POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - objave dopuna - odluka o podnošenju - pravilnik o vrstama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 75. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" 74/92, 26/93 i 79/93.) i točke 10. stavak 2. Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica ("Narodne novine" broj 107/93 i 15/94.) donosim

NAPUTAK
o primjeni Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica

1. Ovim naputkom propisuje se način jedinstvene primjene Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica ("Narodne novine", br.107/93., u daljnjem tekstu Odluka).

2. Izvješće u smislu ove Odluke dostavlja se na obrascu Jamstveni kapital banke (obrazac R-4.1.), koji se daje u prilogu Naputka i njegov je sastavni dio.
Banke i štedionice dužne su izvješća o provedbi ove Odluke dostaviti Narodnoj banci Hrvatske, za svako tromjeseeje u roku od 30 dana nakon isteka svakog tromjesečja.

Izvješća koja se dostavljaju s 31. prosincem, imaju karakter privremenih izvješća do izrade konačnih izvješća po prihvačenim i revidiranim financijskim izvješćima.
Banke i štedionice dužne su dostaviti konačna izvješća nakon izrade i predaje godišnjeg izvješća, koje se izrađuje sukladno članku 30. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", br. 90/92.), u roku 5 dana nakon isteka roka za podnošenje godišnjeg izvješća. Ovo izvješće je konačno, sačinjeno nakon izvršenih korekcija i obavljene revizije financijskih izvješća.

3. Izvješće iz točke 2. ovog Naputka popunjava se na slijedeći način:

JAMSTVENI KAPITAL (obrazac R-4.1.)

Jamstveni kapital sastoji se od temeljnog kapitala i dopunskog kapitala, a utvrđuje se na slijedeći način:

I. TEMELJNI KAPITAL JE:

zbroj :
- knjigovodstvenog stanja fondova (konta 903; 904; 908) ;
- revalorizacijskih rezervi (konto 905);
- neraspoređena dobit, za koju se ne predviđa isplata do slijedećeg godišnjeg obraćuna banke i štedionice (konto 906) ;
- dobit iskazana u tijeku godine za koju se po godišnjem obračunu predvida raspored u temeljni kapital banke odnosno štedionice (konto 693);
- prenesene (reinvestirane) dobiti banke po godišnjem obračunu u fondove banke
umanjen za
- gubitak banke iz ranijih godina (konto 097 i 098);
- vrijednost vlastitih običnih i povlaštenih dionica odnosno poslovnih udjela koje banka odnosno štedionica sama drži i evidentira (dio konta 903);
- gubitak iskazan u tijeku godine (konto 698).

II. DOPUNSKI KAPITAL

Pod sredstvima dopunskog kapitala u smislu ovog Napkktka podrazumijeva se zbroj slijedećih iznosa:
- posebna rezerva za osiguranje od potencijalnih gubitaka (9769) utvrđeno u skladu s točkom 3. Odluke o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka ("Narodne novine" broj 107/93.). Ovaj se iznos utvrđuje primjenom postotka od 0,5% na iznos ukupne rizične aktive i izvanbilančne stavke, utvrđen u obrascu "R" na poziciji 3 - Ukupna rizična aktiva i izvanbilančna aktiva, koji se umanjuje za utvrđeni iznos potencijalnih gubitaka koji je utvrđen na istom obrascu na poziciji 6 - Potencijalni gubici.
- svih oblika uloga u banku ili štedionicu koji ispunjavaju uvjete iz točke 8. podtočke 2. Odluke. Prikupljeni ulozi u banku ili štedionicu koji ispunjavaju uvjete iz točke 8. podtočke 2. Odluke moraju se evidentirati na posebnom analitičkom računu ;
- sredstva prikupljena emisijokn vlastitih dugoročnih vrijednosnih papira čiji je rok dospijeća preko 5 godina (konto 939).
Dugoročni ulozi u banku i štedionicu i sredstva prikupljena emisijom vlastitih dugoročnih vrijednosnih papira čiji su rokovi dospijeća preko 5 godina ne uračunavaju se u dopunski kapital 2 godine prije roka dospijeća.
Dopunski kapital povećava jamstveni kapital najviše do 50% visine temeljnog kapitala banke.
Zbroj temeljnog kapitala i dopunskog kapitala koji ne prelaze iznos od 50% temeljnog kapitala daje najveći mogući iznos jamstvenog kapitala. Ovako utvrđen iznos jamstvenog kapitala korigira se sukladno Odluci za:
- iznos izravnih i neizravnih ulaganja u banke i štedionice (konto 048 i 068);
- iznosi kredita odobrenih suprotno čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama (dijelovi konta grupe 32 do 35; 40 do 47 bez konta grupe 46 i 50 do 57 bez konta grupe 56);
- iznosi kredita odobrenih u skladu s čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama, ali pod uvjetima koji odstupaju od uobićajenih uvjeta na tržištu (dijelovi konta grupa 32 do 35; 40 do 47 bez konta grupe 46 i 50 do 57 bez konta grupe 56).

III. JAMSTVENI KAPITAL

Ovako utvrđeni iznos predstavlja jamstveni kapital koji služi za utvrđivanje adekvatnosti kapitala banaka i štedionica.

IV. OBRAZLOŽENJE GLEDE SADRŽAJA

  1. Pod neizravnim ulaganjima u banke i štedionice za koji iznos se korigira najveći mogući iznos jamstvenog kapitala, podrazumijevaju se sredstva banke i štedionice koja nisu izravno uložena u banke i štedionice nego u jednu ili više drugih pravnih osoba koje su kapitalno povezane s drugom bankom ili štedionicom.
  2. Od najvećeg mogućeg iznosa jamstvenog kapitala oduzimaju se iznosi kredita odobreni osobama iz članka 22. st 1 i članka 23. st.1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama koji su odobreni u skladu s čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama, ali pod uvjetima koji odstupaju od uobičajenih na tržištu. Pod uobičajenim tržišnim uvjetima podrazumijevaju se takvi uvjeti pod kojima je banka i štedionica u vremenu odobravanja kredita subjektima navedenim u ćl. 22 st 1 i ćl 23. st.1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama, odobravala usporedive kredite drugim komitentima banke.

Ukupni iznos za koji se umanjuje jamstveni kapital prema članku 22. stavak 1. i članku 23. stavak 1 i 2 Zakona o bankama i štedionicama utvrđen je na obrascu R-4.3.3. pod I UKUPNO u koloni 5. i 6.

V. ZAKLJUČNA ODREDBA

Ovaj naputak stupa na snagu danom objavljivanja u " Narodnim novinama".

O. br. 28/94.
Zagreb, 7. ožujka 1994.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković. v. r.Banka_______________ R-4.1.

JAMSTVENI KAPITAL BANKE
Stanje na dan______________________
(u milijunima HRD)
_ _______________________________
1. Osnivački fond i drugi fondovi (903 i
908) __________________
2. Rezerve banke (904) __________________
3. Revalorizacijske rezerve (905) __________________
4. Neraspoređena dobit (906) __________________
5. Prenesena (reinvestirana) dobit banke po godišnjem obračunu (dio konta
693) __________________
6. Gubitak banke iz ranijih godina (097,
098) __________________
7. Otkupljene vlastite obične i povlaštene dionice (dio 903) __________________
8. Tekuća dobit (699) __________________
9. Tekući gubitak (698) __________________
I. TEMELJNI KAPITAL
(1+2+3+4+5+8)-(6+7+9) __________________
10. Posebna rezerva za osiguranje od potencijalnih gubitaka__________________
11. Svih oblika uloga u banku i štedionicu (dio konta 92) __________________
12. Sredstva prikupljena emisijom vlastitih dugoročnih vrijednosnih papira
(dio konta 93) __________________
II. DOPUNSKI KAPITAL (10+ 11 + 12) __________________

III NAJVEĆI MOGUĆI IZNOS JAMSTVENOG KAPITALA (I. + 50% II.) __________________

13. Izravna i neizravna ulaganja u banke i štedionice (048 i 068) __________________
14. Iznosi kredita odobrenih suprotno članku 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama (razred 4 i 5)
15. Iznosi kredita odobrenih u skladu s čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama, ali pod uvjetima koji odstupaju od uobičajenih uvjeta na tržištu (razred 4 i 5) __________________
IV JAMSTVENI KAPITAL
(III.-(I3+ I4+ I5)) __________________
_ _______________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti