POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - nova izdanja pravnih propisa - odluka o vrstama - uredba o uvrđivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 11. i članka 67. stavka 1. točke 7. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92., 26/93, 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 28. veljače 1994. godine donio je
ODLUKU
O OBVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE HRVATSKE
I.
Banke su dužne obračunavati i izdvajati obveznu rezervu kod Narodne banke Hrvatske, u visini, na način i u rokovima što su utvrdeni ovom Odlukom.
II.
Banke obračunavaju obveznu rezervu i to:

 1. po stopi od 27,3%, na depozite po viđenju i oročene depozite do tri i tri mjeseca, na sredstva pribavljena izdvajanjem vrijednosnih papira s rokom dospijeća do tri mjeseca i na kredite dobivene od pravnih osoba i gradana s rokom do tri mjeseca;
 2. po stopi od 15.8%, na depozite oročene na rok od tri i više mjeseci, na sredstva pribavljena izdavanjem vrijednosnih papira s rokom dospijeća preko tri mjeseca i na kredite dobivene od pravnih osoba i građana s rokom preko tri mjeseca;
 3. po stopi od 100% na depozite financijskih institucija čiji su osnivači poslovne banke.

Izuzetno od stavka 1. ove točke banke će za obračunsko razdoblje od 11. veljače do 10. ožujka 1994. godine i za obračunsko razdoblje od 21. veljače do 20. ožujka 1994. godine obračunati i izdvojiti obveznu rezervu i to:

 1. po stopi od 26,2%, na depozite iz podtočke 1) stavka 1. ove točke ;
 2. po stopi od 15,0%, na depozite iz podtočke 2) stavka 1. ove točke; Pod oročenim depozitima u smislu ove Odluke smatraju se depoziti oročeni na određeni rok koji se ne može razročiti prije ugovorenog roka, osim u izuzetnim, ugovorom određenim, slučajevima.

III.
Banke ne obračunavaju obveznu rezervu:

 1. na devizne depozite;
 2. na sredstva depozita koja su primljena na ime pomoći područjima nastradalim od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja;
 3. na kredite dobivene od Narodne banke Hrvatske, banaka i kredite odobrene iz sredstava fondova i zajmova Republike Hrvatske ;
 4. na avans Narodne banke Hrvatske za otkup efektivnog stranog novca i čekova od domaćih i stranih fizičkih osoba po mjenjačkom poslovanju evidentiranih na posebnoj partiji računa 748 u Zavodu za platni promet:
 5. na kredite dobivene od Hrvatske kreditne banke za obnovu namijenjene za obnovu;
 6. na depozite i druga sredstva namijenjena za stambeno-komunalnu izgradnju.

IV
Obveznu rezervu, obračunatu u smislu ove Odluke, banke izdvajaju kod Narodne banke Hrvatske prenošenjem tih sredstava na posebni račun izdvojene obvezne rezerve banaka što ga vodi Zavod za platni promet.
V.
Obveznu rezervu iz ove Odluke banke obračunavaju i izdvajaju desetodnevno.
VI.
Obvezna rezerva izdvaja se za obračunsko razdoblje koje čine tri uzastopne dekade. Obračunska razdoblja mijenjaju se po isteku dekade, a razmak izmedu početka jednog i slijedećeg obračunskog razdoblja je jedna dekada. Obračun obvezne rezerve banke sastavljaju deseti dan po isteku obračunskog razdoblja, a prema prosjećnom dnevnom stanju depozita tog obračunskog razdoblja. Prosječno dnevno stanje depozita jednog obračunskog razdoblja računa se tako da se zbroje dnevna stanja depozita svakog radnog dana (radnim danom ne smatra se subota) i dobiveni zbroj podijeli brojem radnih dana tog obračunskog razdoblja. Obvezna rezerva utvrdena u obračunu iz stavka 2. ove točke izdvaja se jedanaesti dan nakon isteka svakog obračunskog razdoblja i vrijedi do slijedećeg izdvajanja obvezne rezerve. Iznimno, za obračunsko razdobtje od 1. do 31. prosinca i od 10. prosinca do 10. siječnja, banke će obračunavati i izdvojiti obveznu rezervu 21. siječnja tekuće godine.
VII.
Obračun obvezne rezerve banke sastavljaju na obrascu što ga propisuje Narodna banka Hrvatske i dostavljaju ga Zavodu za platni promet suglasno odredbama točke VI. ove Odluke. Uz obračun obvezne rezerve banke podnose odgovarajući nalog za uplatu odnosno vraćanje razlike između stanja obvezne rezerve na posebnom računu kod Zavoda za platni promet i obvezne rezerve po podnesenom obračunu. Dva primjerka obračuna obvezne rezerve banke dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske najkasnije na dan izdvajanja obvezne rezerve, radi kontrole ispravnosti obračuna. Uz obračun, banke će dostaviti i primjerak naloga za uplatu odnosno vraćanje razlike nastale izmedu obvezne rezerve po tom obračunu i stanja obvezne rezerve na posebnom računu kod Zavoda za platni promet.
VIII.
Danom primjene ove Odluke. prestaje važiti Odluka o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine" br. 91/93).
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 21. ožujka 1994. godine, s time da je prvo izdvajanje obvezne rezerve po ovoj Odluci 21. ožujka 1994. godine, za obračunsko razdoblje od 11. veljače do 10. ožujka 1994. godine.
O.br. 221/94.
Zagreb, 28. veljače 1994.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti