POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zaštita prava - strategija nacionalne sigurnosti - uredba o osnovici ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 58/93), ministar unutarnjih poslova danosi
PRAVILNIK
o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se upisnici iz područja " zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, načini njihova vođenja i načini izvješćivanja. Policijske uprave obvezne su voditi upisnike propisane ovim Pravilnikom i izvješćivati Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na način određen ovim Pravilnikom.
Članak 2.
Ministarstvo vodi upisnike o:

 1. poduzećima koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i podobnosti uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih za gašenje, dojavu i sprečavanje širenja požara te drugih zaštitnih uređaja i instalacija koje se uvoze iz inozemstva:
 2. poduzećima koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara i detekciju zapaljivih plinova i para;
 3. poduzećima i radnjama koje imaju ovlaštenje za obavljanje poslova provjere ispravnosti i održavanja vatrogasnih aparata;
 4. radnicima odgovornim za poslove zaštite od požara u pravnim osobama i stručnim službama tijela državne vlasti, koji su položili stručni ispit;
 5. radnicima ovlaštenih poduzeća za ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, koji su položili stručni ispit za obavljanje navedenih poslova:
 6. radnicima ovlaštenih poduzeća i radnji za provjeru ispravnosti i održavanje vatrogasnih aparata, koji su položili stručni ispit za obavljanje navedenih poslova.

Članak 3.
Upisnik poduzeća koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i podobnosti uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih za gašenje, dojavu i sprečavanje širenja požara te drugih zaštitnih uređaja i instalacija koje se uvoze iz inozemstva vodi se u očevidniku (registru). Očevidnik sadrži: redni broj; tvrtku poduzeća; sjedište i adresu poduzeća; broj izdanog odobrenja: datum izdavanja odobrenja; broj rješenja o izmjeni odobrenja; broj rješenja o stavljanju izvan snage odobrenja i napomenu
Očevidnik se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama na obrascu koji je u prilogu 1. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 4.
Upisnik poduzeća koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara vodi se u očevidniku.
Očevidnik sadrži: redni broj; tvrtku poduzeća; sjedište i adresu poduzeća; broj izdanog odobrenja; datum izdavanja odobrenja; broj rješenja o izmjeni odobrenja; broj rješenja o stavljanju izvan snage odobrenja i napomenu.
Očevidnik se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama na obrascu koji je u prilogu 1. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 5.
Upisnik poduzeća i radnji koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova provjere ispravnosti i održavanja vatrogasnih aparata vodi se u očevidniku. Očevidnik sadrži: redni broj; tvrtku poduzeća ili radnje; sjedište i adresu poduzeća ili radnje; broj izdanog odobrenja; datum izdavanja odobrenja; broj rješenja o izmjeni odobrenja; broj rješenja o stavljanju izvan snage odobrenja i napomenu. Očevidnik se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama na obrascu koji je u prilogu 2. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 6.
O radnicima koji su pristupili stručnom ispitu za obavljanje poslova na radnim mjestima odgovornim za poslove zaštite od požara u pravnim osobama i stručnim službama tijela državne vlasti vodi se upisnik u očevidniku. Očevidnik sadrži: redni broj; broj upisnika UP/I; prezime i ime kandidata; JMBG; datum, mjesto i općinu rođenja; stručnu spremu i zanimanje; tvrtku poduzeća u kojoj je kandidat na radu; adresu; datum polaganja ispita, pismenog, usmenog i praktičnog; ocjenu: položio, nije položio; popravni ispit iz predmeta; datum polaganja popravnog ispita; ocjenu na popravnom ispitu: položio, nije položio i napomenu. Očevidnik se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama na obrascu koji je u prilogu 3. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 7.
O radnicima koji su položili stručni ispit za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara vodi se upisnik u očevidniku.
Očevidnik sadrži: redni broj; broj upisnika UP/I; prezime i ime kandidata; JMBG; datum, mjesto i općinu rođenja; stručnu spremu i zanimanje; tvrtku poduzeća u kojoj je kandidat na radu; adresu; datum polaganja ispita: ocjenu: položio, nije položio; popravni ispit iz predmeta; datum polaganja popravnog ispita; ocjenu na popravnom ispitu: položio, nije položio i napomenu.
Očevidnik se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama na obrascu koji je u prilogu 4. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio
Članak 8.
O radnicima koji su položili stručni ispit za obavljanje poslova provjere ispravnosti i održavanja vatrogasnih aparata vodi se upisnik u očevidniku.
Očevidnik sadrži: redni broj; broj upisnika UP/I; prezime i ime kandidata; JMBG; datum, mjesto i općinu rođenja; stručnu spremu i zanimanje; tvrtku poduzeća ili radnje u kojoj je kandidat na radu; adresu; datum polaganja ispita, usmenog i praktičnog; ocjenu: položio, nije položio: poprevni ispit iz predmeta; datum polaganja popravnog ispita; ocjenu na popravnom ispitu: položio, nije položio i napomenu. Očevidnik se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama na obrascu koji je u prilogu 5. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastav ni dio.
Članak 9.
Policijske uprave vode upisnike o

 1. požarima i tehnološkim eksplozijama;
 2. požarno-preventivnim pregledima objekata i prostora poduzeća i drugih pravnih osoba;
 3. podnesenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka iz oblasti zaštite od požara:
 4. izdanim posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija;
 5. izdanim suglasnostima na projektnu dokumentaciju iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.

Članak 10.
Upisnik o požarima i tehnološkim eksplozijama vodi se na središnjem računalu Ministarstva unutarnjih poslova na način i u rokovima utvrđenim posebnim propisom Ministarstva.
Članak 11.
O podnesenim zahtjevima za pokretanje prekršajnih postupaka iz područja zaštite od požara vodi se upisnik na obrascima, na način i u rokovima utvrđenim posebnim propisom Ministarstva.
Članak 12.
Upisnici o izdanim suglasnostima na projektnu dokumentaciju i posebnim uvjetima građenja glede zaštite od požara sastoje se od kopija tih isprava, koje se odlažu u registratore.
Članak 13.
O požarno-preventivnim pregledima poduzeća i drugih pravnih osoba vodi se očevidnik i dosje predmeta. Očevidnik sadrži: redni broj; tvrtku i sjedište pravne osobe; datum izvršenog požarno-preventivnog pregleda; broj i datum izdanog rješenja s naredenim mjerama; krajnji rok određen za provedbu naređenih mjera, datum nadzornog pregleda, ocjenu izvršenih mjera i napomenu.
Očevidnik se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama na obrascu koji je u prilogu 6. uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Dosje predmeta sadrži: zapisnik o pregledu, rješenje o naređenim mjerama, podneseni zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, stručne nalaze, zapisnik o nadzornom pregledu, službene bilješke te druge dokumente i materijale u svezi s predmetom.
Članak 14.
Upisnici iz članka 2. i članka 9. točke 2., 4. i 5. ovog Pravilnika mogu se voditi i na osobnim računalima.
Članak 15.
Policijske uprave dužne su dostavljati Ministarstvu kopije izdanih isprava o posebnim uvjetima građenja, suglasnostima na projektnu dokumentaciju i kopiju rješenja o naređenim mjerama po požarno-preventivnom pregledu.
Članak 16.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o evidencijama iz oblasti zaštite od požara i o načinu obavještavenja ("Narodne novine", broj 28/78.).
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-78-18580/1-94.
Zagreb, 4. srpnja 1994.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.PRILOG 1.
Stupci:
Red. broj Tvrtka poduzeća Sjedište i adresa poduzeća Broj izdanog odobrenja Datum izdavanja odobrenja Broj rješenja o izmjeni odobrenja Broj rješenja o stavljanju izvan snage odobrenja
Napomena
PRILOG 2.
Stupci:
Red broj Tvrtka poduzeća ili radnje Sjedište i adresa poduzeća ili radnje Broj izdanog odobrenja Datum izdavanja odobrenja Broj rješenja o izmjeni odobrenja Broj rješenja o stavljanju izvan snage odobrenja
Napomena
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti