POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - narodne novine - rješenje središnjoj depozitarnoj - obvezatne upute ovm ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTROPRIVREDI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroprivredi, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1994.
Broj : PA4-93/1-94.
Zagreb, 12. listopada 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTROPRIVREDI
Članak 1.
U Zakonu o elektroprivredi ("Narodne novine", br. 31/90,. 47/80., 61/90. i 26/93.) u članku 1. riječi: "posebnog društvenog" brišu se, a na kraju teksta dodaje se riječ "Hrvatsku".
Članak 2.
U članku 5. stavku 1. i 2. i u daljnjim odredbama ovoga Zakona riječ "standardima" zamjenjuje se riječju: "normama" u odgovarajućem broju i padežu.
Članak 3.
Članak 6. mijenja se i glasi: "Proizvodnjom i distribucijom električne energije mogu se baviti trgovačka društva, trgovac pojedinac, obrtnici i građani (u daljnjem tekstu elektroprivredni subjekt) pod uvjetima iz ovoga Zakona i aktima donesenim na temelju ovoga Zakona. Prijenosom električne energije i upravljanjem elektroenergetskim sustavom može se baviti samo elektroprivredni subjekt u čijem temeljnom kapitalu s većinskim udjelom sudjeluje Republika Hrvatska."
Članak 4.
U članku 7. stavku 2. riječi "društveno političkim zajednicama" zamjenjuju se riječima "jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima)".
Članak 5.
Naslov: "Glava II. JAVNO PODUZEĆE" i članci 8., 9.,10., 11., 12.. 13., 14., 15., 16., 18. i 19. brišu se.
Članak 6.
Članak 21. mijenja se i glasi: "Tarifni sustav donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu: "ministar").
Članak 7.
Članak 23. mijenja se i glasi: "Opće uvjete za isporuku električne energije donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra."
Članak 8.
Članak 24. mijenja se i glasi: "Ako se zbog nepredviđenih okolnosti proizvodnja i nabava električne energije smanji toliko da ugrožava stabilnost hrvatskog energetskog sustava ili njegovog dijela,potrošnja električne energije ograničit će se na cijelom teritoriju Republike Hrvatske ili na njegovom dijelu na način koji utvrdi Vlada Republike Hrvatske."
Članak 9.
Članak 25. mijenja se i glasi: "Radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske u slučaju štrajka u elektroprivrednom subjektu, ministar će rješenjem utvrditi nužan opseg funkcioniranja elektroenergetskog sustava.
Na temelju rješenja iz stavka 1. ovoga članka direktor elektroprivrednog subjekta nalogom neodgodivo određuje radna mjesta i radnike koji su dužni obavljati posao.
Zaposlenom iz stavka 2. ovoga članka koji ne obnaša nalog direktora prestaje radni odnos."
Članak 10.
U članku 26. stavku 1. riječ: "općeg" briše se, a na kraju teksta dodaju se riječi: "za Republiku Hrvatsku".
Članak 11.
U članku 27. i u daljnjim odredbama ovoga Zakona riječi: "elektroprivredno poduzeće" zamjenjuju se riječima: "elektroprivredni subjekt" u odgovarajućem broju i padežu.
Članak 12.
U članku 29. stavku 1. riječi: "Zakonom o izgradnji objekata" zamjenjuju se riječima: "Zakonom o građenju". U stavku 3. riječi: "nadležni republički organ uprave za elektroprivredu" zamjenjuju se riječju: "ministar".
Članak 13.
Iza članka 29. dodaje se članak 29a. koji glasi: "Članak 29a. Elektroprivredni subjekti usklađuju planove razvoja elektroenergetskog sustava s razvojnim planovima Republike Hrvatske na način da zatraže suglasnost ministra za svoje planove razvoja. Ukoliko ministar u roku od 90 dana od dana primitka zahtjeva za davanje suglasnosti ne dade suglasnost, smatra se da je suglasnost dana."
Članak 14.
Članci 30. i 31. brišu se.
Članak 15.
Članak 32. mijenja se i glasi: "Elektroprivredni subjekti koji se bave distribucijom električne energije dužni su na distributivnom području otvoriti najmanje jedan centar koji će potrošačima pružati pomoć oko izbora trošila i mogućnosti racionalnog korištenja električne energije."
Članak 16.
Članak 33. mijenja se i glasi: "Elektroprivredni subjekti koji obavljaju elektroprivredne djelatnosti dužni su jedanput u svakom tromjesečju tijekom godine, zajednički organizirati popularne emisije na radiju i televiziji sa svrhom izobrazbe potrošača o racionalnom korištenju energije".
Članak 17.
Članak 34. briše se.
Članak 18.
U članku 35. stavku 1. riječi: "republički organ uprave nadležan za poslove elektroprivrede" zamjenjuju se riječju: "ministar". U stavku 2. riječi: "poduzećima obnaša organ" zamjenjuju se riječima: "subjektima provodi tijelo".
Članak 19.
U članku 36. uvodni dio teksta stavka 1. mijenja se i glasi: "Novčanom kaznom od 3.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za privredni prijestup Hrvatska elektroprivreda ili drugi elektraprivredni subjekt."
Stavak 2. mijenja se i glasi: "Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u Hrvatskoj elektroprivredi ili drugom elektroprivrednom subjektu novčanom kaznom od 250,00 do 3.000,00 kuna."
Članak 20.
U članku 37. stavku 1 riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 do 12.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 3.000,00 do 60.000.00 kuna". U stavku 2. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 250,00 do 3.000.00 kuna".
Članak 21.
U članku 38. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 120 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 150,00 do 600,00 kuna", a u točci 1. riječ: "poduzeća" zamjenjuje se riječju: "subjekta".
Članak 22.
Članci 39., 40., 41., 42., 43., 44. i 45. brišu se.
Članak 23.
Iza članka 46. dodaju se članci: 46a., 46b., 46c., 46d. i 46e., koji glase: "Članak 46a. Javno poduzeće pod tvrtkom "Hrvatska elektroprivreda" osnovano Zakonom o elektroprivredi ("Narodne novine". br. 31/90.) preoblikovat će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona u dioničko društvo pod tvrtkom "Hrvatska elektroprivreda" d.d. Skraćena tvrtka društva glasi: HEP d.d. Sjedište "Hrvatske elektroprivrede" d.d. je u Zagrebu. Članak 46b. Javno poduzeće "Hrvatska elektroprivreda" u donošenju odluka potrebnih za promjenu oblika poduzeća postupa prema važećim propisima. Članak 46c. Republiku Hrvatsku kao dioničara u Skupštini "Hrvatske elektroprivrede" d.d. zastupa predstavnik kojeg imenuje i razrješava ministar. Članak 46d. Dionice "Hrvatske elektroprivrede" d.d. u vlasništvu su Republike Hrvatske. O mjestu čuvanja dionica "Hrvatske elektroprivrede" d.d., dok su u vlasništvu Republike Hrvatske, odlučuje Vlada Republike Hrvatske. Članak 46e. Vlada Republike Hrvatske ovlaštena je donijeti odluku o prodaji do ukupno najviše 25% dionica "Hrvatske elektroprivrede" d.d., te uvjetima i načinu prodaje. Za svaku daljnju prodaju dionica Vlada Republike Hrvatske mora pribaviti suglasnost Sabora Republike Hrvatske."
Članak 24.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 310-02/94-01/07
Zagreb, 6. listopada 1894.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti