POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - međunarodno pravo - sporazum o gospodarsko socijalnom - strategija energetskog razvitka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 11. listopada 1994. godine.
Broj : PA4-96/1-94
Zagreb, 18. listopada 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU
Članak 1.
U Zakonu o zapošljavanju ("Narodne novine", br: 55/90 - pročišćeni tekst, 19/91., 26/93 i 117/93.), u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi: "Iznimno, poslove posredovanja pri zapošljavanju, pod uvjetom da pribave odobrenje od Ministarstva rada i socijalne skrbi, mogu obavljati: 1. pravne osobe koje organizirano i trajno studentima i učenicima srednjih škola pružaju usluge smještaja i prehrane, u zapošljavanju učenika i studenata na privremenim i povremenim poslovima, i 2. fizičke osobe u zapošljavanju osoba koje sudjeluju u koncertnim, artističkim, scenskim, filmskim, kazališnim i glazbenim predstavama, te športskim priredbama."
Stavak 3. mijenja se i glasi: "Ministar rada i socijalne skrbi svojim propisom utvrđuje opseg, uvjete i način obavljanja poslova iz stavka 2. ovoga članka " Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase
"Nadzor nad radom pravnih i fizičkih osoba iz stavka 2. ovoga članka provodi inspekcija rada. Inspekcija rada zabranit će obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju osobama koje posredovanje pri zapošljavanju obavljaju protivno odredbama ovoga Zakona."
Članak 2.
U članku 24. dodaju se točke 12. do 19. koje glase, "12. postane većinski vlasnik ili suvlasnik poduzeća ili radnje, 13. postane većinski vlasnik ili suvlasnik poljoprivrednoga gospodarstva ili postane član poljoprivrednog domaćinstva kojeg je mjesečni katastarski prihod po članu obitelji veći od najnižeg iznosa novčane naknade prema propisima o zapošljavanju, 14. bude zatečena na radu bez zasnovanoga radnog odnosa, 15. odbije zaposliti na radno mjesto koje odgovara stručnoj spremi, odnosno dva stupnja nižoj stručnoj spremi ukoliko je neposredno prije nastupa nezaposlenosti svojom suglasnošću radila na takvom radnom mjestu, ako su ta radna mjesta udaljena najviše 50 km od mjesta stanovanja, 16. dva puta uzastopce iz neopravdanih razloga odbije zaposliti na sezonskim poslovima, udaljenim najviše 50 km od mjesta stanovanja, 17. dva puta uzastopce iz neopravdanih razloga ne prijavi na oglas, odnosno natječaj na koje je uputi područna služba, 18. odbije uključiti se ili svojom krivnjom prekine stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koju organizira područna služba, 19. dva puta uzastopce iz neopravdanih razloga odbije obavljati društveno korisne poslove iz članka 35b. ovoga Zakona, na koje je uputi Zavod.".
Članak 3.
Iza članka 24. dodaje se članak 24a. koji glasi: "24a. Osoba o kojoj je područna služba prestala voditi evidenciju po osnovi članka 24. točke 14. do 19. ovoga Zakona, može se ponovno prijaviti radi traženja zaposlenja po proteku roka od 12 mjeseci."
Članak 4.
Propis iz članka 2. stavka 3. Zakona o zapošljavanju donijet će ministar rada i socijalne skrbi u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju dužne su uskladiti obavljanje djelatnosti prema odredbama ovoga Zakona, u roku 30 dana od dana donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka. Ukoliko pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka ne usklade djelatnost prema odredbama ovoga Zakona u utvrđenome roku, istjekom toga roka izvršit će se po službenoj dužnosti brisanje iz registra nadležnoga tijela.
Članak 5.
Do donošenja propisa iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona primjenjivat će se Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavlja pravni subjekt izvan Zavoda za zapošljavanje ("Narodne novine", br 34/92.).
Članak 6.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa : 100-01/94-01/03
Zagreb, 11. listopada 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti