POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - uređeni akti - zaključak vlade republike - mrežna pravila za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PIVO
Proglašavam Zakon o posebnom porezu na pivo, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana
28. lipnja 1994. godine.
Broj : PA4-73/1-94.
Zagreb, 1. srpnja 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o posebnom porezu na pivo
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Zakonom uređuje se oporezivanje piva koje se proizvodi ili uvozi na carinsko područje Republike Hrvatske.
(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na pivo koje seprodaje u slobodnim carinskim prodavaonicama, specijalziranim skladištima strane robe i robe domaće proizvodnje (specijaliziranim skladištima), ako se u tim skladištma opskrbljuju brodice i jahte.
(3) Iznimno od odredbi članka 25. Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", br. 53A/91., 65/92., 27/93. i 94/93.), odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na pivo koje se prodaje u slobodnim zonama.
Članak 2.
Posebni porez na pivo prihod je državnoga proračuna.
II. PREDMET OPOREZIVANJA
Članak 3.
(1) Predmet oporezivanja jest pivo koje se proizvodi na području Republike Hrvatske ili uvozi na carinsko područje Republike Hrvatske bez obzira na jačinu, vrstu, sastojke i druga obilježja.
(2) Pivom se smatra pjenušavo osvježavajuće piće s određenom količinom CO2 i alkohola, dobiveno od vode, ječmenog slada, kvasca, nesladovanih žitarica i hmelja, koje se stavlja u promet kao pivo.
III. POREZNI OBVEZNIK
Članak 4.
(1) Obveznik posebnog poreza na pivo jesu pivovare, pivari i druge pravne i fizičke osobe koje proizvode ili daju proizvoditi pivo za svoj račun te osobe koje na carinsko područje Republike Hrvatske uvoze, unose ili primaju pivo, osim osoba i količina koje su, prema posebnim propisima, oslobođene od plaćanja carine.
(2) Pivovarom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se pogoni i postrojenja za proizvodnju, obradu, zrenje, uskladištenje i punjenje piva, skladišta za sastojke namijenjene proizvodnji i obradi piva natočenog piva, radionice za održavanje pogona i uprave, potom prostorije i površine za manipulaciju i transport te druge s njima povezane površine i uređaji ako se koriste u svrhu proizvodnje piva.
(3) Pivari su proizvođači piva za vlastite potrebe ili osobnu potrošnju.
(4) Ako pivari proizvode pivo za prodaju u vlastitim ili tuđim ugostiteljskim objektima ili za drugu prodaju, posebni porez na pivo plaćaju kao pivovare.
(5) Pivari koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i koji proizvode pivo iz vlastitog uzgojenog ječma nisu obveznici posebnog poreza na pivo ako proizvedu do 1.500 litara piva godišnje po poljoprivrednom domaćinstvu.
(6) Na proizvedeno pivo iznad količine iz stavka 5. ovoga članka pivari plaćaju posebni porez na pivo.
(7) Uvoznikom piva smatra se fizička ili pravna osoba koja uveze pivo u količini većoj od količine piva koja je oslobođena od plaćanja carine.
IV. POREZNA OSNOVICA
Članak 5.
(1) Posebni porez na pivo plaća se po hektolitru proizvedenog ili uvezenog piva.
(2) Ako se pivo isporučuje u drugim mjernim jedinicama (1 litra, 0,5 litre, 0,3 litre i drugo), isporučene se količine preračunavaju u hektolitre radi obračuna posebnog poreza na pivo.
V. VISINA POREZA
Članak 6.
(1) Posebni porez na domaće pivo plaća se u iznosu od 80,00 kuna za hektolitar proizvedenog piva.
(2) Posebni porez na uvezeno pivo, plaća se u iznosu od 120,00 kuna za hektolitar uvezenog piva.
VI. NASTANAK POREZNE OBVEZE
Članak 7.
(1) Obveza obračuna posebnog poreza na pivo nastaje u času otpreme (izlaska) piva iz pivovare ili postrojenja za proizvodnju piva iz članka 4. stavka 4. i 5. ovoga Zakona.
(2) Pri uvozu piva obveza obračuna posebnog poreza na pivo nastaje u času carinjenja ili isporuke piva u slobodne carinske prodavaonice, specijalizirana skladišta i u slobodne zone.
(3) Ako se pivo isporučuje iz proizvodnje u punionice izvan pivovare ili u distribucijski centar pivovare, obveza obračuna posebnog poreza na pivo nastaje u času isporuke piva iz tih objekata.
VII. DOSPIJEĆE PLAĆANJA POREZA
Članak 8.
(1) Posebni porez na pivo plaća se u roku od 30 dana od dana otpreme (izlaska) piva iz pivovare ili objekata navedenih u članku 7. stavak 3. ovoga Zakona.
(2) Pri uvozu piva posebni porez na pivo plaća se pri carinjenju odnosno isporuci piva u slobodne carinske prodavaonice, specijalizirana skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje i u slobodne zone.
(3) Posebni porez pri uvozu piva iz stavka 2. ovoga članka obračunava i naplaćuje ovlaštena carinarnica u skladu s propisima o postupku obračuna i naplate carine.
VIII. IZVJEŠĆIVANJE I POREZNI NADZOR
Članak 9.
(1) Pivovare i pivari iz članka 4. ovoga Zakona obvezni su ispostavi Porezne uprave, nadležnoj prema njihovu poslovnomu sjedištu, dostaviti podatke:

 1. o proizvodnim kapacitetima i njihovoj promjeni,
 2. o proizvedenom i isporučenom pivu te pivu na zalihi i u proizvodnji - u pogonima, skladištima ili na drugim proizvodnim ili poslovnim mjestima,
 3. o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na pivo.

(2) Za pogone odnosno proizvodne ili poslovne jedinice izvan sjedišta poreznog obveznika podaci se dostavljaju i nadležnim ispostavama Porezne uprave.
(3) Uvoznici piva obvezni su izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svomu sjedištu, o uvozu piva, o zalihama piva u carinskom skladištu, o otpremi (izlasku) piva iz carinskog skladišta te o obračunu i uplati posebnog poreza na pivo.
(4) Podatke iz ovoga članka treba dostavljati mjesečno do 15 u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
(5) Uz godišnje podatke iz stavka 4. ovoga članka pivovare ili pivari obvezni su dostaviti podatke o stanju zaliha piva prema popisu (inventuri) na dan 31. prosinca prethodne godine.
Članak 10.
(1) Posude za proizvodnju sladovine, brojila protoka piva i brojači pakovina u proizvodnji i otakanju moraju imati valjani ovjerni pečat ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima, koje izdaje Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
(2) Punjenje piva u ambalažu ili transportne cisterne mora se obavljati mjerilima protoka ili brojačima boca ili limenki i bačvi koji imaju valjani ovjerni žig odnosno valjanu ovjernicu o ispunjenim mjeriteljskim zahtjevima.
(3) Nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu proizvodnje odnosno isporuke piva dodatnim plombiranjem mjerila i instalacije osigurava nadzor nad proizvodnjom i isporukom piva.
(4) Proizvođač je obvezan voditi evidenciju o:

 1. proizvedenim količinama vruće/hladne sladovine (dnevnik kuhanja i prijama hladne sladovine u vreonicama podruma),
 2. količini mladog piva na odležavanju (dnevnik prijama piva u ležni podrum i isporuke dozrelog piva na filtraciju),
 3. količini otočenog piva u ambalažu ili cisterne (izvještaj punionice).

(5) Skidanje plombi s instalacije u svrhu popravka, zamjene ili ispitivanja mjerila protoka piva ili dijelova instalacija te ponovno plombiranje obavlja se samo u nazočnosti službenika Porezne uprave o čemu se obvezatno sastavlja zapisnik i upisuje stanje pokazivača brojila protoka.
(6) Razlika između količine ohlađene sladovine izmjerene mjeračem do otpreme (izlaska) pivs iz pivovare iskazuje se kao tehnološki gubitak. Prosječan gubitak od hladne sladovine do otočenog piva u ambalažu može iznositi do 8%. Gubitak iznad 8% može se priznati samo na osnovi evidencije gubitaka u svim fazama tehnološkog procesa.
(7) Na tehnološki gubitak iznad utvrđenog u stavku 6. ovoga članka proizvođač je obvezan platiti posebni porez na pivo u roku od 30 dana od utvrđenja tehnološkog gubitka.
Članak 11.
Pivo ne smiju isporučivati pivovare ili pivari prije nego što je spremno za potrošnju, prema svojim općim svojstvima i pravilnoj vrsti vrenja.
Članak 12.
Nadzor nad obračunom i plaćanjem posebnog poreza na pivo, popisom zaliha i vođenjem evidencije u svezi s proizvodnjom, uvozom, izvozom, prodajom u tuzemstvu, skladištenjem i transportom piva obavlja Porezna uprava i Financijska policija.
Članak 13.
Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 109/93.).
Članak 14.
Osoba koja je postala vlasnik pogona i postrojenja za proizvodnju piva ili je takva postrojenja izgradila ili na drugi način osposobila za proizvodnju obvezna je o tome izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku od 8 dana od stjecanja odnosno izgradnje ili osposobljavanja pogona za proizvodnju piva.
IX. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA
Članak 15.
(1) Od plaćanja posebnog poreza na pivo oslobađa se

 1. pivo koje izvozi proizvođač uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je pivo napustilo teritorij Republike Hrvatske) i dokaz da je plaćanje iz inozemstva obavljeno u skladu s deviznim i vanjskotrgovinskim propisima.
 2. pivo koje se isporučuje iz pivovare u njezine distribucijske centre ili punionice dislocirane od mjesta pro izvodnje,
 3. pivo koje se isporučuje u vlastita veleprodajna skladišta poreznog obveznika,
 4. pivo koje se isporučuje iz jednoga veleprodajnog skladišta u drugo veleprodajno skladište istoga poreznog obveznika,
 5. pivo koje se koristi zbog potrebnih tehničkih proba ili u svrhu kontrole kvalitete.

(2) Odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka ne odnose se na izvoz piva putem slobodnih carinskih prodavaonica specijaliziranih skladišta i slobodnih zona.
(3) Ako se izveze pivo na koje je u domaćem prometu plaćen posebni porez, izvoznik ima pravo na povrat plaćenog posebnog poreza.
(4) Zahtjev za povrat posebnog poreza iz stavka 3. ovoga članka s dokazima o obavljenom izvozu i naplati iz stavka 1. točke 1. ovoga članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
(5) Porezni obveznici koji ne naplate izvezeno pivo u roku od 120 dana od dana izvoza ili u tom roku ne osiguraju dokaze o izvozu iz stavka 1. točke 1. ovoga članka obvezni su obračunati i uplatiti posebni porez istekom toga roka.
X. OVLAŠTENJA
Članak 16.
Ministar financija donijet će podrobnije provedbene propise o primjeni odredbi članka 9. i 10. ovoga Zakona.
XI. KAZNENE ODREDBE
Članak 17.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 400.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti porezni obveznik:

 1. ako ne plati posebni porez na pivo u propisanom roku (članak 8. stavak 1. i 2. i članak 10. stavak 7.),
 2. ako Poreznoj upravi ne dostavi ili ne dostavi u roku ili ne dostavi točno propisane podatke (članak 9.),
 3. ako ne koristi posude, mjerila protoka piva i brojače pakovina u proizvodnji i otakanju piva s valjano ovjerenim pečatom ili valjanom ovjernicom o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima (članak 10. stavak 1.),
 4. ako punjenje piva ne obavlja mjerilima protoka piva ili brojačem boca (članak 10. stavak 2.)
 5. ako ne vodi obveznu evidenciju (članak 10. stavak 4.).
 6. ako skida plombe ili obavlja plombiranje bez nazočnosti službenika Porezne uprave (članak 10. stavak 5.),
 7. ako isporučuje pivo prije nego što je spremno za potrošnju (članak 11.),
 8. ako kao vlasnik postrojenja ne izvijesti nadležnu ispostavu Porezne uprave u propisanom roku o izgradnji ili osposobljavanju postrojenja (članak 14.),
 9. ako ne ovjeri mjerila protoka piva i brojača pakovina ili ako ne ovjeri ili ugradi mjerila protoka piva (članak 18. stavak 1.),
 10. ako ne popiše zalihe uvezenog piva odnosno ne obračuna i ne uplati posebni porez na te zalihe (članak 19. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000.00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika.
XII. PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 18.
(1) Porezni obveznici moraju o svom trošku ovjeriti mjerila protoka piva i brojače pakovina te nabaviti, ovjeriti i ugraditi mjerila protoka piva o svom trošku najkasnije do 31 prosinca 1994.
(2) Dok se ne ugrade i ne baždare mjerni instrumenti nadzor će se osigurati na dosadašnji način.
Članak 19.
(1) Porez na promet sadržan u potraživanjima na dan početka primjene ovoga Zakona plaća se prema odredbama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.
(2) Korekcije cijena u trgovini zbog primjene ovoga Zakona ne smiju utjecati na visinu ukalkuliranog poreza.
(3) Uvoznici piva popisat će zalihe uvezenog piva na dan 30. lipnja 1994. godine te na utvrđene zalihe obračunati i uplatiti posebni porez najkasnije do 30. srpnja 1994. godine.
Članak 20.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o posebnom porezu na pivo ("Narodne novine", br. 47/94.).
Članak 21.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1994. godine.
Klasa: 410-19/94-01/04
Zagreb, 28. lipnja 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeijko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti