POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - naredbe i zakoni - plan prijama propisano - ispravak odluke ustavnog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na osnovu članka 13. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom ("Narodne novine" br. 53/91) i članka 75. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92, 26/93, i 79/93) guverner Narodne banke Hrvatske donosi

UPUTU
o načinu popunjavanja obrazaca za registraciju i evidenciju kredita odobrenih inozemstvu

I. PODNOŠENJE NA REGISTRACIJU UGOVORA O ODOBRENOM KREDITU INOZEMNOM KORISNIKU
Dostavljanje na registraciju prijave o odobrenoni kreditu
1. Poduzeća i banke ovlaštene za poslove s inozemstvom (u nastavku teksta: "ovlaštena banka") podnose Narodnoj banci Hrvatske na registraciju Prijavu o odobrenom kreditu inozemnom korisniku na obrascu KO-2.
Prijavu o odobrenom kreditu podnosi na registraciju poduzeće - davatelj kredita, ukoliko je registrirano za obavljanje knjskotrgovinskog poslovanja.
Ukoliko poduzeće - davatelj kredita nije registrirano za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja, već posao obavlja putem drugog poduzeća registriranog za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja (u daljem tekstu: "izvoznik"), prijavu o odobrenom kreditu podnosi izvoznik uz ovlaštenje davatelja kredita da posao obavi za njegov račun.
Kada kredit inozemnom korisniku odobrava ovlaštena banka na račun poduzeća - davatelja kredita, prijavu o odobrenom kreditu podnosi ovlaštena banka.
Kada ovlaštena banka odobrava inozemnom korisniku bankarsku kreditnu liniju ili depozit, prijavu podnosi ovlaštena banka.
Kada je zakljućen ugovor o odobrenom kreditu u kojem učestvuje više davatelja kredita, vjerovnik iz ugovora tj. domaća osoba koja je zaključila ugovor, podnosi Narodnoj banci Hrvatske na registraciju:

 1. okvirnu prijavu o odobrenom kreditu na obrascu KO-2.
 2. konkretne prijave, kao dijelove okvirne, na obrascu KO-2.
 3. raspored odobrenog kredita na davatelje kredita na obrascu KO-7 i to nakon registracije svih konkretnih prijava.

Kada ovlaštena banka zaključuje poseban dugoročni odnosno srednjoročni robni kredit na osnovu okvirnog ugovora ili ugovora o kreditnoj liniji, tada podnosi na registraciju okvirnu prijavu o odobrenom kreditu na obrascu KO-2 na ukupnu svotu odobrenog kredita ili linije, bez rasporeda na pojedine davatelje kredita.
Prije korištenja okvirne kreditne linije, a u roku od 10 dana od sklapanja ugovora između ovlaštene banke i poduzeća za čiji račun se daje kredit, ovlaštena banka podnosi na registraciju konkretnu prijavu na obrascu KO-2 za svakog pojedinog davatelja nakon čega dostavlja na registraciju raspored odobrenog kredita na obrascu KO-7 s popisom davatelja kredita i njihovog učešća u ukupnom kreditu.
2. Uz prijavu o odobrenom kreditu dostavlja se na registraciju plan korištenja kredita na obrascu KO-3 "Promet po kreditu odobrenom inozemstvu" (oznaka vrste poslovne promjene 11). Pod korištenjem kredita razumijeva se ugovorom o kreditu predviđena radnja (jedna ili više) čijim izvršenjem nastaje stanje potraživanja prema inozemstvu.
Ukoliko je ugovorom predviđen fiksni plan naplate koji ni u pogledu rokova niti anuiteta ne ovisi o trenutku korištenja kredita, uz prijavu o odobrenom kreditu ne dostavlja se plan korištenja. U ovom slučaju, smatra se da je kredit iskorišten u trenutku kada je zaključen, odnosno registriran, pa nije potrebno dojaviti realizaciju korištenja.
Plan korištenja također se ne dostavlja i kada je odobreni kredit zaključen kao revolving.
Plan korištenja na obrascu KO-3 se ne dostavlja kada su odobrene kratkoročne kreditne linije.
3. Ukoliko je ugovorom predviđen fiksni plan naplate, uz prijavu o odobrenom kreditu obvezno treba dostaviti plan naplate glavnice i kamata na obrascu KO 3 (oznaka poslovne promjene 12 za glavnicu i 13 za kamatu).
Ako je ugovorom o kreditu predviđena naplata u odredenom roku od korištenja kredita, a rok naplate ovisi o trenutku korištenja, uz prijavu nije potrebno dostavljati na registraciju plan naplate, jer će u tom slučaju Narodna banka Hrvatske izračunati plan naplate na osnovi elemenata iz ugovora, sadržanim u prijavi o odobrenom kreditu na obrascu KO-2, kao i na osnovi podataka iz plana korištenja datog na obrascu KO-3.
Iznimno, kada se za obračun plana naplate kamata ne primjenjuje ni jedan od standardnih postupaka navedenih u prilogu br. 8, što se utvrđuje u konzultaciji s Narodnom bankom Hrvatske, potrebno je uz prijavu o odobrenom kreditu i plan korištenja dostaviti i plan naplate glavnice i kamata. U tom slučaju u prijavi o odobrenom kreditu (KO2) u obilježju br. 15 polje 5 treba upisati oznaku 90.
Plan naplate na obrascu KO-3 uz prijavu se ne dostavIja kod revolving kredita i kod kratkoročnih kreditnih linija.
Plan naplate troškova i interkalarnih kamata se ne dostavlja.
Praćenje realizacije odobrenog kredita inozemnom korisniku
4. Obavijest o realizaciji odobrenih kredita inozemnim korisnicima tj. obavijest o korištenju, naplati glavnice, kamata i troškova, poduzeća i ovlaštene banke - podnositelj dokumentacije o odobrenom kreditu, dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske na obrascu KO-3.
Podaci o realizaciji korištenja dostavljaju se na registraciju na obrascu KO-3 s oznakom vrste poslovne promjene 41 i rednog broja korištenja iz obilježja br. 8 plana korištenja iz plana korištenja za taj kredit.
Uz izvješće o korištenju odobrenog kredita, podnositelj mora, ukoliko to traži Narodna banka Hrvatske, dostaviti i fotokopiju originalne isprave kojom dokazuje nastajanje stanja potraživanja prema inozemstvu kako je to ugovorom predviđeno i navedeno u obilježju br. 16 prijave o odobrenom kreditu.
Uz izvješće o svakoj realizaciji korištenja, na istom obrascu KO-3, obvezno treba dostaviti na registraciju i plan naplate glavnice i kamata za realizirani dio kredita s oznakom radnog broja korištenja iz obilježja broj 8 plana korištenja na koje se plan naplate odnosi (poslovna promjena 12 i 13).
5. Realizacija naplate glavnice (posl. promjena 42) i kamata (poslovna promjena 43) podnosi se na registraciju na obrascu KO-3 uz oznaku vrste poslovne promjene i rednog broja korištenja na koje se odnosi plan naplate glavnice ili kamata čija se stavka realizira.
6. Realizacija naplate ugovorenih troškova podnosi se na registraciju na obrascu KO-3 samo uz oznaku vrste poslovne promjene 44.
7. Realizacija naplate glavnice i kamata (specifične naplate) podnosi se na registraciju na obrascu KO-3 uz oznaku vrste poslovne promjene (poslovna promjena 82 za glavnicu i 83 za kamate).
Realizacija naplate glavnice i kamata podnosi se na registraciju na obrascu KO-3 uz oznaku vrste poslovne promjene (poslovna promjena 92 za glavnicu i 93 za kamate).
Realizacija naplate interkalarnih kamata podnosi se na registraciju na obrascu KO-3 uz oznaku vrste poslovne promjene 45.
Dostavljanje na registraciju izmjene prijave o odobrenom kreditu
8. Ukoliko se mijenja sklopljeni ugovor o odobrenom kreditu u dijelu elemenata koji su predmet registracije, Narodnoj banci Hrvatske podnosi se na registraciju izmjena prijave. Izmjena prijave dostavlja se na obrascu KO-2.
Ukoliko je dodatkom ugovora predviđena izmjena elemenata relevantnih za financijsko stanje kredita i za način obračuna anuiteta, na registriranje se podnosi i novi plan korištenja odnosno plan naplate glavnice ili kamata uz istovremeni storno prethodnog plana korištenja odnosno naplate.
Kada se radi o izmjeni ugovora o odobrenom kreditu u kojem učestvuje više davatelja, uz izmjenu okvirne prijave, podnose se na registriranje i izmjene jedne, više ili svih konkretnih prijava Narodnoj banci Hrvatske, u zavisnosti od izmijenjenih elemenata ugovora.
Postupak je isti i kod izmjene ugovora o dugoročnoj odnosno srednjoročnoj okvirnoj liniji što je ovlaštena banka odobrila inozemnom korisniku za račun poduzeća.
Dostavljanje na registraciju prijave o refinanciranim kreditima
9. Kod refinanciranja kredita kod kojih je došlo do promjena uvjeta u odnosu na prvobitno odobreni kredit, potrebno je podnijeti na registraciju novu prijavu na obrascu KO-2. Sva obilježja iz prijave treba popuniti u skladu s Uputom. Iznimno u obilježje br. 3 "redni broj" treba upisati "4001", a u obilježje br. 17 "plan naplate je fiksan (kredit iskorišten potpisom ugovora)" upisuje se "1". Uz ovu prijavu se dostavljaju i planovi naplate glavnice i kamata s odgovarajućom oznakom vrste poslovne promjene.
Istovremeno treba dostaviti na posebnom obrascu KO-3 realizaciju naplate glavnice i kamata u visini svote refinanciranog dijela kredita s registarskim brojem prijave po starom kreditu (oznaka poslovne promjene za glavnicu 52, za kamate 53)".
II. NAČIN POPUNJAVANJA DOKUMENTACIJE ZA PODNOŠENJE NA REGISTRACIJU KREDITA ODOBRENOG INOZEMSTVU
Popunjavanje prijave o odobrenom kreditu inozemnom korisniku
10. Prijava o odobrenom kreditu inozemnom korisniku podnosi se na registraciju na obrascu KO-2 u najmanje 5 primjeraka koji se popunjava na slijedeći način:
Obilježje br. 1 - "Podnositelj" - Upisati naziv i sjedište te matični broj (iz Registra poduzeća Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske) poduzeća ili ovlaštene banke koja je obvezna dostaviti na registraciju dokumentaciju o odobrenom kreditu. Matični broj sadrži sedam znamenaka.
Obilježje br. 2 - "Datum podnošenja" - Upisati datum podnošenja prijave o odobrenom kreditu na registraciju Narodnoj banci Hrvatske. Upisuje se dan, mjesec i godina (šest znamenaka).
Obilježje br. 3 - "Redni broj" - Upisati broj prema redoslijedu slanja obrazaca na registraciju za jedan registarski broj kredita. Prijava o odobrenom kreditu obvezno ima broj 001. Svaki slijedeći obrazac, bilo na obrascu KO-3 ili reklamacija prijave na obrascu KO-2, ima redni broj za 1 veći od prethodnog.
Obilježje br. 4 - "Datum registracije" - Upisuje se datum registracije prijave u Narodnoj banci Hrvatske. Ovaj datum upisuje Narodna banka Hrvatske.
"Registarski broj" - Upisuje se registarski broj pod kojim je prijava o odobrenom kreditu registrirana u Narodnoj banci Hrvatske. Registarski broj dodjeljuje Narodna banka Hrvatske kronološkim redom.
Obilježje br. 5 - "Namjena obrasca" - Zaokružiti jedan od 3 koda u zavisnosti od vrste ugovora. Kod "1" kada se radi o kreditu što ga inozemnom korisniku odobrava jedan davatelj (konkretna prijava).
Kod "2" kada se radi o kreditu što ga inozemnom korisniku odobrava jedan vjerovnik za račun više davatelja ili okvirnoj kreditnoj liniji što je ovlaštena banka odobrava inozemnom korisniku za račun poduzeća.
Kod "3" kada se radi o konkretnoj prijavi kao dijelu okvirne prijave.
Obilježje br. 6 - Zaokružiti jedan od kodova u zavisnosti od namjene. Ovisno o zaokruženom kodu treba upisati datum zaključenja ugovora o kreditu, kada je zaokružen 1, odnosno datum aneksa ugovora, kada je zaokružen kod 2. Ako se želi stornirati čitava prijava zaokružuje se kod "3".
Obilježje br. 7 - "Osnovni vjerovnik" - Navesti naziv i sjedište te matični broj (iz Registra poduzeća Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske) poduzeća ili ovlaštene banke koja je s inozmnim korisnikom potpisala ugovor o odobrenom kreditu.
Obilježje br. 8 - "Davatelj kredita" - Upisati naziv i sjedište, te matični broj (iz Registra poduzeća Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske) poduzeća ili ovlaštene banke - davatelja kredita koji mogu odobravati kredite inozemstvu (sedam znamenaka). Kada je u obilježju br. 5 zaokružen kod "2" ovo se obilježje ne popunjava.
Obilježje br. 9 - "Grana djelatnosti" - Navesti naziv robe ili usluge koja se izvozi odnosno obavlja na kredit, a na mjesto predviđeno za oznaku upisati granu djelatnosti kojoj pripada ta roba odnosno usluga.
Oznaka grane djelatnosti sadrži četiri znamenke (prilog br. 1). Obilježje se ne popunjava kada je u Obilježju br. 12 - "Vrsta kreditnog posla" upisana oznaka 3, 4 ili 8.
Obilježje br. 10 - "Korisnik kredita" - Upisati naziv i sjedište inozemnog korisnika kredita prema ugovoru o odobrenom kreditu. Obilježje br. 11 - "Zemlja korisnik" - Upisati naziv zemlje korisnika kredita navedenog u obilježju br. 10 obrasca KO-2, te oznaku zemlje od tri znamenke.
Obilježje br. 12 - "Vrsta kreditnog posla" - Upisati vrstu kreditnog posla, te oznaku vrste kredita prema popisu oznaka. Oznaka sadrži dvije znamenke (prilog br. 2).
Obilježe br. 13 - "Da li je kredit revolving" - Upisati "1" ili "2".
Obilježje br. 14 - "Oblik izvoznog posla" - Navesti naziv izvoznog posla koji se kreditira, te oznaku za oblik izvoznog posla (prilog br. 3). Ovo se obilježje popunjava ako je u obilježju br. 12 "Vrsta kreditnog posla" upisano 1, 2 i 9.
Obilježje br. 15 - "Svota kredita" - Upisati svotu iz ugovora o kreditu koja je odobrena inozemnom korisniku bez avansa i međuplaćanja, i to:
- kraticu valute u kojoj će kredit biti naplaćen,
- pripadajuću oznaku valute iz popisa oznaka valute,
- ukoliko je u obilježju br. 6 zaokružen kod 2 onda se obilježje br. 15, kratica valute u kojoj će kredit biti naplaćen i pripadajuća oznaka valute ne mogu mijenjati,
- svotu odobrenog kredita (glavnica) u valuti naplate bez decimala,
- oznaku vrste promjenljive kamatne stope predviđene ugovorom, a prema popisu oznaka (prilog br. 4),
- % fiksne kamatne stope s dvije decimale,
- oznaku vrste obračuna kamata prema popisu oznaka (prilog br. 5),
- ukupnu svotu kamata bez decimala u valuti naplate koja će biti naplaćena primjenom ugovorene kamatne stope. Kada je kredit revolving svota kamata se ne upisuje.
- naziv ugovorenih troškova.
- ukupnu svotu ugovorenih troškova u valuti naplate, bez decimala,
- svotu interkalarnih kamata bez decimala.
Ako je ugovoren beskamatni kredit, onda se ne popunjavaju polja koja se odnose na elemente kamata.
Obilježje br. 16 - "Na temelju koje isprave nastaje obveza korisnika" - Upisati naziv isprave koja definira ugovorom predviđenu radnju čijim izvršenjem nastaje stanje potraživanja prema inozemnom korisniku, tj. obveza inozemnog korisnika da u ugovorenom roku od tog dana vrati odobreni kredit. Taj dan smatra se trenutkom korištenja kredita. Ukoliko je ugovorom utvrđen fiksni plan naplate, što znači da rokovi i iznosi naplate ne zavise od korištenja kredita, smatra se da je kredit u cijelosti iskorišten trenutkom potpisivanja ugovora, tj. da je stanje potraživanja nastalo trenutkom potpisa ugovora. U tom slučaju u ovo obilježje se upisuje "potpis ugovora", a u obilježju br. 17 kod "1".
Obilježje br. 17 - "Plan naplate je fiksan (kredit iskorišten potpisom ugovora)" - Upisati "1" ili "2" u ovisnosti da li je ugovorom o kreditu predviden fiksni plan naplate ili ne. Kada se kredit smatra iskorišten u momentu zaključenja ugovora upisuje se "1". U ostalim slučajevima se upisuje "2".
Obilježje br. 18 - U polje "Ukupan broj rata" - Upisati broj Trajanje naplate rata u kojima se naplaćuje jedno korištenje, posebno za glavnicu i posebno za kamate. Na primjer: ako su ugovorom predviđena tri korištenja, a svako se naplaćuje u pet rata, u ovo polje se upisuje 5, a ne 15. U polje "broj obroka u godini" upisuje se podatak koji govori o razdoblju između dva obroka. Na primjer: ako je ugovorena naplata u polugodišnjim anuitetima upisuje se broj 2, jer je 12 podjeljeno sa 2 jednako 6 mjeseci. Taj podatak neovisan je od ukupnog broja obroka za jedno korištenje, tako da se u slučaju naplate u dva kvartalna obroka u polje "ukupan broj obroka" upisuje 2 a u broj obroka u godini upisuje se 4.
Obilježje br. 19 - "Razdoblje od korištenja kredita do početka naplate" - Upisati u danima ugovoreno razdoblje od korištenja kredita do datuma prvog obroka, i to posebno za glavnicu i posebno za kamate.
Obilježje br. 20 - "Izvori sredstava za kreditiranje" - Navesti naziv sredstava na teret kojih se kredit odobrava. Kraj naziva izvora sredstava treba upisati pripadajuću oznaku izvora sredstava iz popisa oznaka (prilog br. 6) te postotak učešća svakog pojedinog izvora sredstava u odobrenoj svoti (glavnici). Postotak se upisuje bez decimala.
Obilježje br. 21 - "Instrumenti osiguranja naplate" - Upisati naziv ugovorenog instrumenta kojim se osigurava naplata odobrenog kredita od inozemnog korisnika te oznaku prema popisu oznaka (prilog br. 7).
Obilježje br. 22 - "Osiguranje od rizika" - Upisati "1" ili "2" ovisno od toga da li je izvozni posao koji se obavlja na kredit osiguran od rizika kod ovlaštenih institucija, ili ne.
Obilježje br. 23 - "Ovlaštena banka" - Upisati naziv i sjedište, te matični broj ovlaštene banke preko koje davatelj kredita obavlja svoje devizno poslovanje.
Obilježje br. 24 - "Registarski broj okvirne prijave" - Upisati registarski broj pod kojim je okvirna prijava registrirana u Narodnoj banci Hrvatske. Ovo se obilježje popunjava samo kod podnošenja na registraciju konkretne prijave kao dijela te okvirne prijave, tj. kada je u obilježju 5. zaokružen kod "3".
Obilježje br. 25 - "Napomena" - Mogu se upisati razna dodatna obrazloženja ili podaci koji nisu navedeni ni u jednom od obilježja u prijavi a bitni su za prijavljivanje odobrenog kredita (najviše 40 znakova).
Obilježje br, 26 - "Nadležna osoba podnositelja" - Upisati prezime i početno slovo imena osobe nadležne za kreditni posao za koji se pod nosi na registraciju prijava o odobrenom kreditu.
U donji desni ugao prijave stavlja se pečat i potpisi ovlaštenih osoba podnositelja prijave.
Narodnoj banci Hrvatske podnosi se na registraciju i izmjena prijave o odobrenom kreditu inozemnom korisniku. Iznmjena prijave podnosi se na obrascu KO-2 u najmanje 5 primjeraka. U tom slučaju u obilježju br. 6 zaokružuje se kod "2" i upisuje datum aneksa ugovora.
Popunjavaju se samo ona obilježja obrasca KO-2 koja se mijenjaju, tako da se u njih upisuje novi sadržaj. Ukoliko se reklamacijom želi poništiti ranije dojavljen logički sadržaj nekog obilježja u to se obilježje upisuju nule (onoliko nula koliko je za to obilježje predviđeno mjesta).
Prilikom storniranja prijave o odobrenom kreditu na obrascu KO-2 u obilježju br. 6 se zaokružuje kod "3" storno, a obilježja od 7 do 24 se ne popunjavaju.
Kada po revolving kreditu ne postoji potraživanje po osnovu glavnice i kamata i neće se ubuduće koristiti, podnositelj prijave daje pismenu izjavu o tome.
Popunjavanje rasporeda odobrenog kredita prema davateljima kredita
12. Uz prijavu o odobrenom kreditu kod koje je u obilježju br. 5 zaokružen kod "2", a radi se o kreditu kojeg odobrava više davatelja kredita, nakon registracije svih konkretnih prijava, kao dijelova te okvirne prijave, obvezno se dostavlja na registraciju "Raspored odobrenog kredita prema davateljima kredita" na obrascu KO-7, u najmanje dva primjerka.
13. Obrazac za raspored odobrenog kredita prema davateljima kredita popunjava se na slijedeći način:
Obilježje br. 1, 2, 3, 4 - identično kao i u prijavi KO-2 Obilježje br. 5 - redni broj stavke.
Obilježje br. 6 - naziv i sjedište davatelja kredita
Obilježje br. 7 - matični broj davatelja kredita
Obilježje br. 8 - svota učešća u odobrenom kreditu
Obilježje br. 9 - registarski broj konkretne prijave
popunjavaju se na identičan način kao i u prijavi KO-2.
Iza obilježja br. 4 daje se popis davatelja kredita, i to: Kolona br. 1 - redni broj
Kolona br. 2 - naziv i sjedište davatelja kredita Kolona br. 3 - matični broj davatelja kredita iz Registra Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske
Kolona br. 4 - svota učešća u odobrenom kreditu u
valuti naplate.
U koloni broj 5 Narodna banka Hrvatske upisom registarskog broja konkretne prijave, svojim pečatom i potpisima ovlaštenih osoba potvrduje da je registrirala konkretnu prijavu.
Popunjavanje obrasca o prometu po kreditu odobrenom inozemnom korisniku
14. Plan korištenja, plan naplate glavnice, kamata te realizacija korištenja i naplate glavnice, kamata, troškova i interkalarnih kamata, dostavlja se na registraciju na obrascu KO-3, u najmanje pet primjeraka.
Na obrascu KO-3 dostavljaju se na registraciju i sve izmjene plana korištenja i plana naplate glavnice i kamata, kao i izmjene realizacije korištenja i naplate glavnice; kamata, troškova i interkalarnih kamata.
15. Obrazac KO-3 popunjava se na slijedeći način:
Obilježje br. 1 - "Registarski broj" - Upisuje se registarski broj prijave pod kojim je kreditni posao registriran u Narodnoj banci Hrvatske.
Obilježje br. 2 - "Valuta" - Upisuje se kratak naziv i oznaku valute u kojoj je kredit registriran.
Obilježje br. 3 - "Izvozni ugovor" - Upisuje se broj ugovora o sklopljenom poslu izvoza.
Obilježje br. 4 - "Redni broj" - Upisati broj prema redoslijedu slanja isprava na registraciju za jedan registarski broj kredita. Ukoliko se dostavlja više stranica KO-3 sve stranice imaju isti broj, s tim da se redni broj stavke u koloni i kronološki nastavlja na slijedećoj stranici.
Obilježje br. 5 - "Datum" - Upisuje se datum podnošenja na registraciju.
Obilježje br. 6 - "Redni broj" - Upisuje se redni broj svake stavke.
Obilježje br. 7 - "Vrsta promjene" - Upisuje se dvoznamenkasta oznaka iz priloga br. 9 koja označava vrstu poslovne promjene na koju se odnose podaci iz slijedećih obilježja.
Obilježje br. 8 - "Broj korištenja" - Upisuje se broj korištenja na koje se odnose podaci iz slijedećih obilježja.
Obilježje br. 9 - "Datum realizacije" - Upisuje se datum stvarne realizacije prema originalnoj ispravi na temelju koje se dojavljuje poslovna promjena.
Obilježje br. 10 - "Svota realizacije" - Upisuje se svota stvarne realizacije prema originalnoj ispravi na temelju koje se dojavljuje poslovna promjena.
Obilježje br. 11 - "Datum plana" - Upisuje se datum plana poslovne promjene u zavisnosti o vrsti poslovne promjene iz obilježja br. 7.
Obilježje br. 12 - "Svota plana"- Upisuje se svota plana u ovisnosti o vrsti poslovne promjene iz obilježja br. 7.
Obilježje br. 13 - "Stanje potraživanja" - Upisuje se stanje potraživanja prema inozemstvu, i to glavnice, ukoliko je u obilježju br. 7 upisana vrsta poslovne promjene 41, 42, 52. 82 i 92 i kamata, ukoliko je u obilježju br. 7 upisana vrsta poslovne promjene 43. 53, 83 i 93. Kad se radi o vrsti poslovne promjene 44 i 45 nije potrebno upisati stanje potraživanja za troškove i interkalarne kamate. Zbir nerealiziranih stavaka planova kamata za iskorišteni dio kredita mora biti jednak stanju potraživanja po kamatama. U obilježju 10,12 i 13 svote se upisuju bez decimala.
Obilježje br. 14 - "Opis" - Upisuju se podaci o originalnoj ispravi na temelju koje se dojavljuju poslovne promjene.
Obilježje br. 15 - "Podnositelj" - Upisati naziv, sjedište i matični broj (iz Registra poduzeća Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske) podnositelja obrasca na registraciju.
Obilježje br. 1-8 (uključivši) obvezno mora biti popunjeno, bez obzira na vrstu poslovne promjene.
Dodjeljivanjem rednog broja i broja stavke na dojavi odreduje se kronologija knjiženja po kreditu. Stoga treba dodjeljivati brojeve poštivajući kronologiju poslovnih promjena, prvenstveno sa stanovišta datuma realizacije.
16. Plan korištenja (poslovna promjena 11) - Kada se na obrascu dojavljuje plan korištenja, ne popunjavaju se obilježja 9, 10, 13 i 14.
Broj korištenja (kol. 8) definira se na temelju ugovora. Dodjeljeni broj korištenja odreduje dio kredita koji će se odvojeno pratiti kao dio u fazi plana i realizacije naplate.
17. Realizacija korištenja (poslovna promjena 41). Kada se na obrascu dojavljuje realizacija korištenja potrebno je popuniti sva obilježja iz obrasca KO-3. Svota realizacija
korištenja (kol. 10) mora biti jednaka svoti u stavci plana korištenja za koju se podnosi realizacija (kol. 12). U protivnom potrebno je prethodno stornirati plan korištenja i dati novi plan, a zatim provesti realizaciju korištenja. Datum realizacije korištenja ne mora biti jednak datumu plana korištenja. Kod revolving kredita realizacija korištenja se ne povezuje s planom korištenja. Iznimno kod tih kredita ne treba popuniti kolonu 11. i 12. Realizacija korištenja automatski stornira prethodne planove naplate glavnice i kamata za to korištenje.
18. Plan naplate (poslovna promjena 12 za glavnicu i 13 za kamate). Kada se dojavljuje plan naplate glavnice odnosno kamata, ne popunjavaju se obilježja 9,10,13 i 14. U obilježju br. 8 potrebno je obvezno navesti redni broj stavke plana korištenja iz kolone 8 na koje se plan naplate odnosi.
19. Realizacija naplate (poslovna pronmjena 42, 52, 82, 92. za glavnicu i 43, 53 i 83 za kamate). Kada se dojavljuje realizacija naplate glavnice odnosno kamata, potrebno je popuniti ava obilježja u obrascu KO-3. Svota realizirane glavnice odnosno kamata (kol. 10) može biti jednaka ili manja od svote u stavci plana naplate koja se realizira (kol. 12). U kolonu 12 upisuje se uvijek nerealizirani dio stavke plana naplate glavnice odnosno kamata na koje se odnosi realizacija naplate. To znači, da se kod djelomične realizacije stavke plana u kolonu 12, kod prve realizacije te stavke, upisuje cijela planirana stavka, dok se kod slijedeće realizacije iste stavke plana upisuje njen preostali nerealizirani dio.
20. Izmjena stavke plana korištenja (izmjena datuma, izmjena svote ili oboje) se može izvršiti, kao i za ostale planove, putem dojave storna stavke koja se želi izmijeniti (poslovna promjena 21 za plan korištenja), i dojave ispravke stavke plana (poslovna promjena 11 za plan korištenja). Sve kolone osim kolone 9,10,13 i 14 popunjavaju se. Storniranjem stavke plana korištenja automatski se storniraju i planovi naplate glavnice i kamata koji se odnose na tu stavku plana korištenja. Ako je "Način izrade plana naplate kamata" 90 (iz priloga br. 5), uz novi plan korištenja dostavlja se novi plan naplate glavnice i kamata.
21. Iznmjena realizacije korištenja dostavlja se na obrascu KO-3 uz oznaku poslovne prnmjene 41. Popunjavaju se sve kolone.
Svota realizacije i plana korištenja moraju biti jednake, pa nije moguće povećavati ili smanjivati prethodno provedenu avotu realizacije. U slučaju da prije provedena svota realizacije nije ispravna, jedini način da se ona ispravi je slijedeći:

 1. stornirati realizaciju korištenja što znači, u dojavi upisati identičnu avotu realizacije korištenja s negativnim predznakom (poslovna promjena 41).
 2. stornirati stavku plana korištenja (poslovna promjena 21).
 3. upisati novi sadržaj plana korištenja (poslovna promjena 11).
 4. upisati ispravni sadržaj realizacije korištenja (poslovna promjena 41).
 5. Izmjena jedne stavke plana naplate glavnice odnosno kamata dostavlja se na obrascu KO-3 tako da se prethodno stornira stara stavka plana (poslovna promena 22 za storno stavke plana naplate glavnice i 23 za storno stavke plana naplate kamata) pri čemu se u obilježjima 11 i 12 upisuje stari sadržaj stavaka, a zatim se u nastavku pod novim rednim brojem stavke daje novi sadržaj plana u obilježjima 11 i 12 uz oznaku vrste poslovne promjene 12 (za glavnicu) odnosno 13 (za kamate).

Djelomično realizirana stavka plana naplate može se stornirati samo za nerealizirani dio, tako da se u kolonu 12 upiše samo preostali (nerealizirani) dio stavke plana.
Kada je potrebno stornirati i realizirani dio stavke plana naplate, potrebno je dojaviti slijedeće:

 1. storno realizacije naplate tj. upisati realizaciju naplate s negativnim predznakom (poslovna promjena 42 odnosno 43).
 2. storno stavke plana naplate (poslovna promjena 22 odnosno 23).
 3. novi sadržaj stavke plana naplate (poslovna promjena 12 odnosno 13).
 4. Pod izmjenom cijelog plana naplate razumijeva se izmjena svih stavaka plana za odnosno korištenje koje nisu naplaćene (ostatak plana). U tom slučaju u obilježje br. 7 upisuje se vrsta poslovne promjene 32 odnosno 33, u obilježje br. 8 broj korištenja na koje se odnosi plan naplate, a u obilježjima 1 i 12 navodi se datum i svota prve stavke plana naplate što ga treba stornirati. Time će biti stornirana ta stavka plana naplate i sve slijedeće stavke za to korištenje.

Ako je prva stavka plana već djelomično realizirana u koloni 12 upisuje se samo svota preostalog nerealiziranog dijela stavke plana naplate.
U slučaju potrebe storna plana koji je već realiziran potrebno je prethodno izvršiti storno realizacije, naplate vrate promjene 42, 82 ili 92 odnosno 43, 83 ili 93 s negativnim predznakom.
24. Izmjena realizacije naplate glavnice odnosno kamata obavlja se na obrascu KO-3 popunjavanjem avih obilježja. prikazuje se kao dopunsko knjiženje realizacije s pozitivnim ili negativnim predznakom i vezuje se na stavku plana naplate na koju se realizacija odnosi. Stavka plana može biti realizirana do visine svote plana.
Kod smanjenja već provedene realizacije naplate ne treba ispraviti odnosnu stavku plana naplate, budući da se provedbom realizacije ne otplaćuje plan naplate, nego se umanjuje nerealizirani dio plana.
25. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
U.br. 51/94
Zagreb, 28. rujna 1994.
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković. v. r.
Prilog br. 1 JEDINSTVENA KLABIFIKACIJA DJELATNOSTI

01. Industrija i rudarstvo

0101 Elektroprivreda
0102 Proizvodnja ugljena
0103 Prerada ugljena
0104 Proizvodnja nafte i plina
0105 Proizvodnja derivata nafte
0106 Proizvodnja željezne rude
0107 Crna metalurgija
0108 Proizvodnja ruda obojenih metala
0109 Proizvodnja obojenih metala
0110 Prerada obojenih metala
0111 Proizvodnja nemetala
0112 Prerada nemetala
0113 Metalopreradivačka djelatnost
0114 Strojogradnja
0115 Proizvodnja saobraćajnih sredstava
0116 Brodogradnja
0117 Proizvodnja električnih strojeva i aparata
0118 Proizvodnja kemijskih proizvoda
0119 Prerada kemijskih proizvoda
0120 Proizvodnja kamena i pijeska
0121 Proizvodnja građevinskog materijala
0122 Proizvodnja rezane građe i ploča
0123 Proizvodnja finalnih proizvoda od drveta
0124 Proizvodnja i prerada papira
0125 Proizvodnja prediva i tkanina
0126 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
0127 Proizvodnja kože i krzna
0128 Proizvodnja kožne obuće i galanterija
0129 Prerada kaučuka
0130 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
0131 Proizvodnja pića
0132 Proizvodnja stočne hrane
0133 Proizvodnja i prerada duhana
0134 Grafička djelatnost
0139 Proizvodnja raznovrsnih proizvoda

02. Poljoprivreda i ribaratvo

0201 Poljoprivredna proizvodnja
0202 Poljoprivredne usluge
0203 Ribaratvo

03. Šumaratvo

0300 Šumarstvo

04. Vodoprivreda

0400 Vodoprivreda

05. Građevinarstvo

0501 Visokogradnja
0502 Niskogradnja i hidrogradnja
0503 Inatalacije i završni radovi

06. Promet i veze

0601 Željeznički promet
0602 Pomorski promet
0603 Riječni i jezerski promet
0604 Zračni promet
0605 Cestovni promet
0606 Gradski promet
0607 Cjevovodni promet
0608 Pretovarne nsluge
0609 PTT usluge

07. Trgovina

0701 Trgovina na malo
0702 Trgovina na veliko
0703 Vanjska trgovina

08. Ugostiteljstvo i turizam

0801 Ugostiteljstvo
0802 Trističko posredovanje

09. Zanatstvo

0901 Zanatske usluge i popravci
0902 Osobne usluge

10. Stambeno-homunalne djelatnosti

1001 Uređenje naselja i prostora
1002 Stambena djelatnost
1003 Komunalne djelatnosti

11. Financijske, tehničhe i poslovne ualuge

1101 Bankaratvo
1102 Osiguranje imovine i osoba
1103 Prometne usluge
1104 Projektiranje i srodne usluge
1105 Geološka istraživanja
1106 Istraživačko-razvojni rad
1109 Poslovne usluge

12. Obrazovenje, nauka, kultura i informacije

1201 Obrazovanje
1202 Naučno istraživačka djelatnost
1203 Kultura, umjetnost i informacije
1204 Tjelesno-zdravstvena kultura i šport

13. Zdravatvo i socijalna zaštita

1301 Zdravstvena zaštita
1302 Socijalna zaštita

14. Tijela državne vlaati, tijela lolalne samouprave, fondovi, udruženja i organizacije

1401 Tijela državne vlasti, tijela lokalne samouprave i Ustavni sud Republike Hrvatske
1402 Zavod za platni promet i Fondovi
1403 Gospodarske udruge i udruge ustanova
1404 Političke stranke, društvene organizacije i udruge građana

Prilog br. 2

VRSTE KREDITNIH POSLOVA

_ ________________________
Oznaka Naziv
_ ________________________
01 Komercijalni krediti
02 Robni krediti
03 Financijski krediti
04 Kratkoročna bankarska kreditna linija
09 Davanja kratkoročnih kredita na osnovi
vrijednosnih papira
_ _________________________


Prilog br. 3
OBLIK IZVOZNOG POSLA
_ _________________________
Oznaka Naziv
_ _________________________
11 Izvoz robe
12 Dugoročna proizvodna kooperacija
13 Posredovanje - izvoz robe u nepromjenjenom ili bit-
no nepromjenjenom stanju koja je bila kupljena u
inozemstvu
14 Posredovanje - izvoz robe u istoj količini i istog ta-
rifnog stava koja je bila kupljena u inozemstvu (re-
plasman)
15 Posredovanje - prodaja robe u inozemstvu u ne-
promijenjenom stanju koja je bila kupljena u ino-
zemstvu i smještena u domaća carinska skladišta
16 Posredovanje - izvoz robe koja je bila kupljena u
inozemstvu radi industrijske prerade, dorade i
obrade u domaćim proizvodnim poduzećima.
17 Posredovanje - neposredna prodaja robe u inozem-
stvu koja je kupljena u inozemstvu
18 Posredovanje u plasiranju inozemne robe na ino-
zemnom tržištu
19 Izvoz robe u zakup
20 Kompenzacijski poslovi
21 Ustupanje materijalnog prava na tehnologiju i
poslovno-tehnička suradnja
22 Izvoz usluga popravaka i oplemenjivanja robe za
privremeno uvezenu robu
23 Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu
24 Izvoz ostalih usluga
25 Sajamski kompenzacijski poslovi
26 Malogranični i susjedno - prekomorski promet
27 Izvoz opreme koja se kompletira kupovinom opreme
u inozemstvu
28 Izvoz robe i usluga s naplatom putem uvoza opreme


Prilog br.4
VRSTE PROMJENLJIVIH KAMATNIH STOPA
_ ___________________________
Oznaka Naziv Oznaka N a z i v
_ ___________________________
01 LIBOR 04 PRIMA RATE
02 FIBOR 05 AKA
03 PIBOR 07 DOMESTIC
99 OSTALO
_ ___________________________

Prilog br.5
NAČIN IZRADE PLANA OTPLATE KAMATA
_ ___________________________
10. Otplata kamata u jednakim obrocima
20. Okplata kamata u nejednakim obrocima uz jednake
otplatne kvote (obračun kamata na ostatak potra-
živanja)
21. Otplata anuitetima (V tablice)
90. Specifičan plan naplate kredita (nije 10,20,21)
_ ___________________________

Prilog br.6
IZVORI SREDSTAVA ZA KREDITIRANJE INOZEMSTVA
Oznaka
_ ___________________________
11 Vlastita sredstva
12 Kredit banke
99 Ostali izvori
21 Depozit uzet u inozemstvu
22 Financijski kredit uzet u inozemstvu
23 Netransferirana dobit, ostvarena u vlastitom ili
mješovitom poduzeću u inozemstvu.
_ ___________________________

Prilog br.7
INSTRUMENTI OSIGURANJA NAPLATE KREDITA
Oznaka
_ __________________________

 1. Garancija inozemne banke
 2. Mjenica
 3. Promissory note
 4. Ostalo
 5. Akreditiv

_ ___________________________

Prilog br.8
MAKSIMALAN BROJ ZNAMENAKA

Maksimalan broj znamenaka koji se može upisati u
osjenčana polja u obrascu KO-2 i u obrascu KO-3:
____________________________________________________
Broj obilježja Maksimalan broj znamenaka
KO-2 KO-3

 1. 7 6
 2. 6 3
 3. 1+3 -
 4. 6+6 4
 5. 1 6
 6. 1+6 3
 7. 7 2
 8. 7 2
 9. 4 6
 10. - 11
 11. 3 6
 12. 2 11
 13. 1 11
 14. 2 -
 15. 3+11 7
 16. 2+4+2+11

9+9
16 -
17 1
18 2+2
2+2
19 4+4
20 2+3
2+3
2+3
2+3
21 1
22 1
23 7
24 6
____________________________________________________

Prilog br. 9
VRSTA POSLOVNE PROMJENE

_ _____________
Vrsta poslovne promjene Oznaka
_ _____________
Vrsta poslovne promjene 11
Plan naplate glavnica 12
Plan naplate kamata 13
Storno plana korištenja 21
Storno plana naplate glavnice 22
Storno plana naplate kamata 23
Storno plana ostatka naplate glavnice 32
Storno plana ostatka naplate kamata 33
Realizacija korištenja 41
Realizacija naplate glavnice 42
Realizacija naplate kamata 43
Realizacija naplate troškova 44
Realizacija naplate interkalarnih kamata 45
Realizacija naplate glavnice kreditom za refinanciranje 52
Realizacija naplate kamata kreditom za refinanciranje 53
Realizacija naplate glavnice po specifičnim poslovima 82
Realizacija naplate kamata po specifičnim poslovima 83
Realizacija naplate glavnice (otpis) 92
Realizacija naplate kamata (otpis) 93
_ ____

Prilog br. 10
POPIS ZEMALJA I NJIHOVIH OZNAKA

Vidi "Narodne novine" br. 48/1994

Prilog br. 11
POPIS NOVČANIH JEDINICA I NJIHOVIH OZNAKA

Vidi "Narodne novine" br. 48/1994.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti