POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - naredbe i propisi - brisanje i popis - zakon o zdravstvenoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

UPRAVNO VIJEĆE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", broj 1/94) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 3. sjednici održanoj 27. siječnja 1994. godine, donijelo je
PRAVILNIK
O NAČINU PROPISIVANJA, IZDAVANJA I NAPLAĆIVANJA LIJEKOVA OSIGURANIM OSOBAMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se način propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).
Članak 2.
Lijekovi se propisuju, izdaju i naplaćuju osiguranim osobama na način predviđen Zakonom o stavljanju lijekova u promet, ovim Pravilnikom, te ostalim općim aktima Zavoda.
Članak 3.
Lijekovi se osiguranim osobama propisuju i izdaju na recept, čiji je sadržaj propisan odredbom članka 6. ovog Pravilnika. Tiskanicu recepta izdaje Zavod.
Članak 4.
Lijekove ne recept propisuju izabrani doktori medicine primarne zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: izabrani doktori), koji su u ugovornom odnosu sa Zavodom. Lijekove na recept Zavoda iznimno mogu propisivati doktori hitne medicinske pomoći.
II. RECEPTI
Članak 5.
Recept je isprava propisanog sadržaja i forme koju ispunjava izabrani doktor. Recept se mora ispunjavati čitljivo, tintom ili kemijskom olovkom plave ili crne boje.
Članak 6.
Recept mora sadržavati:

 1. ime i prezime i adresu osigurane osobe,
 2. jedinstveni matični broj građana (JMBG),
 3. šifru dijagnoze prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, ozljeda i uzroka smrti,
 4. šifru područnog ureda Zavoda,
 5. broj osigurane osobe Zavoda,
 6. kategoriju osigurane osobe Zavoda,
 7. datum propisivanja lijeka,
 8. oznaku o sudjelovanju osiguranih osoba Zavoda u troškovima za lijek,
 9. puno zaštićeno ime lijeka,
 10. farmaceutski oblik lijeka,
 11. količinu lijeka,
 12. način upotrebe lijeka,
 13. potpis, faksimil, šifru i pečat izabranog doktora,
 14. serijski broj recepta.

Članak 7.
Na receptu mora ostati slobodan prostor predviđen za označavanje cijene lijeke, datuma izdavanja lijeka, potpis ljekarnika i pečata ljekarne.
III. PROPISIVANJE LIJEKOVA
Članak 8.
Na recept se propisuje samo jedan lijek i oblik lijeka za jednu osobu, s uputom o načinu upotrebe lijeka.
Članak 9.
Kada zbog prirode bolesti osigurane osobe lijek treba hitno izdati, liječnik je dužan označiti recept s jednom od ovih oznaka: "cito", "statim" ili "periculum in mora".
Članak 10.
Na recept se propisuju samo lijekovi uvršteni u Listu lijekova koji se propisuju osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova). U slučaju kućnog liječenja i zdravstvene njege u kući osigurane osobe, izabrani doktor može na recept propisati zavojni i sanitetski materijal najviše za potrebe liječenja do 7 dana.
Članak 11.
Ako se propisuje gotovi lijek, koji se u upotrebi nalazi u raznim oblicima, veličinama, odnosno različite jačine, doktor na receptu mora označiti oblik i dozu lijeka. Rimskim brojkama i latinskim riječima označuje se na receptu i broj jediničnog oblika lijeka.
Članak 12.
Na jedan recept lijek se propisuje u količini koja je prema stanju bolesnika i prirodi bolesti dovoljna bolesniku do ponovnog pregleda izabranog doktora: - za akutne bolesti, može se propisati količina lijeka potrebna za liječenje do 10 dana, - za kronične bolesti može se propisati količina lijeka potrebna za liječenje do 30 dana, - u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći, propisuje se količina lijeka potrebna za liječenje najviše do 3 dana. odnosno jedno pakiranje lijeka uz obvezatno označivanje oznakama iz članka 9. ovog Pravilnika.
Članak 13.
Pri propisivanju antibiotika, ako količina lijeka ne odgovara količini originalnog pakiranja, broj kapsula, dražeja, tableta i slično, obilježava se rimskim brojkama i latinskim riječima.
Članak 14.
Lijekovi koji sadrže opojne droge i psihotropne supstancije, mogu se propisivati samo, ako je njihova potreba prijeko potrebna i ako su u upotrebi na osnovi Zakona o stavljanju lijekova u promet. Recepti kojima se propisuju lijekovi, a koji sadrže opojne droge i psihotropne supstancije, izdaju se u dva primjerka, s oznakom "kopija" na drugom primjerku i s naznakom rednog broja evidencijske knjige o izdanim receptima. Recepti iz stavke 1. ovog članka vrijede pet dana od dana izdavanja. Izabrani doktor dužan je voditi posebnu knjigu evidencije o opojnim drogama i psihotropnim supstancijama na recepte.
Članak 15.
Izabrani doktor uz dijagnozu, u zdravstveni karton osigurane osobe, odnosno u povijest bolesti ili dnevnik bolesnika (ambulantni dnevnik) bilježi propisani lijek s naznakom naziva i količine lijeka, kao i propisanu dnevnu dozu.
IV. IZDAVANJE LIJEKOVA
Članak 16.
Ljekarnik može izdati lijek na recept ako je taj recept propisan sukladno odredbama ovog Pravilnika. Ako nije drugačije popisano, na recept se može izdati najmanje originalno pakiranje lijeka, najmanje jačine.
Članak 17.
Ljekarnik ne smije izdati lijek na teret Zavoda u slijedećim slučajevima:
a) ako na receptu nedostaje potrebno obilježje (odredba članka 5. i 6 ovog Pravilnika),
b) ako je od dana propisivanja lijeka proteklo više od 15 dana,
c) ako je od dana propisivanja antibiotika proteklo više od 3 dana,
d) ako je od dana propisivanja lijeka, koji sadrži opojne droge i psihotropne supstancije proteklo više od 5 dana.
Članak 18.
Gotovi lijek za osobnu upotrebu ljekarnik može izdati samo u originalnom pakiranju. Iznimno, ljekarnik može gotovi lijek izdati iz većeg pakiranja, a pri izdavanju takvog lijeka dužan je na vanjskom omotu označiti ime, količinu i broj serije, način upotrebe i čuvanja lijeka, rok do kada je lijek upotrebljiv, te druge podatke važne za njegovu pravilnu upotrebu.
Članak 19.
Prilikom izdavanja lijeka, ljekarnik je dužan na recept staviti pečat ljekarne, datum izdavanja lijeka, cijenu lijeka i potpis.
Članak 20.
Lijek propisan na receptu s oznakom hitnosti, mora se odmah izdati. U vrijeme noćnog dežurstva, ljekarnik mora izdati lijek na osnovi recepta koji nosi oznaku hitnosti.
Članak 21.
Ljekarnik ne smije bez prethodne suglasnosti doktora koji je propisao lijek, umjesto propisanog lijeka izdati lijek sličnog sastava. Ako ljekarna nema propisanog lijeka, ljekarnik može izdati lijek istog sastava, koji je uvršten u Listu lijekova pod drugim imenom. Takav lijek će biti izdan samo uz pristanak osobe kojoj je lijek propisan. Svaka zamjena lijeka obvezatno se mora naznačiti na receptu.
Članak 22.
Prilikom izdavanja lijeka na recept, djelatnik ljekarne naplaćuje novčani iznos u visini određenoj aktom Zavoda o sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite.
Članak 23.
Naplaćene iznose, iz članka 22. ovog Pravilnika ljekarne obračunavaju prema odredbama ugovora sklopljenog sa Zavodom.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Listu lijekova donosi Upravno vijeće Zavoda, na prijedlog Komisije za lijekove Zavoda.
Članak 25.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 53A/91. i 70/92.) i Odluka o obliku i sadržaju recepta za propisivanje lijekova ("Narodne novine", broj 32/92 i 82/92.)
Članak 26.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 025-04/94-01/15
Urbroj: 338-24-94-1
Zagreb, 27. siječnja 1994.
Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti