POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - uredbe i zakoni - odluka o strateškom - zakon o besplatnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Na temelju stavka 2. članka 25. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93), a u svezi sa člankom 15. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave ("Narodne novine" br. 55/92, 44/93, 94/93 i 117/93) ministar rada i socijalne skrbi donosi
PRAVILNIK
O ISKAZNICI INSPEKTORA RADA
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuje sadržaj i obrasci iskaznica kojom inspektori rada dokazuju svoj službeni identitet prigodom nadzora provedbe propisa o zaštiti na radu i radnim odnosima, vođenje evidencije o izdanim iskaznicama te način izdavanja i vraćanje iskaznice.
Članak 2.
Inspektoru rada u Inspektoratu rada Ministarstva rada i socijalne skrbi iskaznicu izdaje ministar rada i socijalne skrbi.
Inspektoru rada u nadležnome županijskom uredu i gradskom uredu Grada Zagreba iskaznicu izdaje župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba.
Članak 3.
Obrasci iskaznica izraduju se na punijem papiru tamnomodre boje, a zaštićuje omotom od prozirne mase, dimenzija 105 x 70 mm. Iskaznice se izdaju prema obrascima 1. i 2. koji su otiskani uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio.
Članak 4.
rednja stranica iskaznice iz stavka 1. članka 2. ovoga pravilnika sadrži :
- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske
- desno od grba ispisano je: Republika Hrvatska, Ministarstvo rada i socijalne skrbi, iskaznica republičkog inspektora rada, a ispod toga ime i prezime inspektora rada i jedinstveni matični broj građana
- desno od teksta je prazni prostor za fotografiju, preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva rada i socijalne skrbi.
Članak 5.
Na stražnjoj strani iskaznice iz stavka 1. članka 2. ovoga pravilnika ispisana su najznačajnija ovlašćenja inspektora rada za obavljanje nadzora na teritoriju Republike Hrvatske, nadnevak izdavanja iskaznice, vlastoručni potpis inspektora rada, potpis ministra rada i socijalne skrbi i pečat Ministarstva rada i socijalne skrbi.
Članak 6.
Prednja stranica iskaznice iz stavka 2. članka 2. ovoga pravilnika sadrži:
- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske;
-desno od grba ispisano je Republika Hrvatska i naziv županije odnosno Grada Zagreba, te riječi:
iskaznica inspektora rada, a ispod toga ime i prezime inspektora i jedinstveni matični broj građana;
- desno od teksta je prazni prostor za fotografiju preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat županije odnosno Grada Zagreba.
Članak 7.
Na stražnjoj strani iskaznice iz stavka 2. članka 2. ovoga pravilnika ispisana su najznačajnija ovlašćenja inspektora rada za obavljanje nadzora na području županije odnosno Grada Zagreba, nadnevak izdavanja iskaznice, vlastoručni potpis inspektora, potpis župana odnosno gradonačelnika Grada Zagreba i pečat županije odnosno Grada Zagreba.
Članak 8.
O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu rada i socijalne skrbi odnosno u nadležnom županijskom uredu ili uredu Grada Zagreba. Evidencija iz stavka 1: ovoga članka sadrži ime i prezime inspektora rada kojemu je izdana iskaznica, evidencijski broj, nadnevak izdavanja odnosno vraćanja iskaznice te odjeljak za napomene.
Članak 9.
Iskaznica se smije koristiti samo u svrhu obavljanja inspekcijskoga nadzora u okviru nadležnosti inspektora rada. Svaka zlouporaba povlači disciplinsku i kaznenu odgovornost. Iskaznicu je zabranjeno davati drugome.
Članak 10.
Inspektor rada koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednoga rukovoditelja. Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama"
Članak 11.
lnspektor rada kojemu prestane radni odnos ili je razriješen dužnosti inspektora rada dužan je danom prestan ka radnoga odnosa odnosno danom razrješenja iskaznicu predati neposrednom rukovoditelju. Inspektoru rada će se privremeno oduzeti iskaznica ako je protiv njega otvorena istraga ili je podignuta cptužnica bez istrage ili je udaljen sa obavljanja poslovži inspektora rada, do okončanja postupka.
Članak 12.
Iskaznice izdane po dosadašnjim propisima inspekturima rada preuzetim u županije i Grad Zagreb zamijenit će se u roku od e dana od dana imenovanja inspektora ržsda prema stavku 2. člankom 15. Zakona o izmjenama i o dopunama Zakona o inspekciji rada ("Narodne novirke"". br. 29/94), do kada su izdane iskaznice važeće. Iskaznice izdane po dosadašnjim propisima inspekto rima rada u Inspektoratu rada Ministarstva rada i socijalne skrbi vrijede do isteka vremena na koje je inspektor imenovan.
Članak 13.
Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o iskaznici republičkog inspektora ržada ("Narodne novine", br. 29/91).
Članak 14.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 115-01/94-01/10
Urbroj : 524-02/2-94-2
Zagreb, 3. lipnja 1994.
Ministar rada i socijalne skrbi
Ivan Parać, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti