POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - usklađivanja - pravilnik o dijagnostičkom - uredba o raspodjeli ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA UVOZ AUTOMOBILA
Proglašavam Zakon o posebnom porezu na uvoz automobila, koji je donio Zastupnički doxn Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 28. lipnja 1994. godine.
Broj : PA4-76/1-94.
Zagreb, 1. srpnja 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o posebnom porezu na uvoz automobila
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Zakonom uređuje se plaćanje posebnog poreza na uvoz novih osobnih automobila (u daljnjem tekstu: posebni porez) na carinsko područje Republike Hrvatske.
(2) Posebni porez iz stavka 1. ovoga članka prihod je državnog proračuna.
II. PREDMET OPOREZIVANJA
Članak 2.
(1) Predmet oporezivanja jest novi osobni automobil koji se uvozi na carinsko područje Republike Hrvatske.
(2) Osobni automobil u smislu ovoga Zakona jest motorno vozilo namijenjeno prvenstveno za prijevoz putnika s najviše 9 sjedala (uračunato sjedalo vozača), koje može biti izvedeno i tako da ima pojačanu prohodnost ili kao "kombi-vozilo" kojemu se obaranjem ili vađenjem sjedala povećava prostor za utovar stvari, a izvedeno je iz karoserije osobnog automobila.
(3) Novim osobnim automobilom u smislu, ovoga Zakona smatra se osobni automobil koji nije bio registriran ni korišten.
III. POREZNI OBVEZNIK
Članak 3.
Obveznik posebnog poreza jest pravna odnosno fizička osoba koja uveze novi osobni automobil na carinsko područje Republike Hrvatske.
IV. POREZNA OSNOVICA
Članak 4.
Pesebni porez plaća se na uvezeni novi osobni automobil prema snazi motora mjereno u kW.
V. VISINA POREZA
Članak 5.
Posebni porez plaća se kako slijedi:
Snaga motora u kW Posebni porez preko do kuna
75 90 7.000,00
90 110 15.000,00
110 30.000,00
VI. OSLOBADANJE OD PLAČANJA POSEBNOG POREZA
Članak 6.
Posebni porez ne plaća se:

  1. na nove osobne automobile koje uvezu invalidi donkovinskog rata sami ili putem uvoznika i invalidne osobe koje su oslobodene od plaćanja carine i poreza prema posebnim propisima,
  2. pri privremenom uvozu novih osobnih automobila,
  3. na nove osobne automobile koje uvezu diplomatska i konzularna predstavništva, strane međunarodne organizacije i humanitarne organizacije, na osnovi reciprociteta.

Članak 7.
Za nove uvezene osobne automobile koji se izvoze, a na koje je plaćen posebni porez prema ovom Zakonu, vratit će se posebni porez u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je osobni automobil napustio teritorij Republike Hrvatske) i dokaz da je plaćanje obavljeno u skladu s deviznim i vanjskotrgovinskim propisima.
VII. NASTANAK POREZNE OBVEZE I DOSPIJEĆE PLAĆANJA POREZA
Članak 8.
(1) Obveza plaćanja posebnog poreza nastaje u trenutku carinjenja novog osobnog automobila.
(2) Uvoznik treba sam obračunati i u roku od 15 dana od dana carinjenja uplatiti poseban porez na nove osobne automobile.
(3) Uvoznici koji krvoze nove osobne automobile radi daljnje prodaje obvezni su do konca mjeseca za sav uvoz obavljen u prethodnom mjesecu dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu preslike uvoznih carinskih deklaracija i podatke o obračunatom i plaćenom posebnom porezu na nove osobne automobile. (4) Kad porezni obveznik uvozi novi osobni automobil za svoje potrebe, bez dokaza o plaćenom posebnom porezu ne može se izvršiti registraeija vozila.
VIII. NADZOR
Članak 9.
Nadzor nad obračunom i naplatom posebnog poreza obavlja Porezna uprava i Financijska policija.
Članak 10.
Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 109/93.).
IX. OVLAŠTENJA
Članak 11.
Ministar financija može donositi podrobne provedbene propise o primjeni odredbi članka 2., 6. i 8. ovoga Zakona.
X. KAZNENE ODREDBE
Članak 12.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 200.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti porezni obveznik:

  1. ako ne plati posebni porez na uvoz novih osobnih automobila u propisanom roku (članak 8. stavak 2.),
  2. ako ne izvijesti nadležnu ispostavu Porezne uprave o uvozu novog osobnog automobila i obvezi obračuna i plaćanja posebnog poreza (članak 8. stavak 3).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 2.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika.
XI. PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 13.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o posebnom porezu na automobile ("Narodne novine", br. 47/94 ).
Članak 14.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1990. godine.
Klasa: 410-19/94-01/09
Zagreb, 28 lipnja 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti