POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - nove pravne cjeline - odluku o osnovama - odluku o utvrđivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UPRAVE
Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92., 94/93. i 117/93.), ministar uprave donosi
PRAVILNIK
O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE GRBA I ZASTAVE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak u svezi utvrđivanja grba, vođenja očevidnika o grbovima i zastavama i druga pitanja od značaja za izradu i uporabu grba, odnosno zastave županije, grada i općine (u tekstu koji slijedi: jedinica lokalne samouprave).
Članak 2.
Jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev za davanje odobrenja za svoj grb ili zastavu Ministarstvu uprave.
Ovlaštenje za podnošenje zahtjeva iz stavka 1. ovog članka ima župan, gradonačelnik i općinski načelnik.
Članak 3.
Uz pisani zahtjev iz članka 2. ovog Pravilnika jedinica lokalne samouprave prilaže:
(1) odluku predstavničkog tijela koja sadrži opis grba odnosno zastave po pravilima heraldike. kao uvjete i način uporabe grba odnosno zastave.
(2) na posebnom listu papira (formata A4) likovno rješenje grba u boji.
(3) na posebnom listu papira (formata A4) prikaz zastave u boji.
(4) pisani akt Hrvatskog državnog arhiva s podacima o povijesnom grbu i znakovlju jedinice lokalne samouprave.
Članak 4.
Povjerenstvo ocjenjuje, predstavljaju li grb odnosno zastava povijesni grb odnosno zastava jedinice lokalne samouprave.
Povjerenstvo ocjenjuje jesu li poštivana pravila heraldike i drugi zakonom određeni uvjeti pri utvrđivanju grba odnosno zastave jedinice lokalne samouprave.
Članak 5.
Povjerenstvo iz članka 4. ovog Pravilnika ima: predsjednika i četiri člana, a koje čine: diplomirani pravnik, heraldičar, arhivist, likovni umjetnik i povjesničar.
Predsjednik Povjerenstva je predstavnik Ministarstva uprave.
Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje ministar uprave na vrijeme od četiri godine.
Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja tajnik Povjerenstva kojeg imenuje ministar uprave.
Predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva imaju pravo na novčanu naknadu za rad u Povjerenstvu.
Naknada se određuje po zahtjevu za davanje odobrenja za grb ili zastavu, posebno za predsjednika i članove Povjerenstva, a posebno ze tajnika.
Iznos novčane naknade iz stavka 4. ovog članka rješenjem utvrđuje ministar uprave.
Članak 6.
Zadaci Povjerenstva su
(1) davanje ocjene o grbu i zastavi jedinice lokalne samouprave.
(2) prikupljanje i obrada izvora i podataka bitnih za donošenje ocjene o grbu i zastavi.
(3) stručna pomoć jedinicama lokalne samouprave prigodom izrade grba odnosno zastave.
Članak 7.
Povjerenstvo u odnosu na podnijeti zahtjev jedinice lokalne samouprave ocjenjuje slijedeće elemente:
(1) ispravnost navoda u podnesenoj dokumentaciji.
(2) odabir i primjerenost simbola.
(3) usklađenost rješenja s heraldičkim pravilima.
(4) ispravnost opisa grba i zastave i
(5) kvaliteta likovnog rješenja.
Ocjena se daje u obliku pisanog mišljenja kojim se Povjerenstvo izjašnjava o pojedinim elementima značajnim za ocjenu grba i zastave i o prihvatljivosti rješenja u cjelini.
Članak 8.
Predsjednik Povjerenstva priprema, saziva i predsjeda sjednicom Povjerenstva.
Povjerenstvo pravovaljano odlučuje i odluke donosi većinom glasova svih članova Povjerenstva.
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik kojega potpisuje predsjednik Povjerenstva.
Članak 9.
Ministarstvo uprave nakon što dobije mišljenje iz stavka 2. članka 7. ovog Pravilnika u upravnom postupku utvrđuje jesu li ispunjeni svi propisani uvjeti i donosi rješenje kojim se daje ili uskraćuje odobrenje jedinici lokalne samouprave da ima svoj grb odnosno zastavu.
Članak 10.
Na zahtjev jedinice lokalne samouprave može se, nakon pravomoćnosti rješenja, iz članka 9. ovog Pravilnika, izdati i posebna povelja (u tekstu koji slijedi: grbovnica)
Grbovnica se izrađuje u tri primjerka od kojih po jedan dobiva: jedinica lokalne samouprave, Hrvatski državni arhiv i Ministarstvo uprave.
Članak 11.
Grbovnica ima oblik knjige s tvrdim koricama presvučenim plavim samtom s utisnutim državnim grbom na prednjoj strani.
Dimenzije korice grbovnice su 270 x 350 mm.
U knjizi su četiri lista pergamene ili papira ručne izrade prišiveni za korice ukrasnom vrpcom preko koje se utiskuje pečat Ministarstva uprave pod papirom.
Rubovi stranice papira ukrašeni su pleterom, osim prve i zadnje stranice.
Na drugoj stranici se u sredini otiskuje grb jedinice lokalne samouprave u bojama, a oko grba na rubovima lista u pleteru slike grbova iz krune hrvatskog državnog grba i to na gornjem dijelu tri, a na donjem dijelu dva s tim da su poredani redom kao u hrvatskom državnom grbu.
Na trećoj stranici (prva strana drugog lista) gore u sredini nalazi se hrvatski državnim grb primjerene veličine, a ispod toga navodi se tekst rješenja o dodjeljivanju grba primjereno grafički oblikovan i to: u lijevom gornjem uglu: Republika Hrvatska, Ministarstvo uprave, brojčana oznaka rješenja, mjesto i datum izdavanja rješenja; ispod toga: uvod; pa riječ "rješenje" i izreka rješenja.
Na četvrtoj, petoj i šestoj stranici navodi se preostali dio teksta rješenja i to: obrazloženje; uputa o pravnom lijeku; potpis ovlaštene osobe, otisak pečata Ministarstva uprave i kome se rješenje dostavlja.
Na šestoj stranici upisuje se bilješka tijela jedinice lokalne samouprave o svečanom proglašenju grbovnice s datumom, pečatom i potpisom nositelja izvršne vlasti (župana za županiju, gradonačelnika za grad i općinskog načelnika za općinu).
Na sedmoj stranici nalazi se pečat Ministarstva uprave otisnut preko papira na krajevima vrpci kojima je knjiga prošivena.
Osma stranica kao i prva, ostaje prazna.
Članak 12.
Grbovnica se izrađuje o trošku jedinice lokalne samouprave kod za to ovlaštene pravne osobe, koja ima tehničke i stručne mogućnosti za njihovu izradu
Ministarstvo uprave daje odobrenje pravnoj osobi za izradu grbovnice.
O izrađenim grbovnicama pravna osoba dužna je voditi očevidnik.
Očevidnik iz stavka 3. ovog članka vodi se u obliku knjige koja mora imati pobrojene stranice, ovjerene od strane Ministarstva uprave.
U očevidnik iz stavka 3. ovog članka unose se slijedeći podaci: redni broj, naziv jedinice lokalne samouprave i njeno sjedište, broj narudžbe i datum isporuke.
Članak 13.
Ministarstvo uprave vodi očevidnik o izdanim odobrenjima da jedinice lokalne samouprave imaju svoj grb odnosno zastavu
Očevidnik iz stavka 1. ovog članka vodi se u obliku knjige formata 420 x 297 mm i mora imati pobrojene stranice.
U očevidnik iz stavka 1. ovog članka unose se slijedeći podaci: radni broj, naziv jedinice lokalne samouprave i njeno sjedište, brojčana oznaka rješenja kojim se daje odobrenje, datum izdavanja odobrenja, datum uručenja grbovnice i napomena.
Članak 14.
Tiskarska pomoćna sredstva kojima je izrađen grb jedinice lokalne samouprave ne smiju se staviti u komercijalnu uporabu bez odobrenja predstavničkog tijela te jedinice lokalne samouprave.
Članak 15.
Nestanak grbovnice prijavljuje se Ministarstvu unutarnjih poslova.
Članak 16.
Odredbe ovog Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na davanje odobrenja jedinici lokalne samouprave da ima svoju zastavu, s tim da se za zastavu ne izdaje posebna povelja.
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 612-06/93-01/01
Urbroj : 515-03-03/1-94-3
Zagreb, 11. listopada 1994.
Ministar uprave
Davorin Mlakar, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti