POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - objave izmjena - odluka o konačnoj - odluka o imenovajnu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na Osnovi članka 75. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92., 26/93. i 79/93.) i točke VII. Odluke o načinu rasporedivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica ("Narodne novine", br. 107/93 i 15/94.) donosim

NAPUTAK
za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajučih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica

1.Ovim naputkom propisuje se način jedinstvene primjene Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica ("Narodne novine", br. 107/93.) (u daljnjem tekstu: Odluka).

2. Raspoređivanje se, u smislu Odluke, obavlja na obrascu: Izvješće o raspoređivanju rizične aktive i odgovarajućih izvanbilancnih stavki, koji se daje u prilogu Naputka i njegov je sastavni dio.
Banke i štedionice dužne su izvješća o provedbi ove Odlrlke dostaviti Narodnoj banci Hrvatske, za svako tromjesečje u roku od 30 dana nakon isteka svakog tromjesečja. Izvješća koja se dostavljaju s 31. prosincem, imaju karakter priremenih izvješća do izrade konačnih izvješća po prihvaćenim i revidiranim financijskim izvještajima.

Banke i štedionice dužne su dostaviti konačna izvješća nakon izrade i predaje godišnjeg izvješća, koje se izrađuje sukladno članku 30. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", br. 90/92), u roku 5 dana nakon isteka roka za podnošenje godišnjeg izvješća. Ovo izvješće je konačno izvješće, sačinjeno nakon izvršenih korekcija i obavljene revizije financijskih izvještaja.

3. Izvješće iz točke 2 ovog Naputka popunjava se na slijedeći način :

DIO 1. PLASMANI

I/1 - Unijeti ukupan iznos svih kredita otplativih u cjelini do 12 mjeseci, bez dospjelih nenaplaćenih potraživanja (konta: 320-8, 362-3, 400-8, 410-8, 420-8, 450-7, 461, 468, 470-6, 056, 057, 061 i 063) iskorišteni dio okvirnih kredita odobrenih na žiro-računima, kao i tekućim računima građana evidentiranih u obrascu KNJIBIFO pod šiframa 8970-9.
l/2 - Unijeti ukupan iznos svih kredita otplativih preko 12 mjeseci, bez dospjelih nenaplaćenih potraživanja (konta: 340-8, 367-8, 500-8, 510-8, 520-8, 550-7, 561, 567-8 i 570-6).
1/3 - Unijeti ukupan iznos svih ostalih kratkoročnih i dugoročnih plasmana koji nisu obuhvaćeni pod I/1 i I/2 (dio konta 154 i 157), a kreditnog su karaktera.
I/4 - Unijeti ukupan iznos svih dospjelih potraživanja po kratkoročnim i dugoročnim kreditima i ostalim plasmanima koji nisu naplaćeni u roku do 45 dana nakon isteka roka dospijeća (konta: 329, 339, 349, 359, 369, 409, 419, 429, 439, 449, 459, 4691, 4698, 479, 509, 519, 529, 539, 549, 559, 569 i 579).
I/5 - Unijeti ukupan iznos svih potraživanja prema isplačenim garancijama, avalima i drugim potencijalnim obvezazzka koja nisu starija od 45 dana (konta 084, 086, 160 i 161).
l/6 - Unijeti ukupan iznos svih negativnih salda na tekućim računima građana iznad okvirnih kredita odobrenih po tekućim računima, pri čemu voditi računa da ne dođe do dvostrukog iskazivanja ovog iznosa na poziciji I/1 i na pozicijama sumnjivih i spornih potraživanja.
I/7 - Unijeti ukupan iznos svih dospjelih potraživanja po plasmanima od čijeg je dospijeća proteklo više od 45 dana koja su prenijeta na sumnjiva i sporna potraživanja (konta 084 i 086).
I/8 - Unijeti ukupan iznos stvorenog ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja po kreditima i drugim potraživanjima (konta 085 i 087).

U rubriku "Ukupno krediti" unijeti zbroj točaka od I/1 do I/7, umanjen za točku I/8.

I/9 - Unijeti ukupan iznos obračunate dospjele kamate koja nije naplaćena u roku do 45 dana (konta 150, 1560 i 1564).
I/10 - Unijeti ukupan iznos obračunate dospjele kamate koja nije naplaćena duže od 45 dana i koja je prenesena na sumnjiva i sporna potraživanja (konta 080 i 082).
I/11 - Unijeti ukupan iznos stvorenog ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja po kamatama (konta 081 i 083).
U rubriku "Ukupno kamate" unijeti zbroj točaka I/9 i I/10 umanjeno za točku I/11.
I/12 - Unijeti ukupan iznos naknada (konto 151 i 1568).
I/13 - Unijeti ukupan iznos sumnjivih i spornih potraživanja po naknadama (080 i 082).
I/14 - Unijeti ukupan iznos stvorenog ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja po naknadama (konto 081 i 083).

U rubriku "Ukupno naknade" unijeti zbroj točaka I/12 i I/13 umanjeno za I/14.

I/15 - Unijeti ukupan iznos ostale rizične aktive evidentirane na slijedećim računima: pozitivna razlika između potraživanja (konta 170-1, 361, 366, 4so, 560 i 566) i obveza (konta 270-1, 755, 775, 860, 960 i 966) banke i njenih organizacijskih dijelova, 00, 111-9, 02, 03, 041-3, 045, 098, 051, 054, 055, 058, 062, 068, 071-4, 090-2, 099, 130, 133, 135, 138, 152, 153, 155, 156 (bez konta 1560 i 1564), 157 (bez dijela konta 157 koji je unijet pod I-3 i konto 157I koji je unijet pod I-V), 158, 190, 192-8, 301, 307, 3370, 3379, 350, 351, 3570, 4340-1, 5340-2, 5349 i 5440 i negativan saldo poslovanja u ime i za račun pravnih osoba i građana.
I/16 - Unijeti ukupan iznos stvorenog ispravka vrijednosti po ostaloj rizičnoj aktivi.

U rubriku "Ukupna rizična aktiva" unijeti razliku između "Ostale rizične aktive" i stvorenog ispravka vrijednosti po ostaloj rizičnoj aktivi.

U rubriku "Ukupno plasmani" unijeti zbroj rubrika "Ukupno krediti" i "Ukupno kamate", "Ukupno naknade" i "Ukupno ostala rizična aktiva".

DIO II. IZVANBILANČNA AKTIVA

II/1 - Unijeti ukupan iznos obveza na temelju izdanih isplativih i činidbenih garancija čiji rokovi važnosti nisu protekli ili su protekli, ali su njihovi korisnici pismeno ili preko suda tražili naplatu prije isteka roka važnosti.
II/2 - Unijeli ukupan iznos obveza preuzetih na temelju akreditiva (posebno za dinarske, posebno za devizne) koje banka nije platila i za koje od dužnika nije dobila pokriće.
II/3 - Unijeti ukupan iznos preuzetih neopozivih obveza na temelju avaliranih i akceptiranih mjenica.
II/4 - Unijeti ukupan iznos preuzetih neopozivih obveza na temelju odobrenih, a neiskorištenih okvirnih kredita po žiro-računima kao i tekućim računima građana.
II/5 - Unijeti ukupan iznos preuzetih potencijalnih obveza koje nisu navedene u toč. II/1 do II/4.
II/6 - Unijeti ukupan iznos ispravka vrijednosti stvorenog po izvanbilančnoj aktivi.
U rubriku "Ukupno izvanbilančna aktiva" unijeti zbroj toč. II/1 do II/5, umanjen za točku II/6.
U rubriku "Ukupna rizična aktiva i izvanbilanéna aktiva" unijeti zbroj rubrika "Ukupno plasmani" i "Ukupno izvanbilančna aktiva".

DIO IV. AKTIVA KOJA SE NE RASPOREĐUJE

Unijeti ukupan iznos evidentiran na računima: 010, 040, 050, 0510-3, 060, 070, 097-8, 100- 1, 1080, 120-2, 1340- 1, 141-2, 1571, negativan saldo računa 191 i 291, 300, 308, 310, 311, 3129, 315-6, 3180-1, 3185, 332-3, 338, 352, 360, 365.
U rubriku "Ukupna aktiva i izvanbilančna aktiva" (V) unijetu zbroj rubrika "Ukupna rizična aktiva i izvanbilančna aktiva" (III) i "Aktiva koja se ne raspoređuje" (IV).

DIO VI. POTENCIJALNI GUBICI

Potencijalni gubici se, u smislu točke V. Odluke o načinu rasporedivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka banaka i štedionica, utvrđuju u visini 25% potraživanja raspoređenih u skupinu B, 50% potraživanja raspoređenih u skupinu "C", 75% potraživanja raspoređenih u skupinu "D" i 100% potraživanja raspoređenih u skupinu "E".

VII. JAMSTVENI KAPITAL

U rubriku "Jamstveni kapital" unijeti iznos iz točke IV. obrasca R-4.1. Upute za primjenu Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica ("Narodne novine" broj 107/93.).

VIII. ODNOS POTENCIJALNIH GUBITAKA I JAMSTVENOG KAPITALA

U ovu rubriku unosi se podatak o odnosu potencijalnih gubitaka, iskazanih pod rednim brojem VI. i jamstvenog kapitala sa rednog broja VII.
4. Aktiva i odgovarajuće izvanbilančne stavke raspoređuju se tako što se sva potraživanja od jednog dužnika raspoređuju u jednu kategoriju, određenu na osnovi najlošijeg izvršavanja obveza prema banci i drugim vjerovnicima, uz zanemarivanje pojedinih urednih plačanja.
Kada dužnik izmiruje svoje obveze u roku koji ukazuje na jednu kategoriju naplativosti, ali okolnosti vezane za njegovo financijsko stanje upućkrju na lošiji stupanj naplativosti, banka je dužna rasporediti potraživanja prema tom dužniku u lošiju kategoriju naplativosti.
5. Krediti se, u smislu Odluke, raspoređuju prema inicijalnom datumu dospijeća, prema dattumu dospijeća ugovorenom pri odobravanju kredita.
6. Raspoređivanje se, u smislu Odluke, obavlja na osnovi svih raspoloživih podataka, informacija, dokaza i dokumentacije o dužnicima i usklađuje sa promjenama njihovog financijskog stanja i sposobnostima da u ugovorenim rokovima izmiruju dospjele obveze.
7. Banke su dužne pratiti financijsko stanje svojih dužnika glede bančine aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka i pribavljati godišnje obračune i izvješlaje o reviziji njihovog poslovanja za prethodnu godinu, ako je ta revizija obavljana, i dužne su pratiti njihovo tekuće poslovanje.
8. Banke su dužne tromjesečno obavljati i unositi u dosje svakog dužnika, analizu poslovnih rizika kojima je dužnik izložen, i općeg ekonomskog i financijskog stanja gospodarske grane u kojoj dužnik posluje, zemljopisnog rasporeda glavnih kupaca (ako su u inozemstvu - da li je njihova zemlja politički i ekonomski rizično područje koje može negativno utjecati na sposobnost dužnika da izmiruje svoje obveze), kao i zaključak banke o financijskom stanju dužnika i procjenu njegova poslovanja u burdućnosti.
Banke su dužne unijeti u dosje svakog dužnika i sve druge podatke i informacije koje su značajne za procjenu njegovog financijskog stanja.
9. Ovaj Napertak stupa na snagu danom objavIjivanja u "Narodnim novinama"

O.br. 27/94.
Zagreb, 7. ožujka 1994.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r

NAZIV BANKE: __________________
Obrazac "R"

IZVJEŠČE
o raspoređivanju rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki - stanje na dan
____________________________
(u milijunima HRD)
_ _______________________________
Red. POTRAŽIVANJA A B C D E Ukupno br.
_ _______________________________
I. PLASMANI

  1. Kratkoročni krediti
  2. Dugoročni krediti
  3. Ostali plasmani
  4. Dospjela potraživanja
  5. Isplate na temelju garancija
  6. Negativni saldo na tekućim računima građana
  7. Sumnjiva i sporna potraživanja po kreditima i ostalim potraživanjima
  8. Ispravci vrijednosti stvoreni po kreditima i ostalim potraživanjima

_ _______________________________
a) UKUPNO KREDITI: (1+2+3+4+5+6+7-8)
_ _______________________________
9. Obračunata kamata
10. Sumnjiva i sporna potraživanja po kamatama
11. Ispravci vrijednosti stvoreni po kamatama
_ _______________________________
b) UKUPNO KAMATE (9+10-11).
_ _______________________________
12. Naknade
13. Sumnjiva i sporna potraživanja po naknadi
14. Ispravak vrijednosti stvoreni po naknadama
_ _______________________________
c) UKUPNO NAKNADE:
(12+13-14)
_ _______________________________
15. Ostala rizična aktiva
16. Ispravak vrijednosti po ostaloj rizičnoj aktivi
_ _______________________________
d) UKUPNO OSTALA RIZIČNA AKTIVA: (15-16)
_ _______________________________
I. UKUPNO PLASMANI :
(a+b+c+d)
_ _______________________________
II. IZVANBILANČNA AKTIVA:

  1. Garancije
  2. Nepokriveni akreditivi

- dinarski
- devizni
3. Avalirane i akceptirane mjenice
4. Odobreni neiskorišteni okvirni krediti
5. Ostalo
6. Ispravak vrijednosti stvoren po izvanbilančnoj aktivi
_ _______________________________
II. UKUPNO IZVANBILANČNA AKTIVA:
(1+2+3+4+5-6)
_ _______________________________
III. UKUPNA RIZIČNA AKTIVA I IZVANBILANČNA AKTIVA (I + II)
_ _______________________________
IV. AKTIVA KOJA SE NE RASPOREĐUJE
_ _______________________________
V. UKUPNA AKTIVA I IZVANBILANČNA AKTIVA
(IIl + IV)
_ _______________________________
VI. POTENCIJALNI GUBICI
(25% B + 50% C + 75% D + 100% E) od a, c, d, a za kamatu (25% B + 100% C, D, E) od b
_ _______________________________
VII. JAMSTVENI KAPITAL
(točka IV R-4.1. Upute za provođenje Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka
i štedionica)
_ _______________________________
VIII. ODNOS POTENCIJALNIH GUBITAKA I KAPITALA (VI:VII x 100)
_ _______________________________
Mjesto i datum slanja izvješća Izvješće napravio:
Ime i prezime___________________
Potpis__________________
Kontakt-telefon __________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti