POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - važeće pravo - uredba o visini - naredba o plačanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O OSIGURANJU IZVOZNIH POSLOVA OD NEKOMERCIJALNIH RIZIKA
Proglašavam Zakon o osiguranju izvoznih poslova od nekomercijalnih rizika, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 28. lipnja 1994. godine.
Broj : PA4-70/1-94.
Zagreb, 1. srpnja 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O OSIGURANJU IZVOZNIH POSLOVA OD NEKOMERCIJALNIH RIZIKA
Članak 1.
Ovim Zakonom određuju se uvjeti i načini osiguranja potraživanja pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: domaći izvoznici), koja proizlaze iz njihovih izvoznih poslova, za slučaj da se njihova potraživanja iz inozemstva ne mogu naplatiti zbog nastanka nekomercijalnih rizika određenih ovim Zakonom.
Članak 2.
Izvozni poslovi domaćih izvoznika koji su određeni ovim Zakonom mogu se osiguravati od nekomercijalnih rizika.
U slučaju nastanka štete ostvarenjem jednog od nekomercijalnih rizika, Republika Hrvatska jamči za isplatu odštete. ako se nastale štete ne mogu naknaditi na teret premije osiguranja ili se ne mogu naknaditi na drugi način.
Članak 3.
Pod izvoznim poslovima u smislu ovoga Zakona razumijeva se:

 1. prodaja robe i usluga inozemnom kupcu te obavljanje usluga ili investicijskih radova u inozemstvu i izgradnja kompletnih objekata u inozemstvu,
 2. isporuka hrvatske robe konsignacijskom skladištu i prodaja te robe s konsignacijskog skladišta u inozemstvu,
 3. prodaja robe inozemnom kupcu naplatom uz otkup dokumenata,
 4. ulaganje imovine u vlastita ili mješovita poduzeća, ili filijale u inozemstvu,
 5. istražni radovi i izrada studija i projekata u inozemstvu,
 6. davanje u zakup brodova i opreme stranim osobama.

S izvoznim poslovima, prema ovome Zakonu izjednačuju se:

 1. predujmi i depoziti darki u svezi sa sudjelovanjem na licitacijama u inozemstvu, ispunjenjem ugovora o izvoznim poslovima, obavljanjem usluga ili izvedbom investicijskih radova u inozemstvu na kredit,
 2. proizvodnja robe za izvoz prema posebnim narudžbama, na temelju ugovora s inozemnim kupcem.

Članak 4.
Nekomercijalnim rizicima prema ovom Zakonu podrazumijevaju se slučajevi kada domaći izvoznik ne može naplatiti potraživanja od inozemnih poslovnih partnera pod uvjetom da je to potraživanje osigurano kod Ureda iz članka 6 ovoga Zakona uslijed:

 1. neplaćanja neosporenog duga u trajanju od šest mjeseci od dana njegova dospijeća ako je dužnik država ili državna organizacija ili osoba za koju jamći država ili državna organizacija,
 2. opće moratorija plaćanja ili zabrane prijenosa sredstava plaćanja, u državi dužnika, do isteka zabrane plaćanja, ako moratorij ili zabrana traje duže od 6 mjeseci,
 3. nastanka zabrane uvoza robe ili jednostranog raskida ugovora od države ili državne organizacije kada se pojavljuje kao kupac osim ako je do toga došlo kršenjem carinskih ili zdravstvenih propisa zemlje uvoznika,
 4. zapljene, oštećenja ili uništenja robe od strane države ili njenih institucija od momenta prelaska robe hrvatske granice do prispijeća inozemnom dužniku,
 5. onemogućavanja domaćem izvozniku raspolaganje robom, na bilo koji način,
 6. političkih prilika, odnosno događaja u zemlji dužnika ili rata te zemlje s drugom,
 7. katastrofalnih elementarnih događaja.

Pod nekomercijalnim riziclma podrazunlijevaju se i drugi događaji koii su nanijeli štetu imovini uloženoj u vlastita poduzeća, mješovita poduzeća ili filijale u inozemstvu uslijed

 1. nacionalizacije, eksproprijacije ili drugih mjera države koji se mogu izjednačiti s nacionalizacijom ili eksproprijacijom,
 2. onemogućavanja raspolaganja imovinom u trajanju od najmanje 12 mjeseci. zbog mjera koje je poduzela država u kojoj je izvršeno ulaganje imovine,
 3. uništenja ili oštećenja imovine uslijed ratnih događanja u ratu što ga vodi država u kojoj je ulaganje imovine izvršeno, odnosno političkih prilika u toj državi.

Članak 5.
Osiguranik sam snosi najmanje 10% od iznosa štete po pojedinom događaju do kojeg je došlo nastankom nekomercijalnog rizika određenog ovim Zakonom.
Članak 6.
Osiguranje od nekomercijalnih rizika, u smislu ovoga Zakona, provodi Hrvatski ured za osiguranje izvoznih poslova (u daljnjem tekstu: Ured).
Ured osniva Vlada Republike Hrvatske u skladu s ovim Zakonom.
Ured je pravna osoba koja stjeće svojstvo pravne osobe upisom u sudski registar.
Članak 7.
Ured može ugovorom povjeriti vođenje tehničkih poslova osiguranja od nekomercijalnog rizika društvu za osiguranje osposobljenom za obavljanje takve vrste poslova.
Društvo za osiguranje iz stavka 1 ovoga članka osigu rat će sredstva rada za obavljanje preuzetih poslova u skladu s ugovorom.
Članak 8.
Uredom upravlja Upravni odbor Ureda.
Upravni odbor sastoji se od pet članova. Tri člana imenuje Vlada Republike Hrvatske, a dva člana Hrvatska gospodarska komora.
Sjednicama Upravnog odbora rukovodi predsjednik. Predsjednika Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske iz redova članova Upravnog odbora.
Članak 9.
Upravni odbor Ureda nadležan je za sljedeće:

 1. donosi statut Ureda,
 2. vodi poslovnu politiku osiguranja od nekomercijalnih rizika i odobrava ugovore o osiguranju,
 3. utvrđuje uvjete i donosi pravila i tarife premija osiguranja od nekomercijalnih rizika,
 4. usvaja Godišnje izvješće Ureda,
 5. odlućuje i o drugim pitanjima iz rada Ureda.

Točke 1) i 3) stavka 1. ovoga članka Upravni odbor donosi uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Članak 10.
Radom Ureda rukovodi direktor.
Direktora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog odbora.
Direktor Ureda može odobravati pojedinačne ugovore o osiguranju bez Upravnog odbora do iznoša od 200.000 USD.
Članak 11.
Osnivački kapital Ureda osigurava se iz proračuna Republike Hrvatske i iznosi 1,000.000 DEM, obračunato u protuvrijednosti domaće valute po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate.
Sredstva iz prethodnog stavka ovoga članka, koriste se kan sredstva Početnih rezervi sigurnosti i za isplatu obveza Ureda za vrijeme dok se ne akumulira dovoljno sredstava iz premije osiguranja i drugih izvora.
Članak 12.
Državnim proračunom Republike Hrvatske odredit će se godišnji okvirni limit pokrića preuzetih i za ugovaranje novih poslova osiguranja izvoznih poslova, a zakonom o izvršavanju državnog proračuna raspoređivat će se sredstva iz članka 2. ovoga Zakona u skladu s dinamikom dospijeća obveza za naknadu štete što je Ured dužan isplatiti osiguranicima u određenoj godini.
Ministarstvo financija zaključuje ugovor s Uredom o korištenju i povratu sredstava iz stavka 1. ovoga članka.
Sredstva isplaćena iz proračuna Republike Hrvatske po osnovi jamstva iz članka 2. ovoga Zakona smatraju se beskamatnom pozajmicom Uredu.
Članak 13.
Ministarstvo financija vodi evidenciju sredstava danih Uredu iz proračuna Republike i nadzire korištenje tih sredstava.
Ured je obvezan voditi knjigovodstvo poslovanja.
Godišnje izvješće Ured dostavlja Vladi Republike Hrvatske.
Članak 14.
Osiguranjem izvoznih poslova Ured ostvaruje premiju osiguranja.
0stvarena sredstva od premije osiguranja kao i od drugih prihoda tijekom godine koriste se za naknadu šteta kao i za financiranje obavljanja poslova osiguranja.
Dio sredstava za financ;iranje obavljanja poslovanja Ureda utvrđuje upravni odbor:
Članak 15.
Dio prihoda Ureda koji preostane nakon podmirenja rashoda unosi se u rezerve sigurnosti Ureda.
Članak 16.
U slučaju da su tijekom godine veći rashodi od prihoda štete će se naknaditi iz rezervi sigurnosti.
Ukoliko nisu dovoljne rezerve sigurnosti za podmirenje obveza Ureda, koristit će se instrumenti i sredstva proračuna Republike prema članku 2., 12. i 13. ovoga Zakona.
Članak 17.
U svrhu određivanja poslovne politike osiguranja od nekomercijalnih rizika kao i ostvarenja regresnih prava u stranim državama i od stranih država, kao i reguliranja drugih pitanja Ministarstvo vanjskih poslova, kao i druge državne institucije, surađivat će s Uredom.
Članak 18.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o financiranju osiguranja izvoznih poslova protiv nekomercijalnih rizika ("Narodne novine", br. 53/91 ) i briše se točka 24. članak 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91.).
Članak 19.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 453-02/94-01/01
Zagreb, 28. lipnja 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti