POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - nacionalni akti - plan prijma dopune - ispravak uredbe vlada ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe ("Narodne novine", br. 106/93.) ministar financija, po pribavljenom mišljenju ministra gospodarstva, donosi
PRAVILNIK
O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA DJELATNIKE MEĐUNARODNOG OTPREMNIŠTVA U SVEZI CARINJENJA ROBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva koji obavljaju poslove u svezi carinjenja robe (u daljnjem tekstu: kandidat).
Članak 2.
Stručnim ispitom iz članka 1. ovog Pravilnika provjerava se znanje kandidata potrebno za obavljanje poslova u svezi carinjenja robe u međunarodnom otpremništvu.
Članak 3.
Stručni ispit polaže se po Programu stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe (u daljnjem tekstu: Program), koji obuhvaća:

  1. Osnove političkog sustava
  2. Vanjskotrgovinski i devizni sustav
  3. Carinski i porezni sustav, te carinski postupak
  4. Carinsku tarifu sa poznavanjem robe Program iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio Pravilnika.

Članak 4.
Postupak polaganja stružnog ispita provodi Komisija za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe (u daljnjem tekstu: Komisija). Komisija se sastoji od predsjednika i tri člana, koji imaju zamjenike. Komisija ima tajnika.
Članak 5.
Prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat podnosi Komisiji. Uz prijavu kandidat dostavlja svejdodžbu ili ovjerenu fotokopiju o završenom školovanju i potvrdu ovlaštene ustanove za organiziranje tečajeva stranih jezika o položenom najmanje trećem stupnju stranog jezika. O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita Komisija izvješćuje kandidate pismenim putem najmanje osam dana prije polaganja ispita. Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita Komisija o tome dostavlja obavijest uz povrat dokumentacije.
Članak 6.
Stručni ispit sastoji se iz pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita polaže se iz carinskog postupka i carinske tarife. Za usmeni dio ispita izrađuje se grupa pitanja iz Programa za svaki predmet posebno ili za grupu predmeta, tako da kandidat odgovara i ispit polaže iz svih predmeta propisanih Programom.
Članak 7.
Kandidat može odustati, odnosno odgoditi polaganje stručnog ispita najmanje pet dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita. Ako je kandidat uredno pozvan na stručni ispit, a ne pristupi mu, niti pravodobno otkaže polaganje ispita, snosi troškove organiziranja ispita kao da je pristupio polaganju te se smatra da nije položio stručni ispit.
Članak 8.
Kandidat koji je na usmenom dijelu negativno ocijenjen iz jednog predmeta nije položio stručni ispit, ali ima pravo na ponovno polaganje ispita iz tog predmeta (popravni ispit) u roku koji mu odredi Komisija, a koji ne može biti dulji od tri mjeseca niti kraći od 15 dana od dana polaganja. Kandidat koji ne položi ispit iz stavka 1. ovog članka nije položio stručni ispit.
Članak 9.
Ocjenjivanje kandidata na stručnom ispitu obavlja se komisijski. Kandidat je položio stručni ispit ako je pismena radnja pozitivno ocijenjena, te ako je na usmenom dijelu ispita pozitivno ocijenjen iz svih predmeta propisanih Programom. Konačni uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se s ocjenom "položio" ili "nije položio". Ocjena uspjeha se utvrđuje većinom glasova svih članova Komisije, a u slučaju ravnomjerne podjele glasova odlučuje predsjednik Komisije.
Članak 10.
O tijeku ispita vodi se zapisnik u koji se unosi: ime i prezime kandidata, naziv pravne osobe ako je kandidat zaposlen, ispitna pitanja i ocjena Komisije. Zapisnik potpisuje predsjednik, članovi Komisije i tajnik.
Članak 11.
O položenom ispitu kandidatu se izdaje uvjerenje, koje potpisuje predsjednik i tajnik Komisije. Obrazac uvjerenja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 12.
Carinska uprava Republike Hrvatske vodi knjigu evidencije o kandidatima koji su polagali stručni ispit koja sadrži:
- ime i prezime kandidata, - datum i mjesto rođenja,
- datum polaganja stručnog ispita, - postignuti uspjeh na ispitu,
- broj izdanog uvjerenja za kandidata koji je položio ispit,
- popis dokumentacije priložene uz prijavu.
Članak 13.
Kandidat plaća naknadu za pokriće troškova polaganja stručnog ispita. Naknadu iz stavka 1. ovog članka može snositi i pravna osoba u kojoj je kandidat zaposlen.
Članak 14.
Naknada za polaganje stručnog ispita plaća se u hrvatskim dinarima u protuvrijednosti 120 DEM na dan podnošenja prijave, a za polaganje popravnog ispita u protuvrijednosti 80 DEM.
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/93-01/32
Urbroj: 513-02-04/2-93-15
Zagreb, 20. prosinca 1993.
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 7. Pravilnika o polaganju stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe ("Narodne novine", broj________), izdaje se
UVJERENJE
o položenom stručnom ispitu za djelatnike međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe
____________________________________ (ime, ime oca i prezime)
_______________ rođen-a_________ u_________________________ (JMBG) (datum) (mjesto i država rođenja) položio-la je dana_______19___ godine stručni ispit za djelatnika međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe pred Ispitnom komisijom Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Klasa:
Urbroj:
U Zagrebu__________________ 19___
TAJNIK KOMISIJE
PREDSJEDNIK KOMISIJE
PROGRAM STRUČNOG ISPITA
za djelatnike međunarodnog otpremništva koji obavljaju poslove u svezi carinjenja robe
Točka 1.
Usmeni dio stručnog ispita polaže se iz slijedećih predmeta
I. OSNOVE POLITIČKOG SUSTAVA
a) Državno uređenje
- ustrojstvo državne vlasti,
- ustrojstvo lokalne (mjesne) samouprave i uprave,
- međunarodni odnosi,
- suverenost i samostalnost Republike Hrvatske
b) Opći upravni postupak i upravni sporovi
- predmet upravnog postupka,
- načela upravnog postupka,
- stranke, zakonski zastupnik i punomoćnik,
- pokretanje postupka,
- rokovi,
- zapisnik,
- rješenje,
- žalba,
- izvršenje,
- pojam i predmet upravnog spora,
- tužitelj, tužena stranka, zainteresirana osoba u sporu,
- tužba
c) Ustrojstvo državne uprave
- ustrojstvo državne uprave
II. VANJSKO TRGOVINSKI I DEVIZNI SUSTAV
- temeljne značajke vanjskotrgovinskog sustava Republike Hrvatske,
- subjekti obavljanja vanjskotrgovinskog prometa,
- uvjeti za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa,
- posebni oblici vanjskotrgovinskog prometa
- značajke i potrebni uvjeti za obavljanje kompenzacijskih, reexportnih poslova, dugoročnih proizvodnih kooperacija i malograničnog prometa,
- usluge u vanjskotrgovinskom prometu (izvođenje investicijskih radova u inozemstvu, konsignacije, zastupstva),
- regulacija izvoza i uvoz robe u Republici Hrvatskoj (propisi, državna tijela mjerodavna za izdavanje potrebnih dokumenata),
- privremeni izvoz i uvoz robe,
- dokumenti koji prate robu pri izvozu i uvozu,
- izvoz i uvoz robe od strane građana,
- temeljne značajke deviznog sustava Republike Hrvatske (devizno poslovanje, osnove deviznog tržišta, unošenje i iznošenje deviza, promet zlata),
- devizno tržište i određivanje tečaja domaće valute (funkcija NBH, formiranje, promjena tečaja NBH i tečaja poslovnih banaka),
- stjecanje deviza od strane domaćih i stranih osoba (način stjecanja, devizni računi),
- platni promet s inozemstvom (subjekti obavljanja i način obavljanja, transfer dobiti stranih osoba, osiguranje plaćanja odnosno naplate iz inozemstva, kontokorentni računi, rok naplate izvoza),
- raspolaganje devizama od strane fizičkih osoba (iznošenje i unošenje domaće i strane valute),
- evidencija sklopljenih vanjskotrgovinskih poslova,
- kontrola obavljanja vanjskotrgovinskog i deviznog poslovanja (subjekti, nadležnosti, kaznene sankcije za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje).
III. CARINSKI I POREZNI SUSTAV, TE CARINSKI POSTUPAK
- pojam carine i carinskog sustava i razvoj carine, te osnovni instituti iz oblasti carine,
- pojam i vrsta carinskih postupaka, carinsko-upravni postupak,
- carinska prijava za izvoz, uvoz i provoz robe,
- smještaj carinske robe,
- institut carinjenja robe: prijem deklaracije i pregled robe,
- prigovor na nalaz carinarnice, postupak po prigovorima, privremeno carinjenje robe, te naknadna naplata i vraćanje carine
- oslobađanje od plaćanja carine za fizičke i pravne osobe,
- slobodne zone i konsignacije,
- carinski postupak u cestovnom prometu,
- postupak sa vozilima koja dolaze po karnetu TIR i koja ne dolaze po karnetu TIR,
- carinski postupak u željezničkom prometu,
- mjere carinskog nadzora u zračnom prometu,
- mjere carinskog nadzora u prometu na vodama,
- privremeni uvoz i izvoz robe,
- porez na promet proizvoda (pojam, vrsta, i dr.),
- porez na oslobađanja,
- porezna osnovica,
- tarifa osnovnog poreza na promet
IV. CARINSKA TARIFA SA POZNAVANJEM ROBE
- podjela roba, kvalitet, standardi, trgovački naziv robe, znaci na robi i ambalaži: znak tvrtke, deklaracija robe, znak opomene,
- pojam i podjela carinskih tarifa, nomenklatura, Harmonizirani sustav: pojam i podjela, osnovna pravila za njegovu primjenu (razvrstavanje nesastavljenih, nedovršenih i nekompletiranih proizvoda, mješavina, setova, futrola i ambalaže), napomena uz odjeljke, glave i podbrojeve (posebno: razvrstavanje dijelova i predmeta opće uporabe), tarifni stavak carinske tarife, Zakon o carinskoj tarifi (posebno članak 4.),
- poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu životinja, biljaka, proizvoda od njih i drugih prehrambenih proizvoda, pića i duhana (odjeljci I do IV carinske tarife),
- poznavanje i razvrštavanje u carinsku tarifu mineralnih, keramičkih i staklenih proizvoda (odjeljak V i XII),
- poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu kemijskih i srodnih industrija (odjeljak VI),
- poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu plastičnih masa, proizvoda od kaučuka i gume, kože i krzna (odjeljak VII i VIII),
- poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu drva, pluta, celuloze, papira i kartona (odjeljak IX i X),
- poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu tekstila, tekstilnih proizvoda i obuće (odjeljak XI i XII)
- poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu dragocjenih kovina, draguljarskih predmeta i njihovih imitacija, te običnih kovina i proizvoda od njih (odjeljak XIV i XV),
- poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu kotlova, strojeva i mehaničkih uređaja (glava 84),
- poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu električnih strojeva i opreme (glava 85),
- poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu prijevoznih sredstava: cestovnih, tračničkih, plovnih te zrakoplova (odjeljak XVII),
- poznavanje i razvrstavanje u carinsku tarifu mjernih, kontrolnih i optičkih instrumenata, satova i glazbala (odjeljak XVIII),
- carinska osnovica za poduzeća i za građane, troškovi, pariteti, vrste roba, tečaj za određivanje carinske osnovice, - uvozne pristojbe, dodatna carina, sezonska carina, preferencijalna carina, dopunska carina, carinski kontingent, posebna mjera carinske zaštite, jedinstvena stopa carine.
Točka 2.
Pismeni dio stručnog ispita sastoji se iz pismenog rada iz carinskog postupka i carinske tarife.
Točka 3.
Propisi za pripremu ispita objavljuju se u "Carinskom vjesniku".


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti