POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - usklađeni pravni propisi - objava o dozvoli - zakona o plaćanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA ALKOHOL
Proglašavam Zakon o posebnom porezu na alkohol, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 28. lipnja 1994. godine.
Broj: PA4-75/1-94.
Zagreb, 1. srpnja 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o posebnom porezu na alkohol
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Zakonom uređuje se plaćanje posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića koja se proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj te uvoze na carinsko područje Republike Hrvatske.
(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na alkohol i alkoholna pića koja se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima strane robe i robe domaće proizvodnje (specijaliziranim skladiđtima), ako se u tim skladištima opskrbljuju brodice i jahte.
(3) Iznimno od odredbe članka 25. Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", br. 53A/91., 65/92., 27/93. i 94/93.), odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na alkohol i alkoholne pića koja se prodaju u slobodnim zonama.
Članak 2.
Posebni porez na alkohol i alkoholna pića prihod je državnog proračuna.
II. PREDMET OPOREZIVANJA
Članak 3.
(1) Predmet oporezivanja jest promet alkohola i alkoholnih pića.
(2) Alkoholom se u smislu ovoga Zakona smatra etilni alkohol dobiven vrenjem melase šećerne repe, šećerne trske, žitarica, krumpira i drugih ugljikohidratnih poljoprivrednih sirovina i njihovih smjesa, alkohol sadržan u vinskom destilatu i drugim destilatima dobivenim od prevrelog masulja voća ili matičnog voćnog soka ili voćne komine te etilni alkohol dobiven od drugih sirovina.
(3) Alkoholnim pićima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se pića koja sadrže više od 2% alkohola i stavljaju se u promet u bocama ili drugoj prikladnoj ambalaži pod nazivom alkoholna pića.
(4) Pivo se oporezuje prema posebnom zakonu.
Članak 4.
(1) Prometom alkohola i alkoholnih pića u smislu ovoga Zakona smatra se:

 1. isporuka alkohola ili alkoholnih pića iz proizvodnje ili skladišta proizvođača,
 2. uvoz alkohola i alkoholnih pića,
 3. manjak alkohola i alkoholnih pića kod poreznog obveznika, osim manjka uzrokovanog višom silom,
 4. tehnološki, skladišni i transportni kalo, rastep i lom kod proizvođača u visini većoj od 0,5%,
 5. uzimanje alkohola i alkoholnih pića za vlastitu krajnju potrošnju.

(2) Višom silom u smislu ovoga Zakona razumijevaju se elementarne nepogode (poplave, požar, potres i dr.) i ratna razaranja, utvrđene na temelju očevidnika nadležnog organa ili nadležne ispostave Porezne uprave.
III. POREZNI OBVEZNIK
Članak 5.
Porezni obveznici posebnog poreza na alkohol, ili alkoholna pića jesu pravne ili fizičke osobe - proizvođači ili uvoznici alkohola ili alkoholnih pića.
Članak 6.
(1) Proizvođačima alkohola smatraju se pravne i fizičke osobe koje u postrojenjima i uređajima proizvode etilni alkohol te vinske i druge destilate.
(2) Proizvođačima alkoholnih pića smatraju se pravne i fizičke osobe koje u postrojenjima i uređajima proizvode alkoholna pića.
Članak 7.
(1) Proizvodačima alkohola ili alkoholnih pića smatraju se i fizičke osobe - vlasnici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta te vlasnici tvari za proizvodnju alkohola ili alkoholnih pića koji alkohol ili alkoholna pića proizvode za vlastite potrebe i to za količine koje prelaze 40 litara apsolutnog alkohola godišnje po poljoprivrednom domaćinstvu ili domaćinstvu.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su voditi evidenciju te nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti godišnju prijavu o proizvedenoj količini alkohola ili alkoholnih pića do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
IV. POREZNA OSNOVICA
Članak 8.
(1) Porezna osnovica posebnog poreza na alkohol ili alkoholna pića iz članka 3. ovoga Zakona jest litra apsolutnog alkohola (1.a/a) sadržanog u etilnom alkoholu, destilatima i alkoholnim pićima koji se izražava u volumnim postocima mjerenim pri temperaturi od 20oC.
(2) Količina apsolutnog alkohola u alkoholu i alkoholnim pićima utvrđuje se tako da se količina alkohola ili alkoholnog pića pomnoći s postotkom alkohola i podijeli sa 100.
V. VISINA POREZA
Članak 8.
(1) Posebni porez na domaći alkohol ili domaća alkoholna pića plaća se u iznosu od 30.00 kuna po litri u njima sadržanog apsolutnog alkohola.
(2) Posebni porez ne uvozni alkohol, ili uvozna alkoholna pića plaća se u iznosu od 60,00 kuna po litri u njima sadržanog apsolutnog alkohola.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, posebni porez na alkohol sadržan u vinu plaća se u iznosu od "0" kuna.
VI. POREZNA OSLOBOĐENJA
Članak 10.
(1) Posebni porez na alkohol ili alkoholna pića ne plaća se:

 1. na alkohol ili alkoholna pića koje izvozi porezni obveznik (proizvođač) uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenja i da je alkohol ili alkoholno piće napustilo carinsko područje Republike Hrvatske) i dokaz da je naplata obavljena u skladu s propisima kojima je uređeno vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje,
 2. pri isporukama alkohola ili alkoholnih pića iz proizvodnje u vlastito veleprodajno skladište poreznog obveznika,
 3. pri isporukama alkohola ili alkoholnih pića iz jednog veleprodajnog skladišta u drugo veleprodajno skladište istog poreznog obveznika,
 4. na alkohol ili alkoholna pića koje proizvođač uzme za potrebe proizvodnje alkohola i proizvoda na temelju alkohola,
 5. pri isporukama alkohola koji je proizveden na temelju ugovora o uslužnoj preradi alkohole, a ukupna količina tako proizvedenog alkohola isporučuje se naručitelju prerade. U tom se slučaju naručitelj smatra proizvođačem i poreznim obveznikom. Ako dio proizvedene količine alkohola iz uslužne prerade zadrži prerađivač, tada se za taj dio alkohola ili alkoholnih pića prerađivač smatra proizvođačem i poreznim obveznikom,
 6. pri isporuci i uvozu alkohola i alkoholnih pića za reprodukciju i to osobama registriranim za proizvodnju alkoholnih pića, lijekova, kozmetičkih i parfimerijskih proizvoda, za konzerviranje preparata i pulpiranje voća, za proizvodnju denaturiranih alkohola, jestivog octa, prehrambenih i drugih proizvoda, uz pisanu narudžbu s izjavom kupca da će kupljene količine alkohola ili alkoholnih pića koristiti isključivo za svrhe navedene u ovoj točki, obavezno izdavanje fakture i bezgotovinsko plaćanje,
 7. na količinu alkohola ili alkoholnog pića do 40 litara apsolutnog alkohola po poljoprivrednom domaćinstvu ili domaćinstvu.

(2) Odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka ne odnose se na izvoz alkohola ili alkoholnih pića putem slobodnih carinskih prodavaonica, specijaliziranih skladišta i slobodnih zona.
(3) Ako se izvezu alkohol ili alkoholna pića na koja je u domaćem prometu plaćen posebni porez, izvoznik ima pravo na povrat plaćenog posebnog poreza.
(4) Zahtjev za povrat posebnog poreza na promet alkohola ili alkoholnih pića iz stavka 3. ovoga članka s dokazima o obavljenom izvozu i naplati iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
(5) Porezni obveznici koji ne naplate izvezeni alkohol ili alkoholna pića u roku od 120 dana od dana izvoza ili u tom roku ne osiguraju dokaze o izvozu iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, obvezni su obračunati i uplatiti poseban porez istekom toga roka.
VII. NASTANAK POREZNE OBVEZE
Članak 11.
Obveza obračunavanja posebnog poreza na alkohol ili alkoholna pića nastaje:

 1. u času otpreme alkohola ili alkoholnih pića iz proizvodnje odnosno skladišta proizvođača,
 2. pri uvozu uključujuči i uvoz preko konsignacijskog skladišta, u času carinjenja ili isporuke alkohola ili alkoholnih pića slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama,
 3. u času uzimanja alkohola ili alkoholnih pića za vlastitu krajnju potrošnju,
 4. u času utvrđivanja manjka, tehnološkog, skladišnog i transportnog kala, rastepa i loma u visini većoj od visine utvrđene člankom 4. stavkom 1. točka 4. ovoga Zakona,
 5. u času podnošenja godišnje prijave iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona.

VIII PLAĆANJE POSEBNOG POREZA NA ALKOHOL
Članak 12.
(1) Porezni obveznik - proizvođač iz članka 5. ovoga Zakona plaća posebni porez u roku od 30 dana od dana nastanka porezne obveze.
(2) Pri uvozu alkohola ili alkoholnog pića posebni porez plaća se prilikom carinjenja ili isporuke slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama, a obračunava ga i naplaćuje ovlaštena carinarnica u skladu s propisima o postupku obračuna i naplate carine.
(3) Porezni obveznik - fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta ili vlasnik tvari za proizvodnju alkohola ili alkoholnog pića obvezan je posebni porez platiti u roku od 30 dana od dana prijave proizvedenih količina.
IX. POREZNI NADZOR
Članak 13.
Proizvodnja, skladištenje, prijevoz, prerada, uporaba, prodaja i uvoz alkohola i alkoholnih pića podliježu poreznom nadzoru. Nadzoru podliježu i sirovine pogodne za proizvodnju alkohola kao i naprave za njegovu proizvodnju ili pročišćavanje.
Članak 14.
(1) Postrojenja za proizvodnju i spremanje alkohola moraju biti opremljena mjerilima protoka alkohola, posudama i spremnicima koja imaju valjani ovjerni žig ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima, koju izdaje Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.
(2) Nadležna ispostava Porezne uprave, prema mjestu proizvodnje i spremanja alkohola, pored dodatnog plombiranja mjerila protoka iz stavka (1) ovoga članka, plombira i prateče cjevovode, armature, komandne razvodne ormariće, osigurače i sve drugo što je u vezi s mjerenjem protoka alkohola.
(3) Popravak, izmjena i druge radnje koje zahtijevaju skidanje plombe koju je stavila Porezna uprava, u smislu stavka 2. ovoga članka, ne mogu se obaviti bez ovlaštenog službenika Porezne uprave.
(4) Pri svakom skidanju ili stavljanju plombe ovlašteni službenik Porezne uprave obvezan je sastaviti zapisnik o razlozima skidanja plombe i upisati stanje pokaznika brojila protoka.
(5) Primjerak zapisnika uručuje se poreznom obvezniku, a izvornik se pohranjuje u Poreznoj upravi.
Članak 15.
Proizvodač denaturiranog etilnog alkohola obvezan ga je u procesu proizvodnje onesposobiti (denaturirati), tako da se daljnjom preradom ne može proizvesti prehrambeno upotrebljiv alkohol.
Članak 16.
Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem posebnog poreza na alkohol, popisom zaliha i vođenjem evidencija u svezi s proizvodnjom, uslužnom preradom, uvozom, izvozom, prodajom u tuzemstvu, skladištenjem i transportom obavljaju Porezna uprava i Financijska policija.
X. PROMET ALKOHOLA I ALKOHOLNIH PIĆA
Članak 17.
(1) Alkohol ili alkoholna pića, osim vina, mogu se stavIjati u promet samo u bocama ili drugoj prikladnoj ambalaži na kojoj mora biti deklaracija s podacima o proizvodaču ili uvozniku, o neto-količini (masi ili obujmu) proizvoda i udjelu apsolutnog alkohola izraženom u volumnim postocima.
(2) Alkohol i alkoholna pića, osim vina, mogu se stavljati u promet u rinfuzi samo kao sirovina za daljnju doradu i preradu.
(3) Alkohol i alkoholna pića u rinfuzi mora pratiti deklaracija o podacima navedenim u stavku 1. ovoga članka.
(4) Za svaku prodaju alkohola ili alkoholnog pića porezni obveznici moraju izdati račun. Račun mora sadržavati podatke o vrsti i količini alkohola ili alkoholnog pića, postotak apsolutnog alkohola i iznos posebnog poreza na alkohol.
XI. PRIJAVA DJELATNOSTI
Članak 18.
Proizvodači alkohola ili alkoholnih pića, osim onih iz članka 7. ovoga Zakona, obvezni su Poreznoj upravi prijaviti djelatnost proizvodnje alkohola ili alkoholnih pića u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ili prije početka proizvodnje.
Članak 19.
(1) Porezni obveznici iz članka 5. ovoga Zakona obvezni su nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijaviti mjesto i lokaciju proizvođačkih i uvoznih konsignacijskih skladišta etilnog aikohola, destilata i alkoholnih pića.
(2) Prijava se podnosi u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona odnosno 8 dana prije puštanja skladišta u promet.
Članak 20.
(1) Prodavatelji (proizvođači, uvoznici i trgovci) uređaja za proizvodnju alkohola odnosno alkoholnih pića obvezni su o kupcima - krajnjim potrošačima tih uredaja izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave prema sjedištu ili prebivalištu kupca. dostavivši joj presliku računa o prodaji.
(2) Krajnjim potrošačima smatraju se pravne i fizičke osobe koje te uređaje nabavljaju za proizvodnju alkohola ili alkoholnih pića.
XII. EVIDENCIJE O PROIZVODNJl I PROMETU
Članak 21.
Proizvođači etilnog alkohola i destilata ili alkoholnih pića obvezni su voditi evidencije o nabavljenim količinama primarnih sirovina za proizvodnju etilnog alkohola, destilata i alkoholnih pića te evidencije o proizvedenim i isporučenim količinama etilnog alkohola i destilata ili alkoholnih pića, obaviti godišnji popis zaliha primarnih sirovina za proizvodnju alkohola, destilata i alkoholnih pića i popis zaliha alkohola, destilata i alkoholnih pića sa stanjem na dan 31. prosinca.
Članak 22.
Proizvodači i uvoznici alkohola ili alkoholnih pića obvezni su voditi evidencije o uvezenim ili isporučenim količinama alkohola ili alkoholnih pića s obračunatim posebnim porezom na alkohol te o uvezenim ili isporučenim količinama alkohola i alkoholnih pića bez obračuna posebnog poreza na alkohol.
XIII. IZVJEŠĆIVANJE
Članak 23.
(1) Proizvođači i uvoznici obvezni su nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu dostavljati podatke o proizvodnji, isporukama i zalihama alkohola ili alkoholnih pića na skladištu i u proizvodnji te podatke o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu.
(2) Podatke o proizvodnji, isporukama i zalihama alkohola ili alkoholnih pića te podatke o obračunatom i plaćenom porezu valja dostavljati mjesečno do 15. u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
(3) Godišnjem izvješću o proizvodnji, isporukama i zalihama alkohola ili alkoholnih pića treba priložiti i popis (inventuru) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se podnosi izvješće.
Članak 24.
(1) Proizvodači vina obvezni su nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o godišnjoj proizvodnji, isporukama i zalihama vina na dan 31. prosinca do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
(2) Proizvođačima vina smatraju se fizičke osobevlasnici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta te vlasnici tvari za proizvodnju vina koji proizvode vino za vlastite potrebe za količine koje godišnje prelaze 15 hl po domaćinstvu.
XIV. UVOZ I IZVOZ ALKOHOLNIH PIĆA
Članak 25.
(1) Uvoz i izvoz alkohola ili alkoholnih pića mogu obavljati poduzeća upisana u sudski registar za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa uz odobrenje Porezne uprave - Središnjeg ureda.
(2) Uvoznici odnosno izvoznici alkohola ili alkoholnih pića obvezni su u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, zatražiti od Središnjeg ureda Porezne uprave odobrenje za uvoz i izvoz alkohola ili alkoholnih pića.
(3) Porezna uprava može povući odobrenje ako ocijeni da su izmijenjeni uvjeti.
Članak 26.
Porezni obveznik iz članka 5. ovoga Zakona koji izvozi alkohol ili alkoholna pića obvezan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave, prema svome sjedištu, do kraja mjeseca dostaviti, kopije carinskih deklaracija s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je alkohol ili alkoholno piće napustilo područje Republike Hrvatske, i to za sve količine alkohola i alkoholnih pića izvezenih u prethodnom mjesecu.
XV. KAZNENE ODREDBE
Članak 27.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 2.000.000.00 kuna za prekršaj će se kazniti porezni obveznik.

 1. ako posebni porez ne uplati u propisnom roku (članak 12.),
 2. ako skine plombu odnosno mjerila bez prisustva službenika Porezne uprave (članak 14. stavak 3.).
 3. ako ne onesposobi (denaturira) denaturirani alkohol u procesu proizvodnje tako da se daljnjom preradom ne može proizvesti prehrambeno upotrebljiv alkohol (članak 15.),
 4. ako alkohol i alkoholna pića stavlja u promet suprotno odredbi članka 17. stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona,
 5. ako u propisanom roku nadležnoj ispostavi Porezne uprave: - ne prijavi djelatnost proizvodnje alkohola i alkoholnih pića ili početak proizvodnje alkohola i alkoholnih pića (članak 18.), - ne prijavi mjesto i lokaciju proizvođačkih i konsignacijskih skladišta alkohola i alkoholnih pića (članak 19.),
 6. ako ne vodi evidencije o nabavljenim količinama primarnih sirovina za proizvodnju etilnog alkohola, destilata i alkoholnih pića te evidencije o proizvedenim i isporučenim količinama etilnog alkohola, destilata i alkoholnih pića i ne provede godišnji popis (članak 21. i 22.),
 7. ako Poreznoj upravi ne dostavi podatke o proizvodnji, isporukama i zalihama alkohola i alkoholnih pića u skladištu i proizvodnji te podatke o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu (članak 23.),
 8. ako uvozi i izvozi alkohol i alkoholna pića bez odobrenja Porezne uprave (članak 25. stavak 2.),
 9. ako u propisanom roku nadležnoj ispostavi Porezne uprave ne podnese kopije carinskih deklaracija s potvrdom da je obavljeno izvozno carinjenje i to za sve količine alkohola i alkoholnih pića izvezenih u prethodnom mjesecu (članak 26.),
 10. ako do 31. prosinca 1994. godine ne ugradi i ne ovjeri mjerila (članak 30. stavak 1.),
 11. ako ne popiše zalihe uvezenog alkohola ili alkoholnog pića i ne obračuna i ne uplati poseban porez na te zalihe (članak 31. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se proizvođač i uvoznik uređaja za proizvodnju alkohola i alkoholnih pića ako Poreznoj upravi ne dostavi podatke o kupcima takve opreme (članak 20.).
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 200.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. i stavka 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba kod poreznog obveznika.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se proizvođači vina ako ne prijave djelatnost proizvodnje vina te ako ne dostavljaju podatke o proizvodnji, isporukama i zalihama vina (članak 24. satavak 1.).
Članak 28.
Glede žalbenog postupka, obnove postupka, roka zastare, obračunavanja, uplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka, primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak.
XVI. OVLAŠTENJA
Članak 29.
Ministar financija donosi podrobne propise o primjeni odredaba iz članka 7. stavka 2., članka 12. stavka 2. te članka 21., 22., 23. i 24. ovoga Zakona.
XVII. PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 30.
(1) Porezni obveznici obvezni su na svoj trošak ugraditi i ovjeriti mjerila do 31. prosinca 1994. godine.
(2) Dok se ne ugrade i ne ovjere mjerila, nadzor će se osigurati na dosadašnji način - vaganjem i mjerenjem postojećim mjerilima.
Članak 31
(1) Porez na promet sadržan u potraživanjima na dan početka primjene ovoga Zakona plaća se prema odredbama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.
(2) Korekcije cijena u trgovini zbog primjene ovoga Zakona ne smiju utjecati na visinu ukalkuliranog poreza.
(3) Uvoznici alkohola ili alkoholnih pića obvezni su popisati zalihe alkohola ili alkoholnih pića na dan 30. lipnja 1994. godine te na zatečene zalihe obračunati i uplatiti posebni porez na promet najkasnije do 30. srpnja 1994. godine.
Članak 32.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o posebnom porezu na alkohol ("Narodne novine", br. 47/94.).
Članak 33.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1994. godine.
Klasa: 410-19/94-01/06
Zagreb. 28. lipnja 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti