POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - objava propisa - rješenje kojim društvu - pravilnik o pristupu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 54, stavka 1., točke 3. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine", broj 10/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. studenoga 1994. godine, donijela
ODLUKU
O VISINI NAKNADE ZA OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLED BILJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE I VISINI NAKNADE ZA KONTROLU NAD SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA PRI UVOZU U REPUBLIKU HRVATSKU
I.
Naknada za obvezni pregled pošiljaka bilja koje se uvoze i izvoze, ovisno o vrsti pošiljke, iznosi:

  1. za vagonske, kamionske i za pošiljke u kontejnerima do 10 tona 75,00 kuna, a za svaku sljedeču odnosno započetu tonu iznad 10 tona povečava se za 8,00 kuna;
  2. za brodske pošiljke, osim za brodske pošiljke drva, za svaku započetu tonu 2,00 kune, a najmanje 110,00 kuna za jednu pošiljku;
  3. za brodske pošiljke drva 1,00 kunu za svaki započeti kubni metar, a najmanje 75,00 kuna po jednoj pošiljci, odnosno 0,70 kuna za svaki započeti kubni metar celuloznog ili ogrjevnoga drva, te 0,50 kuna za svaki započeti kubni metar drvnih otpadaka - piljevine, blanjevine, odrezaka dasaka, furnira i ploča, okoraka, kore i sl., a najmanje 40,00 kurza po jednoj pošiljoi;
  4. za zrakoplovne pošiljke za svakih započetih 10 kilograma 8,00 kuna, a najmanje 40,00 kuna po jednoj pošiljci;
  5. za komadne pošiljke (iz zbirnih vagone, kamiona i kontejnera, pošiljke u kombi voziIima, osim pošiljaka iz podtočke 7. ove točke) do 500 kg 40,000 kuna, preko 500 do looo kg 50,00 kuna. preko 1000 do 2000 kg 70,00 kuna, a preko 2000 kg naknada se obračunava prema podtočki 1. ove točke ;
  6. za poštanske pošiljke do 0,25 kilograma 4,00 kune, do jednog kitograma 7,00 kuna, te za svaki sljedeči odnosno započeti kilogram 2,00 kune Pravne osobe iz članka 35. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti bilja koje uvoze ili izvoze uzorke botaničkog sjemena u kolićini do 0,25 kg po pošiljci, ne plaćaju naknadu za obvezni zdravstveni pregled bilja;
  7. za pošiljke bilja što ih putnici ili osoblje prijevoznih sredstava nose uza se za svakih započetih 10 kilograma 4,00 kune. Pošiljke bilja u osobnim automobilima preko 50 kilograma po osobi smatraju se komadnim pošiljkama;
  8. za pošiljke drva (trupce, piljeno drvo, rudničko drvo, razne vrste drvnih prerađevina) osim brodskih pošiljaka drva, 10,00 kuna za svaki započeti kubni metar, odnosno 7,00 kuna za svaki započeti kubni metar celuloznog ili ogrjevnog drva;
  9. za drvo za pomočne pregrade i daske na brodu ili tegljenici, kao i za obložne daske, podloške i palete s vagonskih i kamionskih pošiljaka, koje se s njih uklanjaju nakon uporabe ili zbog dotrajalosti, 20,00 kuna po kubnom metru ;
  10. za ostatke biljnoga podrijetla nakon čiščenja broda ili tegljenice (pometačina) 100 kuna po brodu odnosno tegljenici. Ako u ispravama koje prate pošiljku iz stavka 1., podtočke 3. i 8. ove točke kolićina drva nije izražena u kubnim metrima, tada se naknada za zdravstveni pregled određuje na način da je jedan prostorni metar jednak 0,7 kubnog metra (1 prm = 0,7 m3).

II.
Naknada za sve vrste pošiljaka sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u Republiku Hrvatsku, za svako pojedino sredstvo za zaštitu bilja do 100 kg iIi lit. iznosi 100,00 kuna, a za svaku započetu tonu iznad 100 kg ili lit. povečava se za 10,00 kuna po toni.
III.
Naknada za obvezni zdravstveni pregled pošiljaka bilja koje se pretovaruje u provozu kroz Republiku Hrvatsku, određuje se za vagonske, kamionske i brodske pošiljke u visini 50% od naknada propisanih u točki 1. podtočki 1., 2. i 8. ove Odluke. Naknada za pošiljke drva koje se u provozu kroz Republiku Hrvatsku pretovaruju iz vagona ili kamiona u brod obračunava se u visini 50% od naknade propisane u točki 1. podtočki 3. ove Odluke.
IV.
Naknada za obvezni zdravstveni pregled pošiljaka sjemena i sadnoga materijala određuje se u visini naknade propisane u točki I. podtočki 1, 2, 4, 5, 6. i 7. ove Odluke uvečane za 100%.
V.
Naknada za obvezni zdravstveni pregled humanitarnih pošiljaka kod uvoza određuje se u visini 50% od naknade propisane u točki I., II. i IV. ove Odluke.
VI.
Naknada za obvezni zdrsvstveni pregled bilja koje se izvozi za neposrednu preradu (industrijsko voće i povrče, vinsko grožđe, zitarice i uljarice u zrnu, te bilje podrijetlom iz Republike Hrvatske koje se nakon prerade uvoze) određuje se u visini 50%, a za šećernu repu koja se uvozi iznosi 30% od naknade propisane u točki I. podtočki 1., 2. i 5. Ove Odluke.
VII.
Za praznu ambalažu biljnoga podrijetla koja se vrača u Republiku Hrvatsku, a upotrijebljena je za otpremu pošiljaka bilja, određuje se naknada u visini 50% od naknada propisanih u točki 1. podtočki 1, 2, 4. i 5. ove Odluke.
VIII.
Ako uvoznik, izvoznik ili provoznik zahtijeva pregled ambalaže od bilja za pošiljke koje ne podliježu obveznom zdravstvenom pregledu bilja, naknada se određuje u visini naknada propisanih u točki I. podtočki 1, 2. i 4. ove Odluke.
IX.
Ako uvoznik, provoznik, odnosno izvoznik pravovremeno ne pripremi pošiIjku biIja za zdravstveni pregIed bilja ili pošiljku sredstava za zaštitu bilja, a pozove granićnog inspektora zaštite bilja i ako inspektor izađe na mješto pregIeda u određeno vrijeme, izvoznik, odnosno uvoznik dužan je za njegov izlazak platiti dangubu u iznosu 60,00 kuna po satu čekanja. Ako se pregled bilja obavlja izvan sjedišta inspekcije, uvoznik, provoznik, odnosno izvoznik dužan je na ispostavIjeni račun platiti putne troškove inspektora ili osigurati mu prijevoz, ako je to neophodno za kvalitetno i pravovremeno obavljanje pregleda.
X.
Naknada za obvezni zdravstveni pregled pošiljke u kojoj se nalazi više vrsta bilja određuje se u visini naknada propisanih u točki I. podtočki 1, 2, 4, 5, 6. i 7. ove Odluke uvečanih:
- za 10% do pet vrsta biIja,
- za 20% do deset vrsta bilja,
- za 30% do petnaest vrsta bilja,
- za 40% do dvadeset vrsta bilja,
- za 50% za više od dvadeset vrsta bilja.
XI.
Naknada za obvezni zdravstveni pregled pošiljaka biIja u izvozu, uvozu i provozu, odnosno sredstava za zaštitu bilja u uvozu koji se obavIja tijekom noči ili nedjeljom i u dane državnih blagdana i neradnih dana, povečava se jednokratno za 100% od visine propisane naknade.
Pod nočnim radom razumijeva se rad između 22.00 sata i 6.00 sati idučeg dana.
XII.
Sredstva naknade za obvezne zdravstvene preglede pošiljaka bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske kao i sredstva naknade za obvezni pregled sredstavaza zaštitu bilja koja se uvoze prihod su Republike Hrvatske Sredstva naknade iz stava 1. ove točke za zdravstvene preglede pošiljaka bilja u izvozu uplaćuju se na poseban račun koji se vodi pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva
XIII.
Slupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vislni naknade za obvezne zdravstvene preglede bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske ("Narodne no- vine", br. 64/93).
XIV.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa : 320-20/94-01/04
Urbroj : 5030116-94-2
Zagreb, 9. studenoga 1994
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti