POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - sustavna pravila - uredbu o određivanju - rješenje o poništavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi Hrvatske stranke prava zastupanoj po Dobroslavu Paragi kao predsjedniku i ustavnoj tužbi Dobroslava Parage osobno podnesenoj po punomoćnici mr. Blanki Tuđen-Mazuth, odvjetnici iz Zagreba, na sjednici održanoj dana 17. lipnja 1994. godine, donio je ovu
ODLUKU
I.
Usvaja se ustavna tužba.
II.
Ukidaju se:
- rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-11631/93 od 6. siječnja 1994. godine,
- presuda Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-12216/93 od 6. siječnja 1994. godine.
III.
Predmeti se vraćaju Upravnom sudu Republike Hrvatske na ponovni postupak.
IV.
Ova odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".
Obrazloženje: Ovom Sudu pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Dobroslav Paraga kao predsjednik u ime Hrvatske stranke prava te ujedno Dobroslav Paraga osobno - nazivajući se predsjednikom Hrvatske stranke prava. Smatra da su rješenjem Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-11631/93 od 6. siječnja 1994. godine, rješenjem Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-006-01/93-01/6, Urbroj: 515-04-02/1-93-2 od 28. rujna 1993. godine, presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-12216/93 od 6. siječnja 1994. godine i Zaključkom Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-006-01/93-01/7, Urbroj 51504-02/1-93 od 15. listopada 1993. godine povrijeđena ustavna prava podnositelja ustavne tužbe, i to iz članaka 5, 6, 18,19 i 43. Ustava Republike Hrvatske. Naznačenim rješenjem broj: Us-11631/93 Upravni sud odbacio je tužbu Hrvatske stranke prava zastupane po Dobroslavu Paragi, jer smatra da prema članku 12. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj 53/91. 9/92, 77/92) tužbu Upravnom sudu u ime stranke protiv osporenog rješenja može podnijeti samo osoba koja je tim rješenjem upisana kao ovlaštena za njeno predstavljanje i zastupanje. Tako je Dobroslav Paraga po stajalištu Upravnog suda mogao jedino u svoje ime podnijeti tužbu ako smatra da mu je upravnim aktom povrijeđeno kakvo pravo ili neposredni osobni interes utemeljen na zakonu. Ustavna tužba Dobroslava Parage je osnovana.
U pravu je Dobroslav Paraga kada navodi da su mu rješenjem Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-11631/93 od 6. siječnja 1994. godine, kojom je odbačena njegova tužba, povrijeđena ustavna prava iz članaka 18. i 19. Ustava.
Naime, propis članka 18. Ustava jamči pravo na žalbu protiv pojedinačnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom.
Pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenim zakonom, ako je osigurana druga sudska zaštita.
Članak 19. Ustava propisuje da pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu.
U stavku 2. tog članka određeno je da se zajamčuje sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.
Nakon što je konačnim rješenjem Ministarstva uprave izvršena promjena osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Hrvatske stranke prava, tu političku stranku ubuduće može predstavljati i zastupati samo ta novo upisana osoba, sve dok se eventualno taj upis ne ospori legalnim pravnim sredstvima i u legalnoj proceduri. Ta je osoba jedino ovlaštena da u ime te političke stranke podnosi tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske.
Inače, upravni spor se prema odredbi članka 23. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj 53/91) pokreće tužbom. Sadržaj tužbe je određen odredbom članka 27. istog zakona.
Prema odredbi članka 29. stavak 1. tog Zakona, ako je tužba nepotpuna ili nerazumljiva, predsjednik vijeća će pozvati tužitelja da u postavljenom roku otkloni nedostatke tužbe. Pri tome će ga poučiti što i kako treba učiniti, te ga upozoriti na posljedice koje će nastati ako ne postupi po traženju suda. U konkretnoj tužbi, kojom je pokrenut upravni spor, kao tužitelj je označena "Hrvatska stranka prava, Zagreb, Šenoina ulica 13. koju predstavlja predsjednik Dobroslav Paraga zastupan po punomoćnici mr. Blanki Tuđen Mazuth, odvjetnici iz Zagreba". Kako je dakle Dobroslav Paraga tu tužbu podigao u ime Hrvatske stranke prava, a iz sadržaja tužbe se može izvesti zaključak da ju je podnio i u svoje osobno ime, odnosno kao predsjednik stranke, jer smatra da je prema osporenom rješenju Ministarstva uprave smijenjen kao dosadašnji predsjednik stranke, te da je to ubuduće Anto Đapić, Ustavni sud smatra da je takva tužba u smislu članka 29. citiranog Zakona nerazumljiva. I samo obrazloženje osporenog rješenja Upravnog suda ukazuje na to da Upravnom sudu tužba nije bila razumljiva. Naime, dok se u stavku 3. obrazloženja navodi "Sud smatra da je u ime stranke protiv osporenog rješenja mogla podnijeti tužbu samo osoba koja je tim rješenjem upisana kao ovlaštena za njeno predstavljanje", dotle se u posljednjem stavku obrazloženja navodi da je Sud "odbacio tužbu kao nedopuštenu, jer je očito da se upravnim aktom kojim se tužba osporava ne dira u pravo tužiteljice ili njen interes utemeljen na zakonu (članak 12.)", što je u suprotnosti sa odbačajem tužbe zbog razloga što je tužbu podnijela neovlaštena osoba.
U takvoj situaciji kada je očito da je ta tužba nerazumljiva, Upravni sud je povrijedio spomenutu odredbu članka 29. jer nije pozvao tužitelja da otkloni nedostatke tužbe.
Propuštajući postupiti u smislu citiranog članka 28. Zakona o upravnim sporovima, te odbacivši tužbu kao nedopuštenu, bez pokretanja postupka, Upravni sud Republike Hrvatske uskratio je Dobroslavu Paragi ustavno pravo iz članka 19. stavka 2. (na sudsku kontrolu osporenog rješenja) te ustavno pravo iz članka 18. Ustava Republike Hrvatske (pravo na žalbu). Iz tih razloga ustavna tužba Dobroslava Parage je osnovana, te je slijedom toga Ustavni sud tužbu uvažio te ukinuo rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-11631/93 od 6. siječnja 1994. godine. Suprotno navedenom stanu presudom broj Us-12216/93 od 6. siječnja 1994. godine, Upravni sud Republike Hrvatske je odlučujući o tužbi istog tužitelja prihvatio aktivnu legitimaciju tužitelja što je suprotno stajalište od onog u citiranom rješenju Upravnog suda (Us-11631/93), pa ustavna prava Dobroslava Parage u odnosu na tu odluku nisu povrijeđena.
No, ta presuda po svom sadržaju, značaju pravnim učincima ne može opstati sama za sebe, nego je vezana za sudbinu rješenja broj Us-11631/93. Zbog toga je u pogledu ove presude odlučeno jednako kao i o rješenju. Ukidanjem osporenog rješenja i presude Upravnog suda samo po sebi ne utječe na opstojanost upisa osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Hrvatske stranke prava nego se otvara mogućnost da zainteresirana osoba ostvari pod zakonskim pretpostavkama sudsku kontrolu zakonitosti upravnog akta. Navodi ustavne tužbe o povredi ustavnih prava iz članaka 5, 6. i 43. Ustava Republike Hrvatske nisu utemeljeni,
niti je povreda tih prava po tužitelju bilo čime dovedena u pitanje. Iz iznesenih razloga valjalo je odlučiti kao u izreci. Objava ove odluke u "Narodnim novinama" temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj : U-III-45/1994.
Zagreb, 17. lipnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti