POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - komisije - uredba o procjeni - pravilnik o provedbenim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆAMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA
Proglašavam Zakon o plaćama službenika i namještenika u javnim službama, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1994.

Broj : PA4-89/1-94.
Zagreb, 12. lislopada 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o plaćama službenika i namleštenika u javnim službama
I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1
Službenici i namještenici u javnim službama u smislu ovoga Zakona su službenici i namještenici u javnim ustanovama, odnsono drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, odnosno iz fondova mirovinsko-invalidskog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 2.
Na pitanja plaća i drugih primanja i naknada na osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama (u daljnjem tekstu: službenici i namještenici) koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se opći propisi o radu i odgovarajući kolektivni ugovori.

Članak 3.
Položaji i zvanja službenika utvrđuju se posebnim zakonom, a radna mjesta namještenika uredbom Vlade Republike Hrvatske.
Pobliži uvjeti (zanimanje, posebna stručna znanja i drugi pobliži uvjeti) za imenovanje službenika na položaje, postavljanje u zvanja i raspoređivanje namještenika na radna mjesta utvrđuju se općim aktom pravne osobe iz članka 1. ovoga Zakona sukladno sa zakonom, odnosno uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.
Plaće službenika i namještenika utvrđuju se razvrstavanjem u platne razrede po grupama položaja, zvanja i radnih mjesta.
Vlada Republike Hrvatske može svojom uredbom, sukladno s posebnostima određenih službi, povećati koeficijent platnog razreda za pojedina zvanja i položaje službenika, te radna mjesta namještenika, za najviše 20% u odnosu na koeficijent grupe u koju su razvrstani.

II. PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 5.
Plaću službenika čini osnovna plaća utvrđena sustavom platnih razreda.
Osnovna plaća je umnožak vrijednosti platnog razreda u koji je razvrstano zvanje u koje je službenik postavljen, odnosno položaj na koji je imenovan, a izražena je umnoškom koeficijenta vrijednosti platnog razreda i osnovice.
Službenik postavljen ili imenovan na položaje može ostvariti i pravo na položajni dodatak, ovisno o složenosti i značenju poslova ustrojstvene jedinice kojom upravlja. Položajni dodatak može iznositi do 30% osnovne plaće pojedinog službeničkog mjesta, a što se utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske.
Plaću namještenika čini umnožak vrijednosti platnoga razreda u koji je razvrstano radno mjesto na koje je namještenik raspoređen (izraženo koeficijentom) i osnovice.
Osnovica za obračun plaća utvrđuje se za sljedeču godinu u skladu s temeljnim postavkama državnog proračuna i gospodarske politike Republike Hrvatske za sljedeću godinu. Osnovicu utvrđuju sporazumno Vlada Republike Hrvatske i sindikati kolektivnim ugovorom. Ako se osnovica za obračun plaće ne utvrdi do donošenja državnog proračuna, osnovicu utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 6.
Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti pravo na dodatak za uspješnost na radu. Dodatak za uspješnost na radu može iznositi najviše do 30% osnovne plaće pojedinog službenika i do 20% plaće pojedinog namještenika.
Kriterije i način utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika uređuje se granskim kolektivnim ugovorom.
Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu službenika i namještenika ustanova ili pravnih osoba u pojedinom upravnom području utvrđuju suglasno nadležni ministar i ministar financija najkasnije do 30. rujna za proteklih 12 mjeseci.
Ukoliko o pitanjima iz stavka 3. ovoga članka ne bude postignuta suglasnost, masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će Vlada Republike Hrvatske.

Članak 7.
Plaće službenika i namještenika u inozemstvu uređuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministra.

Članak 8.
Plaća se isplaćuje jednom mjesečno, unatrag, ako posebnim propisom ili kolektivnim ugovorom nije drukčije određeno.

Članak 9.
Pravo na plaću službenici i namještenici ostvaruju danom kad su stvarno započeli s radom, ako posebnim zakonom nije što drugo određeno.
Pravo na povećanje plaće službenici i namještenici ostvaruju od prvoga dana idućeg obračunskog razdoblja za plaće, računajući od dana kad su ostvarili pravo na povećanje plaće.

III. NAKNADE I DRUGA POSEBNA PRIMANJA

Članak 10.
Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje poslove s posebnim uvjetima rada te pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, ako kolektivnim ugovorom nije što drugo određeno.

Članak 11.
Službenicima i namještenicima pripada naknada troškova u svezi sa službom, kao i druge naknade i materijalna prava utvrđena kolektivnim ugovorom.
Uvjete za ostvarivanje prava na naknade troškova u svezi sa službom, kao i visinu naknada propisuje uredbom Vlade Republike Hrvatske, ako kolektivnim ugovorom nije što drugo odredeno.

Članak 12.
Za naročite uspjehe u radu službenici i namještenici mogu se nagrađivati.
Vlada Republike Hzvatske uredbom propisuje način i uvjete dodjele nagrada službenicima i namještenicima.

IV. RAZVRSTAVANJE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 13.
Položaji i zvanja službenika i radna mjesta namještenika razvrstavaju se kolektivnim ugovorom u platne razrede ovisno o Stručnoj spremi i godinama radnoga staža.

Članak 14.
Zvanja i položaji službenika i radna mjesta namještenika su :
1. zvanja i položaji te radna mjesta I. vrste
1a. zvanja i položaji I. vrste za koja je opći uvjet visoka školska sprema,
1b. radna mjesta I. vrste za koja je opći uvjet visoka školska sprema;
2. zvanja i položaji te radna mjesta II. vrste:
2a. zvanja II. vrste za koja je opći uvjet viša stručna sprema,
2b. radna mjesta II. vrste za koja je opći uvjet viša stručna sprema;
3. zvanja i položaji te radna mjesta III. vrste:
3a. zvanja III. vrste za koja je opći uvjet srednja stručna sprema,
3b. radna mjesta III. vrste za koja je opći uvjet VKV,
3c. radna mjesta III. vrste za koja je opći uvjet KV ;
4. radna mjesta IV. vrste:
4a. radna mjesta IV. vrste za koja je opći uvjet PKV i NSS,
4b. radna mjesta IV. vrste za koja je opći uvjet NKV.

Članak 15.
Početni platni razred pojedinog zvanja, položaja, odnosno radnog mjesta je najniži platni razred u koji se ovisno o stručnoj spremi I drugim propisanim uvjetima postavljaju službenici I raspoređuju namještenici koji imaju minimum radnog staža potrebnog za stjecanje pojedinoga zvanja ili položaja, odnosno za raspoređivanje na radno mjesto. Završni plantni razred do kojeg se razvrstava pojedino zvanje ili položaj službenika odnosno radno mjesto namještenika zavisno o stručnoj spremi, radnom stažu I drugim propisanim uvjetima.

Članak 16.
Za svako zvanje ili položaj, odnosno radno mjesto utvrđuje se raspon platnih razreda kroz koje se službenik odnosno namještenik kreće u tijeku službe. Svaki platni razred obuhvaća pet godina radnog staža. Rasponom platnih razreda se za svako pojedino zvanje ili položaj odnosno radno mjesto osigurava da službenik I namještenik u tom zvanju ili položaju odnosno na pojedinom radnom mjestu može ostvariti mirovinski staž sa 40 godina. U slučaju da se mirovinski staž iz stavka 1. ovoga članka ne može osigurati kretanjem službenika odnosno namještenika kroz platne razrede u završnom platnom razredu pojedinog zvanja ili položaja odnosno radnoga mjesta službeniku odnosno namješteniku pripadaju periodske povišice za svakih pet navršenih godina radnog staža.

Članak 17.
Periodskih povišica ne može biti više od četiri.
Visina periodskih povišica iznosi polovicu razlike između iznosa novčane vrijednosti koeficijenta platnog razreda u kome je periodska povišica predviđena i novčane, vrijednosti koeficijenta neposredno višega platnog razreda.
Službeniku ili namješteniku u I. platnom razredu pripada peridska povišica koja odgovara visini periodske povišice službenika ili namještenika u II. platnorn razredu.

Članak 18.
Vrijednost pojedinoga platnoga razreda izražava se koeficijentima kako slijedi:
platni razred vrijednost platnog
razreda
I. 5,85
II. 5,70
III. 5,60
IV. 5,40
V. 5,10
VI. 4,80
VII. 4,45
VIII. 4,20
IX. 4,00
X. 3,80
XI. 3,55
XII. 3,38
XIII. 3,21
XIV. 3,04
XV. 2,87
XVI. 2,70
XVII. 2,53
XVIII. 2,36
XIX. 2,19
XX. 2,02
XXI. 1,85
XXII. 1,68
XXIII. 1,51
XXIV. 1,34
XXV. 1,17
XXVI. 1,00
Vrijednost pojedinog platnog razreda povećava se za 8% onim službenicima koji su u svojoj struci postigli znanstveno zvanje magistra, a za 15% ukoliko su postigli zvanje doktora znanosti.

Članak 19.
Zvanja i položaji službenika i radna mjesta namještenika se prema vrstama raspoređuju u platne razrede kako slijedi:
a) zvanja, položaji i radna mjesta I. vrste - od XV. do I. platnoga razreda,
b) zvanja, položaji i radna mjesta II. vrste - od XVIII. do X. platnoga razreda,
c) zvanja, položaji i radna mjesta III. vrste - od XXI. do XI. platnog razreda,
d) radna mjesta IV. vrste - od XXVI. do XVII. platnoga razreda

V. KOLEKTIVNI UGOVORI

Članak 20.
Kolektivnim ugovorima uredit će se pitanja koja nisu uređena posebnim zakonima, a naročito pitanja radnog vremena, tjednog rasporeda radnog vremena odmori, odsustva, kao i druga pitanja predviđena ovim ili drugim zakonom.

Članak 21.
Kolektivne ugovore na temelju ovoga Zakona sklopit će u pojedinoj grani sindikalne centrale ili samostalni sindikati s Vladom Republike Hrvatske.

VI. NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA

Članak 22.
Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provode ministarstva nadležna za poslove financija i opće uprave.
Nadzor nad provedbom zakona u dijelu koji se odnosi na službenike i namještenike javnih službi provode i minislarstva nadležna za te ustanove, odnosno fondove i druge pravne osobe iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 23.
Kada tijelo državne uprave nadležno za nadzor nad provođenjem ovoga Zakona utvrdi da je došlo do povrede ovoga Zakona, upozorit će na to ravnatelja javne ustanove ili fonda na uočenu povredu i ostaviti mu rok za njeno otklanjanje
Ako u ostavljenom roku ne bude otklonjena uočena povreda, tijelo državne uprave nadležno za nadzor poduzet će mjere iz svoje nadležnosti i o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske.

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 24.
Plaće, naknade i posebna davanja službenicima i namještenicima, utvrđena na temelju ovoga Zakona, isplaćivat će se od 1. listopada 1994. godine, a dodaci za uspješnost u radu od 1. siječnja 1996. godine.
Do zaključivanja kolektivnih ugovora plaće službenika i namještenika iz članka 1. ovoga Zakona utvrđivati će se i isplaćivati na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona
Plaće ravnatelja i drugih čelnika javnih ustanova i drugih pravnih osoba iz članka 1. ovoga Zakona isplaćivat ćc se prema do sada važećim propisima, dok se zakonom ili drugim propisom ova pitanja ne urede drukčije.

Članak 25.
Ako se do 31. prosinca 1994. godine ne donesu posebni zakoni iz članka 3. stavka 1, odnosno ne zaključe kolektivni ugovori iz članka 13. ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske uredbom će urediti položaje i zvanja službenika izvršiti razvrstavanja službenika i namještenika u platne razrede
Ako se do donošenja državnog proračuna za 1995. godinu ne utvrdi osnovica za obračun plaće na način uređen ovim Zakonom, Vlada Republike Hrvatske utvrdit će osnovicu na temelju odredbe članka 5. stavka 5. ovoga Zakon.

Članak 26.
Namještenicima javnih ustanova i pravnih osoba iz članka 1. ovoga Zakona koji budu razvrstani od XXVI. do zaključno XXII. platnog razreda a kojima su plaće utvrđene prema odredbama ovoga Zakona manje od do sada isplaćivanih plaća, isplaćivat će se plaće u do sada utvrđenoj visini.

Članak 27.
Ravnatelji javnih ustanova i čelnici pravnih osoba iz članka 1. ovoga Zakona razvrstat će službenike i namještenike u odgovarajuće platne razrede u roku od 30 dana od zaključenja kolektivnih ugovora, a na temelju odredaba tih kolektivnih ugovora.

Članak 28.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 120-02/94-01/12
Zagreb, 6. listopada 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupnićkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti