POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - novi zakoni - uredba o minimalnom - pravilnik o mobilizaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
Na temelju članka 83. stavak 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 19/92, 26/93. i 27/93) ministar kulture i prosvjete donosi
PRAVILNIK
O POSTUPKU, NAČINU I UVJETIMA OCJENJIVANJA I NAPREDOVANJA NASTAVNIKA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se pravilnikom utvrđuje postupak, način i uvjeti ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i učeničkih domova (u daljnjem tekstu: škola) u zvanje mentora i savjetnika. Odredbe ovoga pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na ravnatelje škola.
Članak 2.
Profesori, odgajatelji, stručni suradnici i stručni učitelji (u daljnjem tekstu: nastavnici) koji imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o srednjem školstvu i potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje, mogu napredovati u zvanja:
- profesora mentora i profesora savjetnika,
- odgajatelja mentora i odgajatelja savjetnika,
- stručnog suradnika mentora i stručnog suradnika savjetnika,
- stručnog učitelja mentora i stručnog učitelja savjetnika
II. UVJETI I POSTUPAK ZA STJECANJE ZVANJA MENTORA I SAVJETNIKA
Članak 3.
Nastavnik može napredovati u struci i biti imenovan u zvanje mentora i savjetnika ako ima ovim pravilnikom određeni broj godina rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi, odnosno na poslovima u nastavi ili drugom stručno-pedagoškom radu, te ako udovoljava drugim uvjetima utvrđenim ovim pravilnikom.
Članak 4.
Zahtjev za napredovanje u struci radi stjecanja zvanja mentora, odnosno savjetnika, nastavnik dostavlja na propisanom obrascu Ministarstvu kulture i prosvjete putem ravnatelja škole. Ravnatelj je dužan pribaviti i dostaviti Zavodu za školstvo Ministarstva kulture i prosvjete (u daljnjem tekstu: Zavodu) svoje mišljenje i mišljenje stručnih tijela škole. Zavod, na temelju zahtjeva za napredovanje, izdaje svoje očitovanje o radu nastavnika. O napredovanju u zvanje mentora odnosno savjetnika odlučuje Ministarstvo kulture i prosvjete.
Članak 5.
Ravnatelj škole, zahtjev za napredovanje u struci radi stjecanja zvanja mentora odnosno savjetnika, dostavlja Ministarstvu kulture i prosvjete putem Zavoda. Zavod je dužan pribaviti mišljenje stručnih tijela škole, te izdati svoje očitovanje o radu ravnatelja.
Članak 6.
O stečenom zvanju iz članka 2. ovoga pravilnika izdaje se rješenje.
Članak 7.
Stjecanjem zvanja iz članka 2. ovoga pravilnika nastavniku pripada i odgovarajući koeficijent za obračun plaće utvrđen Odlukom o koeficijentima za utvrdivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnorn proračunu. Stjecanjem zvanja iz članka 2. ovoga pravilnika nastavnik stječe i stručne ovlasti za zadaće mentora i savjetnika u školi u kojoj radi, a sukladno odluci Ministarstva kulture i prosvjete i druga prava u obnašanju odgojno obrazovnih i stručnih poslova
III. NAČIN I UVJETI OCJENJIVANJA I NAPREDOVANJA NASTAVNIKA
Članak 8.
Zvanje mentora može steći nastavnik koji:
- ima najmanje 10 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu (u daljnjem tekstu: radno iskustvo u odgoju i obrazovanju),
- je uspješan u svome radu,
- je ostvario najmanje 8 bodova za stručno i pedagoško usavršavanje,
- je ostvario najmanje 5 bodova iz područja ostalog stručnog rada.
Uvjetima iz stavka 1. alineje 1. udovoljava i nastavnik strukovnih predmeta koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva u odgoju i obrazovanju i 5 godina radnog iskustva na poslovima svoje struke. Nastavnik koji ima 25 godina radnog iskustva u odgoju i obrazovanju, odnosno nastavnik strukovnih predmeta koji ima 15 godina radnog iskustva u odgoju i obrazovanju i 10 godina radnog iskustva u struci, a njegov rad je uspješno ocijenjen u skladu sa člankom 10. ovoga pravilnika, stječe zvanje mentora te se na tog nastavnika ne primjenjuju uvjeti propisani stavkom 1. ovoga članka. Uvjetima iz stavka 1. alineja 1. ovoga članka i stavka 2. i 3. ovoga članka udovoljava i nastavnik koji je radio u nastavi ili na poslovima drugog stručnog i pedagoškog rada najmanje s pola radnoga vremena.
Članak 9.
Zvanje savjetnika može steći nastavnik koji je:
- najmanje 5 godina proveo na radu u odgojno-obrazovnoj ustanovi u zvanju mentora,
- uspješan u svome radu,
- od posljednjeg napredovanja ostvario najmanje 10 bodova za stručno usavršavanje, - od posljednjeg napredovanja ostvario najmanje 10 bodova iz područja ostalog stručnog rada.
Članak 10.
Uspješnost u radu prosuđuje se prema: - uspješnosti rada u nastavi,
- postignutom uspjehu učenika i drugih polaznika nastave,
- uspješnosti suradnje s roditeljima,
- uspješnosti suradnje i skupnog rada s drugim nastavnicima.
Pri utvrđivanju uspješnosti u radu treba uzimati u obzir značajke i osobitosti struke, odnosno radnog mjesta.
Uspješnost rada nastavnika ocjenjuju: ravnatelj, praćenjem uspješnosti rada nastavnika i uz pribavljena mišljenja stručnih tijela škole i predstavnika roditelja u školskom odboru, te prosvjetni savjetnik.
Članak 11.
Rad nastavnika u nastavi iskazuje se ocjenjivanjem prema propisanom obrascu.
Stručno i pedagoško usavršavanje iskazuje se bodovanjem i dokazuje potvrdom o sudjelovanju u usavršavanju prema odgovarajućem programu.
Članak 12.
Program stručnog i pedagoškog usavršavanja utvrđuje Zavod, te ga objavljuje u obliku kataloga za svaku školsku godinu do 31. kolovoza tekuće godine.
Katalog sadrži naziv programa, sadržaj programa, realizatore programa, vrijeme za njegovo ostvarivanje, broj bodova koji donosi uspješno svladani program te rokove prijave.
Na prijedlog nastavnika Zavod može priznati stručno-pedagoško usavršavanje u organizaciji stručnih društava i drugih srodnih institucija u zemlji i inozemstvu. Svakih 12 sati rada u stručnom usavršavanju vrednuje se s jednim bodom.
Članak 13.
Za svaki uspješno ostvareni program usavršavanja nastavniku se izdaje potvrda u kojoj su navedeni podaci o programu i njegovu vrednovanju, u skladu s katalogom programa. Ustrojitelj programa usavršavanja vodi evidenciju o izdanim potvrdama.
Škola je dužna voditi vlastitu evidenciju o usavršavanju svojih nastavnika.
Članak 14.
Ostali stručni rad vrednuje se:
A) s jednim bodom za:
- svaki održani ogledni sat na stručnom skupu,
- mentorstvo za pripremu studenata za izvođenje nastave po godini,
- jedno predavanje na stručnom skupu, najmanje županijska razina.
- vodenje stručnog skupa (aktiva) u školi. općini, gradu ili županiji tijekom školske godine,
- priprema jedne tematske izložbe otvorene za javnost,
- priprema jedne javne kulturne priredbe u školi,
- vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije za jednu školsku godinu,
- priprema jednog natjecanja na lokalnoj razini.
B) s dva boda za:
- mentorstvo nastavnika pripravnika do stručnog ispita,
- mentorstvo za pet učenika na sudjelovanju u izvanškolskim istraživalačkim projektima,
- sudjelovanje u izradbi prihvaćena nastavnog programa (najmanje 70 sati godišnje),
- priprema jednog natjecanja na državnoj razini,
- objava jednog stručnog članka u stručnom časopisu ili listu,
- referat na državnom kongresu ili konferenciji,
- recenzija udžbenika ili stručne knjige.
C) s tri boda za: - mentorstvo za svakog učenika koji dobije priznanje na međunarodnom natjecanju.
D) sa četiri boda za: - prijevod udžbenika.
E) s pet bodova za: - magisterij iz struke, - objavljivanje istraživačkog rada iz struke, - sudjelovanje u istraživalačkim ili razvojnim projektima fakulteta, instituta i drugih ustanova izvan škole
F) sa sedam bodova za: - za autorstvo udžbenika ili druge stručne knjige.
G) deset bodova za - doktorat iz struke, - objavljivanje istraživalačkog ili stručno-razvojnog rada.
Članak 15.
Bodovanje ostalog stručnog rada obavlja ravnatelj škole, odnosno za ravnatelja Zavod, na osnovi odgovarajučih dokaza, prema članku 14. ovoga pravilnika.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Nastavnik odnosno ravnatelj koji je, stupanjem ovog pravilnika na snagu, imao 10 godina radnog iskustva u odgoju i obrazovanju, a tijekom posljednje tri godine bio aktivno uključen u stručni i pedagoški rad Zavoda, bio uspješan u skladu s člankom 10. ovoga pravilnika i ostvario 5 bodova iz ostalog stručnog rada prema članku 14. ovoga pravilnika, može iznimno podnijeti zahtjev za napredovanije u zvanje mentora. Nastavnik odnosno ravnatelj sa 25 i više godina radnog iskustva u odgoju i obrazovanju, koji je, stupanjem na snagu ovoga pravilnika, posljednje tri godine bio aktivno uključen u stručni i pedagoški rad Zavoda, te udovoljio uvjetima iz članka 10. ovoga pravilnika i ostvario deset bodova iz ostaloga stručnog rada prema članku 14. ovoga pravilnika, može iznimno podnijeti zahtjev za napredovanje u zvanje savjetnika.
Članak 17.
Zahtjev za napredovanje iz članka 16. ovoga pravilnika podnosi se Ministarstvu kulture i prosvjete prema odrednicama članka 4. i 5. ovoga pravilnika.
Članak 18.
Odredba članka 16. ovoga pravilnika primjenjivat će se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.
Članak 19.
Zahtjev za napredovanje može podnijeti nastavnik, odnosno ravnatelj koji je u tekućoj godini navršio određeni broj godina radnog iskustva, utvrđenih u članku 8. 9. i 16. ovoga pravilnika.
Članak 20.
Obrasce iz članka 4. i 11. ovoga pravilnika, te stručne upute za provedbu pravilnika izradit će Zavod u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.
Članak 21.
Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola ("Narodne novine". br. 86/92).
Članak 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-03/93-01-274
Urbroj : 532-03-3/7-83-03
Zagreb, 17. veljače 1994
Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti