POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - novi sadržaji - odluka o doznačivanju - uputa o registraciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
Na temelju članka 80. stavak 5. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", br. 19/92, 26/93. i 27/93), ministar kulture i prosvjete donosi
PRAVILNIK
O STRUČNIM ISPITIMA U SREDNJEM ŠKOLSTVU
Članak 1.
Ovim se pravilnikom utvrđuju program, način i uvjeti polaganja stručnih ispita nastavnika-pripravnika (u daljnjem tekstu: pripravnici) u srednjim školama i učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: škola).
Članak 2.
Na stručnom ispitu utvrđuje se osposobljenost pripravnika za samostalno izvođenje odgojno-obrazovnog rada glede korištenja znanja, vještina. inovacija. nove stručne literature iz
- struke u kojoj nastavnik radi,
- metodike i drugih pedagoških disciplina,
- hrvatskog jezika,
- Ustava Republike Hrvatske, i
- propisa iz područja školstva.
Članak 3.
Pripravnički staž obavlja se po programu pripravničkog staža u kojem se utvrđuju sadržaji i plan praktičnog uvođenja pripravnika u samostalan odgojno-obrazovni rad i plan priprema za polaganje stručnog ispita. Osnove za sadržaj programa iz stavka 1. ovoga članka su:
- upoznavanje temeljnih zadaća, sustava i ustrojstva srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj, - upoznavanje propisa na temelju kojih djeluje srednje školstvo,
- upoznavanje nastavnih planova i programa škole,
- planiranje i pripremanje za nastavu.
- organizacija i izvođenje redovne, dopunske, dodatne i produžne nastave,
- vođenje razredništva,
- organizacija i vođenje slobodnih aktivnosti učenika,
- vođenje pedagoške dokumentacije,
- ocjenjivanje učenika,
- sudjelovanje u radu stručnih tijela i aktiva škola.
- praćenje pedagoških i drugih stručnih časopisa,
- upoznavanje Ustava Republike Hrvatske te ustrojstva i djelovanja tijela državne vlasti i lokalne samouprave.
Praktično uvođenje pripravnika u samostalan odgojno-obrazovni rad u školi traje od 10 do 15 mjeseci, zavisno od uspješnosti pripravnika u odgojno-obrazovnom radu, o čemu odlučuje komisija škole za uvođenje pripravnika u samostalan odgojno-obrazovni rad.
Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža mijenja školu, stažiranje se nastavlja u drugoj školi, a škola u kojoj je pripravnik ostvario dio pripravničkog staža dužna je izdati školi u koju pripravnik prelazi izvješće i evidenciju o ostvarenom dijelu programa pripravničkog staža.
Članak 4.
Predsjednika i članove komisije za praktično uvođenje pripravnika u samostalni odgojno-obrazovni rad imenuje nastavničko vijeće škole na prijedlog ravnatelja.
Komisiju iz stavka 1. ovoga članka čine nastavnik-mentor ili nastavnik-savjetnik, tri nastavnika škole i prosvjetni savjetnik Zavoda za školstvo Ministarstva kulture i prosvjete (u daljnjem tekstu: Zavod za školstvo).
Ako škola nema nastavnika-mentora ili nastavnika-savjetnika iz struke koju ima pripravnik, odnosno ne može osigurati mentora ili nastavnika-savjetnika iz druge škole, nastavničko vijeće škole može imenovati drugog nastavnika iz te struke za izvršavanje zadaća mentora, ali samo na vrijeme trajanja pripravničkog staža.
Članak 5.
Mentor kontinuirano, a članovi komisije za praćenje provedbe pripravničkog staža povremeno, pomažu pripravniku savjetima i uputama na ovladavanju svim vrstama poslova u školi, na pripremanju i izvedbi nastave, slobodnih aktivnosti, roditeljskih sastanaka, izvješća o radu, vođenja pedagoške dokumentacije, odgojnom djelovanju i ponašanju i drugim oblicima i vrstama rada.
Mentor radi s pripravnikom 1 do 2 sata tjedno do izvršenja plana praktičnog uvođenja pripravnika u samostalan odgojno-obrazovni rad. Članovi komisije prate napredovanje pripravnika pojedinačno, a zajedno utvrđuju njegovu praktičnu osposobljenost za samostalan odgojno-obrazovni rad na osnovi praćenja i na osnovi skupnog prisustva na slijedećim poslovima pripravnika: - jedno praktično predavanje u razrednom odjelu, odnosno odgojnoj skupini, - jedan roditeljski sastanak, - jedan sat slobodnih aktivnosti uečnika, i - vođenje pedagoške dokumentacije.
Članak 6.
Komisija je dužna najkasnije za 15 mjeseci od početka pripravničkog staža izraditi izvješće o praktičnoj osposobljenosti pripravnika za samostalan odgojno-obrazovni rad na obrascu koji utvrđuje Zavod za školstvo.
Izvješće iz stavka 1. ovoga članka potpisuju ravnatelj škole, predsjednik komisije i mentor. Evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža i utvrđivanju praktične osposobljenosti pripravnika za samostalan odgojno-obrazovni rad vodi mentor prema uputi Zavoda za školstvo.
Članak 7.
Stručni ispit se polaže pred ispitnom komisijom pri Zavodu za školstvo. Ispitnu komisiju čine:
- sveučilišni nastavnik metodike iz struke koju ima pripravnik,
- prosvjetni savjetnik iz struke koju ima pripravnik koji polaže ispit,
- prosvjetni savjetnik za hrvatski jezik,
- mentor pripravnika, i
- upravni savjetnik Ministarstva kulture i prosvjete.
Predsjednika i članove ispitne komisije imenuje direktor Zavoda za školstvo. Ako nije moguće osigurati i imenovati za članove ispitne komisije sveučilišnog nastavnika metodike i struke koju ima pripravnik ili mentora pripravnika, direktor Zavoda za školstvo imenuje za članove komisije druge stručnjake iz Zavoda ili iz drugih ustanova koji mogu izvršiti zadaće u komisiji. Zavod za školstvo donosi poslovnik za rad ispitnih komisija, utvrđuje broj potrebnih komisija na osnovi prijava za ispite, mjesto polaganja stručnog ispita i rokove za polaganje stručnih ispita, s tim da se kandidatima osigura najmanje dva roka godišnje.
Članak 8.
Sve poslove u svezi s organizacijom, prijavama, evidencijom i izdavanjem uvjerenja o položenom stručnom ispitu obavlja Zavod za školstvo. Zavod za školstvo može osnovati posebno radno tijelo i imenovati tajnika za obavljanje poslova utvrđenih u stavku 1. ovoga članka.
Članak 9.
Pripravnik se prijavljuje za stručni ispit Zavodu za školstvo na tiskanici prijave koju utvrđuje Zavod za školstvo najkasnije 30 dana prije utvrđenih rokova za stručne ispite.
Uz prijavu za stručni ispit prilaže se:
- izvješće škole o praktičnom uvođenju pripravnika samostalan u odgojno
-obrazovni rad,
- ovjerena kopija diplome o završenom obrazovanju,
- kopija domovnice.
Članak 10.
Troškove prvog polaganja stručnog ispita snosi Ministarstvo kulture i prosvjete. Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snosi pripravnik u iznosu koji utvrdi Ministarstvo kulture i prosvjete.
Članak 11.
Programski dijelovi i postupci na stručnom ispitu su:

  1. Pisanje i usmena obrana pripreme za izvedbu jednog nastavnog sata pri čemu se ocjenjuje metodička strana, jezično znanje i govorna sposobnost. Priprema se piše dva sata pod nadzorom komisije;
  2. Usmeno izvješće pripravnika pred komisijom o tijeku, sadržaju, načinu, problemima i rezultatima provedenog plana praktičnog uvođenja u samostalan odgojno-obrazovni rad, pri čemu se ocjenjuju govorne sposobnosti, te sposobnosti i stupanj korištenja metodičkih znanja;
  3. Opća informiranost iz najvažnije i nove literature struke koju pripravnik predaje:
  4. Opća informiranost iz najvažnije i nove literature iz metodike i drugih pedagoških disciplina;
  5. Ustav Republike Hrvatske i
  6. Poznavanje propisa iz područja školstva. Upute o glavnim sadržajima i literaturi za stručne ispite utvrđuje Zavod za svaku školsku godinu do 30. rujna.

Članak 12.
Komisija ocjenjuje znanje i sposobnosti pripravnika potrebne za samostalan odgojno-obrazovni rad ocjenama "zadovoljava" ili "ne zadovoljava" te ih unosi u zapisnik stručnog ispita za slijedeće ispitne sadržaje i predmete:
- znanje i pismenost iz hrvatskog jezika,
- govorne sposobnosti,
- informiranost i znanje iz struke,
- informiranost i znanje iz metodike i drugih pedagoških disciplina,
- znanje Ustava Republike Hrvatske i
- poznavanje školskih propisa.
Na osnovi ocjena svih ispitnih sadržaja i predmeta iz stavka 1. ovoga članka i izvješća iz članka 6. ovoga pravilnika komisija utvrđuje i unosi u zapisnik opću ocjenu; i to "položio" ili "nije položio". Prije utvrđivanja opće ocjene komisija može odrediti pripravniku da u roku od 15 dana održi jedno praktično predavanje učenicima pred komisijom, u školi koju će odrediti Zavod za školstvo, ako na temelju pokazanog znanja na stručnom ispitu i na temelju izvješća o praktičnom uvođenju u samostalan odgojno-obrazovni rad ako ocijeni da je to potrebno za utvrđivanje opće ocjene.
Članak 13.
Nastavniku koji je položio stručni ispit izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu koje potpisuje predsjednik komisije i direktor Zavoda za školstvo.
Obrazac uvjerenja sastavni je dio ovoga pravilnika. Pripravnik koji ne položi stručni ispit ima pravo pristupiti ispitu u sljedećem ispitnom roku. Nastavniku koji je položio stručni ispit u skladu s ovim pravilnikom priznaje se stručni ispit i kod promjene struke u prosvjeti ili vrste i stupnja škole u zvanjima učitelj, odgajatelj i nastavnik.
Nastavniku koji je položio stručni ispit po propisima za osnovno školstvo priznaje se stručni ispit i u srednjem školstvu.
Članak 14.
Nastavnici koji su radili u nastavi prije stupanja na snagu ovoga pravilnika i nemaju obvezu polaganja stručnog ispita mogu, ako žele, pristupiti stručnom ispitu bez obveze dokazivanja da su uspješno završili program pripravničkoga staža odnosno praktičnog uvođenja u samostalan odgojno-obrazovni rad.
Članak 15.
Program pripravničkog staža iz članka 3. ovoga pravilnika škola je dužna utvrditi najkasnije u roku 30 dana od dana zapošljavanja pripravnika.
Članak 16.
Zavod za školstvo donijet će akte i upute, za donošenje kojih je ovlašten ovim pravilnikom, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.
Članak 17.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-03/93-01-1424
Urbroj : 532-03-3/2-93-01
Zagreb, 17. veljače 1994.
Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi - Jurkić, v. r.REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
Zavod za školstvo
Knjiga evidencije:_________________________
Klasa:____________________________
Urbroj :__________________________
Na temelju članka 13. Pravilnika o stručnim ispitima u srednjem školstvu ("Narodne novine", br. ______/_________) izdaje se
UVJERENJE
o položenom stručnom ispitu
_ ___________________________ (ime i prezime)
_____________________________rođen-a____________________________ 19______________ (djevojačko prezime) (datum)
u_________________________________općina-grad ____________________________________
država ___________________________državljanin_______________________________________
položi______ je na temelju članka _________ Zakona o srednjem školstvu
("Narodne novine", br. _______) stručni ispit________________ 199___ u_____________________ (datum) (mjesto) za zvanje_ ______________________
U Zagrebu, _______________199_______
PREDSJEDNIK ISPITNE KOMISIJE
______________________________
DIREKTOR ZAVODA ZA ŠKOLSTVO
________________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti