POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - objava dokumenata - pravlnik o sastavu - pravilnik o organizaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
Na osnovi članka 18. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92 i 27/93) ministar kulture i prosvjete donio je
PRAVILNIK
O NAČINU ORGANIZIRANJA NASTAVE U OBRTNIČKIM ŠKOLAMA I PRAKTIČNE NASTAVE U DRUGIM STRUKOVNIM ŠKOLAMA
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuje se način organiziranja nastave u obrtničkim školama (u daljnjem tekstu: organiziranje nastave za zanimanja u obrtništvu) i praktične nastave u drugim strukovnim školama. Odredbe ovoga pravilnika kojima se uređuje način organiziranja nastave za zanimanje u obrtništvu odgovarajuće se primjenjuju i na stjecanje obrazovanja za zanimanja potrebna za obavljanje djelatnosti samostalnih ugostiteljskih i trgovačkih radnji, koje su članice Saveza udruženja hrvatskih obrtnika.
I. ORGANIZIRANJE NASTAVE ZA ZANIMANJA U OBRTNIŠTVU
Članak 2.
Teorijska nastava i vježbe iz strukovnih predmeta za zanimanja u obrtništvu spajaju se i izvode zajedno s praktičnom nastavom, a iznimno kad nema uvjeta u obrtničkoj radionici, u razrednom odjelu ili obrazovnoj grupi. Godišnji i tjedni broj nastavnih sati utvrđuje se godišnjim planom i programom rada škole i usklađuje s radnim vremenom obrtničke radionice. Praktična nastava za zanimanja u obrtništvu (u daljnjem tekstu: naukovanje) organizira se i izvodi u obrtničkim radionicama u obrazovnoj grupi od pet učenika po stručnom učitelju.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka naukovanje se organizira i izvodi u školskoj radionici:
- za dio programa praktične nastave koji se ne može realizirati u obrtničkoj radionici;
- kada postoji potreba za obrazovanjem za obrtnička zanimanja, a ne postoje odgovarajuće obrtničke radionice;
- kada postoji potreba za obrazovanjem većeg broja učenika od broja kojeg obrtničke radionice mogu primiti.
Članak 3.
Ako obrtnička radionica privremeno ili trajno prestane s poslovanjem ili ako prestane biti članica Saveza uclruženja hrvatskih obrtnika, Savez udruženja Hrvatskih obrtnika je dužan osigurati nastavak naukovanja upisanih učenika u drugoj obrtničkoj radionici.
Članak 4.
Nakon upisa u školu učenik odnosno njegov roditelj ili staratelj sklapa sa školom i obrtničkom radionicom ugovor o naukovanju u skladu s odredbama ovoga pravilnika. Ugovorom o naukovanju ureduju se osobito:
- početak i trajanje naukovanja;
- dio programa koji se ostvaruje u obrtničkoj radionici ;
- dio programa ćije ostvarivanje osigurava obrtnička škola;
- obveze i prava strućnog učitelja u podućavanju učenika i ostvarivanju izvedbenog programa naukovanja:
- obveze osiguranja materijala, strojeva i alata potrebnih za izvođenje naukovanja;
- raspored odmora učenika u trajanju od najmanje 45 dana tijekom školske godi.ne;
- visina materijalne naknade učeniku za trajanja naukovanja, te
- druga međusobna prava i obveze učenika, škole i obrtničke radionice za trajanje naukovanja.
Članak 5.
Za pračenje ostvarivanja programa naukovanja u obrtničkim radionicame srednja škola za obrtnička zanimanja određuje jednog ili više nastavnika. Nastavnik iz stavka 1. ovoga članka je dužan:
- organizirati, zajedno sa stručnim učiteljima iz pojedinih radionica i s drugim nastavnicima, izradu izvedbenog programa praktične nastave;
- izvoditi ili organizirati izvođenje dijela programa, koji se ne može realizirati u obrtničkoj radionici;
- organizirati i sudjelovati u kontrolnim ispitima učenika;
- pružati stručnu, pedagošku i metodičku pomoć stručnim učiteljima u obrtničkim radionicama;
- obavljati druge poslove u skladu s općim aktima škole i ugovorom o naukovanju.
Članak 6.
Uspjeh učenika u naukovanju prati se ocjenjivanjem svake vježbe i kontrolnim ispitom. Uspjeh učenika za svaku vježbu utvrđuje stručni učitelj. Tijekom naukovanja organizira se najmanje jedan kontrolni ispit u svakoj školskoj godini.
Članak 7.
Kontrolni ispit provodi komisija sastavljena od predstavnika Udruženja obrtnika i srednje škole za obrtnička zanimanja. Komisiju imenuju zajednićki regionalni Savez udruženja hrvatskih obrtnika i obrtnička škola.
II. ORGANIZIRANJE PRAKTIČNE NASTAVE U DRUGIM STRUKOVNIM ŠKOLAMA
Članak 8.
Praktična nastava u tehnićkim, industrijskim i drugim strukovnim školama organizira se u školskim radionicama. Ako strukovna škola nema školsku radionicu ili ako nije adekvatno opremljena, praktična nastava organizira se i izvodi u radionicama ili pogonima poduzeća. Praktična nastava u radionicama ili pogonima poduzeća organizira se na način i pod uvjetima utvrđenim nastavnim planom i programom strukovne škole i ugovorom zaključenim između škole i poduzeća odnosno radionice poduzeća. Na sadržaj ugovora iz stavka 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 4 stavka 2. ovoga pravilnika.
Članak 9.
Ostvarivanje programa praktične nastave koji izvode stručne osobe radionica ili pogona poduzeća prati nastavnik praktične nastave ili nastavnik tehnologije zanimanja, kojeg odredi strukovna škola. Nastavnik iz stavka 1. ovoga članka
- izrađuje zajedno sa stručnim osobama radionica ili pogona poduzeća izvedbeni program praktične nastave;
- pruža pedagoško-metodičke upute stručnim osobama pogona ili radionica poduzeća koje izvode praktičnu nastavu;
- prati ostvarivanje nastavnih cijena programa praktične nastave ;
- obavlja druge poslove utvrđene godišnjim planom i programom strukovne škole i ugovorom iz članka 8. stavka 3. ovoga pravilnika.
Članak 10.
Tijekom praktične nastave u radionicama ili pogonima poduzeća mogu se organizirati kontrolni ispiti. Način i uvjeti organiziranja kontrolnog ispita iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se godišnjim planom i programom rada strukovne škole.
Članak 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-03/92-01-1039
Urbroj : 532-02-6/7-94-01
Zagreb, 15. veljače 1994.
Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti