POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - moje pravo - popis priznatih prirodnih - pravilnik o klasifikaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRISILNOJ NAGODBI, STEČAJU I LIKVIDACIJI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji, koji je donio Zastupnićki dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 27. siječnja 1994. godine.
Broj: PA4-16/1-94.
Zagreb, 2. veljače 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRISILNOJ NAGODBI, STEČAJU I LIKVIDACIJI
Članak 1.
U Zakonu o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 4. stavku 1. riječ: "organizacija" zamjenjuje se riječju: "društvo". U stavku 2. riječi: "udruživanja i" brišu se.
Članak 2.
U članku 5. riječ: "narodne" briše se.
Članak 3.
U članku 33. stavku 2. riječi: "treba da" brišu se. Stavak 3. mijenja se i glasi: "Vjerovnici koji imaju potraživanja u stranoj valuti prijavljuju potraživanja u toj valuti. Potraživanja u domaćoj valuti vjerovnici prijavljuju u domaćoj valuti s iskazanom protuvrijednosti u DEM obračunatoj po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan otvaranja postupka prisilne nagodbe."
Članak 4.
U članku 43. stavku 1. riječi: "do dana kada je održano ročište na kojem je sklopljena prisilna nagodba" zamjenjuju se riječima: "do dana otvaranja postupka prisilne nagodbe". Stavak 3. mijenja se i glasi: "Nakon otvaranja postupka prisilne nagodbe do isplate potraživanja ne teku kamate."
Članak 5.
Članak 93. mijenja se i glasi: "Na dan otvaranja stečajnog postupka stečajni upravitelj otkazat će radni odnos svim djelatnicima dužnika s otkaznim rokom od 30 dana, bez obzira na dužinu radnog staža. Protiv otkaza radnog odnosa ne može se voditi radni sport. Nakon isteka otkaznog roka iz stavka 1. ovoga članka stečajni upravitelj, po odobrenju stečajnog vijeća, može zasnovati radni odnos na određeno vrijeme s potrebnim brojem djelatnika radi dovršenja započetih poslova i otklanjanja moguće štete. Stečajni upravitelj dužan je o prestanku radnog odnosa djelatnika dužnika obavijestiti, radi ostvarivanja prava djelatnika, nadležni zavod za zapošljavanje i jedinice lokalne samouprave i uprave na čijem je području sjedište dužnika. odnosno na čijem se području nalazi dio dužnika (pogon i sl.)."
Članak 6.
U članku 100. stavak 3. mijenja se i glasi: "Potraživanja u stranoj valuti prijavljuju se u toj valuti. Potraživanja u domaćoj valuti prijavljuju se u domaćoj valuti s iskazanom protuvrijednosti u DEM obračunatoj po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan otvaranja stečajnog postupka."
Članak 7.
U članku 102. riječ: "ne" briše se.
Članak 8.
U članku 121. stavak 1. mijenja se i glasi: "Vjerovnici prijavljuju svoja potraživanja pismeno, s time da iznos potraživanja u domaćoj valuti iskazuju u DEM, obračunat po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan otvaranja stečajnog postupka." Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: U prijavi se mora navesti: 1. tvrtka i sjedište, odnosno ime i prebivalište ili boravište vjerovnika, 2. pravna osnova i iznos potraživanja, 3. broj žiro-računa ili drugog računa vjerovnika ako ga ima." U stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: "valuti potraživanja" zamjenjuju se riječima: "toj valuti". Stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.
Članak 9.
Članak 140. mijenja se i glasi: "Dugovi dužnika isplaćuju se razmjerno iz diobne mase prema svakom isplatnom redu u domaćaj valuti iskazanoj u protuvrijednosti DEM prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan otvaranja stečajnog postupka. Prvi isplatni red čine potraživanja, koja su prihod državnog proračuna Republike Hrvatske, potraživanja fondova koja se na temelju zakona obvezno izdvajaju iz prihoda, odnosno plaća djelatnika stečajnog dužnika. Drugi isplatni red čine ostala potraživanja stečajnih vjerovnika za koja nije ovim Zakonom drukčije uređeno. Iznimno od stavka 2. i 3. ovoga članka. plaće djetatnika dužnika u visini minimalnih plaća do dana isteka otkaznog roka iz članka 93. stavka 1. ovoga Zakona i naknade štete za povrede na radu koju je djelatnik pretrpio kod dužnika prije dana otvaranja stečajnog postupka, namiruju se kao troškovi stečajnog postupka. Neisplaćene plaće djelatnika preko minimalnih plaća namiruju se ravnopravno s potraživanjima ostalih vjerovnika iz stavka 3. ovoga članka. Dugovi diobne mase ne čine novčane kazne zbog privrednih prijestupa ili prekršaja."
Članak 10.
U članku 154. riječi: "jedinice lokalne samouprave" zamjenjuju se riječima: "jedinica lokalne samouprave i uprave".
Članak 11.
Iza članka 159. dodaje se nova glava VI. i i novi članci 159a. do 159k, koji glase:
VI. STEČAJ I LIKVIDACIJA BANAKA
Članak 159a.
Postupak stečaja nad bankom pokreće se kad se utvrdi da banka trajno nije u mogućnosti izvršavati svoje obveze, a Narodna banka Hrvatske u zakonom propisanom postupku ocijeni da sanacija banke nije moguća ni ekonomski opravdana.
Članak 159b.
Postupak likvidacije nad bankom provodi se: - ako je banci oduzeto odobrenje za rad pravomoćnom odlukom Narodne barike Hrvatske, - ako su osnivači banke donijeli odluku o prestanku rada banke. - u ostalim slučajevima iz članka 153. ovoga Zakona.
Članak 159c.
Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad bankom mogu podnijeti: Narodna banka Hrvatske, vjerovnici banke, Zavod za platni promet i sama banka. Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad bankom osim u slučaju kad je predlagatelj Narodna banka Hrvatske, sud će bez odlaganja dostaviti Narodnoj banci Hrvatske radi provedbe postupka za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije banke.
Članak 159d.
Narodna banka Hrvatske dužna je u roku od 60 dana od dana kad joj je sud prema članku 159c. stavku 2. ovoga Zakona dostavio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad bankom, obavijestiti sud o rezultatima postupka za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije banke. Sud će obustaviti postupak ako primi obavijest Narodne banke Hrvatske da je sanacija banke moguća i ekonomski opravdana.
Članak 159e.
Rješenje o otvaranju stečajnog i likvidacijskog postupka nad bankom sud dostavlja Narodnoj banci Hrvatske.
Članak 159f.
Na dan otvaranja stečajnog postupka prestaju potraživanja građana prema banci u stečaju po osnovi deviznih depozita, koji su po posebnim propisima pretvoreni u javni dug Republike Hrvatske, a građanima se u skladu s tim propisima izdaju obveznice Republike Hrvatske u zamjenu za devizne depozite.
Članak 159g.
U slučaju stečaja nad bankom, pored izdvajanja sredstava iz diobene mase, koja se vrši prije nego se pristupi namirenju vjerovnika, a radi namirenja potraživanja određenih u članku 138. ovoga Zakona, izdvojit će se i sredstva potrebna za namirenje potraživanja Narodne banke Hrvatske.
Članak 159h.
Nakon što se izdvoje iz diobene mase sredstava prema odredbi članka 138., članka 140. stavka 2., osim prihoda državnog proračuna, članka 140. stavka 4. i članka 159g. ovoga Zakona, dugovi banke u stečaju namiruju se po ovom, redosljedu: 1. potraživanja prema građanima po osnovni štednih uloga, tekućih računa i depozita na deviznim računima, 2. prihodi državnog proračuna, 3. potraživanja osoba koje nisu vlasnici, odnosno dioničari banke u stečaju, 4. potraživanja vlasnika, odnosno dioničara banke u stečaju.
Članak 159i.
Ako nakon okončanja stečajnog ili likvidacijskog postupka nad bankom preostanu sredstva, ta sredstva se dijele osnivačima banke u skladu s odlukom o osnivanju banke i drugim aktima banke.
Članak 159j.
Na stečajni i likvidacijski postupak nad bankom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o stečaju i likvidaciji, ako nisu suprotne odredbama članka 159a. do 159i. ovoga Zakona.
Članak 159k.
Odredbe ovoga Zakona o stečaju i likvidaciji banaka na odgovarajući način se primjenjuju na stečaj i likvidaciju štedionice, osim članka 159a., članka 159c. stavka 2., članka 159d. i članka 159f. Odredba članka 159h. primjenjuje se i na stečaj štedno-kreditnih organizacija".
Članak 12.
U članku 164. i 165. riječi: "od 10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute u iznosu od 650 DEM do 2.500 DEM".
Članak 13.
U članku 166. i 167. riječi: "od 4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u protuvrijednosti domaće valute u iznosu od 200 DEM do 350 DEM".
Članak 14.
Novčani iznosi u članku 12. i 13. ovoga Zakona revaloriziraju se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate novčane kazne.
Članak 15.
U cijelom tekstu Zakona zamjenjuje se riječ "tok" u "tijek", riječ: "predlagač" u "predlagatelj", riječ: "pređašnje" u "prijašnje", riječ: "saopćenja" u "priopćenja", riječ: "krivica" u "krivnja", riječi: "dnevna štampa" u "dnevni tisak", riječi: "glasanje i glasati" u "glasovanje i glasovati", riječ: "prevara" u "prijevara", riječ: "izvještaj" u "izvješće", riječ: "davalac" u "davatelj", riječ: "radnik" u "djelatnik", riječi: "osobni dohodak" u "plaća", riječ: "prodavalac" u "prodavatelj", riječ: "privrednik" u "gospodarstvenik", riječ: "privredna" u "gospodarska", riječi: "javno tužilaštvo" u "državno odvjetništvo", a riječi: "Hrvatski fond za razvoj" u "Hrvatski fond za privatizaciju", sve u odgovarajućim padežima.
Članak 16.
Postupci u kojima nisu održana ročišta za glavnu diobu po odredbama Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju ili likvidaciji ("Narodne novine", br. 53/91.), dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i drugih financijskih organizacija ("Narodne novine", br. 53/91.).
Članak 18.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji.
Članak 19.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 423-05/93-01/01
Zagreb, 27. siječnja 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti