POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - uvid javnosti - kolektivni ugovor građansko pravo - odluka o privremenoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI SPOMENIKA KULTURE
Proglašavam zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti spomenika kulture, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 21. lipnja 1994. godine.
Broj : PA4-63/1-94.
Zagreb, 28. lipnja 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI SPOMENIKA KULTURE
Članak 1.
U Zakonu o zaštiti spomenika kulture ("Narodne novine". br. 7/67 - proćišćeni tekst,13/67., 47/86., 47/89. i 19/91.) u članku 1. stavku 2. riječi: "jesu li u društvenom ili građanskom" zamjenjuju se riječima: "u čijem su".
Članak 2.
U članku 5. riječi: "i društvenih" brišu se.
Članak 3.
Članak 8. mijenja se i glasi: "Namjenu i način korištenja nepokretnih spomenika kulture, bez obzira na vlasništvo, utvrđuje Ministarstvo kulture i prosvjete na prijedlog svog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a prema prethodno pribavljenom mišljenju grada ili opčine, te županije, na čijem se području spomenik nalazi."
Članak 4.
Članak 12. briše se.
Članak 5.
Članak 13. mijenja se i glasi: "Poslove zaštite spomenika kulture propisane ovim Zakonom obavlja Zavod za zaštitu spomenika kulture u sastavu Ministarstva kulture i prosvjete (u daljnjem tekstu: Zavod). Poslove zaštite spomenika kulture propisane ovim Zakonom na području Grada Zagreba obavljat će Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika kulture i prirode Zagreb."
Članak 6.
U članku 14. riječ: "zajednice" briše se, a iza zagrade stavlja točka i brišu ostale riječi.
Članak 7.
U članku 26. stavci 3., 5. i 7. brišu se.
Članak 8.
U članku 28. stavku 1. riječi: "nadležnog regionalnog zavoda, odnosno opčinskog zavoda ukoliko je na tom području osnovan." zamjenjuju se riječju: -Zavoda." Stavak 3. mijenja se i glasi: "Zavod je dužan poduzeti mjere za osiguranje spomenika kulture." U stavku 6. iza riječi "kulture" stavlja se točka i brišu ostale riječi.
Članak 9.
U članku 30. stavku 4. briše se druga rečenica koja glasi· "Ukoliko na području određene opčine postoji opčinski zavod, rješenje o preventivnoj zaštiti donosi taj zavod."
Članak 10.
Članak 31. mijenja se i glasi: "Registar i evidenciju spomenika kulture vodi Zavod."
Članak 11.
Članak 36. briše se.
Članak 12.
U članku 38. stavku 5. riječi: "i regionalnom zavodu" brišu se. U stavku 6. riječi: "Savjet za zaštitu spomenika.kulture Hrvatske" zamjenjuju se riječju: "Zavod", a riječ "skupštine" briše se.
Članak 13.
U članku 39 stavku 1. iza riječi "radove" stavlja se točka i brišu ostale riječi. Stavak 2. briše se.
Članak 14.
U članku 40. stavku 1. riječ: "opčinski" zamjenjuje se riječju: "županijski", te briše druga rečenica. Stavak 2. briše se.
Članak 15.
Članak 44., 45. i 46. brišu se.
Članak 16.
Članak 47, mijenja se i glasi: "Zavod proučava, istražuje i znanstvenim metodama obrađuje sva pitanja zaštite spomenika kulture, obavlja stručne, upravne i druge poslove zaštite spomenika kulture u sklopu ovlasti utvrđenih ovim Zakonom, kao i drugim propisima ".
Članak 17.
U članku 48. stavku 1. iza šeste alineje dodaju se tri nove alineje koje glase:
" - vodi evidenciju i dokumentaciju spomenika kulture,
- izrađuje konzervatorsku dokumentaciju za urbanističko, odnosno prostorno planiranje,
- obavlja stručni nadzor nad izvođenjem zaštitnih i drugih zahvata na spomenicima i u njihovoj nenosrednoi blizini te". Stavak 2. briše se.
Članak 18.
Članci 49. do 61. brišu se.
Članak 19.
U članku 62. stavku 2. riječi: "u drugom stepenu republički organ uprave nadležni organ za poslove kulture" zamjenjuju se riječima: "u drugom stupnju Ministarstvo kulture i prosvjete."
Članak 20.
Članci 63. do 69. brišu se.
Članak 21.
U svim odredbama Za.kona o zaštiti spomenilca kulture ("Narodne novine". br. 7/67 - proćišćeni tekst, 13/67., 47/86., 47/89. i 19/91.) riječi: "zavod", "opčinski i regionalni zavod", "nadležni regionalni zavod", "nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture", "zavod za zaštitu spomenika kulture", "opčinski zavod" i "regionalni zavod" u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječju: "Zavod" u odgovarajućem padežu.
Članak 22.
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju s radom regionalni i opčinski zavodi za zaštitu spomenika kulture, a njihova sredstva, prava i obveze, arhivu i dokumentaciju, poslovne objekte i prostore, kao i opremu, preuzima Ministarstvo kulture i prosvjete za potrebe obavljanja poslova Zavoda za zaštitu spomenika kulture u njegovu sastavu. Djelatnike zavoda za zaštitu spomenika kulture, iz stavka 1. ovoga članka, koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatećeni na preuzetim poslovima. preuzima Ministarstvo kulture i prosvjete te će ih rasporediti na poslove i zadaće u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u sastavu Ministarstva kulture i prosvjete.
Djelatnicima iz stavka 2. ovoga članka koji ne budu raspoređeni u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje radni odnos u skladu s propisima kojima se uređuju radni odnosi u državnoj upravi.
Odredbe stavka 1. do 3. ovoga članka ne odnose se na Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika kulture i prirode Zagreb.
Članak 23.
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi i zaštiti spomenika kulture ("Narodne novine", br. 86/93.), u dijelu koji se odnosi na zavode za zaštitu spomenika kulture.
Članak 24.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 612-08/94-01/01
Zagreb, 21. lipnja 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti