POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - stalne objave - naputak o podacima - uredba o oslobođenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 94/93.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16 lipnja 1994. donijela

Uredbu
o posebnom porezu na uvoz automobila

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovom Uredbom uređuje se pla}anje posebnog poreza na uvoz novih osobnih automobila (u daljnjem tekstu posebni porez) na carinsko područje Republike Hrvatske.
(2) Posebni porez iz stavka 1. ovoga članka prihod je državnog proračuna.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 2.
(1) Predmet oporezivanja jest novi osobni automobil koji se uvozi na carinsko područje Republike Hrvatske.
(2) Osobni automobil u smislu ove Uredbe jest motorno vozilo namijenjeno prvenstveno za prijevoz putnika s najviše 9 sjedala (uračunato sjedalo vozača), koje može biti izvedeno i tako da ima pojačanu prohodnost ili kao "kombi-vozilo" kojemu se obaranjem ili vađenjem sjedala povećava prostor za utovar stvari, a izvedeno je iz karoserije osobnog automobila.
(3) Novim osobnim automobilom u smislu ove Uredbe, smatra se osobni automobil koji nije bio registriran ni korišten.

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 3.
Obveznik posebnog poreza jest pravna odnosno fizička osoba koja uveze novi osobni automobil na carinsko područje Republike Hrvatske.

IV. POREZNA OSNOVICA

Članak 4.
Posebni porez plaća se na uvezeni novi osobni automobil prema snazi motora mjereno u kW.

V. VISINA POREZA

Članak 5.
Posebni porez plaća se kako slijedi:

Snaga motora u kW Posebni porez
preko do kuna
75 90 7.000,00
90 110 15.000,00
110 30.000,00

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

Članak 6.
Posebni porez ne plaća se:

  1. na nove osobne automobile koje uvezu invalidi domovinskog rata sami ili putem uvoznika i invalidne osobe koje su oslobođene od plaćanja carine i poreza prema posebnim propisima,
  2. pri privremenom uvozu novih osobnih automobila, 3. na nove osobne automobile koje uvezu diplomatska i konzularna predstavništva, strane međunarodne organizaci i humanitarne organizacije, na osnovi reciprociteta.


Članak 7.
Za nove uvezene osobne automobile koji se izvoze, a na koje je plaćen posebni porez prema ovoj Uredbi vratit će se posebni porez u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je osobni automobil napustio teritorij Republike Hrvatske) i dokaz da je plaćanje obavljeno u skladu s deviznim i vanjskotrgovinskim propisima.

VII. NASTANAK POREZNE OBVEZE I DOSPIJEĆE PLAĆANJA POREZA

Članak 8.
(1) Obveza plaćanja posebnog poreza nastaje u trenutku nastanka obveze plaćanja carine.
(2) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka kad obveznik uvozi novi osobni automobil za svoje osobne potrebe, posebni porez se plaća u roku 15 dana od dana nastanka obaeze.
(3) Posebni porez obračunava i naplaćuje ispostava Porezne uprave nadležna prema sjedištu ili prebivalištu obveznika.

VIII. IZVJEŠĆIVANJE I NADZOR

Članak 9.
Nadzor nad obračunom i naplatom posebnog poreza obavlja Porezna uprava i Financijska policija.

Članak 10.
(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 109/93 ).

(2) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka obračun i plaćanje posebnog poreza te izvješćivanje o uplaćenom posebnom porezu iz stavka 2. članka 8 ove Uredbe primjenjuju se odgovarajuće odredbe iz propisa kojima se uređuje plaćanje poreza na promet proizvoda i usluga.

IX. OVLAŠTENJA

Članak 11.
Ministar financija može donositi podrobne provedbene propise o primjeni odredbi članka 2., 6., 8. i to ove Uredbe.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 12.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 200.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti porezni obveznik:

1. ako ne plati posebni porez na uvoz novih osobnih automobila u propisanom roku (članak 8. stavak 1. i 2.),

2. ako ne izvijesti nadležnu ispostavu Porezne uprave o uvozu novog osobnog automobila i obvezi obračuna i plaćanja posebnog poreza (članak 10. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 2.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika.

XI. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 13
Ova Uredba stupe na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1994. godine.

Klasa: 410-19/94-01/09
Urbroj : 5030105-94-4
Zagreb,16. lipnja 1994.

Potpredsjednik
Vladimir Šeks, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti