POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - obaveze - obvezne upute broj - pravilnik o izmjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na osnovi članka 54. stavak 2. Carlnskog zakona ("Na rodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93 i 106/93), te točke 1. podtočka 6 Odluke o kriterijima za carinski kontingent ("Narodne novine", br. 62/92, 45/93, 89/93, 95/93, 114/93 i 10/94), sukladno prijedlogu Ministarstva gospodarstva i pribavljenom mišljenju Hrvatske gospodarske komore, ministar financija donosi slijedeće
RJEŠENJE O CARINSKOM KONTINGENTU
za uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala za zamjenu ili popravak opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima za 1994. godinu

  1. Odobrava se carinski kontingent za uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala za obavljanje gospodarske ili druge odgovarajuće djelatnosti, osim osobnih automobila iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife, koji se uvoze radi zamjene ili popravka gospodarske opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima, bez plaćanja carine, u vrijednosti do 90.000.000,- USD, za razdoblje do 31. prosinca 1994. godine.
  2. Pri korištenju predmetnoga carinskoga kontigenta, štetom nastalom ratnim razaranjima smatra se šteta nastala:

- bombardiranjem, raketirsnjem i drugim oblicima oružanog napada neprijateljskih postrojbi ili obrane u svezi s takovim napadima,
- paljevinom, miniranjem ili drugim oblicima fizićkog uništenja ili oštećenja imovine na ratnim djelatnostima neposredno zahvaćenom području, te
- pljačkom ili drugim oblicima nasilnog oduzimanja imovine na ratnim djelatnostima neposredno zahvaćenom području.
3. Korisnik carinskog kontingenta iz točke 1. ovoga rješenja može biti poduzeće ili drugi poduzetnik koji opremu i dijelove za opremu, te instalacijski materijal, koji se ne proizvode u Republici Hrvatskoj, uvozi radi zamjene ili popravka gospodarske opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima, sukladno mišljenju i prijedlogu županijske ili Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete. Poduzetnikom u smislu stavka 1. ove točke smatra se i poljoprivrednik, kojemu je obavljanje poljoprivredne djelatnosti jedino ili glavno zanimanje.
4. Pojedinačno rješenje o odobrenju uvoza opreme i dijelova, te instalacijskog materijala, koji se mogu uvesti po osnovi predmetnoga carinskoga kontingenta; donosi Ministarstvo financija, na temelju činjenica i okolnosti glede ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje prava na predmetnu carinsku povlasticu utvrđenih mišljenjem i prijedlogom nadležne Županijske komisije za popis i procjenu ratne štete. Nalazi li se uništena ili oštećena oprema. odnosno objekti na području dviju ili više županija, rješenje iz stavka 1. ove točke, Ministarstvo financija donosi sukladno mišljenju i prijedlogu Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete.
5) Mišljenje i prijedlog iz točke 4. ovoga rješenja, nadležna županijska odnosno Republička komisija za popis i procjenu ratne štete izdaje na pisani zahtjev korisnika carinskog kontingenta, uz koji se podnosi:
a) dokaz o posjedovanju opreme ili objekata uništenih ili oštećenih razaranjima (izvod iz knjigovodstvenih evidencija, izvod iz zemljišnih knjiga ili druga odgovarajuća isprava),
b) dokaz o uzroku, vrsti i visini štete nastale kao posljedica ratnih razaranja (zapisnik stručne komisije poduzeća verificiran po nadležnoj komisiji za popis i procjenu ratne štete, nalaz i mišljenje sudskog vještaka ili druge stručne osobe ovlaštene po nadležnoj komisiji za popis i procjenu ratne štete za utvrđivanje uzroka, te procjenu visine štete nastale ratnim razaranjima),
c) specifikaciju opreme koja se uvozi temeljem predmetnoga carinskoga kontingenta, s tarifnom oznakom robe prema Carinskoj tarifi, komercijalnim ili tehničkim nazivom robe, oznakom količine robe, te ukupne vrijednosti robe koja se uvozi temeljem predmetnoga carinskog konlingenta,
d) potvrdu Hrvatske gospodarske komore, da se odgovarajuća oprema i dijelovi, odnosno instalacijski materijal ne proizvode u Republici Hrvatskoj.
e) ispravu kojom se dokazuje status korisnika carinskog kontingenta, i to:
- za poduzeće izvod iz sudskog registra,
- za poduzetnika: rješenje nadležnoga upravnoga ili drugoga tijela o obavljanju djelatnosti,
- za poljoprivrednike: uvjerenje nadležne ispostave Porezne uprave prema prebivalištu korisnika, iz kojega je vidljivo da prihodi od obavljanja poljoprivredne djelaLnosti čine isključivi ili glavni (pretežni) izvor prihoda poljoprivrednog domaćinstva korisnika kontingenta. Iznimno, ako se uništena ili oštećena oprema odnosno objekti nalaze na privremeno okupirarkom području ili postoje drugi objektivni razlozi zbog kojih nije moguće očevidom utvrditi postojanje i visinu štete nastale raLnim razaranjem, županijska komisija za popis i procjenu ratne šfete može činjenice i okolnosti iz alineje a) i b) stavka 1. ove točke utvrđivati i drugim dokaznim sredstvima.
6. Carinski kontingent za uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala po osnovi ratnih razaranja može se odobriti za zamjensku opremu i dijelove, te inslalacijski materijal do visine štete na gospodarskim objektima i opremi nastale ratnim razaranjem. Ako vrijednost robe iz stavka 1. ove točke premašuje visinu štete nastale ratnim razaranjem, carina i druge izvozne pristojbe obračunavaju se i naplaćuju na razliku vrijednosti između utvrđene visine štete nastale ratnim razaranjima i visine carinske osnovice robe koja se uvozi.
7. Carinska povlastica temeljem rješenja Ministrstva financija o odobrenju predmetnoga carinskoga kontingenta ostvaruje se u postupku uvoznoga carinjenja odgovarajuće robe. Na uvoznoj carinskoj deklaraciji za robu koja se uvozi temeljem predmetnoga carinskoga kontingenta, uz zaglavlje korisnik kontingenta unosi klauzulu "Čl. 54 CZ-RŠ". U specifikaciji priloženoj uz rješenje Ministarstva Financija o odobrenju predmetnoga carinskoga kontingenta, uz odgovarajuću tarifnu poziciju za robu koja se uvozi, ovlašteni carinski djelatnik upisuje podatak o broju uvozne carinske deklaracije i carinskoj osnovici uvezene robe i datum uvoznoga carinjenja, te stavlja svoj potpis i pečat carinarnice.
8. Akti županijskih (općinskih) i Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete, izdani u svezi s ostvarivanjem carinske povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 2 Carinskog zakona, ako sadrže činjenice i okolnosti utvrđene ovim rješenjima, odgovarajuće se primjenjuju i u postupku ostvarivanja carinskoga kontingenta prema ovome rješenju.
9. Evidenciju o ostvarenom uvozu bez plaćanja carine sukladno ovome rješenju, te visini neplaćene carine i drugih uvoznih pristojbi, vodi Carinska uprava Republike Hrvatske, o čemu tromjesečno dostavlja izvješće Ministarstvu financija, Ministarstvu gospodarstva i Hrvatskoj gospodarskoj komori.
10. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se do 31. prosinca 1994. godine.
Klasa : 413-01/94-01/28
Urbroj : 513-15-94-2
Zagreb, 2. ožujka 1994.
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti