POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - stručni članak - ispravak odluke legislativa - pravilnik o zabrani ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. lipnja 1994. donijela
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA
Članak 1.
U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91, 73/91,18/92, 25/93, 13/94, 22/94 i 28/94) u članku 1. riječi "duhanskih prerađevina i" brišu se, a riječ "zakonima" zamjenjuje se riječju "zakonom".
Članak 2.
U članku 3. iza riječi "Republike Hrvatske" umjesto zareza stavlja se točka, a preostali dio rečenice briše se.
Članak 3.
Članak 6. mijenja se i glasi: "Porez na promet proizvoda plaća se na promet proizvoda koji služe krajnjoj potrošnji te na promet reprodukcijskog materijala".
Članak 4.
U članku 7. u stavku 2. u točki 5. riječ "privrednoj" zamjenjuje se riječju "gospodarskoj".
Članak 5.
U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi: "Pravne osobe koje obavljaju registriranu djelatnost mogu nabavljati opremu pod uvjetima iz članka 9. ovoga zakona bez plaćanja poreza na promet". Stavak 5. briše se. U stavku 9. riječi "opremu i" brišu se.
Članak 6.
Članak 11. mijenja se i glasi: "Opremom u smislu članka 10. stavka 1. ovoga zakona razumijevaju se osnovna sredstva za obavljanje djelatnosti te njihovi rezervni dijelovi, stvari sitnog inventara određene prema propisima o amortizaciji, uređaji i dijelovi uređaja za zaštitu čovjekova okoliša, sredstva za zaštitu na radu i osobnu zaštitu, osim osobnih automobila i rezervnih dijelova za njih te namještaja za opremanje administrativnih prostorija. Osobnim automobilima u smislu stavka 1. ovoga članka razumijevaju se i terenski automnbili te automobili za prijevoz putnika s najviše 9 sjedišta uključujući sjedište za vozača. Iznimno, opremom u smislu ovoga članka razumijeva se novi osobni automobil kojega za obavljanje auto-taxi prijevoza uvoze porezni obveznici - fizičke i pravne oeobe, najviše jedanput u toku tri godine, uz uvjete iz članka 9. ovoga zakona. Novim osobnim automobilom u smislu ovoga zakona, razumjeva se osobni automobil koji nije bio registriran ni korišten. Fizička i pravna osoba iz ovoga stavka može u navedenom razdoblju uvesti samo jedan osobni automobil. Ako fizička i pravna osoba iz ovoga stavka prestane obavljati djelatnost auto-taxi prijevoza, osobni automobil proda ili upotrijebi u druge svrhe, prije isteka roka od tri godine, naplatit će se propisana stopa poreza na osnovicu koju je utvrdila carinarnica u trenutku uvoza".
Članak 7.
U članku 13. u stavku 2. riječi "alkohol (etanol)," brišu se. U istom stavku točka 5. briše se.
Članak 8.
U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi: " Porezni obveznih poreza na promet proizvoda je pravna osoba i građanin koji su prodali proizvode krajnjem potrošaču i reprodukcijski materijal".
Članak 9.
U članku 15. u stavku 8. iza riječi "u prometu" dodaju se riječi "duhanskih prerađevina".
Članak 10.
U članku 16. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: "U poreznu osnovicu za obračun poreza na promet proizvoda uračunava se iznos posebnog poreza koji se plaća sukladno propisima o posebnom oporezivanju".
Članak 11.
U članku 17. stavak 4. briše se. U stavku 5. riječ "Privredne" zamjenjuje se riječju "Gospodarske". U stavku 6., 7.,8. i 9. riječi "općinski organ uprave ovlašten za poslove društvenih prihoda" zamjenjuju se riječima "ispostava Porezne uprave". Stavak 10. briše se.
Članak 12.
U članku 19. u stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: "2. proizvoda koje izvoze u inozemstvo pravne osobe, kao i proizvoda koje iznose ili izvoze iz zemlje građani, a za koje pri izvozu podnesu pisani dokaz da su ih nabavili u zemlji uz plaćanje poreza na promet pmizvoda, odnosno da su u pitanju proizvodi oslobođeni od plaćanja poreza na promet proizvoda. Izvozom proizvoda razumijeva se i ugradnja rezervnih dijelova i opreme u plovne objekte i motorna vozila koja su u vlasništvu stranih pravnih i fizičkih osoba. Pod izvozom proizvoda u smislu ove točke razumijeva se izvoz uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije, potvrda nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da su proizvodi napustili carinsko područje Republike Hrvatske) i dokaz da je naplata obavljena u skladu s propisima kojima je uređeno vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje".
U točki 5. iza riječi "osim" dodaju se riječi "naftnih derivata" a riječi "proizvoda iz tar. broja 2. Tarife" brišu se. Točka 8. mijenja se i glasi: "8. proizvoda što ih Crveni križ i druge humanitarne organizacije dobiju bez naknade ili ih nabavljaju na način i uz uvjete iz članka 9. ovoga zakona, a upotrebljavaju ih za namjene za koje su osnovane, osim osobnih automobila, nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih prerađevina, alkohola, alhoholnih pića, piva i vina, s time da ih dalje ne prodaju, izuzev značaka, markica i drugih grafičkih proizvoda s otisnutim vlastitim znakom, a sadržajem vezanim za djelatnost"; Točka 16. mijenja se i glasi: "16. turističkog propagandnog i informativnog materijala koji se u vidu prospekata, plakata, brošura i turističkih revija, turističkih karata, turističkih vodiča, cjenika, planova gradova, intoromativnih letaka, naljepnica, filmova i video-kaseta turističkog sadržaja dijeli besplatno". Iza točke 18. dodaju se nove točke 19.,20. i 21. koje glase:
" 19. prigodnog kovanog novca, numizmatičhih kompleta kovanica i zlatnog novca koje izdaje i čiju maloprodajnu cijenu utvrđuje Narodna banka Hrvatske,
20. opreme koju pravne i fizičke osobe nabavljaju pod uvjetima iz članka 9. ovoga Zakona,
21. poljoprivredne mehanizacije, uređaja i druge opreme, poljoprivrednog alata za primarnu obradu zemljišta kao i rezervne dijelove za tu opremu i uređaje. Vlada Republike Hrvatske utvrđuje proizvode na koje se odnosi oslobođenje od plaćanja poreza na promet iz ove točke."
Članak 13.
U članku 23. u stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi: "1. na kreditne usluge, usluge deponiranja štednje, usluge tova stoke, usluge obalnog linijskog pomorskog prijevoza, usluge peljarenja, tegljenja i vezivanja brodova pod hrvatskom zastavom, usluge iskrcaja, ukrcaja, prekrcaja i skladištenja brodskog tereta u lukama, lučke, skladišne i agencijske usluge za terete brodova pod hrvatskom zastavom." U točki 10. iza riječi "osiguranja života, dodaju se riječi "usluge osiguranja za ozljede na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju,".
Točka 11. mijenja se i glasi: "11. na izvozne usluge pod kojima se razumijevaju usluge koje obave domaće pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj stranim pravnim i fizičkim osobama sa sjedištem u inozemstvu, te na usluge prerade (lohn) koje se obavljaju putem posrednika, a naplaćene su u devizama sukladno propisima kojima je uređeno vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje;".
Članak 14.
U članku 26. u stavku 3. alineja 4. mijenja se i glasi: "- kod obavljanja bankarskih i burzovnih usluga, ostvareni prihod po osnovi provizije i druge naknade za obavljene poslove," U istom stavku alineja 7. mijenja se i glasi: " - kod trgovine na malo i ugostiteljstva, ukupni iznos za prodane proizvode i obavljene usluge. Iznimno, porezna osnovica poreza na promet usluga trgovine na malo pri zamjeni vozila "staro za novo" odnosno obnovljenog upotrebljavanog vozila jest pozitivna razlika između prodajne i nabavne cijene, odnosno prodajne cijene novog vozila i vrijednosti koja se kupcu priznaje prilikom zamjene, sukladno članku 21. stavku 4. ovoga zakona".
Članak 15.
U članku 28. u stavku 3. točka 5. briše se. U istom stavku u točki 7. riječ "Privredne" zamjenjuje se riječiju "Gospodarske". Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi: "8. u času preuzimanja nadzornih markica za duhanshe prerađevine u smislu propisa o posebnom porezu na duhanske prerađevine". U stavku 8. riječi "općinski organ uprave nadležan za poslove društvenih prihoda" zamjenjuju se riječima "ispostava Porezne uprave" a riječ "općinski organi uprave za poslove društvenih prihoda" zamjenjuju se riječima "ispostava Porezne uprave".
Članak 16.
Članak 30. mijenja se i glasi: "Porez na promet proizvoda i porez na promet usluga porezni obvezik plaća u roku od pet dana po isteku tjedna. Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka plaća porez na promet proizvoda i usluga na vrijednost prodajnih proizvoda i obavljenih usluga naplaćenih u toku tjedna. U naplaćenu realizaciju u smislu ovoga stavka uračunava se i vrijednost prodanih, a nenaplaćenih proizvoda i usluga ako je od dana izdavanja računa, odnosno od dana isporuke robe, ako je isporuka robe obavljena prije izdavanja ra čuna, proteklo više od 30 dana. Prilikom prodaje ili uvoza motornih vozila i plovnih objekata koji podliježu obvezi godišnje registracije kao i za proizvode koje pravne osobe i građani sami izrađuju, a koji podliježu obvezi godišnje registracije, porez na promet plaća se u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, odnosno od dana nastanka obveze plaćanja carine i carinskih davanja sukladno carinskim propisima, kao i u roku od 15 dana od dana izrade proizvoda. Bez dokaza o plaćenom porezu na promet odnosno bez dokaza o oslobođenju od plaćanja poreza, osim kod privremenog uvoza, ne može se obaviti registracija motornog vozila, plovnog objekta ili drugog proizvoda koji podliježe obvezi registracije. Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, porezni obveznici poreza na promet duhanskih prerađevina, plaćaju porez na promet u roku od 15 dana od dana preuzimanja nadzornih markica u smislu propisa o posebnom porezu na duhanske prerađevine. Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, pravne i fizičke osobe koje su izvezle proizvode a nisu ih naplatile u roku ođ 120 dana od dana kada su proizvodi izvezeni, odnosno u istom roku nisu osigurale dokaze o izvozu u smislu članka 19. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, dužne su prvog dana nakon proteka 120 dana obračunati i uplatiti propisani porez na promet kao da se radi o prometu proizvoda s krajnjim potrošačem u Republici Hrvatskoj".
Članak 17.
Članak 32. briše se.
Članak 18.
Članak 35. briše se.
Članak 19.
Članak 36. briše se.
Članak 20.
U članku 39. u stavku 1. iza riječi "pravna" dodaju se riječi "i fizička". Stavak 2. mijenja se i glasi: . "Konačan obračun poreza na promet sastavlja se i podnosi do 28. veljače tekuće godine za proteklu godinu".
Članak 21.
Članak 42. mijenja se i glasi: "Od poreznog obveznika koji dospjeli porez na promet proizvoda odnosno usluga nije uplatio u propisanom roku, naplata će se obaviti prtsilno sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak".
Članak 22.
Članak 43. mijenja se i glasi: "Porez na promet proizvoda i usluga plaća se na uplatne račune otvorene na razini ispostave Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu poreznog obveznika. Porez na promet proizvoda i usluga - pravna osoba koja posluje preko svojih dijelova koje je ovlastila da utvrđuju i plaćaju porez na promet preko računa dijela pravne osobe, plaćaju porez na račune otvorene na razini ispostave Porezne uprave prema sjedištu dijela Poreznog obveznika".
Članak 23.
Članci 44. i 45. brišu se.
Članak 24.
U članku 46. u stavku 7. riječi "općinskom organu uprave za poslove društvenih prihoda" zamjenjuju se riječima "ispostavi Porezne uprave". U stavku 8. riječi "općinski organ uprave za poslove društvenih prihoda" zamjenjuju se riječima "nadležne ispostave Porezne uprave".
Članak 25.
U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi: "Porezni obveznih dužan je u svom knjigovodstvu osigurati podatke o poreznim osnovicama po tarifnim brojevima i istim poreznim stopama na osnovi kojih se utvrđuje i plaća porez Analitičko evidentiranje poreznih osnovica na koje se primjenjuju različite porezne stope iz istog tarifnog broja ili drugih tarifnih brojeva, porezni obveznik može osigurati i izvaknjigovodstvenom evidencijom". Stavak 2. briše se. Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3".
Članak 26.
U članku 49. stavak 3: mijenja se i glasi: "Porezni obveznih iz stavka 1. ovoga članka dužan je za prodane proivode, odnosno obavljene usluge kupcu obvezatno izdati račun, odnosno odgovarajući isječak registarske vrpce, bez obzira na to da li je to kupac posebno zahtijevao ili ne. Kupac proizvoda, odnosno korisnik obavljene usluge, dužan je takav porezni dokument sačuvati neposredno po izlasku iz radnje ili drugog poslovnog objekta i pokazati ga, na zahtjev inspektoru Financijske policije i Porezne uprave, tržišnom odnosno turističkom inspektoru, a o tome je porezni obveznih dužan na svakom prodajnom mjestu vidno istaknuti obavijest". Stavak 4. mijenja se i glasi: "Ministar financija propisuje potanke odredbe o evidentiranju prometa preko registar blagajne - obvezae podatke koje mora sadržavati isječak registar trake, rok do kojeg ti podaci moraju biti osigurani, rok za korištenje sadašnjih registar blagajni, te o obliku, sadržaju i načinu iaticanja obavijesti na prodajnim mjestima o obvezi prodavatelja da izda i kupca da uzme račun odnosno isječak registarske vrpce".
Članak 27.
U članku 50. u stavku 1. riječi "organu nadležnom za poslove financija" zamjenjuju se riječima "nadležnoj ispostavi Porezne uprave". Stavak 2. briše se.
Članak 28.
Članak 53. mijenja se i glasi: "Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na promet obavlja Porezna uprava i Financijska policija".
Članak 29.
Članak 54. mijenja se i glasi: "Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak.
Protiv rješenja o utvrđivanju porezne obveze i naplati poreza na promet koje donose carinski organi, žalba podnosi po carinskim propisima".
Članak 30.
Članak 55. briše se.
Članak 31.
Članak 58. mijenja se i glasi: "Porezni obveznih od koga je naplaćen porez na promet, a koji nije bio dužan platiti, ima pravo na povrat plaćenog poreza i plaćene kamate, troškova prisilne naplate i novčane kazne. Porezni obveznih - pravna i fizička osoba podnosi zahtjev za povrat pogrešno ili više plaćenog poreza na promet ispostavi Porezne uprave prema mjestu sjedišta. Zahtjev se može podnijeti samo ako je kupac koji je platio porez pismeno zatražio od poreznog obveznika povrat pogrešno ili više plaćenog poreza na promet. Uz zahtjev porezni obveznih prilaže i dokaz o plaćenom porezu. Povrat poreza na promet obavlja se na teret odgovarajućeg uplatnog računa, a u korist kupca. Građanin koji je platio porez na promet na motorno vozilo ili plovni objkt koji podliježe obvezi godišnje registracije ili je platio kamatu, novčanu kaznu i troškove prisilne naplate, a koje nije bio dužan platiti, podnosi zahtjev za povrat plaćenog poreza, kamata, novčane kazne i troškova prisilne naplate ispostavi Porezne uprave u kojoj je plaćen porez. Kupac-inozemna osoba ima pravo na povrat plaćenog poreza na promet na proizvode kupljene od prodavaoca- pravne osobe, koje iznosi sa sobom iz zemlje, pod uvjetom da vrijednost kupljenih proizvoda po jednom računu ne iznosi manje od 500 kuna.
Pravo na povrat iz prethodnog stavka ovoga članka ne odnosi se na kupljene derivate nafte. Zahtjev za povrat pogrešno ili više plaćenog poreza na promet pri uvozu podnosi se carinarnici koja je porez, obračunala i naplatila. Pravo na povrat poreza, kamata, novčane kazne i troškova prisilne naplate nadležno tijelo državne uprave utvrđuje rješenjem."
Članak 32.
U članku 59. stavak 1. mijenja se i glasi: "Novčanom kaznom od 20.000 do 600.000 kuna kaznit će se za prekršaj porezni obveznik- pravna osoba:" U istom stavku u točki 1. iza riječi "članak 8. i 9." stavlja se zagrada i točka zarez a riječi "Tar.br. 8" brišu se. U točki 2. iza rifeči "članak 8. i 9." stavlja se zagrada i točka zarez, a riječi " i Tar.br. 2. točka 2, 6. i 7, Tar.br. 4. točka 4. Tar.br. 8)" brišu se.
U točki 3. iza riječi "članak 8. i 9." stavlja se zagrada i točka zarez, a riječi "i Tar.br. 2., 4. i 8.)," brišu se. U točki 6. riječi "alkoholnih pića i" brišu se.
U točki 10. riječi "(Tar.br. 2. Tarife poreza na promet)" brišu se. Stavak 2. mijenja se i glasi: "Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi, novčanom kaznom od 1.000 do 6.000 kuna". Stavak 3. mijenja se i glasi: " Za prekršaj učinjen u povratu u roku tri godine u smislu točke 10. stavka 1. ovoga članka, poreznom obvezniku pravnoj osobi, uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja motornog vozila (kamiona,osobnog automobila i dr.) traktora, plovnog objekta ili drugog motora kojim je takvo djelo učinjeno."
Članak 33.
U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi: "Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 kuna kaznit će se za prekršaj porezni ibveznik-pravna osoba:" Stavak 2. mijenja se i glasi: "Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500 do 5.000 kuna".
Članak 34.
U članku 62. stavak 1. mijenja se i glasi: "Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500 do 10.000 kuna". U stavku 3. riječi "privredni prijestup" zamjenjuju se riječju "prekršaj". U istom stavku u točki 2. iza riječi "promet" stavlja se zarez i dodaju riječi: "ili ne istakne obavijest o obvezi izdavanja odnosno uzimanja računa". U istom stavku u točki 4. riječi "općinskom organu uprave ovlaštenom za društvene prihode" zamjenjuju se riječima "ispostavi Porezne uprave". U stavku 2. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti 60 do 250 DEM" zamjenjuju se riječima " 500 do 10.000 kuna".
Članak 35.
U Članku 63. u stavku 1. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti 60 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima "od 2.000 do 20.000 kuna". U istom stavku u točki 2. iza riječi "promet" stavlja se zarez i dodaju riječi "ili ne istakne obavijest o obvezi izdavanja odnosno uzimanja računa". U točki 5. riječi "ovlaštenom općinskom organu za poslove društvenih prihoda" zamijenjuju se riječima "ispostavi Porezne uprave", a iza riječi "(članak 8. i 10.) stavlja se zagrada i točka zarez, a riječi "i 12)" brišu se. Točka 6. briše se. Dosadašnja točka 7. postaje točka 6. U stavku 2. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti 30 DEM" zamjenjuju se riječima "od 500 kuna".
Članak 36.
U članku 64. u stavku 1. riječi "u dinarakoj protuvrijednosti od 60 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima "od 1.000 do 20.000 kuna". U istom stavku u točki 2. iza brojke "30." stavlja se zagrada i točka zarez, a riječi "i 37." brišu se. U točki 3. riječi "Tar.br. 2" brišu se.
Članak 37.
U članku 66. u stavku 1. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti od 60 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima "od 1.000 do 20.000 kuna". Točka 2. mijenja se i glasi: "2. ako ne podnese ili ne podnese pravodobno izvješće, o obračunatom i uplaćenom porezu na promet ili konačni obračun poreza na promet (članak 38. stavak 1. i članak 39.);" U stavku 2. riječi "Tar.br. 2." brišu se.
Članak 38.
Članak 66a. mijenja se i glasi: "Za prekršaje iz članka 59., 61., 62., 63., 64 i 66. učinjene u povratu u roku od tri godine, nadležno tijelo državne uprave može uz novčanu kaznu izreći i zaštitnu mjeru oduzimanja odobrenja za rad, u vremenu od tri mjeaeca do jedne godine."
Članak 39.
U članku 67. u stavku 1. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti 10 DEM", zamjenjuju se riječima "u iznosu od 50 kuna". Stavak 2. briše se.
Članak 40.
Članci 67. i 68. brišu se.
Članak 41.
Iza članka 71. dodaje se članak 71a. koji glasi: "Postupci pokrenuti za utvrđivanje privrednih prijestupa do dana primjene ove Uredbe dovršit će se po odredbama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga koje su bile na snazi do dana primjene ove Uredbe."
Članak 42.
Tarifa poreza na promet mijenja se i glasi:
I. POREZ NA PROMET PROIZVODA
Tarifni broj 1. Na promet svih proizvoda koji služe krajnjoj potrošnji, osim na promet proizvoda koji su predviđeni u drugim tar. brojevima ove Tarife ili za koje je ovim zakonom predviđeno porezno oslobađanje, porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 20%.
Napomena:
1. Prije stavljanja u promet ulja za loženje ekstralakog (EL) i ulja za loženje lakog specijalnog (LS) proizvođač ili uvoznik ih mora obojiti crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) prema važećim propisima o standardima. 2. Ulje za loženje ekstra lako (EL) i ulje za loženje lako specijalno (LS) ne smije se koristiti za pogon motornih vozila, vozila na motorni pogon, plovnih objekata i drugih motora. Kontrolu uporabe i korištenja ulja za loženje u motornim vozilima na motorni pogon, plovnim objektima i drugim motorima, obavljaju ovlašteni djelatnici prometne i financijske policije, te tržišnog i poreznog nadzora. 3. Ako se ukapljeni naftni plin koristi za pogon motornih vozila i motornih plovnih objekata, porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 60%.
Tarifni broj 2. Na promet slijedećih proizvoda, porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 15% na promet:

 1. originalnih umjetničkih djela s područja slikarstva, kiparstva, arhitekture, grafike i ostalih lihovnih djelatnosti i unikata primijenjene umjetnosti i industrijakog oblikovanja za koji se autorima plaća autorski honorar, a koja prodaje sam autor; na ostala umjetnička djela plaća se porez po ovom tarifnom broju ako ta djela u prometu prati uvjerenje ovlaštenog tijela državne uprave s područja prosvjete i kulture ili odgovarajućeg umjetničkog udruženja;
 2. kompjutora te kompjutorakih štampača i džepnih kalkulatora;
 3. električne energije,lignita,mrkog ugljena, kamenoga i drvenoga ugljena, briketa od ugljena, plina dobivenog destilacijom ugljena, ogrijevnog drveta, prirodnog zemnog plina i tehničkih plinova, mazuta, petroleja za motore i osvjetljivanje, zrakoplovnih i motornih ulja, mineralnih maziva, hipoidnih i ostalih mineralnih ulja i masti kao i ulja za podmazivanje i primarnog (sirovog) benzina;
 4. kataloga muzeja, likovnih galerija i izložbi, kataloga kulturnih, umjetničkih, znanstvenih, obrazovnih, stručnih i drugih izložbi te filmova, video i audiokaseta, gramofonskih ploča, magnetofonskih i magnetskih vrpci, kompaktdiskova na kojima su snimljena naprijed navedena djela ili dramska, operna, simfonijska, komorna, orkestarska, etnomuzikološka djela, djela klasične i ozbiljne glazbe, govorna djela, djela i programi namijenjeni učenju stranih jezika, priče i pjesme zabavne i narodne glazbe.

Mišljenja o tome da se radi o proizvodima ove točke, daje nadležno tijelo državne uprave za prosvjetu i kulturu. Izdavač, odnosno uvoznik, dužan je prije stavljanja u promet otisnuti pripomenu na proizvode iz stavka 1. ove točke s naznakom da je riječ o tim proizvodima na koje se plaća porez na promet po povlaštenoj stopi od 15%,s pozivom na broj i datum mišljenja ovlaštenog tijela drževne uprave. Proizvodi iz stavka 1. ove točke za koje je izdato mišljenje prije stupanja na snagu ovoga Zakona uvrštavaju se u ovaj tarifni broj:
5. saćnih osnova (umjetno saće) od voska te opremu, pribor i materijale što se isključivo upotrebljavaju u pčelarstvu;
6. turističkog propagandnog i informativnog materijala koji se prodaje krajnjim korisnicima;
7. kopija odljeva razglednica i suvenira izrađenih prema originalnim predmetima iz muzeja i galerija što ih te ustanove,izravno prodaju ili da ih daju na prodaju drugim organizacijama, ili poduzećima, odnosno trgovinama;
8. slikarskog i kiparskog materijala; Propisom donesenim na osnovi članka 70. ovog Zakona određuju se proizvodi na koje se odnosi odredba prethodne alineje;
9. zastava i grbova, kao simbola hrvatske državnosti.
Napomena:
1. Originalnim umjetničkim djelom u smislu točke 1. ovoga tar. broja razumijevaju se proizvodi iz članka 3. stavka 2. odlomka 7. i 8. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine", broj 53/91.) i koji imaju uvjerenje ovlaštenog tijela državne uprave s područja prosvjete i kulture ili odgovarajućeg umjetničkog udruženja da su u pitanju djela iz ove točke.
Tarifni broj 3. Na promet slijedećih proizvoda, porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 10% na promet:

 1. Proizvoda za građevinaratvo: agregat(pijesak, šljunak i drobljeni kamen), veziva (cement i vapno), svježi beton,opeka (puna, šuplja i sve vrste blokova), "fert" stop (ispuna i gredice), blokovi od betona i plinobetona ("siporex"), crijep (od betona i opeke), azbest-cementne ploče (salonit ploče i pribor), betonsko željezo (glatko i rebrasto, valjana žica i armaturne mreže ), sve vrste stakla, keramičke pločice (podne i zidne), termoizolacijski i hidroizolacijski materijali na bazi mineralnih materijala, staklene vune, pluta, bitumena i sintetičkih materijala:
 2. Drvene rezane grade i pribora (klamfe ,paljena žica i čavli), građevinska stolarija i sve vrste drvenih ploča (šperploče, lesonit-ploče, panel-ploče, ploče iverice i oplemenjene drvene ploče).
 3. Električnih kabela, cijevi za vodovodne instalacije s pripadajućim priborom, cijevi za kanalizaciju s pripadajućim priborom i podni sifoni.

Napomena:
1. Građevinskom stolarijom iz točke 2. ovoga tar. broja, razumijevaju se i: obrađene lamperije s perom, utorom i urezima, žljebljene i sl., parket, vrata, prozori, kapci i drugi slični proizvodi bez obzira iz kojeg su materijala (drvo, metal, plastika i kombinacija tih i drugih materijala).
Tarifni broj 4. Na promet slijedećih proizvoda porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 5% na promet:

 1. osnovnih proizvoda poljoprivrede i ribaratva;
 2. proizvoda koji služe za ljudsku prehranu, osim kave i proizvoda iz članka 19. ovoga Zakona i proizvoda koji su navedeni u drugim taritnim brojevima ove Tarite;
 3. školskog pisaćeg i crtaćeg pribora; Propisom donesenim na osnovi članka 58. ovoga Zakona određuju se proizvodi na koje se odnosi odredba ove točke.
 4. toaletnog sapuna, sapuna za pranje, medicinskog sapuna, krema i pjena za brijanje, pasta, praška i četkica za zube, losiona za usta, pjenušavih kupki i šampone za kosu i kupanje, toaletnog papira i toaletnih papirnatih ručnika;
 5. dječje muške i ženske odjeće do broja 14 zaključno;
 6. dječje muške ili dječje ženske obuće do broja 34. zaključno;
 7. aparata za mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka;
 8. deterdženata;
 9. dječih igračaka;
 10. upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila i plovnih objekata, a koji se obavlja između građana neposredno ili preko trgovinskih poduzeća i drugih pravnih i fizičhih osoba kao posrednika (komisiona prodaja);
 11. važećih poštanskih maraka, vrijednosnih papira na kojima je utisnuta vrijednost, kao i kuverata, dopisnica i drugih poštanskih paketa čije je gabarite i izgled odredila Komisija za standard HPT;
 12. Proizvoda, osim grafičkih proizvoda, motornih vazila, vozila na motorni pogon, nafte i naftnih derivata, duhana i duhanshih prerađevina, alhohola, alkoholnih i bezalkoholnih pića, mineralnih i gaziranih voda, piva i kave što ih proizvode:

a) poduzeća ili pogoni registrirani za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida,
b) invalidne osobe u procesu liječenja i rehabilitacije u okviru organizacije invalida,
c) vjerske i socijalno humanitarne organizacije za zaštitu starih i iznemoglih osoba i djece,
d) đačke radionice uz uvjet da su prodani krajnjim potrošačima izravno iz proizvodnje ili vlastitih prodajnih mjesta i da su obilježeni jedinstvenim zaštitnim znakom.
13. lijekova;
14. pogrebne opreme;
15. solarnih bojlera, generatora, ćelija, kolektora, toplinskih crpki i druge opreme za korištenje sunčane energije, odnosno fotonapona;
16. zaštitnih plinskih maski i kompleta, minimuma obvezatnih sredstava za osobnu zaštitu od ratnog djelovanja;
17. organskog i mineralnog gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, sirovina i proizvoda koji služe za proizvodnju stočne hrane i proizvoda za prehranu stoke, peradi, kunića i riba, krmnog, sadnog i sjemenskog materijala;
18. ekološki prihvatljive ambalaže za krajnju potrošnju u trgovini i ugostiteljstvu;
19. novorođenačke opreme;
20. protupožarnih aparata.
Napomena:
1. Osnovnim proizvodima poljoprivrede i ribarstva iz točke 1. ovoga tar. broja razumijevaju se:
- sve vrste sirovog i sušenog žita, drugog bilja (industrijskog, povrtlarskog, začinskog i ljekovitog), kao i biljni čajevi i dr. slama, šaš, trska,liko,trava i sl;
- cvijeće, grožđe, voće, gljive i drugi plodovi poljoprivrede i šumarstva;
- sve vrete stoke, peradi i divljači te proizvoda od njih (sirova i neprerađena koža, vuna, perje, dlake, papci, rogovi, kopita i sl., jaja, med, vosak) i svilene bube;
- morska i slatkovodna riba, rakovi, školjkaši, vodozemci, mekušci, ikra i dr. 2. Proizvodima, koji služe za ljudsku prehranu iz točke 2. ovoga tar. broja razumijevaju se: živežne namirnice koje se rabe za ljudsku hranu, neprerađene i prerađene, kao i začini i sve druge tvari koje se dodaju tim namirnicama radi konzerviranja, popravljanja izgleda, ukusa ili mirisa, radi bojenja, poboljšanja sastava ili postizanja nekog drugog svojstva. Tim proizvodima pripadaju pored ostalog: proizvodi od voća (npr. marmelada, pekmez, kompot, kandirano-ušećereno voće, voćni sokovi, koncentrirani voćni napici, koncentrati voćnog soka i soka od povrća u prahu, sušeno voće i povrće u prahu, voćni žele, voćni sirup, sladoled, kaša od voća i povrća i sl.); proizvodi od škroba i brašna; konditorski i drugi pekarski proizvodi (keks, napolitanke, kolači), škrob namijenjen ljudskoj prehrani, želatina za jelo, ekstrakt za pripremanje kolača i slični proizvodi.
Tarifni broj 5. Na promet reprodukcijskog materijala kojeg pravne i fizičke osobe nabavljaju pod uvjetima i na način iz članka 9. ovoga zakona, ako ovim zakonom ili Tarifom nije drukčije određeno, porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 2,5%.
II. POREZ NA PROMET USLUGA
Tarifni broj 1. Na promet svih usluga osim onih za koje je ovim Zakonom ili Tarifom predviđeno porezno oslobođenje, porez na promet usluga plaća se po stopi od 10%.
Napomena:

 1. Pod obavljanjem usluga trgovine na malo razumijeva se prodaja proizvoda koji služe krajnjoj osobnoj potrošnji.
 2. Po ovom tarifnom broju obračunava se i plaća porez na promet pri izravnom uvozu motornih vozila što ih obave građani ,osim pri uvozu u smislu članka 19. točke 3. i 10. ovoga zakona. Porezni obveznih je građanin-uvoznik, a porez obračunava i naplaćuje ispostava Porezne uprave prema prebivalištu građanina-uvoznika.
 3. Porez na promet usluga trgovine na malo ne plaća se na promet:

- naftnih derivata
- električne energije
- duhanskih prerađevina
- organskog i mineralnog gnojiva
- lijekova
- prigodnog kovanog novca, numizmatičkih kompleta kovanica i zlatnog novca (čl.19. stavak 1. točka 19. Zakona)
- dnevnog tiska
- kruha, mlijeka, masti, ulja i šećera.
4. Pod obavljanjem prometa na veliko razumijeva se kupnja proizvoda i prodaja proizvoda u nepromijenjenom stanju sa stovarišta (skladišta i sl.) ili tranzitno, osim prodaje za gotov novac drugoj pravnoj osobi na temelju njezine pismene narudžbenice i uz obvezno izdavanje fakture.
5. Vanjskotrgovinskim uslugama razumiju se: - usluge uvoza i izvoza robe u svoje ime a za tuđi račun,
- pomorsko-tehničke usluge na moru i podmorju osim usluga iz članka 23. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona i druge usluge u vezi s međunarodnim transportom (međunarodno otpremništvo, skladištenje, lučke i aerodromske usluge, agencijske usluge u transportu i sl.),
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,
- usluge kontrole kvalitete i kvantitete u izvozu i uvozu robe,
- usluge atestiranja, faktoringa i financijskog inženjeringa,
- usluge organizacije međunarodnih sajmova,
- usluge konsignacijske prodaje i servisirsnja, odnosno održavanja uvezene robe,
- usluge snabdijevanja stranih prijevoznih sredstava (brodova, zrakoplova, dr.).
6. Po ovom tarifnom broju ne plaća se porez na ugostiteljske usluge prehrane i smještaja prognanika i izbjeglica.
Članak 43.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjue se od 1. srpnja 1994. godine.
Klasa: 410-19/94-01/01
Urbroj : 5030105-94-13
Zagreb, 16. lipnja 1994.
Potpredsjednik
Vladimir Šeks. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti