POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - objave - pravilnik o mineralnim - ispravak rješenja izmjene ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU
Temeljem članka 45. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 19/91, 83/92, 84/92, 94/93 i 2/94), a sukladno odredbama Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske (" Narodne novine", br. 106/93.) Hrvatski fond za privatizaciju donosi

UPUTE
o načinu kupnje dionica ili udjela deviznim depozitima građana koji se pretvaraju u javni dug Republike Hrvatske ("Stara devizna štednja")

 1. Ovim uputama uređuju se uvjeti i način kupnje dionica ili udjela poduzeća, deviznim depozitima građana koji su pretvoreni u javni dug Republike Hrvatske, putem javne dražbe.
 2. Javna dražba održava se u prostorijama Zagrebačke burze. Vrijeme održavanja javne dražbe odreduju zajednički Fond i Burza.
 3. Burza nije ovlaštena iznositi bilo kakve podatke, mišljenja ili davati savjete glede kupnje ili prodaje dionira ili udjela poduzeća koje je u cjelini ili idealnom dijelu predmet prodaje na javnoj dražbi.
 4. Burza ne odgovara za ispunjenje obveza prodavatelja i kupca poduzeća, kao niti za karakteristike poduzeća koje je u cjelini ili idealnom dijelu predmet prodaje na javnoj dražbi, kao niti za istinitost podataka koje o poduzeću, koje je u cjelini ili idealnom dijelu predmet prodaje na javnoj dražbi, iznosi Fond, samo predmetno poduzeće ili bilo koja treća osoba.
 5. Predmet prodaje na javnoj dražbi organiziranoj u svrhu prodaje poduzeća je cjelokupno poduzeće ili idealni dio poduzeća.

Idealni dio poduzeća može biti:

 1. Dionica odnosno dionice
 2. Kao udjel odnosno udjeli
 3. Dionice i udjeli prodaju se na javnoj dražbi u lotovima. Pojedini lot sadrži unaprijed određen broj dionica ili udjela koji određuje Fond.
 4. Početna kao i zaključna cijena poduzeća ili idealnog dijela poduzeća iskazuje se u DEM (njemačkim markama), a preračunavanje u ostale valute vrši se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan plaćanja.
 5. Fond sudjeluje u dražbi kao prodavatelj Poduzeća ili njihovi idealni dijelovi koji su izloženi prodaji putem javne dražbe vlasništvo su Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Hrvatski fond za privatizaciju može temeljem punomoći sudjelovati kao prodavatelj poduzeća ili njihovih idealnih dijelova, za račun Republičkog fonda MIORH i MIOIPH.
9. Fond je dužan na odgovarajući način najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja obavijestiti sve ovlaštene sudionike o svakoj javnoj dražbi koju namjerava provesti u skladu sa odredbama ovih Uputa. U istom roku Fond je dužan Zagrebačkoj burzi dostaviti nalog za održavanje javne dražbe sa popisom poduzeća koja su predmet prodaje. Dražbi je dužan prisustvovati predstavnik Fonda opunomoćen za potpisivanje ugovora o prodaji poduzeća koje je predmet javne dražbe.
10. Prilikom prodaje poduzeća kao kupci mogu se pojaviti domaće fizičke i pravne osobe, te strane pravne osobe koje posjeduju "staru deviznu štednju" ili su je kupile na sekundarnom tržištu.
Potencijalne kupce na javnoj dražbi obavezno zastupa jedan od ovlaštenih sudionika javne dražbe. Kada je potencijalni kupac ujedno i ovlašteni sudionik javne dražbe, može izravno sudjelovati u javnoj dražbi, bez posebnog zastupnika.
11. Svaki ovlašteni sudionik dražbe koji zastupa potencijalnog kupca na javnoj dražbi dužan je na zahtjev predstavnika Fonda ili Burze koji prisustvuju javnoj dražbi predočiti punomoć kojom je opunomoćen za zastupanje.
12. Dražbovnom nadmetanju mogu prisustvovati potencijalni kupci koje zastupaju ovlašteni sudionici, predstavnici sredstava javnog priopćavanja i pučanstva, u skladu s tehničkim mogućnostima dvorane i pod uvjetom da to ne ometa postupak javne dražbe. Voditelj dražbovnog nadmetanja može odrediti da se pojedine osobe koje ometaju postupak udalje iz prostorija u kojima se nadmetanje održava.
13. Građani koji su vlasnici "stare devizne štednje" mogu putem svojih poslovnih banaka upisati količinu i vrijednost, te naziv poduzeća u kojem žele kupiti dionice ili udjele.
Ovlašteni sudionici javne dražbe podnose svoje naloge za kupnju sa naznakom poduzeća i količinom za koju su zainteresirarii, voditelju javne dražbe Zagrebačke burze do 10,00 sati na dan održavanja dražbe.
U vremenu od 10,00 sati istog dana, Burza vrši sravnjivanje naloga za kupnju i prodaju po početnoj (nominalnoj) cijeni dionica ili udjela, naznačenoj u nalogu Fonda, ukoliko potražnja ne premašuje ponudu.
Ukoliko zbroj naloga za kupnju poduzeća ili idealnih dijelova poduzeća količinom premašuje količinu ponuđenu na prodaju nalozi se ne sravnjavaju već se potencijalni kupci upućuju na izvršenje svojih naloga putem dražbovnog nadmetanja.
Dražbovno nadmetanje održat će se istog dana u 11,00 sati u prostorijama Zagrebačke burze.
14. U slučajevima iz točke 13. stavak 3. i 4. voditelj dražbe otvara dražbovno nadmetanje, najavljuje ime poduzeća koje se prodaje, veličinu i iskličnu cijenu jednog lota dionica ili udjela, povisuje cijenu u odnosu na iskličnu cijenu, registrira prihvate ponuđene cijene od strane ovlaštenih sudionika, utvrđuje je li predmet dražbe prodan te tko je kupac i zatvara dražbu. Ovlašteni sudionik u javnoj dražbi koji pristane na največu cijenu postaje kupac.
15. Voditelja javne dražbe imenuje Burza. Kada je predmet dražbe više lotova dionica ili udjela istog poduzeća, shodno prethodno prikupljenim nalozima voditelj javne dražbe samostalno donosi, u skladu sa okolnostima i tijekom nadmetanja, odluku o broju lotova koji čine jedinstveni predmet prodaje odnosno dražbovnog nadmetanja.
16. Odluku o iznosima za koje se povećava isklićna cijena voditelj dražbe donosi samostalno sukladno sa okolnostima i tijekom dražbovnog nadmetanja.
17. Ovlašteni sudionik dražbe ne može sudjelovati u postupku javne dražbe ukoliko nije kod Burze deponirao tri svoja bianco akceptna naloga bez datuma, u korist Fonda.
18. Akceptni nalozi iz točke 17. ostaju pohranjeni kod Burze dok ne budu podmirene sve obveze proizašle iz poslova koji su na dražbama sklopljeni. Fond ima pravo naplate po akceptnim nalozima iz točke 17. ovih Uputa u slučaju kada kupac ne ispuni svoju obavezu plaćanja, u iznosu od 10% (deset posto) od postignute cijene na javnoj dražbi.
19. Fond i burza potpisat će prilikom deponiranja akceptnih naioga iz točke 17. ovih Uputa potvrdu o preuzimanju akceptnih naloga, temeljem koje Hrvatski fond za privatizaciju ima pravo naplate po deponiranim akceptnim nalozima ovlaštenih sudionika dražbe u slučaju neispunjenja obveze plaćanja po poslovima zaključenim na javnoj dražbi za prodaju poduzeća.
20. Ovlašteni sudionici dražbe koji zastupaju potencijalne kupce dužni su ugovor o zastupanju sa potencijalnim kupcima sklopiti u pismenoj formi i taj ugovor ne mogu otkazati u roku kraćem od 7 (sedam) dana prije dana održavanja javne dražbe na kojoj će prodaji biti poduzeće ili poduzeća ili idealni dijelovi poduzeća za koja je potencijalni kupac zainteresiran, osim u slučaju kada potencijalni kupac očigledno krši odredbe ugovora o zastupanju. Ovlašteni sudionik dražbe koji zastupa potencijalne kupce na javnoj dražbi dužan je predstavniku Fonda i/ili Burze dati na uvid punomoć kojom je opunomoćen za zastupanje.
21. Ovlašteni sudionici dražbe dužni su štititi interese kupaca s kojima su sklopili ugovor o zastupanju na javnoj dražbi i u svemu postupati sa pažnjom dobrih privrednika te primjenjivati najviše etičke standarde struke prilikom zastupanja potencijalnih kupaca.
22. Ovlaštene sudionike dražbi koji ne postupaju u skladu sa odredbama ovih Uputa, Burza u dogovoru s Fondom može isključiti iz daljnjih javnih dražbi. Odluku o isključenju donose u suglasnosti direktor Burze i predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju i ona je konačna.
23. Ugovor o prodaji poduzeća ili idealnog dijela poduzeća na javnoj dražbi sklopljen je u trenutku kada voditelj javne dražbe proglasi kupca. U slučaju da javna dražba rezultira prodajom poduzeća ili idealnog dijela poduzeća koje je predmet javne dražbe,kupac potpisuje ugovor o ku poprodaji sa Fondom u pismenoj formi u roku od 7dana - od dana kada je održana javna dražba.Ovlašteni predstav nik Fonda može produžiti rok za potpis ugovora u pisme- noj formi,ali najviše za 2radna dana.Odbijanje jednog od stranaka da naknadno potpiše ugovor u pismenoj formi nema utjecaja na ćinjenicu da je ugovor sklopljen i da su stranke obvezne izvršiti svoje obveze po ugovoru.
24. Kupac je dužan uplatiti cijenu poduzeća ili idealnog dijela poduzeća koje je kupio na javnoj dražbi u roku od 3 dana po zaključenju transakcije.
25.U slučaju da kupac ne plati cijenu u roku iz točke 24. fond ima prava ko a su definirana ugovorom o prodaji poduzeća ili idealnog dijela poduzeća koji je sklopljen iz među kupca i prodavatelja,kao i pravo naplate po akcep nom nalogu u skladu sa odredbama ovih uputa.
26.Fond je dužan u roku od 5 radnih dana od dana ispunjenja obveza od strane kupaca dionica ili udjela u poduzeću koje je registrirano kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošču predati kupcu urednu i pot punu dokumentaciju koja kupcu omogućava da se bez smetnji registrira kao vlasnik dionica ili udjela koje je na javnoj dražbi kupio.
27.Za rješavanje svih sporova koji između Fonda,ovlaštenih sudionika dražbe,potencijalnih kupaca i Zagrebačke burze nastanu u svezi s javnom dražbom koja je regulirana ovim Uputama nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu uz primjenu pravnih propisa Republike Hrvatske.
28.Fond i Burza mogu svakodobno izmijeniti ili dopuniti ove upute.O izmjenama Uputa dužni su na adekvata način obavijestiti ovlaštene sudionike dražbe.
29.Ove upute će se objaviti u "Narodnim novinama" i u javnim glasilima.

Zagreb, 4.ožujka 1994.

Predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju
Ivan Penić, v.r.
POPIS BANAKA KOJE IMAJU DEPONIRANU "STARU DEVIZNU ŠTEDNJU" GRAĐANA

 1. Varaždinska banka, Varaždin
 2. Splitska banka, Split
 3. Privredna banka, Zagreb
 4. Cibaliae banka, Vinkovci
 5. Slavonska banka,Osijek
 6. Karlovačka banka,Karlovac
 7. Međimurska banka,Čakovec
 8. Požeška banka,Požega
 9. Istarska banka,Pula
 10. Komercijalna banka,Zagreb
 11. Sisačka banka,Sisak
 12. Dubrovačka banka Dubrovnik
 13. Županjska banka,Županja
 14. Jadranska banka Šibenik
 15. Dalmatinska banka,Zadar
 16. Samoborska banka,Samobor
 17. Zagrebačka banka,Zagreb
 18. Riječka banka, Rijeka
 19. Vukovarska banka, Vukovar
 20. Podravska banka, Koprivnica
 21. Istarska kreditna banka, Umag
 22. Bjelovarska banka, Bjelovar
 23. Pomorska banka, Split
 24. Adria banaka, Rijeka
 25. Croatia banka, Zagreb
 26. Hrvatska gospodarska banka, Zagreb
 27. Neretvanska gospodarska banka, Ploče

_ _______________________________
DIONICE ZA SWAP SA STAROM DEVIZNOM ŠTEDNJOM
_ _______________________________
Postotak Nominalna
Procjena SWAP od ukupne vrijednost
u DEM vrijednosti dionice
_ _______________________________
1. d.d."PPK KUTJEVO",Kutjevo 76.645.500 8.100.000 10,57 500
_ _______________________________
2. d.d."LONJSKO POLJE",Sisak 11.824.100 7.170.000 60,64 100
_ _______________________________
3. d.d."KONČAR",Zagreb 405.574.768 50.000.000 12,33 100
_ _______________________________
4. d.d."PODRAVKA",Koprivnica 523.524.700 175.000.000 33,42 100
_ _______________________________
5. d.d."LIBURNIJA HOTELI",Opatija
274.034.670 30.000.000 10,95 1000
_ _______________________________
6. d.d."NAMA",Zagreb 230.422.000 95.000.000 41,23 1000
_ _______________________________
7. d.d."RIVIERA",Poreč 307.000.000 60.000.000 19,54 100
_ _______________________________
8. d.d."PLAVA LAGUNA",Poreč 273.159.000 40.000.000 14,64 500
_ _______________________________
9. d.d."ISTRA TURIST",Umag 256.829.000 50.000.000 19,47 100
_ _______________________________
10. d.d."INDUSTROGRADNJA",Zagreb
172.071.186 55.523.000 32,27 1000
_ _______________________________
11. d.d."JADROPLOV",Split 81.196.400 20.000.000 24,63 100
_ _______________________________
12. d.d."VARTEKS",Varaždin 149.643.000 33.000.000 22,05 100
_ _______________________________
13. d.d.PIK "VRBOVEC",Vrbovec 88.382.000 17.000.000 19,23 100
_ _______________________________
14. d.d."VLADIMIR GORTAN",Zagreb
66.619.900 15.500.000 23,27 1000
_ _______________________________
15. d.d."SUPERTRUS HOTELI",Supetar
30.710.000 14.700.000 47,87 100
_ _______________________________
16. d.d."LAVČEVIĆ",Split 46.397.600 11.800.000 25,43 100
_ _______________________________
17. d.d."SIRELA",Bjelovar 34.286.000 7.000.000 20,41 200
_ _______________________________
18. d.d."MEĐIMURSKA TRIKOTAŽA",Čakovec
89.710.000 7.200.000 8,03 500
_ _______________________________
19. d.d."ELEKTROPROMET",Zagreb
25.420.000 6.000.000 23,60 100
_ _______________________________
20. d.d."DIONA",Zagreb 61.587.000 6.300.000 10,23 100
_ _______________________________
21. d.d."ŽITAR",Donji Miholjac 14.154.500 4.600.000 32,50 100
_ _______________________________
22. d. d. "KARBON", Zagreb 10.496.000 3.100.000 29,54 500
_ _______________________________
23. d. d."TANKERKOMERC",Zadar
17.820.000 2.950.000 16,55 500
_ _______________________________
24. d. d. "BILOKALNIK-HOLDING",Koprivnica
47.616.000 2.200.000 4,62 100
_ _______________________________
25. d.d."LEDO",Zagreb 22.017.011 1.000.000 4,54 100
_ _______________________________
26. d. d. "FARMACIJA", Zagreb 5.572.772 799.200 14,34 108
_ _______________________________
27. d. d. "DALIT", Daruvar 30.413.000 240.000 0,79 100
_ _______________________________
28. d. d. "JADRANSKI NAFTOVOD", Rijeka
742.846.000 247.615.000 33,33 1000
_ _______________________________
29. d. d. "JADRANTURIST", Rovinj
210.051.000 30.000.000 14,28 100
_ _______________________________
30. d. d. "TURIST HOTEL ZADAR",Zadar
92.188.000 20.000.000 21,69 100
_ _______________________________
31. d.d "AGROKOKA",Zagreb
34.721.000 21.500.000 61,92 100
_ _______________________________
32. d.d. "DRAVA",Osijek 11.941.600 2.500.000 20,93 100
_ _______________________________
33. d.d."GAJ",Slatina 30.670.900 11.676.200 38,07 100
_ _______________________________
34 d.d. "LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING",Mali Lošinj
64.655.818 20.500.000 31,71 100
_ _______________________________
35. d.d."MLJEKARA",Zadar 6.861.940 2.150.000 31,33 100
_ _______________________________
36. d.d. "NERETVANKA",Opuzen
18.899.585 10.500.000 55,56 100
_ _______________________________
37. d.d."RAD",Split 3.128.000 2.056.000 65,73 100
_ _______________________________
38. d.d."RIJEKATEKSTIL",Rijeka
17.866.778 5.955.600 33,33 100
_ _______________________________
39. d.d."RIVIJERA",Ičići 3.538.000 315.000 8,90 1000
_ _______________________________
40 d.d."SAS" ZADAR,Zadar 93.941.000 4.850.000 51,62 1000
_ _______________________________
41 d.d."SPLITSKA PLOVIDBA",Split
14.246.700 6.354.900 44,61 100
_ _______________________________
42. d.d."VOĆE",Zagreb 55.625.739 10.000.000 17,98 100
_ _______________________________
43. d.d."ŽITNJAK",Zagreb 14.319.000 800.000 5,59 100
_ _______________________________
44. d.d."BILO", Đurđevac 11.399.400 4.500.000 39,68 100
_ _______________________________
UKUPNO: 1.125.454.900
_ _______________________________
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti