se iz njih može točno utvrditi financijsko poslovnje raščlanjeno na pojedine poslovne promjene, po kronološkom redu i bruto-iznosima bez prijeboja;

2) da se u njima ne ostavljaju praznine, nego da se kronološkim redum ispunjava sav prostor za knjiženje;

3) de se upis ne smije brisati ni u pravilu prepravliati, a ako se ispravak ipak učini, onda to treba obaviti tako da se može jasno vidjeti prvobitni tekst;

4) da se ne obavljaju nikakve izmjene za koje ne bi bilo moguće utvrditi jesu li učinjene prilikorn prvoga knjiženja ili naknadno:

5) da se nepovezani listovi knjige ne smiju uništavati ni vaditi listovi iz povezanih knjiga;

6) da se sva knjiženja mraju zasnivati na knjigovodstvenim dokumentima iz kojih se može utvrditi osnov za knjiženje;

7) da se storniranje pogrešno knjiženih poslovnih promjena obavlja obvezno metodom crvenog storna.

(2) Neprofitna organizacija koja obavlja knjiženje mehaničkim ili elektroničkim računalom bez naprave za odbijanje proknjiženih iznosa, obavlja storna knjiženja na način koji omogućuju računala.

Članak 11.
(1) Neprofitna organizacija na početku svoga poslovanja obvezna je utvrditi stvarno stanje svih sredstava i njihovih izvora i na temelju tako utvrdenog stanja sastaviti početnu bilancu.
(2) Stvarno stanje sredstava i njihovih izvora utvrđuje se popisom (inventurom).
(3) Na temelju početne bilance, neprofitna organizacija otvara poslovne knjige.

Članak 12.
(1) Nakon završetka poslovne godine, knjige se zaključuju i povezuju, a dnevnik i glavnu knjigu i na posljednjoj stranici potpisuju zakonski predstavnik (u daljnjem tekstu naredbodavatelj) i osoba koju zakonski predstavnik ovlasti za vođenje knjigovodstva (u daljnjem tekstu računopolagatelj).

Članak 13.
(1) Knjiženje svake nastale poslovne promjene u sredstvima ili izvorima sredstava. prihodima, ili izdacima, može se obaviti samo na temelju knjigovodstvene isprave.
(2) Knjigovodstvene isprave sastavljaju se u času nastale poslovne promjene.
(3) Sadržaj knjigovodstvene isprave mora biti takav da nesumnjivo pokazuje nastalu poslovnu promjenu i da sadrži podatke za knjiženje.

Članak 14.
(1) Obavljene knjigovodstvene promjene osnivaju se, u pravilu, na dokumentima, kao što su: kupoprodajni ugovori i naredbe ili nalozi za izvršenje tih promjena. Pisane naredbe ili nalozi mogu i sami u času nastanka promjene postati dokumenti za provedbu, kao što su nalozi za isplatu, trebovenja materijala i slično, na kojima je potvrđeno izvršenje naloga. Na temelju naloga i naredaba po kojima nisu obavljene poslovne promjene ne obavtjaju se ni knjiženja. Samo dokument na kojemu je na određeni način utvrđeno da je izvršena poslovna promjena smatra se dokumentom za knjiženje. Pisani nalog koji neprofitna organizacija izdaje osobama izvan neprofitne organizacije može u času njegova izdavanja ili predaje biti za neprofitnu organizaciju dokaz o izvršenoj promjeni i, prema tome, dokument za knjiženje (virmanski nalog za isplatu, virmanski nalog za naplatu, ček i sl.).

Članak 15.
(1) Pored dokumenata za pravdanje, na kojima su utvrđene nastale poslovne promjene, kao osnova za knjiženje mogu poslužiti i knjigovodstvene isprave koje se, na temelju dokumenata za provedbu, sastavljaju u neprofitnoj organizaciji radi veće preglednosti knjiženja poslovnih promjena. U takve isprave spadaju blagajnički nalozi, rekapitulacije i slično.
(2) U naloge za knjiženje spadaju i nalozi za knjiženje ispravaka (storno) pogrešnih knjiženja, koji se zasnivaju na prije proknjiženim nalozima i dokumentima za pravdanje, koji su bili pogrešno proknjiženi. Tu spadaju i drugi nalozi koji se izdaju u knjigovodstvu, a zasnivaju se na propisima.

Članak 16.
(1) U dokumentima za pravdanje ni u tekstu ni u iznosima ne smije se ništa ispravljati, popravljati ni brisati, što bi moglo dovesti u pitanje ispravnost dokumenta.
(2) Greške se u dokumentima eventualno ispravljaiu tako da se precrta prvobitni tekst iIi svota i iznad precrtanog napiše novi ispravni tekst ili svota.

Članak 17.
(1) Svi dokumenti koji služe kao temelji za knjiženje moraju se knjigovodstvu dostavljati na način i u rokovima koji osiguravaju njegovu blagovremenost u knjigovodstvu
(2) Sve poslovne promjene što nastanu tijekom mjeseca moraju se proknjižiti u poslovnim knjigama najkasnije petnaest dana nakon isteka toga mjeseca

Članak 18.
(1) Dokumenti o poslovnim promjenama, prije njihova knjiženja, podliježu prethodnoj kontroli, koja se sastoji od provjeravanja svakog dokumenta s formalne, računske i suštinske strane. Da je obavila provjeravanje na samom dokumentu svojim potpisom ili parafom utvrđuje osoba koja je to učinile, a ispravnost dokumenta potvrđuje računopolagatelj svojim potpisom.

Članak 19.
(1) Nakon prethodne kontrole dokumenata za pravdanje, izdaje se nalog za knjiženje.
(2) Nalog za knjiženje pisani je akt kojim računopolagatelj ili osoba koju on ovlasti naređuje da se, na osnovi i provjerenog dokumenta, obavi knjiženje u poslovnim knjigama.
(3) Nalog za knjiženje može se izdati na posebnom, poglavito u tu svrhu pripremljenom obrascu ili na samom dokumentu za pravdanje.
(4) Ako se nalog za knjiženje daje na posebnom obrascu, na dokument za pravdanje mora se staviti broj naloga za knjiženje.
(5) Nalog za knjiženje potpisuje računopolagatelj ili osoba koju on ovlasti.

Članak 20.
(1) Dokumenti za knjiženje moraju se čuvati u rokovima predviđenim člankom 6. Uredbe i to od posljednjeg dana knjiženja ili godine na koju se odnose i uz uvjet da su u svako vrijeme dostupni.
(2) Dokumenti trajne vrijednosti (godišnje izvješće, isplatne liste odnosno kartoni evidencije plaća dužnosnika, službenika i namještenika) i drugi dokumenti koje neprofitna organizacija odredi svojim posebnim aktom čuvaju se trajno.
(3) Pomoćna dokumentacija čuva se najmanje dvije godine nakon predočenja godišnjeg izvješća.

III. ORGANIZACIJA KNJIGOVODSTVA

Članak 21.
(1) Neprofitna organizacija samostalno organizira svo je knjigovodstvo i primjenjuje tehniku koja osigurava provedbu odredaba ovog Pravilnika.
(2) Neprofitna organizacija samostalno odlučuje o načinu osiguranja podatake u knjigovodstvu potrebnih za utvrđivanje rezultata rada pojedinih svojih jedinica.
(3) Neprofitna organizacija može voditi i posebno knjigovodstvo za svaku ili samo pojedine jedinice.
(4) Neprofitna organizacija koja ima više jedinica za obavljanje redovne djelatnosti može za te jedinice propisati jedinstvene analitičke račune i druge evidencije u skladu s potrebama tih jedinica.
(5) Ako neprofitna organizacija vodi knjigovodstvo po jedinicama obvezna je osigurati knjigovodstvenu evidenciju u kojoj i za neprofitnu organizaciju kao cjelnu osigurava podatke utvrđene ovim Pravilnikom.
(6) Ako se neprofitna organizacija bavi i gospodarskom djelatnošću, obvezna je za posebnu jedinicu koja obavlja tu djelatnost u svome knjigovodstvu osigurati podatke o poslovanju te jedinice ili organizirati posebno knjigovodstvo.

Članak 22.
(1) Neprofitna organizacija vodi svoje knjigovodstvo prema računskom planu koji je propisan ovim Pravilnikom.
(2) Neprofitna organizacija vodi samo one račune na kojima postoji početno stanje i račune na kojima se tijekom rada pojave knjigovodstvene promjene.

Članak 23.
(1) Cjelokupno financijsko poslovanje neprofitne organizacije obuhvaća obvezne sintetičke račune koji su računi glavne knjige.
(2) Sintetičke račune neprofitna organizacija raščlanjuje na analitičke i subanalitičke račune prema svojim potrebama.
(3) Neprofitna organizacija koja ima više od jedne aktivnosti ili djelatnosti obvezna je primjenjivati fondovsko računovodstvo propisano ovim Pravilnikom.
(4) Neprofitna organizacija koja ima više jedinica za obavljanje redovne djelatnosti može analitićki raščlanjivati sintetičke račune na jedinstveni način, u skladu s potrebama svojim i svojih jedinica.
(5) Raščlanjivanje sintetićkih računa u računskomu planu neprofitne organizacije obavlja se po desetnom (dekadskom) sustavu, tako da se brojci sintetičkog računa doda još jedna brojka, počevši od 0 do 9.

IV. PRAVA I ODGOVORNOSTI OVLAŠTENIH OSOBA

Članak 24.
(1) Za radnje iz ovog Pravilnika odgovoran je zakonski predstavnik neprofitne organizacije (naredbodavatelj) i osoba koju on ovlasti (računopolagatelj) da vodi poslove iz ovoga Pravilnika.

Članak 25.
(1) Prava i dužnosti naredbodavatelja jesu:

 1. da u utvrđenim rokovima odgovarajućim tijelima nadležnim za financiranje neprofitne organizacije dostavlja izvještaj korištenja sredstava predviđenih za njezin rad te izvještaj o prihodima koje je neprofitna organizacija zaradila od svoje djelatnosti u određenomu razdoblju.
 2. da u utvrđenim rokovima odgovarajućim tijelima državne uprave i drugim nadležnim organima dostavlja temeljne financijske izvještaje i godišnje izvješće sastavljene u skladu s ovim Pravilnikom i Uredbom.
 3. da na temelju zakona i drugih propisa odlučuje o korištenju sredstava za rad neprofitne organizacije,
 4. da se brine o pravilnom i pravodobnom naplaćivanju prihoda koje neprofitna organizacija stječe obavljanjem svoje djelatnosti te o pravodobnomu naplaćivanju tih prihoda u korist određenih računa proračuna odnosno u korist žiro-računa i drugih računa tijela državne uprave,
 5. da se brine o pravilnoj uporabi imovine koja je neprofitnoj pravnoj osobi dana na korištenje,
 6. da se brine o pravilnom rukovanju sredstvima depozita i sredstvima na evidentnim računima;
 7. da se brine o organiziranju financijskog i materijalnog poslovanja i poduzima odgovarajuće mjere radi zakonite uporabe sredstava neprofitne organizacije,
 8. da obavlja i druge poslove koji su njegova dužnost po posebnim propisima.


Članak 26.
(1) Zakonski predstavnik neprofitne organizacije određuje odgovornu osobu za vođenje knjigovodstva.

(2) Odgov rna osoba za vođenje knjigovodstva, koju imenuje ili odredi zakonski predstavnik neprofitne organizacije, jest računopolagatelj.

(3) Prava i dužnosti računopolagatelja jesu:

 1. da organizira knjigovdstvo i druge propisane evidencije odnosno da te poslove sam obavlja ako za to nije određena druga osoba, te da se brine o točnosti i ažurnosti knjigovodstva,
 2. da organizira poslove obračunavanja obveze i uredno likvidiranje dokumenata po osnovi osobnih izdataka, materijalnih izdataka i po drugim osnovama, odnosno da sam obavlja te poslove ako oni nisu u dužnosti stavljeni drugoj osobi, da organizira poslove primanja i izdavanja materijala i sitnog inventara te rukovanja stvarima opreme i drugim sredstvima,
 3. da provjerava, utvrđuje i svojim potpisom potvrđuje zakonsku ispravnost i računsku točnost dokumenata na osnovi kojih se izdaju nalozi za isplatu,
 4. da na temelju propisa i drugih akata naredbodavatelja, a prema pisanom odobrenju izdaje naloge za isplatu obveza iz dokumenta o financiranju (npr. financijskom planu), po proračunu o korištenju sredstava fondova, da se brine o pravilnom obračunavanju i plaćanju propisanih poreza i o pravilnoj i posebnoj likvidaciji i isplaćivanju svih obveza neprofitne organizacije,
 5. da sastavlja prijedlog dokumenta o financiranju neprofitne organizacije u narednomu razdoblju (financijskog plana) i godišnjeg izvješća te da obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u dužnost,
 6. da poduzima mjere radi zakonite uporabe sredstava prema dokumentu po kojemu se financira neprofitna organtzaćija i drugih sredstava za rad neprofitne organizacije.


(4) Računopolagatelj ne može izravno raspolagati materijalnim i novčanim sredstvima, osim u neprofitnim organizacijama gdje u računovodstvu osim računopolagatelja nije zaposlena druga osoba.

Članak 27.
(1) Ako računopolagatelj smatra da je odobrenje za isplatu, koje je izdao naredbodavatelj, u suprotnosti s propisima, obvezan je o tome pismeno izvijestiti naredbodavca.
(2) Isplatu iz stavka 1. ovoga članka računopolagatelj obavlja samo ako mu i nakon upozorenja naredbodavatelj izda pisano naredenje za isplatu. O izdanom naknadnom naredenju za isplatu računopolagatelj je obvezan izvijestiti nadležno tijelo ili osnivača koji financira neprofitnu organizaciju i Državni ured za reviziju.

Članak 28.
(1) Službenik ili namještenik kojemu je povjereno rukovanje stvarima opreme, sitnim inventarom ili potrošnim materijalom (rukovatelj imovine) obvezan je:

 1. primiti potrošni materijal, sitni inventar i stvari opreme:
 2. provjeriti količinsku i kvalitetnu ispravnost nabavljenog potrošnog materijala, sitnog inventara i stvari opreme odnosno obavljenih usluga, u skladu s ugovorom ili drugim aktima na temelju kojih su obavljene nabavke i usluge ili sa dostavljenim računima ako za to nije osnovana posebna komisija,
 3. brinuti se o održavanju u ispravnomu stanju imovine kojom rukuje i o njenomu pravilnom korištenju,
 4. uredno i pravovremeno voditi evidenciju o stanju i kretanju imovine kojom rukuje,
 5. izdavati imovinu kojom rukuje, na temelju pisanih naloga naredbodavatelja odnosno drugih ovlaštenih osoba.
 6. predlagati nabavu i rashodovanje imovine kojom rukuje.


Članak 29.
(1) Računopolagatelj, rukovatelj imovinom i drugi službenik ili namještenik kome je povjereno rukovanje novčanim sredstvima ili drugom imovinom ne mogu se razriješiti dužnosti ili uputiti na drugu dužnost prije obavljene primopredaje dužnosti.
(2) Radi primopredaje dužnosti, zakonski predstavnik neprofitne organizacije - naredbodavatelj osniva komisiju.
(3) O obavljenoj primopredaji sastavlja se zapisnik, koji mora sadržavati nalaz i mišljenje komisije o utvrđenomu stanju.
(4) U postupku primopredaje mora se obaviti popis imovine i sravniti stanja utvrđeno popisom sa stanjem u evidencijama.

Članak 30.
(1) Zapisnik o obavljenoj primopredaji potpisuju računopolagatelj, rukovatelj imovinom ili drugi službenik ili namještenik koji prima dužnost, računopolagatelj, rukovatelj imovinom ili drugi službenik ili namještenik koji predaje dužnost te članovi komisije za primopredaju dužnosti
(2) Zapisnik o primopredaji dužnosti komisija za primopredaju dostavlja naredbodavatelju koji je donio rješenje o njenom osnivanju.

V. P0PIS IMOVINE I OBVEZA

Članak 31.
(1) Neprofitna organizacija na kraju godine obvezno usklađuje stanje sredstava i njihovih izvora iskazanih u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom).
(2) Popisom se utvrđuje stanje potrošnog materijala i sitnog inventara stanje stvari opreme, potraživanja i obveza neprofitne organizacije na datum 31. prosinca.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, neprofitna organizacija koja obavlja knjižničarsku ili bibliotečnu djelatnost popis može obaviti u roku koji nije duži od tri godine.

Članak 32.
(1) Komisiju za popis osniva zakonski predstavnik neprofitne organizacije.
(2) Nakon popisa. komisija je obvezna sastaviti zapisnik o rezultatima obavljenog popisa.

Članak 33.
(1) Zakonski predstavnik neprofitne organizacije, pošto razmotri popisani materijal, stvari opreme, sitni inventar, potraživanja i obveze odlučuje:

 1. o načinu likvidacija utvrđenih manjkova,
 2. o načinu knjiženja utvrđenih viškova,
 3. o visini otpisa nenaplativih i zastarjelih potraživanja,
 4. o rashodovanju sredstava opreme i sitnog inventara (2) Ako zakonski predstavnik neprofitne organizacije, prilikom raznkatranja popisanog materijala, utvrdi da su za nastale manjkove, oštećenja imovine, za nenaplativa potraživanja i slično odgovorni službenici ili namještenici odlučit će o mjerama koje treba protiv njih poduzeti.


VI. PRAVILA VREDNOVANJA

Članak 34.
(1) Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja jest osnovno pravilo vrednovanja koje primjenjuju neprofitne organizacije.
(2) Modificirano načelo nastanka dogadaja provodi se na sljedeći način:
a) dugotrajna imovina i kratkotrajna materijalna imo vina obračunava se i knjiži po nabavnoj vrijednosti ili ako to nije izvedivo - po procijenjenoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost dugotrajne i kratkotrajne imovine čini kupovna cijena uvećana za uvozne carine, porez na promet, izdatke za prijevoz i sve druge izdatke koji se izravno mogu dodati nabavnoj vrijednosti;
b) amortizacija dugotrajne imovine se ne provodi, ako neprofitna organizacija nije vlasnik te imovine, već se obavlja ispravak vrijednosti odnosne dugotrajne imovine Ispravak vrijednosti provodi se po prosjećnim godišnjim stopama utvrđenim ovim Pravilnikom. lspravak vrijednosti imovine obavlja se tako da se za iznos ispravka umanju ju i imovina i izvori financiranja;
c) za dugotrajnu imovinu koje je neprofitna organizacija vlasnik i koja se vodi u vlastitom ili nekom ostalom fondu, neprofitna organizacija može odlučiti da obračunava amortizaciju te imovine prema računovodstvenom načelu korisnog vijeka trajanja sredstva odnosno koji vrijedi za poduzetnike;
d) pod dugotrajnom imovinom smatra se imovina (sredstvo) čiji je vijek trajanja duži od jedne godine. Dugo trajna imovina čija je pojedinačna vrijednost u trenutku nabave niža od 200 DEM protuvrijednosti hrvatskih dinara, svrstava se u sitan inventar i otpisuje jednokratno neovisno od vijeka trajanja;
e) prihodi i izdaci (rashodi) obračunskoga razdoblja priznaju se prema istom računovodstvenomu pravilumodificiranom načelu novčanog iskazivanja. Prihodi se iskazuju u obračunskom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti. Neprofitna organizacija može priznati prihod razdoblja i kada postoji dovoljno jamstvo da će prihod biti naplaćen u roku 20 dana od isteka obračunskog razdoblja i pod uvjetom da se prihod odnosi na obračunsko razdoblje. Izdaci (rashodi) se iskazuju u obračunskom razdoblju u kojem su nastali. Pod izdacima obračunskog razdoblja, u smislu ovoga Pravilnika, podrazumijevaju se i obračunate kamate za to razdoblje. Izdaci obračunskog razdoblja mogu se priznati ako je plaćanje obavljeno najkasnije 20 dana nakon isteka obračunskog razdoblja i pod uvjetom da se odnose na to razdoblje.

VII.REVALORIZACIJA I PREPRAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 35
(1) Neprofitna organizacija,suglasno članku 16.Uredbe,obavlja revalorizaciju i prepravljanje financijskih izvještaja ako je inflacija na godišnjoj razini,mjerena rastom cijena proizvođača industrijskih proizvoda,viša od 30%.
(2) Revalorizacija odnosno prepravljanje financijskih izvještaja započinje i završava istim datumom za sve neprofitne organizacije, osim neprofitnih organizacija iz reaciju članka 42.ovog Pravilnika.
(3) Revalorizacija odnosno prepravljanje financijskih izvještaja obavlja se primjenom porasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda koje objavljuje Državni zavod za statistiku.
(4) Revalorizacija odnosno prepravljanje financijskih izvještaja provodi se tako da se sve pozicije bilance,osim novca i izvora sredstava vezanih za taj novac i sve pozicije računa prihoda i izdataka (rashoda) dovode na datum bilance.Dovođenje na datum bilance odnosno na 30.lipnja ili 31.prosinca obavlja se tako da se sva stanja bilance i svi prihodi i izdaci nastali u jednom mjesecu množe kumulativnim indeksom rasta cijena proizvodača industrijskih imovi proizvoda od toga mjeseca do datuma bilance.
(5) Neprofitna organizacija obvezna je revalorizirati odnosno prepraviti podatke financijskih izvještaja prethodnog obračunskog razdoblja dovodeći ih takoder na datum bilance.

VIII.RAČUNSKI PLAN ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Članak 36.
Računski plan za neprofitne organizacije,sadrži razrede,skupine računa i obvezne sintetičke račune,grupirane na ovaj način.

DUGOTRAJNA IMOVINA

00- NEMATERIJALNA IMOVINA
000- osnivački izdaci
001 - izdaci za istraživanje i razvoj
002- patenti,licencije,koncesije,zaštitni znaci i os tala slična imovina
009- ostala nematerijalna imovina

01 - ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEMATERIJALNE IMOVINE
010- ispravak vrijednosti osnivačkih izdataka
011 - ispravak vrijednosti istraživanja i razvoja
012- ispravak vrijednosti patenata,licencija koncesija, zaštitnih znakova i ostalih sličnih
019- ispravak vrijednosti ostale nematerijalne

02- MATERIJALNA IMOVINA
020- zemljišta
021 - šume
022- građevinski objekti
023- postrojenja i oprema
024 - alati
025- uredski inventar
026- namještaj
027- prijevozna sredstva
028- stambene zgrade i stanovi
029 - objekti za odmor i rekreaciju

03- ISPRAVAK VRlJEDNOSTI MATERIJALNE IMOVINE
032- ispravak vrijednosti građevinskih objekata
033- ispravak vrijednekti postrojenja i opreme
034- ispavak vrijednosti alata
035- ispravak vrijednosti uredskog inventara
036- ispravak vrijednosti namještaja
037- ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava
038- ispravak vrijednosti stambenih zgrada i sta-
039- ispravak vrijednosti objekata za odmor i rek-

04- OSTALA MATERIJALNA IMOVINA
040- višegodišnji nasadi
041 - osnovno stado
042- knjige,umjetinička djela,spomenici kulture
043- ulaganja u računarske programe
049- ostala nespomenuta materijalna imovina

05- ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OSTALE MATERIJALNE IMOVINE
050- ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada
051 - ispravak vrijednosti osnovnog stada
053- ispravak vrijednosti ulaganja u računarske programe
059- ispravak vrijednosti ostale materijalne imovine

06- FINANCIJSKA IMOVINA
060- ulaganja u vrijednosne papire
061 - dani krediti,depoziti i kaucije
062- dugoročni zajmovi odobreni drugima
063- ostala dugoročna ulaganja
069- ispravak vrijednosti financijske imovine

07- POTRAŽIVANJA
070- potraživanja za dane predujmove
071 - ostala potraživanja - dugoročna
079- ispravak vrijednosti dugoročnih potraživanja

KRATKOTRAJNA IMOVINA

10 - ZALIHE MATERIJALA
100- zalihe materijala redovne djelatnosti
101 - zalihe materijala za posebne potrebe
102- ostale zalihe

11- ZALIHE SITNOG INVENTARA
110- sitni inventar za redovne potrebe
111 - sitni inventar za posebne potrebe
112- ostali sitni inventar

12- POTRAŽIVANJA
120- potraživanje od komitenata
121 - potraživanje od zaposlenih
122- potraživanje od države i drugih institucija
128- ostala potraživanja,

13- FINANCIJSKA IMOVINA
130- vrijednosni papiri
131 - dani krediti,depoziti i kaucije
132- ostala kratkotrajna imovina (sredstva)

14- NOVAC U BANCI I U BLAGAJNI
140- novčani računi u bankama i štedionicama
141 - otvoreni akreditivi u domaćoj valuti
142 - blagajna
143 -čekovi i mjenice
144- devizni račun
145- otvoreni akreditivi u stranoj valuti
146- devizna blagajna
147- prolazni računi
149 - ostala novčna sredstva

OBVEZE, IZVORI FINANCIRANJA I SALDO FONDA

20 - DUGOROČNE OBVEZE
200 - obveze po osnovi zajmova
201 - obveze po dugoročnim kreditima
202 - obveze po vrijednosnim papirima
209 - ostale dugoročne obveze

2I - KRATKOROČNE OBVEZE
210 - obveze po osnovi zajmova
211 - obveze po kratkoročnim kreditima
212 - obveze za predujmove i depozite
213 - obveze po vrijednosnim papirima
214 - obveze preme zaposlenima
219 - ostale kratkoročne obveze

22 - OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA
220 - obveze iz postovnih odnosa - tuzemni dobavljači
221 - obveze iz poslovnih odnosa - inozemni dobavljači

23 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE
230 - obveze za porez na dohodak
231 - obveze za prirez na porez na dohodak
232 - obveze za doprinose iz plača
233 - obveze za porez na promet/porez na dodanu vrijednost
234 - obveze za pristojbe
235 - obveze za ostale poreze, doprinose i pristojbe 24 - OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE
240 - ostale obveze iz redovitog poslovanja
241 - ostale obveze iz drugih odnosa
249 - ostale kratkoročne obveze

25 - IZVORI FINANCIRANJA OD OSNIVAČA
250 - izvori financiranja iz proračuna
251 - izvori financiranja iz fonda (zavoda)
252 - izvori financiranja iz članarina, dotacija i slićni
253 - ostali izvori financiranja od osnivača

26 - IZVORI FINANClRANJA OD VLASTlTE DJELATNOSTI
260 - izvori financiranja od vlastite djelatnosti

27 - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
270 - ostali izvori financiranja

29 - SALDO FONDA
290 - saldo fonda

PRIHODI

30 - PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST
300 - prihodi iz proračuna
301 - prihodi od doprinosa

31 - PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI
310 - prihodi ostvareni od gospodarske djelatnosti
311 - prihodi od drugih aktivnosti
319 - ostali prihodi gospodarske djelat.nost.i

32 - OSTALI PRIHODI
320 - prihodi od kamata
329 - ostali prihodi

33 - IZVANREDNI PRIHODI
330 - prihodi od šteta i viškova 339 - ostali izvanredni prihodi

IZDACI (rashodi)

40 - MATERIJALNI IZDACI (troškovi)
400 - utrošeni malerijal
401 - potrošenaenergija
402 - utrošeni rezervni dijelovi
405 - izdaci sitnog inventara, ambalaže i auloguma
409 - preneseno odstupanje između interne slalne cijene i stvarne nabavne cijene utrošenih zaliha iz razreda 3.

41 - VANJSKI IZDACI (IZDACI ZA USLUGE)
410 - prijevozne usluge
411 - usluge izrade proizvoda
412 - usluge održavanja
414 - usluge najma
415 - ustuge promičbe
416 - intelektualne i osobne usluge
417 - komunalne usluge
418 - grafičke usluge
419 - ostali vanjski izdaci - usluge

42 - IZDACI ZA ZAPOSLENE - NADNICE I PLAĆE
420 - plaće zaposlenih
421 - naknade plaća
422 - porez na dohodak
423 - prirez na porez na dohodak
424 - doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje
425 - doprinos za zdravstveno osiguranje
426 - doprinos za doplatak na djecu
427 - doprinos za zapošljavanje 429 - ostali izdaci za zaposlene

43 - AMORTIZACIJA
430 - amortizacija
439 - revalorizacija - prepravljanje amortizacije

46 - IZDACI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI
460 - dnevnice za službena putovanja i putni izdaci
461 - naknade izdataka zaposlenima
462 - naknade članovima stručnih timova (skupina i komisija)
463 - izdaci za reprezentaciju
464 - premija osiguranja
465 - bankovne usluge i izdaci platnog prometa
466 - doprinosi i članarine
467 - porezi koji ne ovise o dobiti i koji se ne odnck se na nabavu ili promet zaliha
468 - transferi
469 - izvanredni izdaci

47 - OSTALI IZDACI POSLOVANJA
470 - ostali izdaci poslovan)a
471 - manjkovi i provalne krade na zalihama i druigim sredstvima
472 - redoviti izdaci nematerijalne i materijalne imovine
479 - ostali nespomenuti izdaci

48 - KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I SLIČNI IZDACI
480 - kamate iz poslovnih odnosa
481 - tečajne razlike iz poslovnih odnosa
482 - zatezne kamate iz poslovnih odnosa
489 - ostali slični izdaci iz poslovnih transakcija

FINANCIJSKI REZULTAT

50 - VIŠAK (MANJAK) PRIHODA
500 - višak prihoda
501 - manjak prihoda
509 - prijenos u saldo fonda

IX. FONDOVSKO RAČUNOVODSTVO

Članak 37.
(1) Neprofitna organizacija, suglasno članku 23. stavku (3) ovog Pravilnika, obvezno primjenjuje fondovsko računovodstvo, ako ima više od jedne aktivnosti ili djelatnosti.

(2) Fond je, u smislu ovog Pravilnika, računovodstvena jedinica za evidentiranje dugolrajne i kratkotrajne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza i preostalog salda fonda koji se utvrđuje na kraju obračunskog razdoblja. Fond sadrži skup računa koji se razdvajaju i imaju za cilj pračenje posebnih djelatnosti i aktivnosti ili postizanje drugih ciljeva.

(3) Ovim se Pravilnikom propisuju slijedeći fondovi
A - FOND REDOVNE DJELATNOSTI
B - FOND KAPITALNIH PROJEKATA
C - FOND ZASTUPANJA
D - VLASTITI FOND
E - OSTALI FONDOVI.
Putem fonda redovne djelatnosti evidentiraju se imovina, obveze, izvori financiranja, prihodi i izdaci koji se odnose na djelatnost radi čega je neprofitna organizacija osnovana. U pravilu se putem fonda redovne djelatnosti evidentiraju poslovne promjene i transakcije, vezane između osnivača odnosno financijera i neprofitne organizacije.

Putem fonda kapitalnih projekata evidentiraju se svi postovni događaji i transakcije vezane za ulaganja odnosno nabavku ili izgradnju dugotrajne imovine. Nakon završetka nabavke ili izgradnje imovina se prenosi u odgovarajući fond.
Putem fonda zastupanja evidentiraju se imovina, obveze, izvori financiranja, prihodi i izdaci kada određena pravna osoba zastupa interese drugih pravnih ili fizičkih osoba (primjerice, Fond mirovinskog i invalidskog osiguranja će putem fonda zastupanja evidentirati poslovne događaje i transakcije vezane za prihode od doprinosa i isplate mirovina, a putem fonda redovne djelatnosti će evidentirati poslovne događaje i transakcije vezane za rad same pravne osobe).
Putem vlastitog fonda evidentiraju se imovina, obveze, izvori financiranja, prihodi i izdaci kada neprofitna organizacija samostalno obavlja neku djelatnost ili ako je za neku djelatnost ili dio djelatnosti obveznik plaćanja poreza na dobit. Za tu djelatnost neprofitna organizacija može voditi računovodstvo koje vrijedi za poduzetnike.

Neprofitna organizacija utemeljuje i vodi ostale fondove ako prethodno navedeni fondovi nisu dostatni za evidentiranje neke posebne djelatnosti ili aktivnosti. Ostali se fondovi vode na isti način kao i prethodno navedeni.

(4) Na kraju obračunskog razdoblja iskazuje se stanje imovine, obveza i preostalog salda te prihoda i izdataka svakog pojedinog fonda.

Članak 38.
Prijenos imovine, obveza, prihoda ili izdataka iz jednog u drugi fond može se obaviti samo uz pisanu suglasnost pravne ili fizičke osobe koja financira fond iz kojeg se namjerava obaviti transfer.

Članak 39.
(1) Računi iz računskog plana jednoobrazno se oznaćuju tako da se ispred svakog računa dodaje oznaka fonda kojem pripada pojedini račun i to na sljedeći način:
- slovom A ispred računa oznaćuje se fond redovne djelatnosti,
- slovom B ispred računa oznaćuje se fond kapitalnih projekata,
- slovom C ispred računa oznaćuje se fond zastupanja,
- stovom D ispred računa označuje se vlastiti fond,
- slovom E ispred računa označuju se ukupno ostali fondovi.
(2) Temeljni financijski izvještaji, bilanca i račun prihoda i izdataka (rashoda) predoćuju se jednoobrazno tako da sadrže podatke svakog pojedinog fonda i svih fondova u ukupnosti. U pravilu se bilanca i račun prihoda i izdataka (rashoda) predočuje tako da su u kolonama sadržani fondovi.
(3) U bilješkama uz financijske izvještaje, između ostaloga, potanje se daju podaci o fondovima, kao i glavne znaćajke fondova sadržanih u ostalim fondovima.

Članak 40.
(1) Neprofitna organizacija obvezna je za svaki fond, u smislu ovoga Pravilnika, voditi poseban podračun.
(2) Neprofitna organizacija može odlučiti da za aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka vodi odvojeno knjigovodstvo.

Članak 41.
Neprofitna organizacija može vođenje knjigovodstva, u skladu s Uredbom i ovim Pravilnikom, povjeriti trećoj osobi.

Članak 42.
(1) Neprofitna organizacija ćija je ukupna vrijednost imovine ili godišnji prihod manji od 5.000 DEM protuvrijednosti hrvatskih dinara, prema podacima za proteklu kalendarsku godinu, suglasno članku 13. Uredbe odnosno prethodnoj odluci o tome njena osnivača, nije obvezna predočavati financijske izvještaje i voditi računski plan prema ovome Pravilniku.
(2) Neprofitna organizacija iz stavka (1) ovoga članka obvezna je voditi najmanje knjigu blagajne i knjigu prihoda i izdataka (rashoda).
(3) Knjiga prihoda i izdataka (rashoda) sadrži najmanje sljedeće podatke :

 1. redni broj,
 2. broj i datum knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak u knjigu prihoda i izdataka (rashoda),
 3. naziv knjigovodstvene isprave koja je osnov za knjiženje,
 4. opis poslovne promjene,
 5. iznos prihoda ili izdataka (rashoda).

(4) Knjiga blagajne, koja je poslovna knjiga u koju se kronološkim redom unose podaci o izvršenim gotovinskim uplatama i isplatama, sadrži najmanje sljedeće podatke:

 1. redni broj,
 2. datum i broj knjigovodstvene isprave,
 3. opis
 4. uplaćeni ili isplaćeni iznos


IX. STOPE ISPRAVAKA VRIJEDNOSTI

Članak 43.
Stope ispravaka vrijednosti dugotrajne imovine (osnovica jest nabavna vrijednost), jesu kako slijedi:

STOPE ISPRAVAKA VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
_ _______________________________
Redni Naziv sredstva ili Godišnja broj skupine sredstava stopa (% )
_ _______________________________

1. GRAĐEVINSKI OBJEKTl
1. zgrade i ostale građevine:
- od betona, betona i metala, kamena i opeke I,5
- od metala 3.5
- od drveta i ostalog materijala 5

II. OPREMA
1. oprema za rad škola, fakulteta, sveučilišta i drugih organizacija za obrazovanje i odgoj:
a) namještaj 10
b) školska učila:
- elektronička 20
- mehanička 14,3
- ostala 12,5
3. oprema za rad znanstvenoistraživačkog rada i istraživačko-razvojnog rada:
- u laboratorijima 20
- ostala 12,5
3. oprema za obavljanje djelatnosti kulturei umjetnosti :
- namještaj 10
- instrumenti i pribor 12,5
- oprema za djelatnost 12,5
- ostala oprema
4. oprema za fizičku kulturu, šport, rekreaciju i razonodu:
a) strojevi i uređaji 10
b) aparati i instrumenti:
- elektronički 20
- mehanički 14,3
- ostali 12,5
c) športski pribor, sprave i rekviziti:
- metalni 12,5
- drveni 14,3
- ostali 12,5 5. oprema za zdravstvenu i socijalnu zaštitu:
- elektronički instrumenti, pribor i aparati 20
- mehanički instrumenti, pribor i aparati 14,3
- namještaj 10
- kuhinjsko i servisno posuđe u stacionarnim ustanovama 14,3
- ostala 12.5

III. OPREMA ZA PROMET I VEZE

 1. autobusi 15,5
 2. kamioni 14,3
 3. osobni automobili:

- sanitetska vozila hitne pomoći 33,3
- ostali 20 4. džipovi i kombi vozila 25 5. prikolice:
- kamionske 14,3
- osobnih automobila 10
- traktorske i ostale 12,5

6. ostala vozila u cestovnom prometu
- motocikli i mopedi 20
- bicikli 14,3
- ostala 10
7. vozila i ostala oprema za prijevoz u pomorskome, riječnome i jezerskome prometu 12,5

IV. SPECIJALNI I UNIVERZALNI ALAT I
OPREMA
1. specijalni i univerzalni alat i oprema:
- elekronički 20
- mehanički 14,3
- ostali 12,5

V OPREMA I UREĐAJI UREDSKlH I DRUGIH PROSTORIJA ZA OBAVLJANJE TEHNlČKlH, POSLOVNIH, FINANCIJSKIH I DRUGIH USLUGA
1. oprema za zagrijavanje, ventifaciju i održavanje prostorija:
- klimatizacijski uređaji i oprema za ventilaciju 16,5
- uređaji i ostala oprema za čišćenje i održavanje prostorija 20
- peći 12,5
- ćilimi, sagovi, slike i stvari za ukrašavanje 12,5
2. uredski i ostali namještaj i druga oprema za obavljanje uredskih poslova:
a) namještaj
- drveni 1 2,5
- ostali 10
b) pisaći i računski strojevi:
- električni pisaći 20
- mehanički pisaći 14,3
- električni računski 20
- ostali 14,3
c) elektronička računala 20
d) oprema za snimanje i umnožavanje materijala 20
e) oprema za rukovanje novcem i vrijednosnim papirima i za obavljanje drugih financijskih usluga 15,5
f) magnetofoni, diktafoni, kasetofoni, glazbala i aparati, TV i radioprijemnici 14,3
g) ostala oprema 10
3. vatrogasna oprema i ostala oprema zaštite:
- vatrogasna vozila 15,5
- oprema i pribor za protupožarnu zaštitu 12,5
- oslala 14,3

VI. OSTALA SREDSTVA
1. nematerijalna imovina (sredstva) 10
_ _______________________________

Članak 44.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:43I-01/94-01
Urbroj : 5 1 3-1 2/94-0 1
Zagreb, 7. ožujka 1994.
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti