POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - stvarno pravo - popis davatelja poštanskih - pravilnik o pomoćnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UPRAVE
Na temelju članka 53. stavka 1. Zakona o državnim maticama (" Narodne novine", broj 96/93), ministar uprave donosi
PRAVILNIK
O OBRASCIMA I NAČINU IZDAVANJA IZVADAKA IZ DRŽAVNIH MATICA NAMIJENJENIH INOZEMSTVU
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuju obrasci izvadaka i načini izdavanja iz državnih matica namijenjenih inozemstvu, sukladno Konvenciji o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu, potpisanoj 27. rujna 1956. godine u Parizu (Pariška konvencija) i Konvenciji o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika, potpisanoj 8. rujna 1976. godine u Beču (Bečka konvencija).
Članak 2.
Izvaci iz državnih matica namijenjeni inozemstvu (u nastavku teksta: izvaci), izdaju se na obrascima A, B i C, tiskanim u Prilogu 1 i 2 uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio. Obrasci iz Priloga 1 namijenjeni su uporabi u državama koje su pristupile Konvenciji o izdavanju izvadaka matičnih knjiga na više jezika (Bečka konvencija).
Obrasci iz Priloga 2 namijenjeni su uporabi u državama koje su pristupile Kovenciji o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu (Pariška konvencija), a nisu pristupile Konvenciji o izdavanju izvadaka iz državnih matica na više jezika (Bečka konvencija).
Članak 3.
Izvadak iz matice rođenih izdaje se na Obrascu A, izvadak iz matice vjenčanih na Obrascu B, a izvadak iz matice umrlih na Obrascu C.
Obrazac A je svijetloplave boje, Obrazac B svijetloružičaste, a Obrazac C svijetlosive boje.
U sredini svakog obrasca utisnut je grb Republike Hrvatske u svijetlijoj nijansi boje obrasca. Veličina obrazaca je 21 x29,7 cm. Svaki obrazac ima serijski broj,a obrojčavanje počinje od broja jedan.
Članak 4.
Izvaci iz državnih matica o činjenicama rođenja, zaključenja braka ili smrti izdaju se na zahtjev osobe koja ima pravni interes. Izvaci se izdaju na temelju prvobitnih podataka i naknadnih upisa u državne matice, a iskazuju se u određenim rubrikama obrsca.
Članak 5.
U zaglavlju obrasca iz Priloga 1 ovog pravilnika, u rubriku "Matična služba" upisuje se: naziv županije i naziv matičnog ureda koji vodi državnu maticu, Redni broj i godina upisa u državnu maticu upisuje se u rubriku broj 3.
U zaglavlju obrazaca iz Priloga 2 ovog pravilnika, u rubriku "Županija" upisuje se: naziv županije, naziv matičnog ureda koji vodi državnu maticu te redni broj i godina upisa u državnu maticu.
Članak 6.
Svi podaci koji se unose u odgovarajuće rubrike obrazaca pišu se latiničnim pismom tiskanim slovima, a datumi se ispisuju arapskim brojkama.
Dan i mjesec označuju se dvjema brojkama, a godina s četiri brojke. Prvih devet dana u mjesecu i prvih devet mjeseci u godini označavaju se brojkama od 01 do 09.
Uz naziv svakog mjesta u izvatku se navodi i naziv države u kojoj se to mjesto nalazi, ako se ne nalazi u Republici Hrvatskoj. Nazivi mjesta u stranim državama i nazivi stranih država ispisuju se izvorno a nazivi mjesta koja se nalaze u stranim državama i nazivi stranih država u kojima nije u uporabi latinično pismo, ispisuju se prema engleskom ili francuskom pravopisu.
Članak 7.
Prilikom popunjavanja obrazaca,za označavanje datuma, spola, zaključenja braka,razvoda braka,poništenja braka, smrti nositelja izvatka iz matice rođenih i smrti bračnog druga, upotrebljavaju se slijedeće oznake:
Jo - dan,
Mo - mjesec,
An - godina,
M - za muški spol,
F - za ženski spol,
Mar - za brak,
Sc - za fizičku rastavu,
Div - za razvod braka,
A- za poništenje braka,
D - za smrt,
Dm - za smrt supruga,
Df - za smrt supruge.
Iza ovih oznaka navode se datum i mjesto nastanka činjenice.Pokraj oznake "Mar" navodi se i prezime i ime bračnog druga.
Članak 8.
Na Obrascu A i Obrascu B u rubriku "Ostali podaci iz izvornog dokumenta" odnosno posljednju neoznačenu rubriku upisuju se podaci predviđeni propisima o državnim maticama s posljednjim važećim izmjenama, a iskazuju se sukladno oznakama iz članka 7. ovog pravilnika.
U istim rubrikama iskazuju se i druge promjene (promjena osobnog imena, spola i dr.), uz naznaku datuma nastanka promjene.
Članak 9.
U rubriku "Datum izdavanja, potpis i pečat" upisuje se datum izdavanja izvatka,potpis matičara i pečat nadležnog tijela državne uprave. Iznad potpisa matičara ispisuje se njegovo ime i prezime.
Članak 10.
Rubrika ili dio rubrike obrasca koji ostane nepopunjen, precrtava se.
Članak 11.
O izdanim izvacima vodi se evidencija. Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: redni broj, naziv izvatka, serijski broj, ime i prezime odnosno naziv podnositelja zahtjeva, ime i prezime osobe za koju se izvadak izdaje, redni broj i godina upisa u državnu maticu, datum izdavanja izvatka i potpis matičara. Evidencija se zaključuje svake kalendarske godine i ovjerava pečatom nadležnog tijela državne uprave i potpisom matičara.
Članak 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 223-01/94-01/22
Urbroj: 515-02-03/1-94-3
Zagreb, 10. lipnja 1994.
Ministar uprave
Davorin Mlakar, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti