POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zastupljeno pravo - dodatak ii sporazumu - dopuna obvezatnih uputa ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 5. Uredbe o dopunama Zakona o
novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 24/94. i 55/94.), ministar financija propisuje

PRAVILNIK
o načinu i postupku ostvarivanja naknade dijela cijene diesel goriva profesionalnih ribara

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje način i postupak ostvarivanja naknade dijela cijene diesel goriva (u daljnjem tekstu naknada) profesionalnim ribarima.

Članak 2.
Pravo na naknadu u iznosu 60 lipa po litri kupljenog diesel goriva imaju profesionalni ribari (pravne i fizičke osobe) koji diesel gorivo koriste za obavljanje morskog ribolova, i to za količine goriva koje su nabavljene (kupljene) od 1. srpnja do 31. listopada 1994.
Pod profesionalnim ribarima, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost lova ribe, školjaka, rakova-škampa i ostalih morskih organizama.

Članak 3.
Pravne i fizičke osobe iz članka 2. ostvaruju pravo na naknadu podnošenjem zahtjeva na obrascu NDR - Obračun naknade dijela cijene kupljenog diesel goriva za razdoblje od __________ do __________ 19 godine, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema njihovom sjedištu.
U obrascu NDR iskazuje se:
- na rednom broju 1 podaci o ukupnim količinama kupljenog diesel goriva u litrama tijekom mjeseca,
- na rednom broju 2 visinu naknade po litri diesel goriva temeljem Uredbe o dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi,
- na rednom broju 3 ukupan iznos naknade koju ostvaruje profesionalni ribar,
- na rednom broju II količina ulovljene ribe, školjaka, rakova-škampa i ostalih morskih organizama tijekom mjeseca u kilogramima i
- na rednom broju III iznos prihoda ostvarenih prodajom ribe, školjaka, rakova-škampa i ostalih morskih organizama tijekom mjeseca u kilogramima.
Zahtjev za isplatu naknade iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije do kraja mjeseca za protekli mjesec.

Članak 4.
Zahtjevu za isplatu naknade na obrascu NDR, koji se podnosi u dva primjerka, pravna ili fizička osoba prilaže:

  1. račune ili preslike računa o nabavljenim količinama diesel goriva koji moraju glasiti na ime profesionalnog ribara podnositelja zahtjeva.
  2. nalog za naplatu (obrazac br. 43).

Sa zahtjevom na naknadu podnositelj zahtjeva - fizička osoba obvezna je ispostavi područnog ureda Porezne uprave dostaviti na uvid knjigu prihoda i rashoda

Članak 5.
Ispostava područnog ureda Porezne uprave kojoj je podnesen zahtjev provjerava da li je zahtjev za isplatu naknade podnijet u skladu s odredbama Uredbe o dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ovog Pravilnika.
Nakon što se provede kontrola obračuna i utvrdi da je zahtjev podnesen u roku i da je ispravan te da se poslovne knjige vode uredno i ažurno, zahtjev ovjerava pečatom i potpisuje službenik koji je obavio kontrolu i voditelj ispostave područnog ureda Porezne uprave. Jedan ovjereni primjerak zahtjeva vraća se korisniku naknade, a drugi s ostalom dokumentacijom zadržava ispostava područnog ureda Porezne uprave za svoje potrebe. Nalog za naplatu
- obrazac 43 potpisuju ovlaštene osobe ispostave područnog ureda Porezne uprave, ovjerava se pečatom i dostavlja na izvršenje Zavodu za platni promet, Poslovnica 2, Zagreb, Smičiklasova 17.
Zahtjev za isplatu naknade riješit će se u roku od tri dana od dana primitka, a isplata će se obaviti najkasnije u roku od osam dana od dana rješenja zahtjeva.
S nepotpunim zahtjevima postupit če se prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91.).
Naknada se isplaćuje na teret računa broj 30102-789-2229 Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Sredstva za premiranje i regresiranje, a u korist žiro-računa korisnika naknade.

Članak 6.
Pravne i fizičke osobe korisnici naknade obvezni su voditi posebnu evidenciju o kupljenim količinama diesel goriva po plovnim jedinicama - ribaricama temeljem koje ostvaruju pravo na naknadu.

Članak 7.
Ovaj se Pravilnik objavljuje u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/94-01/957
Urbroj: 513-07/94-1
Zagreb, 20. srpnja 1994.

Ministar financija
Božo Prka, v. r.

Mat. br./JMBG poreznog obveznika Naziv pravne osobe ili ime i prezime
Adresa
Broj žiro-računa Područni ured PU
Ispostava

OBRAČUN NAKNADE DIJELA CIJENE ZA KUPLJENO DIESEL-GORIVO ZA RAZDOBLJE OD _____________ DO ______________ 19 ____ GODINE
OBRAZAC NDR

R. rb. 0PIS Iznos ili
količine
1 2 3
I. OBRAČUN NAKNADE

  1. Količina kupljenog diesel-goriva u litrama
  2. Naknada po litri diesel-goriva u kunama 0,60
  3. Iznos naknade za kupljeno diesel-gorivo

(red.br. 1. x red. br. 2.) u kunama
II. KOLIČINA ULOVA RIBE,ŠKOLJAKA,RAKOVA-ŠKAMPA I OSTALIH MORSKIH
ORGANIZAMA U KILOGRAMIMA od toga:
4. Plava riba
5. Ostala bijela riba
6. Glavonošci
7. Rakovi
8. Školjke
9. Ostali morski organizmi
III. PRIHODI OSTVARENI PRODAJOM RIBE,
ŠKOLJAKA, RAKOVA-ŠKAMPA I OSTALIH
MORSKIH ORGANIZAMA


U _______________ dana _______________ 19 _____ godine.

M.P.
________________ ______________________
Obračun sastavio Potpis ovlaštene osobe
poreznog obveznika
Provjerom utvrđena ispravnost obračuna, te se odobrava isplata naknade za kupljeno diesel-gorivo u iznosu od _______kuna
_____________
Datum primitka Pečat PU

_________ ________________
Kontrolirao Voditelj ispostave


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti