POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zastupnik - nacionalna strategija razvitka - tehnički propis predsjednik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 23. Stavka (7) Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br.53/94) ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja
Sadržaj pravilnika
Članak 1.
(1) Ovim se pravilnikom utvrđuje naknada za uporabu radijskih frekvencija (u daljnjem tekstu: naknada) koju plaća nositelj dozvole za radijsku postaju, kao i način plaćanja.
(2) Naknada se određuje prema namjeni i vrsti radijske postaje. frekvencijskom području, izrečenoj snazi, lokaciji, efektivnoj visini antene, području pokrivanja emisijom i drugom Osnovne radijske postaje
Članak 2.
(1) Naknada se određuje prema vrsti radijske postaje:

 1. Amaterska radijska postaja 60K/god.
 2. Građanska radijska postaja (CB) 60 K/god.
 3. Nepokretna radijska postaja kao repetitor s neusmjerenom antenom (jedan par frekvencija,Rx,Tx) 10 000K/god.
 4. Nepokretna radijska postaja kao bazna postaja u sustavu javne pokretne telekomunikacijske mreže (mobitel,TFTS,...),po jednom paru frekvencije 750K/god.
 5. Nepokretna radijska postaja s neusmjerenom antenom 1000K/god.
 6. Pokretna radijska postaja 120K/god.
 7. Pokretna radijska postaja u javnoj telekomunikacijskoj mreži (mobitel,TFTS,...) 120 K/god.
 8. Radijska postaja s usmjerenom antenom za jednokanalni prijenos 750K/god.
 9. Radijska postaja s usmjerenom antenom za višekanalni prijenosa) 2 do 6 kanala 1500 K/god. b) 7do 24 kanala 2500K/god. c) 25 do 72 kanala 4000 K/god. d) više od 72 kanala 7000K/god.
 10. Radijska postaja s usmjerenom antenom za jednosmjerni prijenos televizijskog signala 5000K/god.
 11. Radijska postaja s usmjerenom antenom za prijenos zvuka 2500K/god.
 12. Radijska post.aja u frek. području dugog, srednjeg i kratkog vala za prijenos agencijskih vijesti 40000K/god.

(2) Za bežični mikrofon i za radijsku postaju u sustavu za simultano prevođenje,te za radijsku postaju iz točke 3.,4.,5.,8.i 9. stavka (1) ovog članka kada se upotrebljava kao pričuvni uređaj ne plaća se naknada.
Članak 3.
(1) Ako je nepokretna radijska postaja smještena na jedan od vrhova Banova Brda, Biokova, Borinaca, Ivančice, Južnog Velebita, Kalnika, Kleka, Košarevca,Kršine (Pag), Labištice, Liske, Ličke Plješivice, Medvednice, Mirkovice, Moslavačke Gore, Papuka, Petrove Gore, Promine, Psunja, Rote (Pelješac), Srđa, Stipanovog Griča, Sv. Gere, Sv. Nedeljskog Brijega, Učke, Ulijenja (Pelješac), Velebitske Plješivice,Vidove Gore (Brač), Žbevnice, naknada iz članka 2. ovog pravilnika povećava se za 100%
(2) Ako je nepokretna radijska postaja smještena na lokaciju izvan lokacija iz stavka (1) ovog članka, naknada iz članka 2. ovog pravilnika povećava se prema srednjoj efektivnoj visini antene u segmentu zračenja: - više od 37m do 75m za 10% - više od 75m do 150m za 20% - više od 150m do 300m za 30% - više od 300m do 600m za 40% - više od 600m 50%
(3) Ako se radijska postaja upotrebljava za radijsku komunikaciju unutar određenog stambenog ili poslovnog prostora i jakost njezinog izračenog elektromagnetskog polja izvan tog prostora ne prelazi 16 dBuV/m, naknada iz članka 2. ovog pravilnika smanjuje se za 50%.
Zračna i pomorska služba i služba plovidbe na unutrašnjim vodama
Članak 4.
(I) Naknada u frekvencijskom području namijenom za zrakoplovnu ili pomorsku službu ili za službu plovidbe na unutrašnjim vodama određuje se prema vrsti radijske postaje :
- radijska postaja u zemlji 250K/god. - radijska postaja u zrakoplovu ili plovilu 120K/god.
- radijska postaja koja služi za navigaciju, identifikaciju, određivanje položaja, signalizaciju, mjerenje i slično te radijska postaja
- samo prijamnik 60K/god. Sustav za pozivanje osoba
Članak 5.
(1) Naknada u jednosmjernom sustavu za pozivanje osoba (paging), određuje se prema broju radijskih postaja u tom sustavu : - do 50 radijskih postaja 2000K/god.
- do 150 radijskih postaja 4000K/god.
- do 400 radijskih postaja 6000K/god.
- do 1000 radijskih postaja 10000K/god.
- više od 1000 radijskih postaja 20000K/god.
(2) Ako je sustav za pozivanje osoba (paging) dvosmjeran naknada iz stavka (1) ovog članka se povećava za 100%.
Nepokretna satelitska služba
Članak 6.
(1) Naknada u svezi nepokretne radijske postaje (fixed or transportable station) u radijskim komunikacijama putem satelita u nepokretnoj satelitskoj službi (FSS) za digitalan dvosmjeran prinos (two-way) određuje se prema digitalnom protoku (information rate): manje od 64kbit/s 5000K/god. 64kbit/s 7000K/god. do 128kbit/s 10000K/god. do 192kbit/s 12000K/god.
do 2,048MbiL/s 15000K/god. do 8,448 MbiL/s 25000K/god. do 34,368Mbit/s 50000K/god do 139,264Mbit/s 100000K/god. više od 139,264Mbit/s 150000K/god.
(2) Ako se radijska postaja upotrebljava za jednosmjerni prijenos (one-way) kao odašiljač naknada se određuje u iznosu od 50% naknade iz stavka (1) ovog članka.
(3) Ako se radijska postaja upotrebljava za jednosmjerni prijenos (one-way) samo kao prijamnik (receive-only) naknada se odreduje u iznosu od 30% naknade iz stavka (1) ovog članka.
Članak 7.
(1) Naknada u radijskim komunikacijama putem satelita u nepokretnoj satelitskoj službi (FSS) za analogan dvosmjeran prijenos (two-way) određuje se prema broju kanala: manje 12 kanala 10000K/god. od 12 kanala 15000K/god. do 60kanala 25000K/god. do 132 kanala 40000K/god. do 312kanala 60000K/god. do 552kanala 80000K/god. do 972kanala 100000K/god. više od 972kanala 125000K/god.
(2) Ako se radijska postaja upotrebljava za jednosmjeran prijenos (one-way) kao odašiljač naknada se određuje u iznosu 50% naknade iz stavka (1) ovog članka.
(3) Ako se radijska postaja upotrebljava za jednosmjeran prijenos (one-way) kao prijamnik (receive-only), naknada se određuje u iznosu od 30% naknade iz stavka (1) ovog članka.
Pokretna satelitska služba
Članak 8.
(1) Naknada u svezi pokretne radijske postaje (mobilestation) u radijskim komunikacijama putem satelita u pokretnoj satelitskoj službi (MSS) za dvosmjeran prijenos (two-way) određuje se prema digitalnom protoku (information rate): do 2,3kbit/s 2500K/god do 9,6kbit/s 4000K/god. do 64kbit/s 5000K/god. više od 64kbit/s 10000K/god.
(2) Ako se radijska postaja upotrebljava za jednosmjeran prijenos (one-way) kao odašiljač naknada iznosi 50% naknade iz stavka (1) ovog članka.
(3) Ako se radijska postaja upotrebljava za jednosmjeran prijenos (one way) samo kao prijamnik (receive-only) naknada iznosi 30% naknade iz stavka (1) ovog članka.
Radio i televizija
Članak 9.
(1) Naknada u sustavu odašiljača,putem kojeg se emitira jedan televizijski program određuje se prema broju žitelja na području pokrivanja emisijom svih odašiljača u tom sustavu :
- do 3000žitelja 4000K/god.
- više od 3000do 5000žitelja 8000K/god.
- više od 5000 do 10000 žitelja 15000K/god.
- više od 10000 do 30000žitelja 25000 K/god.
- više od 30000 do 50000žitelja 40000K/god
- više od 50000do 100000 žitelja 55000K/god.
- više od 100000 do 300000žitelja 75000K/god.
- više od 300000do 500000žitelja 100000K/god
- više od 500000do 1000000 žitelja 125000K/god.
- više od 1000000 do 2000000 žitelja 155000K/god.
- više od 2000000 do 3000000žitelja 185000K/god.
- više od 3000000žitelja 200000K/god.
(2) Ako se sustav odašiljača upotrebljava za emitiranje radijskog programa u UKV području naknada se određuje u iznosu Od 50% naknade iz stavka (1) ovog članka, a za emitiranje radijskog programa u području drugog, srednjeg i kratkog vala naknada se odreduje u iznosek od 25% naknade iz stavka (1) ovog članka
(3) Ako se sustav odašiljača upotrebljava za neprofitabilnu televiziju ili za neprofitabilan radio naknada se određuje u iznosu od 50% naknade iz stavka (1), odnosno iz stavka (2) ovug članka.
(4) Ako se sustav odašiljača iz stavka (1), (2) ili (3) ovog članka upotrebljava za emitiranje programa na način, da na istim kanalima emitira i drugi nositelj dozvola za radijske postaje, naknada se uvećava za 25% i raspodjeljuje se na oba nositelja dozvola za radijske postaje, razmjerno njihovom ukupnom trajanju emitiranja programa tijekom tjedna, prema programskoj shemi iz stavka (4) članka 14. Zakola o telekomunikacijama. Posebne nakriade
Članak 10.
(1) Ako se izdaje privremena dozvola za radijsku postaju, naknada, određena po ovom pravilniku, povećava se za 300%, a plaća se unaprijed prije izdavanja dozvole za cijelo razdoblje za koje vrijedi dozvola.
(2) Ako radijska postaja iz članka 6.,7. i 8. ovog pravilnika radi putem segmenta na satelitu u sustavu HPT-a, ili HRT-a, naknada određena po odredbama iz tih članaka smanjuje se na polovicu.
(3) Ako je za radijsku postaju iz članka 6. i 7. ovog pravilnika nužno provesti međunarodno usklađivanje frekvencija, pored naknade,plaća se i jednokratni iznos od 8000K.
Članak 11.
(1) Za radijsku postaju čija je izračena snaga, kao odašiljača, manja od 10mW 5K/god.
(2) Za radijsku postaju koja se koristi za obavljanje djelatnosti koja se uzdržava iz državnog proračuna s više od 75% 5K/god;
(3) Za radijske postaje koje upotrebljavaju dobrovoljna vatrogasna društva i dobrovoljne neprofitabilne spasilačke ekipe ako su te radijskepostaje namijenjene za zaštitu od požara,odnosno spašavanje i ako rade u frekvencijskim područjima namijenjenim za te svrhe 5K/god.
Način plačanja naknade
Članak 12.
(1) Naknada se plaća za godinu dana unaprijed računajući i mjesec u kojem je dozvola izdana. Prva uplata dospijeva petnaestog dana od dana primitka dozvole za radijsku postaju, a slijedeća uplata dospijeva petnaestog u mjesecu nakon isteka vremena za koje je nakn da plaćena.
(2) Ako se utvrdi da naknada nije plaćena ni nakon tri mjeseca od dospijeća uplate, a uporaba radijske postaje nije otkazana smatrat će se da je korisnik prestao plačati naknadu u smislu odredbe članka 34. Zakona o telekomunikacijama, za nepodmireno dugovanje če se ispostaviti račun i poduzet će se mjere u skladu sa zakonom.
(3) Ako nositelj dozvole za radijsku postaju prestane upotrebljavati tu radijsku postaju prije isteka vremena za koje je naknada plaćena, dio naknade, koji se odnosi na preostalo vrijeme, ne vraća se.
(4) Radi plaćanja naknade za radijsku postaju koja se upotrebljava na temelju dozvole izdane prije stupanja na snagu Zakona o telekomunikacijama, izdat će se račun za razdoblje od dana stupanja na snagu Zakona o telekomunikacijama do isteka valjanosti dozvole.
(5) Ako se utvrdi da pravna ili fizička osoba upotrebljava radijsku postaju za koju nema propisanu dozvolu, izdat će se račun radi plaćanja naknade za razdoblje od tri mjeseca i poduzet će se mjere u skladu sa zakonom.
(6) Ako se naknada ne plati u određenom roku zaračunavaju se zatezne kamate
Stupanje pravilnika na snagu
Članak 13.
(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/94-02/51
Urbroj: 530-07-94-121
Zagreb, 15. srpnja 1994.
Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing. el., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti