POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - usvojene uredbe - ispravak pravilnika odvjetnik - objava obrazaca uz ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOJ STATISTICI
Proglašavam Zakon o državnoj statistici, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 23. lipnja 1994. godine.
Broj : PA4-64/1-94.
Zagreb, 28. lipnja 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O DRŽAVNOJ STATISTICI
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1
Ovim Zakonom uređuju se poslovi državne statistike, metodološka i organizacijska osnova statističkih istraživanja, prikupljanje, obrada, čuvanje i objavljivanje statističkih podataka o pojavama i njihovim promjenama u gospodarstvenom, demografskom i socijalnom području, području zaštite okoliša te davanje statističkih podataka radi izvršavanja međunarodnih obveza.
Članak 2.
Poslovi državne statistike obavljaju se prema načelu neutralnosti, objektivnosti i stručne neovisnosti. Prikupljanje i obrada podataka obavlja se na temelju stručnih i znanstvenih spoznaja i metoda.
Članak 3.
Prikupljeni i obrađeni podaci državne statistike su javni, osim podataka koji su državna, vojna, službena ili poslovna tajna.
II. STATISTIČKI SAVJET REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 4.
Radi osiguranja znanstvenog pristupa, utjecaja znanosti, stručne i šire javnosti na Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske pri Državnom zavodu za statistiku osniva se Statistički savjet Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savjet).
Članak 5.
Savjet obavlja sljedeće poslove:
- razmatra nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na obavljanje poslova državne statistike,
- razmatra i predlaže metodološke osnove za statistička istraživanja,
- predlaže modernizaciju i racionalizaeiju posluva tijela državne statistike,
- daje poticaj i prijedloge za međunarodnu statističku suradnju.
Članak 6.
Savjet ima predsjednika i 12 članova. Članove Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ravnatelja Državnog zavoda za statistiku. Predsjednik Savjeta je ravnatelj Državnog zavoda za statistiku. Mandat članova Savjeta traje četiri godine. Savjet donosi poslovnik o svome radu.
III. POSLOVI DRŽAVNE STATlSTIKE I METODOLOŠKE OSNOVE STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA
Članak 7.
Poslove državne statistike obavlja Državni zavod za statistiku i županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove statistike (u daljnjem tekstu: Ured za statistiku). Statistička istraživanja obavljaju se na temelju zakona i Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Program).
Članak 8.
U okviru svoga djelokruga na temelju Programa, poslove statističkih istraživanja obavljaju i:

 1. Ministarstvo unutarnjih poslova,
 2. Ministarstvo pravosuđa,
 3. Ministarstvo uprave,
 4. Ministarstvo rada i socijalne skrbi - Zavod za zapošljavanje.
 5. Državni hidrometeorološki zavod,
 6. Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.
 7. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
 8. Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
 9. Narodna banka Hrvatske i
 10. Zavod za platni promet (u daljnjem tekstu: ovlaštena tijela). U provođenju Programa tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su postupati po odredbama ovoga Zakona.

Članak 9.
Program donosi Sabor Republike Hrvatske za godišnje i za višegodišnja razdoblja. Nacrt Programa izrađuje Državni zavod za statistiku u suradnji sa Savjetom i ovlaštenim tijelima.
Članak 10.
Program određuje : - nositelja istraživanja.
- naziv i sadržaj pojedinog istraživanja,
- vrijeme istraživanja (mjesečno, tromjesečno, godišnje, višegodišnje, kritični trenutak ili razdoblje istraživanja),
- izvještajne jedinice,
- rokove u kojima će se obraditi podaci i objaviiti rezultati istraživanja,
- razinu na kojoj će se objavljivati rezultati
Članak 11.
Na statističkim upitnicima (obrasci) za prikupljdrkje podataka moraju biti navedeni:
- pravni temelj za istraživanje,
- ime nositelja istraživanja koji prema Programu prikuplja podatke,
- naziv i sadržaj istraživanja.
Članak 12.
Državni zavod za statistiku po pribavljenom mišljenju Savjeta određuje metodološke osnove za izvodenje statističkih istraživanja utvrđenih Programom.
Članak 13.
Metodološke osnove iz članka 12. ovoga Zakona jesu:
- određivanje statističkih jedinica,
- određivanje sadržaja i obilježja statističkih istraživanja,
- definicije, nomenklature i klasifikacije koje se koriste u provođenju statističkog istraživanja,
- izvještajne jedinice koje obuhvaća pojedino statističko istraživanje.
Članak 14.
Tijela državne uprave koja, u okviru svog djelokruga, prikupljaju statističke podatke koji nisu obuhvaćeni Programom, metodološke osnove za svoja statistička istraživanja utvrđuju uz suglasnost Državnog zavoda za statistiku. Državni zavod za statistiku dužan je dati suglasnost, odnosno obrazložene primjedbe na metodološke osnove iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana do dana primitka zahtjeva.
Članak 15
Pravne i fizičke osobe, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (u daljnjem tekstu: izvještajne jedinice) dužni su davati podatke bez naknade za potrebe statističkog istraživanja, u sadržaju i rokovima predviđenim Programom. Nitko nije dužan davati podatke ako statističko istraživanje nije utvrđeno Zakonom ili Programom, odnosno ako obveza davenja podataka ne proizlazi iz ovoga ili posebnog zakona.
Članak 16.
Državni zavod za statistiku i uredi za statistiku (u daljnjem tekstu: tijela državne statistike) i ovlaštena tijela odgovorni su za točnost statističkih podataka i za njihovu pravodobnu objavu.
Članak 17.
Ovlaštena tijela utvrđena Programom koja na temelju posebnih propisa vode evidencije, koje se kao izvor podataka mogu koristiti u statističkim istraživanjima, dužne su zatražiti suglasnost Državnog zavoda za statistiku o metodološkim osnovama tih evidencija. Državni zavod za statistiku dužan je dati suglasnost, odnosno obrazložene primjedbe na metodološke osnove iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
Članak 18.
Izvješće o izvršenju Programa podnosi se Saboru Republike Hrvatske do 30. lipnja tekuće godine za proteklu godinu.
Ovlaštena tijela koja provode statistička istraživanja prema Prograrnu svoje izvješće podnose Državnom zavodu za statistiku do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
Članak 19.
Popis stanovnika i druga opsežnija statistička istraživanja uređuju se posebnim zakonom i Programom
Članak 20.
Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku o pr-ovođenju statističkih istraživanja tijekom godine koja nisu utvrđena Programom.
IV. PRIKUPLJANJE PODATAKA
Članak 21.
Nositelji statističkih istraživanja određeni Programom imaju pravo prikupljati podatke iz svih izvora. Podaci se prikupljaju statističkim upitnicima od izvještajnih jedinica, uvidom u osnivačke akte izvještajnih jedinica, odnosno iz administrativnih zbirki podataka.
Članak 22.
Tijela državne uprave obvezna su, na zahtjev tijela državne statistike, prikupljati i podatke koji nisu predviđeni Programom. Pri vođenju svojih zbirki podataka tijela državne uprave dužna su koristiti norme koje koristi državni zavod za statistiku.
Članak 23.
Tijela državne statistike dužna su kod prikupljanja podataka upozoriti izvještajne jedinice.
- s namjenom, opsegom i načinom prikupljanja podataka,
- s njihovim pravima i obvezanka. Izvještajne jedinice dužne su tijelima državne statistike omogućiti provjeru iskazanih podataka. Ako iskazani podaci nisu točni, odnosno potpuni, izvještajne jedinice su ih dužne ispraviti, odnosno dopuniti u skladu s naputcima i u danim rokovima
V. OBRADA, ČUVANJE I OBJAVA PODATAKA
Članak 24.
Državni zavod za statistiku obraduje prikupljene podatke suvremenim sredstvima za automatsku obradu podataka, u rokovima koje određuje Program.
Članak 25.
Podatke prikupljene prema Programu čuvaju tijela državne statistike u skladu s normama i na suvremeni način, koji omogućuje njihovo objavljivanje i davanje na korištenje u propisanom obliku. Podaci iz stavka

 1. ovoga članka čuvaju se najmanje deset godina nakon završene obrade i koriste u obliku u kojem je moguće prepoznati izvještajnu jedinicu na koju se podaci odnose. Istekom roka od deset godina podaci iz stavka
 2. ovoga članka pohranjuju se u obliku koji ne omogućuje prepoznavanje izvještajne jedinice na koju se podaci odnose, ako zakonom nije određeno drukčije.

Članak 26.
Tehnika i organizacija čuvanja prikupljenih podataka uređuje se posebnim propisom kojega donosi ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.
Članak 27.
Rezultate statističkih istraživanja objavljuje Državni zavod za statistiku u zbirnom (agregiranom) obliku. Izuzetno podaci mogu biti objavljeni i pojedinačno:
- ukoliko se izvještajna jedinica pismeno suglasi s takvim načinom objavljivanja podataka,
- ukoliko su prikupljeni iz javnih (opće dostupnih) zbirki podataka,
- ukoliko su objavljeni u obliku i na način koji ne omogućuje identifikaciju izvještajne jedinice na koju se podaci odnose.
VI. STATISTIČKI REGISTRI
Članak 28.
Državni zavod za statistiku koristi podatke iz evidencija koje su ustrojene na temelju posebnih zakona (u daljnjem tekstu: administrativni registri). Na temelju podataka upisanih u administrativne registre i podataka prikupljenih provođenjem Programa Državni zavod za statistiku ustrojava statističke registre. Način vođenja i korištenja podataka iz statističkog registra uređuje se propisom koji donosi ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.
Članak 29.
Podaci iz statističkih registara ne smiju se davati korisnicima u obliku i na način koji omogućuje prepoznavanje izvještajne jedinice na koju se podaci odnose. Podaci iz statističkog registra koriste se iskljućivo u statističke svrhe, odnosno radi pripremanja zbirnih (agregiranih) podataka.
VII. ZAŠTITA, UPORABA I DAVANJE PODATAKA NA KORIŠTENJE
Članak 30.
Službenom tajnom u smislu ovoga Zakona smatraju se statistički podaci prikupljeni od fizičkih osoba a odnose se na njihove osobne, obiteljske i imovinske prilike. Sigurnost i tajnost prikupljenih osobnih podataka uređuje se zakonom.
Članak 31.
Podaci od značaja za obranu države smiju se prikupljati samo uz odobrenje ministra obrane.
Članak 32.
Prikupljeni podaci čuvaju se na način kojim se sprečava njihovo uništavanje, zlouporaba i krivotvorenje, odnosno neovlašteno korištenje Način čuvanja prikupljenih podataka propisuje ravnatelj Državnoga zavoda za statistiku.
Članak 33.
Osoba ovlaštena za prikupljanje i obradu podataka dužna je te podatke čuvati kao službenu tajnu. Dužnost čuvanja službene tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja poslova iz stavka 1 ovoga članka.
Članak 34.
Prikupljeni statistički podaci mogu se koristiti isključivo za statističke svrhe i iskazuju se u zbirnom (agregiranom) obliku.
Članak 35.
Državni zavod za statistiku smije davati pojedinačne podatke kao što su ime i prezime, prebivalište godina rođenja, spol i zanimanje. znanstveno-istraživačkim ustanovama za potrebe izbora uzoraka i anketiranja. Dobiveni pojedinačni podaci ne smiju se upotrebljavati u druge svrhe. Zahtjev za davanje podataka iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pismenom obliku u kojem mora biti naznačena namjena uporabe podataka. Državni zavod za statistiku mora voditi evidenciju o korisnicima iz stavka 1. ovoga članka i namjenama za koje je podatak dao.
Članak 36.
Korisnici podataka iz članka 35. ovoga Zakona smiju podatke koristiti samo za namjenu koja je navedena u zahtjevu, a nakon što su dobivene podatke uporabili moraju ih odmah uništiti.
Članak 37.
Tijela državne statistike daju podatke na način i u obliku određenim Programom u uobičajenoj obradi. Tijela državne statistike mogu korisnicima na njihov zahtjev davati podatke s detaljnijim sadržajem ili razinom izvan uobičajene obrade. Troškove posebnih obrada iz stavka 2. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.
Članak 38.
Statistički podaci koje u okviru svoje nadležnosti prikupljaju i objavIjuju tijela državne statistike smatraju se službenim podacima. Korisnici statističkih podataka moraju pri njihovoj uporabi, odnosno objavljivanju navesti njihov izvor.
VIII. MEĐUNARODNA STATISTIČKA SURADNJA
Članak 39.
U izvršavanju međunarodnih obveza Republike Hrvatske utvrđenih medunarodnim ugovorima, prikupljene, a neobjavljene statističke podatke, daje na korištenje strsnim državama i međunarodnim organizacijama Državni zavod za statistiku. Ako strana država ili međunarodna organizacija traži objavljene statističke podatke koje treba prilagoditi međunarodnim statističkim normama, ovlaštena tijela mogu te podatke davati uz suglasnost Državnog zavoda za statistiku.
IX. OSIGURANJE SREDSTAVA
Članak 40.
Sredstva za statistička istraživanja utvrđena Programom osiguravaju se u državnom proračunu. Sredstva koja ostvari Državni zavod za statistiku davanjem podataka na korištenje prihod su državnog proračuna i koriste se za obavljanje poslova državne statistike.
X. STATISTIČKA ISTRAŽIVANJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE
Članak 41.
Opčina, grad, kotar, Grad Zagreb i županija kada u okviru svog djelokruga obavljaju statistička istraživanja u područjima iz članka
1. ovoga Zakona dužni su za metodološke osnove tog istraživanja pribaviti suglasnost Državnog zavoda za statistiku.
XI. KAZNENE ODREDBE
Članak 42.
Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 160 do 830 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

 1. ako ne dostavi tražene podatke u sadržaju i odredenom roku (članak 15. stavak 1.).
 2. ako ne ispravi. odnosno ne dopuni iskazane podatke u skladu s napucima i u danim rokovima (članak 23. stavak 3.).
 3. ako onemogući ili uskrati provjeru doslavljenih podataka (članak 23. stavak 2.),
 4. ako dobivene podatke koristi protivno ovom Zakonu (članak 35. stavak 1.). Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 150 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 43.
Za prekršaj iz članka 42. stavka t. ovoga Zakona kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 80 do 150 DEM. Za prekršaj iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona kaznit će se i ovlaštena osoba u tijelu državne uprave novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 80 do 150 DEM.
Članak 44.
Iznosi novčanih kazni iz članka 42. i 43. ovoga Zakona obračunavaju se po srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.
XII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 45.
Propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donijet će ravnatelj Državnog zavoda za statistiku u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi doneseni na temelju ovlaštenja iz Zakona o statističkim istraživanjima ("Narodne novine", br.19/74.).
Članak 46.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o statističkim istraživanjima ("Narodne novine". br. 19/74.).
Članak 47.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 950-02/84-01/02
Zagreb, 23. lipnja 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti