POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - objave online - zakon o lučkim - uredba o isplati ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na osnovi članka 75. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine., broj 74/92., 26/93. i 79/93.) i točke 7. Odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 107/93 i 15/94.) donosim
NAPUTAK
O PRIMJENI ODLUKE O UVJETIMA PRIMJENE ODREDBI ČLANKA 18. ZAKONA O BANKAMA I ŠTEDIONICAMA

  1. Ovim naputkom propisuje se način jedinstvene primjene Odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama (u daljnjem tekstu: Odluka) i načinu izračunavanja ponderirane rizične aktive, a u svezi s člankom 20. do 24. Zakona o bankama i štedionicama (u daljnjem tekstu: Zakon).
  2. Izvješća u smislu Odluke dostavljaju se na obrascima koji se daju u prilogu Naputka i njegov su sastavni dio:

- Koeficijent adekvatnosti kapitala (R-4.2.)
- Ponderirana rizična aktiva (R-4.3.)
- Veliki kredit (R-4.3.1.)
- Najveći kredit (R-4.3.2.)
- Krediti dani osobama navedenim u članku 22 stavak 1. i članku 23. stavak 1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama (R-4.3.3.)
- Izvješće o ukupnom iznosu svih kredita, drugih potraživanja i preuzetih obveza banke i štedionice (R-4.4.)
- Izvješće o osnivaćkim ulaganjima u banke, trgovaćka društva i druge subjekte (R-4.5.)
- Izvješće o koeficijentu ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (R-4.6.)
Banke i štedionice dužne su izvješća o provedbi ove Odluke dostaviti Narodnoj banci Hrvatske, za svako tromjesečje u roku od 30 dana nakon isteka svakog tromjesečja. Izvješća koja se dostavljaju s 31. prosincem, imaju karakter privremenih izvješća do izrade konačnih izvješća po prihvačenim i revidiranim financijskim izvješćima.
Banke i štedionice dužne su dostaviti konačna izvješća nakon izrade i predaje godišnjeg izvješća, koje se izrađuje sukladno članku 30. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine" br. 90/92.), u roku 5 dana nakon isteka roka za podnošenje godišnjeg izvješća. Ovo izvješće je konačno, sačinjeno nakon izvršenih korekcija i obavljene revizije financijskih izvješća.
3. Da bi se mogao izraditi obrazac R-4.2. Koeficijent adekvatnosti kapitala navedeni obrasci izrađuju se slijedečim redoslijedom :
- Obrazac R-4.3.1. Veliki krediti, R-4.3.2. Najveći kredit, zatim obrazac R-4.3.3. Krediti dani osobama navedenim u članku 22. stavak 1. i članku 23. stavak 1 i 2. Zakona. Na osnovi obrazaca R-4.3.1., R-4.3.2. i R-4.3.3. izrađuje se obrazac R-4.3. - Ponderirana rizična aktiva. Kada je izrađen obrazac R-4.3. raspolaže se sa svim podacima za izradu obrasca R-4.2. - Koeficijent adekvatnosti kapitala.
4. Izvješća o velikom kreditu i najvećem kreditu banke i štedionice izrađuju i dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske na:
- Obrascu Veliki kredit (R-4.3.1.) i obrascu Najveći kredit (R-4.3.2.).
U obrazac Veliki krediti unose sa samo oni komitenti kojima iznos pojedinčanog kredita, odnosno drugog pojedinaćnog potraživanja kao i preuzete obveze, prelazi 20% jamstvenog kapitala.

Pod najvećim kreditom jednom zajmoprimcu podrazumijeva se iznos pojedinačnog kredita, drugog pojedinačnog potraživanja kao i preuzete obveze koji iznose 30% i više od 30% jamstvenog kapitala
U stupce 4. i 5. unose se podaci iz knjigovodstva banke ili štedionice po svakom pojedinačnom kreditu, drugom plasmanu i izvanbilančnim aktivnim stavkama. Peknderirani iznos (stupac 7.) predstavlja izračun iz knjigovodstvene vrijednosti (stupac 4 i 5 ) i stupnja rizičnosti (stupac 6.).
U obrascima po rastućim rednim brojevima unose se svi plasmani iz bilančne i izvanbilančne aktive po jednom komitentu, u iznosu velikog odnosno najvećeg kredita sa stupnjevima rizičnosti (stupac 6 ), utvrđeni točkom 4. Odluke. Napuci za daljnje popunjavanje dani su na samim obrascima (R-4.3.1. i R-4.3.2.).
Veliki kredit i najveći kredit utvrđuje se prema podacima iz knjigovodstvenih evidencija na dan propisan u točki 6. Odluke.
Veliki kredit i najveći kredit utvrđuje se tako da se iznos odobrenog kredita, drugog potraživanja i izvanbilančnog potraživanja pojedinačno stavlja u odnos s jamstvenim kapitalom rrtvrđenim na obrascu R-4.1. - Jamstveni kapital sa stanjem na dan za koji se izvješće sastavlja.

5. Izvješće o kreditima danim osobama navedenim u članku 22. stava.k 1. i članak 23. stavak 1. i 2. Zakona izrađuje se na obrascu R-43.3. - Krediti dani osobama navedenim u članku 22 stavak 1. i članku 23. stavak 1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama.
U obrazac po rastučim rednim brojevima unose se svi plasmani iz bilančne i izvanbilančne aktive po jednom dioničaru odnosno vlasniku poslovnih udjela banke ili štedionice koji raspolažu sa više od 10% dionica odnosno poslovnih udjela koji daju pravo glasa u skupštini banke, članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima i članovima njihove uže obitelji.
U stupac 5. i 6. unose se podaci iz knjigovodstva banke ili štedionice po svakom pojedinom dioničaru odnosno vlasniku poslovnog udjela i po svakom pojedinačnom potraživanju banke ili štedionice kao i za svakog pojedinog člana uprave, nadzornog odbora, prokurista ili članova njihovih užih obitelji Ponderiran iznos (stupac 8.) predstavlja izračun iz knjigovodstvene vrijednosti (stupac 5. i 6.) i stupnja rizičnosti (stupac 7.) sa stupnjevima rizičnosti manjim od 100% utvrđenim u točki 4 Odluke. Napuci za daljnje popunjavanje dani su na samom obrascu (R-4.3.3.).

6. Nakon izrade prethodnih obrazaca utvrđuje se ponderirana rizična aktiva i izvješće o istoj dostavlja se Narodnoj banci Hrvatske na obrascu R-4.3. - Ponderirana rizična aktiva. Pod rizičnom aktivom podrazumijeva se ukupan broj aktive, umanjen za dio aktive koji se odnosi na veliki kredit (utvrđen u obrascu R-4.3.l.), najveći kredit (utvrđen u obrascu R-4.3.2.) i kredite dane osobama navedenim u članku 22. stavak 1. i članku 23. stavak 1. i 2. Zakona (utvrđen u obrascu 433 ) ponderiranom odgovarajućim stupnjem rizičnosti.
Izračunavanje rizične aktive obavlja se na temelju knjigovodstvenih stanja iskazanih na slijedećim računima:

A) BILANČNE STAVKE
1. a) - novčana sredstva - 010, 040, 050, 060, 070, 100, 1010 i 1080;
- plemeniti metali - 120, 121 i 122;
- devizna sredstva - 1571, 300, 308, 310, 311, 312, 315, 316, 3180-1, 3185, 332 i 352;
- depoziti kod NBH - 141, 142, 360 i 365.b) - Vrijednosni papiri Hepublike Hrvatske i Narodne banke Hrvatske - 051, 134, 435, 534 i 5440:
- čekovi - 301.
c) Vrijednosni papiri koji su osigurani hipotekom ili odgovarajućim jamstvom.
d) Drugi plasmani pohriveni garancijom Republike Hrvatske - unose se stanja na kojima su iskazana stanja plasmana pokrivena garancijom Republike Hrvatske do visine iznosa pokrića (337 - javni dug)
e) Krediti fizičkim i pravnim osobama do iznosa pokrivenog depozitom - stanja konta na kojima su iskazani krediti fizičkim i pravnim osobama pokriveni depozitom do visine depozita
2. Strani vrijednosni papiri (izdani od međunarodnih razvojnih banaka).
3. Avansi mjenjačima - 1552.
4. a) Plasmani u osnovna sredstva i zalihe materijalakonta grupe 00 minus konta grupe 02, konta grupe 01, konta grupe 03.
b) Krediti fizičkim i pravnim osobama pokriveni hipotekom do visine pokrića hipotekom - stanja konta na kojima su iskazani krediti fizičkim i pravnim osobama pokriveni hipotekom do visine pokrića hipotekom
c) Vrijednosni papiri osigurani hipotekom ili odgovarajućim jamstvom.
5. Krediti javnim poduzećima čiji je osnivač Repuhlika Hrvatska - stanja konta na kojima su iskazani dugoročni i kratkoročni krediti dani javnim poduzećima.
6. Ostala aktiva - knjigovodstveno stanje u apsolutnoj visini (tj. ponderirano sa stupnjem rizičnosti 100%,) svih sredstava, plasmana čija visina nije određena primjenom pondera ispod 100%.

B) IZVANBILANČNE STAVKE:
Pod ukupnim iznosom izvanbilančnih stavki podrazumijeva se iznos akreditiva i garancija do iznosa pokrića deponenta i garancija pokrivenih jamstvom Republike Hrvatske; činidbenih garancija; potencijalne obveze pokrivene hipotekom i ostale rizične izvanbilančne aktive.
7. Nakon izrade svih obrazaca prema objašnjenjima navedenim u točkama 1-7 ovog Naputka izraduje se Izvješće o adekvatnosti kapitala na obrascu koeficijent adekvatnosti kapitala (R-4.2.).
8. Ovaj Naputak stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama."

O.br. 29/94.
Zagreb, 7. ožujka 1994.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti