POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - urednički tekst - propisi računovodstveni hrvatska - pravilnik o sakupljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA DUHANSKE PRERAĐEVINE
Proglašavam Zakon o posebnom porezu na duhanske prerađevine, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 28. lipnja 1994. godine.
Broj : PA4-72/1-94.
Zagreb, 1. srpnja 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o posebnom porezu na duhanske preradevine
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Zakonom uređuje se plaćanje posebnog poreza na duhanske prerađevine koje se proizvode i prodaju na carinskomu području Republike Hrvatske ili se uvoze na to područje.
(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na duhanske prerađevine koje se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama, u specijaliziranim skladištima inozemne robe i robe domače proizvodnje (specijalizirana skladišta), ako se u tim skladištima opskrbljuju brodice i jahte.
(3) Iznimno od odredbe članka 25. Zakona o slobodnim zonama, ("Narodne novine", br, 53A/91., 65/92., 27/93. i 94/93.) odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na duhanske prerađevine koje se prodaju u slobodnim zonama.
Članak 2.
Posebni porez na duhanske prerađevine prihod je državnog proračuna.
II. PREDMET OPOREZIVANJA
Članak 3.
Duhanskim prerađevinama u smislu ovoga Zakona smatraju se cigarete i ostale duhanske prerađevine.
Članak 4.
Cigaretama se smatraju

 1. smotuljci duhana prikladni za pušenje, obavijeni omotačem koji nije od prirodnog duhana,
 2. proizvodi slični cigaretama koji se sastoje od smotuljaka duhana obavijenih jednostrukim ili dvostrukim omotačem. Vanjski je omotač izraden od materijala koji nije list prirodnog duhana i postavljen je u pravoj liniji uzdužno.
 3. duhanski štapići koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom stavljaju u papirnati omot za cigarete ili se umataju u papirnate listiće, 4. duhanske prerađevine stavljene u prodaju pod nazivom cigarete.

Članak 5.
(1) Ostalim duhanskim prerađevinama smatraju se:

 1. cigare i cigarilosi,
 2. duhan za lulu i duhan za pušenje,
 3. duhan za šmrkanje, žvakanje i druge duhanske prerađevine.

(2) Cigare ili cigarilosi jesu duhanski listići prikladni za pušenje koji su omotani zaštitnim listom ili zaštitnim i omotnim listom, a 1. u potpunosti su od prirodnog duhana ili
2. su omotani zaštitnim listom od prirodnog duhana ili
3. su omotani zaštitnim listom boje cigara i omotnim listom, koji je od homogeniziranog duhana ili duhana s promijenjenim sastavom ili
4. su omotani zaštitnim listom boje cigara od homogeniziranog duhana ili duhana s promijenjenim sastavom ako težina po komadu iznosi 2.3 g ili više.
(3) Duhan za pušenje (sitno rezani duhan i duhan za lule) jest rezani duhan ili na drugi način usitnjen ili zategnut ili u foliji prešani duhan, prikladan za pušenje bez daljnje industrijske obrade.
(4) Duhan za šmrkanje jest duhan u prašini ili u obliku zrnaca koji nije prikladan za pušenje, već jedino za šmrkanje.
(5) Duhan za žvakanje jest duhan u kolutima, štapićima. vrpcama, kockama ili folijama i druge duhanske prerađevine pripremljene tako da nisu prikladne za pušenje, već za žvakanje ili drugi način uporabe.
(6) Druge duhanske prerađevine jesu duhanske prerađevine koje su prikladne za pušenje i priređene za prodaju, a nisu ni cigare ni cigarilosi, prema stavku 1. točki 1. ovoga članka, ni cigarete, prema članku 4. ovoga Zakona.
Članak 6. (1) Domaćim duhanskim prerađevinama smatraju se sve duhanske preradevine koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj i sadrže najmanje 60% domaćeg duhana.
(2) Domaćim duhanskim preradevinama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se i cigarete proizvedene u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole ako sadrže najmanje 60% domaćeg duhana.
(3) Stranim duhanskim prerađevinama smatraju se sve duhanske prerađevine koje se uvoze.
(4) Duhanskim prerađevinama koje su proizvedene na temelju dozvole (licencije) smatraju se duhanske preradevine proizvedene u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole ako sadrže manje od 60% domaćeg duhana.
III. POREZNI OBVEZNIK
Članak 7.
Porezni obveznik posebnog poreza na duhanske prerađevine jest proizvodač odnosno uvoznik.
IV. POREZNA OSNOVICA
Članak 8.
Porezna osnovica posebnog poreza jest:

 1. za cigarete - paketić od 20 komada cigareta standardne dužine 84 mm ( + - 2 mm),
 2. za duhan - 1.000 grama.
 3. za cigare - komad,
 4. za cigarilose - paketić od 20 komada.

V. VISINA POREZA
Članak 9.
(1) Posebni porez na cigarete plaća se:

 1. na sve vrste stranih cigareta (članak 6. stavak 3.) . . . . 8.50 kuna
 2. na sve vrste cigareta proizvedenih na temelju dozvole (članak 6. stavak 4.) . . . . . 7.50 kuna
 3. na sve vrste strsnih cigareta koje se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama . . . . 7,50 kuna
 4. na domaće cigarete koje ne ispunjavaju uvjet iz članka 6. stavka 1. 4,00 kuna
 5. na cigarete proizvedene na temelju dozvole iz članka 6. stavka 2. . . . 4,oo kuna
 6. na sve vrste domaćih cigareta koje ispunjavaju uvjet iz članka 6. stavka 1.:
 7. tvrdi omot . . . . 3,20 kuna
 8. meki omot . . 2,50 kuna

(2) Iznosi iz prethodnoga stavka razmjerno se smanjuju ili povećavaju ovisno o tome da li je u paketiću manje ili više od 20 komada cigareta te da li imaju veću ili manju dužinu od standardne.
(3) Posebni porez na ostale duhanske prerađevine plaća se :

 1. na uvozni duhan iz članka 5. stavka 1. točke 2. i 3. . . . . 56,00 kuna
 2. na domaći duhan iz članka 5. stavka 1. točke 2. i 3. . . . . 28,00 kuna
 3. na cigare . . . . . 0,60 kuna 4. nacigarilose . . . . 4,00 kuna

(4) Iznosi iz prethodnoga stavka razmjerno se smanjuju ili povećavaju ovisno o težini duhana te da li se u paketiću nalazi jedna ili više cigara ili manje ili više od 20 komada cigarilosa.
VI. NASTANAK POREZNE OBVEZE
Članak 10.
Obveza plaćanja posebnog poreza nastaje preuzimanjem nadzornih markica.
VII. DOSPIJEĆE PLAĆANJA POSEBNOG POREZA
Članak 11.
(1) Posebni porez na duhanske prerađevine porezni obveznici-proizvođači moraju uplatiti u roku od 15 dane od dana kada su preuzete markice.
(2) Posebni porez na duhanske prerađevine porezni obveznici - uvoznici moraju platiti prilikom carinjenja.
(3) Ako se uvoz ne obavi u roku od 120 dana od dana kada su preuzete markice, posebni porez na duhanske preradevine porezni obveznici - uvoznici moraju platiti istekom toga roka.
(4) Posebni porez na strane duhanske prerađevine koje se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama porezni obveznici - uvoznici moraju platiti prilikom isporuke tih duhanskih prerađevina slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima ili slobodnim zonama.
(5) Pri uvozu duhana i duhanskih prerađevina iz stavka 2. i 3. ovoga članka posebni porez obračunava i naplaćuje ovlaštena carinarnica u skladu s propisima o postupku obračuna i naplate carine.
(6) Poreznom obvezniku koji ne plati preuzete nadzorne markice i dospjeli posebni porez neče se izdavati nadzorne markice.
(7) Porezni obveznici koji ne naplate izvezene duhanske preradevine u roku od 120 dana od dana izvoza ili u tome roku ne osiguraju dokaze o izvozu iz članka 12. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, obvezni su obračunati i uplatiti posebni porez istekom toga roka.
VIII. POREZNA OSLOBOĐENJA
Članak 12.
(1) Posebni porez na duhanske prerađevine ne plaća se na:

 1. duhanske prerađevine koje se izvoze ako je izvoz obavljen na osnovi odobrenja Ministarstva financija, uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije, potvrda nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da su duhanske prerađevine napustile carinsko područje Republike Hrvatske) i dokaz da je naplata obavljena u skladu s propisima kojima je uređeno vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje,
 2. duhanske prerađevine koje se pod poreznim nadzorom uništavaju ili čine neupotrebljivim za maloprodaju
 3. proizvode koji se uvoze, unose ili primaju iz inozemstva, za koje je Carinskim zakonom propisano oslobođenje od plaćanja carine,
 4. proizvode namijenjene analizi kvalitete ili proizvode za znanstvena istraživanja, analize, pokuse te industrijske svrhe,
 5. cigarete koje se za vlastitu uporabu proizvode ručno ili nekom jednostavnom spravom od duhana na koji je plaćen porez, a nisu namijenjene prodaji i ne stavljaju se u promet.

(2) Odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka ne odnose se na izvoz duhanskih prerađevina putem slobodnih carinskih prodavaonica, specijaliziranih skladišta i slobodnih zona.
Članak 13.
Za uporabu duhanskih prerađevina iz članka 12. stavka 1. točke 2. i 4. potrebno je odobrenje Ministarstva financija - Središnjeg ureda Porezne uprave.
IX. UVOZ I IZVOZ DUHANSKIH PRERAĐEVINA
Članak 14.
Uvoziti i izvoziti duhanske prerađevine mogu pravne osobe upisane u sudski registar za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa na osnovi odobrenja koje na njihov zahtjev izdaje Ministarstvo financija - Središnji ured Porezne uprave.
X. OBVEZA PAKIRANJA, UTVRĐIVANJA MALOPRODAJNIH CIJENA I OZNAČAVANJA NADZORNIM MARKICAMA
Članak 15.
(1) Promet duhanskih prerađevina dozvoljen je samo u paketićima za prodaju na malo.
(2) Paketićima za maloprodaju ne smiju se dodavati predmeti koji nisu duhanske prerađevine.
Članak 16.
(1) Maloprodajne cijene duhanskih prerađevina koje se prodaju na carinskomu području Republike Hrvatske utvrđuje proizvođač ili uvoznik.
(2) Maloprodajne cijene duhanskih prerađevina utvrđene prema vrstama porezni obveznik mora prijaviti Ministarstvu financija - Središnjem uredu Porezne uprave, i to 30 dana prije puštanja tih prerađevina u promet prema tako utvrđenim cijenama.
(3) Prodaja duhanskih prerađevina po cijenama višim od prijavljenih smatra se protuzakonitom.
Članak 17.
(1) Duhanske prerađevine koje su u prometu na carinskomu području Republike Hrvatske moraju biti označene nadzornom markicom Ministarstva financija, koja uz tekst "Republika Hrvatska - Ministarstvo financija" mora imati naznačenu slovnu oznaku serije, broj, a za cigarete i maloprodajnu cijenu.
(2) Duhanske prerađevine koje se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama, moraju biti označene nadzornom markicom Ministarstva financija, koja uz tekst "Republika Hrvatska - Ministarstvo financija" mora imati naznačenu slovnu oznaku serije s dodatkom " - SCP" i broj.
(3) Nadzorne markice obveznici posebnog poreza na duhanske prerađevine moraju nalijepiti na paketić za prodaju na malo ispod celofanskog ili drugog papira kojim je obložen paketić duhanskih prerađevina tako da se pri otvaranju oštete.
(4) Duhanske prerađevine bez nadzornih markica smatraju se proizvodima na koje nije obračunat i plaćen porez te se njihovo puštanje u promet i kupovina smatraju protuzakonitima.
(5) Proizvodi koji se izvoze u inozemstvo (osim proizvoda koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i u slobodnim zonama) ne moraju biti obilježeni nadzornim markicama Ministarstva financija, ali na ambalaži ili na posebnoj markici moraju imati otisnute riječi - za izvoz - na hrvatskom ili jednom od stranih jezika ili drugu oznaku koju zahtijeva zemlja uvoznica duhanskih prerađevina.
(6) Duhanske prerađevine iz stavka 3. ovoga. članka, kada se prevoze po carinskomu području Republike Hrvatske, moraju pratiti propisani carinski dokumenti ili drugi dokumenti iz kojih se vidi da su te prerađevine namijenjene izvozu te dokumenti o nabavi.
(7) Na carinskom području Republike Hrvatske, u slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama nisu dozvoljeni prodaja duhanskih prerađevina, njihov prijevoz bez dokumenata o nabavi odnosno izvozu ni kupovina ako nisu obilježene nadzornim markicama ili ako su obilježene krivotvorenim markicama.
Članak 18.
(1) Porezni obveznici moraju Ministarstvu financija - Središnjem uredu Porezne uprave podnijeti zahtjev za tiskanje nadzornih markica.
(2) Porezni obveznici - uvoznici, uz zahtjev za tiskanje nadzornih markica, moraju priložiti kopiju virmanskog naloga o plaćenom iznosu cijene tiskanja ili dokument radi osiguranja naplate cijene tiskanja nadzornih markica.
(3) Neovlaštena izrada nadzornih markica, njihovo neovlašteno tiskanje i stavljanje u promet smatraju se protuzakonitima.
Članak 19.
(1) Preuzimanje naručenih nadzornih markica od tiskare i njihovu isporuku poreznim obveznicima obavljaju ovlašteni službenici Ministarstva financija - Porezne uprave (dalje ovlašteni službenici).
(2) Cijenu tiskanja preuzetih nadzornih markica proizvodači cigareta i ostalih duhanskih preradevina moraju platiti u roku od 3 dana od dana preuzimanja.
Članak 20.
Porezni obveznici - uvoznici - prije preuzimanja nadzornih markica obvezni su dati i jamstvo poslovne banke ili drugi instrument radi osiguranja naplate posebnog poreza na duhanske prerađevine.
XI. OBVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA, IZDAVANJA RAČUNA I IZVJEŠĆIVANJA
Članak 21.
Porezni obveznici koji proizvode, izvoze, uvoze i prodaju duhanske prerađevine obvezni su voditi dnevne evidencije o njihovoj proizvodnji, prometu i stanju.
Članak 22.
(1) Porezni obveznici za svaki pojedinačno ostvareni promet duhanskih prerađevina moraju kupcu izdati račun o vrsti, količini, jediničnoj cijeni i ukupnoj vrijednosti tih proizvoda.
(2) Na računu za duhanske prerađevine namijenjene izvozu moraju navesti broj i datum odobrenja za izvoz.
Članak 23.
(1) Porezni obveznici - proizvođači duhsnskih prerađevina obvezni su sastavljati i Ministarstvu financija - Središnjem uredu Porezne uprave dostavljati godišnja izvješća o zalihama, nabavi, potrošnji i prodaji duhana, te mjesečna i godišnja izvješća o proizvodnji, prodaji i stanju zaliha pojedinih duhanskih prerađevina po vrstama.
(2) Porezni obveznici - uvoznici obvezni su sastavljati i Ministarstvu financija - Središnjem uredu Porezne uprave dostavljati mjesečna i godišnja izvješća o uvozu duhanskih prerađevina, zalihama na konsignacijskim skladištima, prodaji u slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama te o prodaji u zemlji.
(3) Izvješća iz stavka 1, i 2. ovoga članka treba dostaviti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a godišnja do 31. siječnja za prethodnu godinu.
(4) U prilogu godišnjeg izvješća iz stavka 3. ovoga članka treba dostaviti i popisne liste zaliha duhana i duhanskih prerađevina sa stanjem na dan 31. prosinca.
(5) Porezni obveznici moraju do kraja mjeseca za prethodni mjesec Ministarstvu financija - Središnjem uredu Porezne uprave dostaviti izvješće o izvozu s preslikama izvoznih dokumenata, ih kojih se vidi na kojemu su graničnorn prijelazu duhanske prerađevine napustile carinsko područje Republike Hrvatske.
XII. POVRAT POSEBNOG POREZA
Članak 24.
(1) Pravo na povrat uplaćenog posebnog poreza na duhanske prerađevine porezni obveznici imaju za oštećene nadzorne markice ili za nadzorne markice koje više ne koriste, pod uvjetom da Ministarstvu financija - Središnjem uredu Porezne uprave podnesu zahtjev za povrat plaćenog posebnog poreza, prilože dokument o plaćenom posebnom porezu te vrate oštećene nadzorne markice ili one koje više nisu u uporabi.
(2) Namjerno je oštećivanje nadzornih markica protuzakonito.
(3) Ako porezni obveznik vrati oštećene markice ili one koje se više ne koriste u roku propisanom za plaćanje posebnog poreza na duhanske prerađevine, iznos obračunatog poreza umanjit će se za iznos poreza za koji je zadužen na temelju tih markica.
XIII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM I PLAČANJEM POSEBNOG POREZA NA DUHANSKE PRERAĐEVINE
Članak 25.
Nadzor nad proizvodnjom i prometom duhanskih prerađevina, obračunavanjem i plaćanjem posebnog poreza na duhanske prerađevine te tiskanjem i korištenjem nadzornih markica obavljaju Porezna uprava i Financijska policija.
Članak 26.
Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 109/93.).
XIV. OVLAŠTENJA
Članak 27.
Podrobnije propise o primjeni odredaba ovoga Zakona, napose o tiskanju, praćenju, evidentiranju i rukovanju nadzornim markicama te obliku i sadržaju izvješća iz članka 23. ovoga Zakona donosi ministar financija.
XV. KAZNENE ODREDBE
Članak 28.
(1) Novčanom kaznom od 40.000,00 do 2.000.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti pravna ili fizička osoba:

 1. ako ne uplati posebni porez, netočno ga uplati ili ga ne uplati u roku i na propisani račun (članak 11. stavak 1., 2., 3. i 4.),
 2. ako uveze odnosno izveze duhanske prerađevine bez odobrenja Ministarstva financija (članak 14.),
 3. ako u promet stavi duhanske prerađevine koje nisu pakirane u paketićima za prodaju na malo i ako paketiću doda predmete koji nisu duhanske prerađevine (članak 15. stavak 1. i 2.),
 4. ako utvrđene maloprodajne cijene duhanskih prerađevina ne prijavi Ministarstvu financija - Središnjem uredu Porezne uprave (članak 16. stavak 2.),
 5. ako duhanske prerađevine prodaje po cijenama višim od prijavljenih (članak 16. stavak 3.),
 6. ako duhanske preradevine stavi u promet bez nadzornih markica ili obilježene krivotvorenim nadzornim markicama ili ih prevozi bez dokumenata ili kupi takve duhanske prerađevine (članak 17. stavak 1., 2., 3., 4. i 7),
 7. ako duhanske prerađevine namijenjene izvozu nemaju oznaku - za izvoz - ili se prevoze bez propisanih dokumenata (članak 17. stavak 4., 5 i 6),
 8. ako neovlešteno tiska ili izrađuje porezne markice ili ih stavi u promet (članak 18. stavak 3.).

(2) Uz novčanu kaznu, pravnoj ili fizičkoj osobit bit će izrečene zaštitne mjere:

 1. oduzimanje duhanskih prerađevina kojima je učinjen prekršaj iz stavka 1. točke 2., 3., 6. i 7. ovoga članka,
 2. oduzimanje imovinske koristi ostvarene prekršajima iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka.

(3) Pored zaštitnih mjera iz stavka 2. ovoga članka, poreznom obvezniku mogu se izreći i ove zaštitne mjere:

 1. zabrana proizvodnje i prometa duhanskih prerađevina do godine dana za prekršaj iz stavka 1. točke 3., 4., 5. i 6. ovoga članka,
 2. oduzimanje odobrenja za uvoz ili izvoz duhanskih prerađevina do godine dana - za prekršaj iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka,
 3. zatvaranje prodajnog prostora - za prekršaje iz stavka 1. točke 3., 6., 7. i 8. ovoga članka.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000.00 do 200.000,00 kuna.
(5) Uz novčanu kaznu, odgovornoj osobi u pravnoj osobi može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova prometa, izvoza i uvoza duhanskih prerađevina do godine dana.
Članak 29.
(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 1.000.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti pravna ili fizička osoba:

 1. ako ne vodi evidencije o proizvodnji, izvozu, uvozu i prodaji, prometu i stanju duhanskih prerađevina (članak 21.),
 2. ako kupcu ne izda propisani račun ili ako na računu ne navede broj i datum odobrenja za izvoz (članak 22. stavak 1. i 2.),
 3. ako namjerno ošteti nadzorne markice (članak 24. stavak 2.),
 4. ako ne podnese ili u roku ne podnese izvješće ili podnese netočno izvješće o zalihama duhana, proizvodnji, prodaji i stanju zaliha duhanskih prerađevina (članak 23. stavak 1., 2., 3. i 4.),
 5. ako ne podnese ili u roku ne podnese izvješće s propisanim izvoznim dokumentima (članak 23. stavak 5.).

(2) Uz novčanu kaznu, pravnoj i fizičkoj osobi može se izreći i zaštitna mjera:
1. zabrana proizvodnje i prometa duhanskih prerađevina do godine dana za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, i to novčanom kaznom od 2.000,00 do 100.000,00 kuna.
(4) Uz novčanu kaznu, odgovornoj osobi u pravnoj osobi može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova prometa, izvoza i uvoza duhanskih preradevina do godine dana.
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
(1) Na dan početka primjene ovoga Zakona porezni obveznici i posrednici u prodaji duhanskih prerađevina obvezni su popisati zalihe cigareta i ostalih duhanskih prerađevina i o tome sastaviti zapisnik po vrstama, količinama i cijenama cigareta te ostalih duhanskih prerađevina
(2) Popis zaliha iz stavka 1. ovoga članka obvezne su obaviti i slobodne carinske prodavaonice, specijalizirana skladišta i slobodne zone.
(3) Na zalihe utvrđene popisom iz stavka 1. ovoga članka slobodne carinske prodavaonice, specijalizirana skladišta i slobodne zone obvezne su obračunati i posebni porez iz članka 9. ovoga Zakona i uplatiti ga do 15. srpnja 1994. godine.
(4) U trgovini utvrđene zalihe duhanskih preradevina po popisu iz stavka 2. ovoga članka moraju se prodavati po zatečenim maloprodajnim cijenama.
(5) Zapisnik o popisu iz stavka 1. ovoga članka treba dostaviti nadležnoj ispostavi - Porezne uprave u roku od 3 dana nakon obavljenog popisa.
Članak 31.
Odredbe ovoga Zakona o obilježavanju nadzornim markicama duhanskih prerađevina koje se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama primjenjuju se najkasnije od 1. listopada 1994. godine.
Članak 32.
Danom primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina ("Narodne novine", br. 106/93. i 115/83.).
Članak 33.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o posebnom porezu na duhanske prerađevine ("Narodne novine". br. 47/94.).
Članak 34.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinsma", a primjenjuje se od 1. srpnja 1994. godine.
Klasa: 410-19/94-01/05
Zagreb, 28. lipnja 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti