POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - kronologija - ispravak odluke informator - ispravak općeg poreznog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 21. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 58/93) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK
O UVJETIMA ZA ISPITIVANJE UVEZENIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za ispitivanje ispravnosti uvezenih uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih za gašenje, dojavu i sprečavanje širenja požara te njihove podobnosti za namijenjenu svrhu (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba).
Uređajima se u smislu ovog Pravilnika smatraju uvezeni uređaji, oprema, sredstva i instalacije za gašenje požara.

Članak 2.
Ovlaštena pravna osoba mora imati tehničku opremu i sredstva takvih značajki da se njome, prema hrvatskim normama, mogu obaviti poslovi ispitivanja uređaja.
Za poslove iz stavka 1. ovog članka za koje nisu donijete hrvatske norme mogu se primjenjivati strane norme, sukladno Zakonu o normizaciji, odnosno prihvaćena pravila tehničke prakse.

Članak 3.
Ovlaštena pravna osoba mora imati odgovarajuće laboratorijske, skladišne i uredske prostore da u njima može organizirati obavljanje poslova ispitivanja uređaja.

Članak 4.
Ovlaštena pravna osoba mora imati najmanje tri zaposlena djelatnika od kojih je najmanje jedan odgovarajuće visoke stručne spreme s tri godine odgovarajućeg radnog iskustva ili odgovarajuće više stručne spreme s pet godina odgovarajućeg radnog iskustva.
Zaposleni djelatnici u ovlaštenoj pravnoj osobi, zaduženi za poslove ispitivanja, moraju poznavati postupak ispitivanja ispravnosti i podobnosti uređaja.

Članak 5.
Zahtjev za dobivanje ovlasti za ispitivanje uređaja, koji se podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), mora sadržavati:
- naziv pravne osobe koja podnosi zahtjev;
- podatke o opremi koju pravna osoba posjeduje, a namijenjena je obavljanju poslova ispitivanja uređaja:
- podatke o raspoloživom laboratorijskom, skladišnom i uredskom prostoru;
- podatke o stručnoj spremi i stažu djelatnika zaposlenih na poslovima ispitivanja uređaja;
- opis postupaka koje će pravna osoba primjenjivati pri obavljanju poslova ispitivanja uređaja.

Članak 6.
Ministar unutarnjih poslova imenuje komisiju koja utvrđuje postojanje uvjeta iz članka 5. ovog Pavilnika.
Jedan član Komisije iz stavka 1. ovog članka je djelatnik Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 7.
Ovlaštena pravna osoba obvezna je o početku ispitivanja uređaja izvijestiti Ministarstvo.
Komisija iz članka 6. ovog Pravilnika može biti nazočna ispitivanju uređaja te obavljati nadzor nad svim poslovima u svezi s ispitivanjem uređaja.

Članak 8.
Ovlaštena pravna osoba obvezno podnosi Ministarstvu zapisnik o rezultatima ispitivanja uređaja.

Članak 9.
Zapisnik o rezultatimna ispitivanja uređaja mora sadržavati:
- naziv i tipsku oznaku proizvoda;
- naziv proizvodača;
- naziv uvoznika i naručitelja ispitivanja;
- popis tehničke dokumentacije uzorka;
- obilježja i namjenu uzorka;
- podatke o normi (propisu) prema kojem je ispitivanje izvršeno;
- rezultate ispitivanja sa zaključkom.

Članak 10.
Ovlaštena pravna osoba, nakon obavljena ispitivanja, ovlaštena je za izdavanje isprave o ispravnosti uređaja, kao i njegove podobnosti za namijenjenu svrhu (u daljnjem tekstu: isprava o ispravnosti uređaja).
Ovlaštena pravna osoba ne može obavljati ispitivanje uređaja i izdavati isprave o ispravnosti uređaja za one uređaje koje sama uvozi.

Članak 11.
Ovlaštena pravna osoba Ministarstvu obvezno podnosi izvješće o izdavanju ili ne izdavanju isprave o ispravnosti uređaja.

Članak 12.
Cijenu, ispitivanja uređaja i izdavanja isprave o ispravnosti uređaja određuje ovlaštena pravna osoba uz suglasnost Ministarstva.

Članak 13.
Novčanom kaznom od 2800 do 28.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

  1. ako izdaje isprave o ispravnosti uređaja bez ovlasti Ministarstva;
  2. ako ne izvijesti Ministarstvo o rezultatima ispitivanja uređaja te o izdavanju ili ne izdavanju isprave o ispravnosti uređaja ili ako podnese zapisnik o rezultatima ispitivanja uređaja koji ne sadrži podatke utvrđene ovim Pravilnikom (članak 9.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 600 do 2.800 kuna.

Članak 14.
Ministarstvo vodi popis o ovlaštenim pravnim osobama i izdanim ispravama o ispravnosti uređaja.

Članak 15.
Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada za vršenje ispitivanja ispravnosti uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara ("Narodne novine", br. 52/78).

Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-64-20497/1-94
Zagreb, 28. rujna 1994.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti