POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - stalna objava propisa - zakon o spomen području - dopuna popisa zakonodavstvo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 94/93.).Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. lipnja 1994. donijela
UREDBU
O POSEBNOM POREZU NA ALKOHOL
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Uredbom uređuje se plaćanje posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića koja se proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj te uvoze na carinsko područje Republike Hrvatske.
(2) Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na alkohol i alkoholna pića koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima strane robe i robe domaće proizvodnje (specijaliziranim skladištima).
(3) Iznimno od odredbe članka 25. Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine". br. 53A/91, 65/92 i 94/93.), odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na alkohol i alkoholna pića koja se prodaju u slobodnim zonama.
Članak 2.
Posebni porez na alkohol i alkoholna pića prihod je državnog proračuna.
II. PREDMET OPOREZIVANJA
Članak 3.
(1) Predmet oporezivanja jest promet alkohola i alkoholnih pića.
(2) Alkoholom se u smislu ove Uredbe smatra etilni alkohol dobiven vrenjem melase šećerne repe, šećerne trske, žitarica, krumpira i drugih ugljikohidratnih poljoprivrednih sirovina i njihovih smjesa. alkohol sadržan u vinskom destilatu i drugim destilatima dobivenim od prevrelog masulja voća ili matičnog voćnog soka ili voćne komine te etilni alkohol dobiven od drugih sirovina.
(3) Alkoholnim pićima iz stavka 1. ovog članka smatraju se pića koja sadrže više od 2% alkohola i stavljaju u promet u bocama ili drugoj prikladnoj ambalaži pod nazivom alkoholna pića.
(4) Pivo se oporezuje prema posebnom zakonu.
Članak 4.
(1) Prometom alkohola i alkoholnih pića u smislu ove Uredbe smatra se·

 1. isporuka alkohola odnosno alkoholnih pića iz proizvodnje odnosno skladišta proizvođača.
 2. uvoz alkohola i alkoholnih pića,
 3. manjak alkohola i alkoholnih pića kod poreznog obveznika, osim manjka uzrokovanog višom silom,
 4. tehnološki, skladični i transportni kalo, rastep i lom kod proizvođača u visini većoj od 0,5%
 5. uzimanje alkohola i alkoholnih pića za vlastitu krajnju potrošnju.

(2) Višom silom u smislu ove Uredbe razumijevaju se elementarne nepogode (poplave, požar, potres i dr.) i ratna razaranja, utvrdene temeljem očevidnika nadležnog organa odnosno nadležne ispostave Porezne uprave.
III. POREZNI OBVEZNIK
Članak 5.
Porezni obveznici posebnog poreza na alkohol odnosno alkoholna pića jesu pravne ili fizičke osobe - proizvođači odnosno uvoznici alkohola ili alkoholnih pića.
Članak 6.
(1) Proizvođačima alkohola smatraju se pravne i fizičke osobe koje u postrojenjima i uređajima proizvode etilni alkohol te vinske i druge destilate.
(2) Proizvođačima alkoholnih pića smatraju se pravne i fizičke osobe koje u postrojenjima i uređajima proizvode alkoholna pića.
Članak 7.
(1) Proizvođačima alkohola odnosno alkoholnih pića smatraju se i fizičke osobe - vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta te vlasnici tvari za proizvodnju alkohola odnosno alkoholnih pića koji alkohol odnosno alkoholna pića proizvode za vlastite potrebe i to za količine koje prelaze 20 litara apsolutnog alkohola godišnje po poljoprivrednom domaćinstvu odnosno domaćinstvu.
(2) Osobe iz stavka 1. ovog članka obvezne su voditi evidenciju te nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti godišnju prijavu o proizvedenoj količini alkohola odnosno alkoholnih pića do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
IV. POREZNA OSNOVICA
Članak 8.
(1) Porezna osnovica posebnog poreza na alkohol odnosno alkoholna pića iz članka 3. ove Uredbe jest litra apsolutnog alkohola (I.a/a) sadržanog u etilnom alkoholu. destilatima i alkoholnim pićima koji se izražava u volumnim postocima mjerenim pri temperaturi od 20oC.
(2) Količina apsolutnog alkohola u alkoholu i alkoholnim pićima utvrđuje se tako da se količina alkohola ili alkoholnog pića pomnoži s postotkom alkohola i podijeli sa 100.
V. VISINA POREZA
Članak 9.
(1) Posebni porez na domaći alkohol odnosno domaća alkoholna pića plaća se u iznosu od 30.00 kuna po litri u njima sadržanog apsolutnog alkohola.
(2) Posebni porez na uvozni alkohol odnosno uvozna alkoholna pića plaća se u iznosu od 60,00 kuna po litri u njima sadržanog apsolutnog alkohola.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, posebni porez na alkohol sadržan u vinu plaća se u iznosu od "0" kuna.
VI. POREZNA OSLOBOĐENJA
Članak 10.
(1) Posebni porez na alkohol odnosno alkoholna pića ne plaća se:

 1. na alkohol odnosno alkoholna pića koje izvozi porezni obveznik (proizvođač) uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je alkohol odnosno alkoholno piće napustilo carinsko područje Republike Hrvatske) i dokaz da je naplata obavljena u skladu s propisima kojima je uredeno vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje;
 2. pri isporukama alkohola odnosno alkoholnih pića iz proizvodnje u vlastito veleprodajno skladište poreznog obveznika;
 3. pri isporukama alkohola odnosno alkoholnih pića iz jednog veleprodajnog skladišta u drugo veleprodajno skladište istog poreznog obveznika;
 4. na alkohol odnosno alkoholna pića koje proizvođać uzme za potrebe proizvodnje alkohola i proizvoda na temelju alkohola;
 5. pri isporukama alkohola koji je proizveden ga temelju ugovora o uslužnoj preradi alkohola, a ukupna količina teško proizvedenog alkohola isporučuje se naručitelju prerade. U tom se slučaju naručitelj smatra proizvođačem i poreznim obveznikom. Ako dio proizvedene količine alkohola iz uslužne prerade zadrži prerađivač, tada se za taj dio alkohola odnosno alkoholnih pića prerađivač smatra proizvođaćem i poreznim obveznikom;
 6. pri isporuci i uvozu alkohola i alkoholnih pića za reprodukciju i to osobama registriranim za proizvodnju alkoholnih pića, lijekova, kozmetičkih i parfimerijskih proizvoda, ze konzerviranje preparata i pulpiranje voća, za proizvodnju denaturiranih alkohola, jestivog oct,. prehrambenih i drugih proizvoda, uz pisanu narudžbu s izjavom kupca da će kupljene količine alkohola odnosno alkoholnih pića koristiti isključivo za svrhe navedene u ovoj točki, obavezno izdavanje fakture i bezgotovinsko plaćanje:
 7. na količinu alkohola odnosno alkoholnog pića do 20 litara apsolutnog alkohola po poljoprivrednom domaćinstvu odnosno domaćinstvu.

(2) Odredbe stavka 1. točke 1. ovog članka ne odnose se na izvoz alkohola odnosno alkoholnih pića putem slobodnih carinskih prodavaonica, specijaliziranih skladišta i slobodnih zona.
(3) Ako se izvezu alkohol odnosno alkoholna pića na koja je u domaćem prometu plaćen posebni porez, izvoznik ima pravo na povrat plaćenog posebnog poreza.
(4) Zahtjev za povrat posebnog poreza na promet alkohola odnosno alkoholnih pića iz stavka 3. ovog članka s dokazima o obavljenom izvozu i naplati iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
VII. NASTANAK POREZNE OBVEZE
Članak 12.
Obveza obračunavanja posebnog poreza na alkohol odnosno alkoholna pića nastaje:

 1. u času otpreme alkohola odnosno alkoholnih pića iz proizvodnje odnosno skladišta proizvođača.
 2. pri uvozu uključujući i uvoz preko konsignacijskog skladišta, u času carinjenja odnosno isporuke alkohola ili alkoholnih pića slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama,
 3. u času uzimanja alkohola odnosno alkoholnih pića za vlastitu krajnju potrošnju,
 4. u času utvrđivanja manjka, tehnološkog, skladišnog i transportnog kala, rastepa i loma u visini većoj od visine utvrđene člankom 4. stavkom 1. točka 4. ove Uredbe,
 5. u času podnošenja godišnje prijave iz članka 7. stavka 2. ove Uredbe.

VIII. PLAČANJE POSEBNOG POREZA NA ALKOHOL
Članak 12.
(1) Porezni obveznik-proizvođač iz članka 5. ove Uredbe plaća posebni porez u roku od 30 dana od dana nastanka porezne obveze.
(2) Pri uvozu alkohola odnosno alkoholnog pića posebni porez plaća se prilikom carinjenja odnosno isporuke slobodnim carinskim prodavaonicama. specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama, a obračunava ga i naplaćuje ovlaštena carinarnica u skladu s propisima o postupku obračuna i naplate carine.
(3) Porezni obveznik-fizička osoba vlasnik odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta ili vlasnik tvari za proizvodnju alkohola odnosno alkoholnog pića obvezan je posebni porez platiti u roku od 30 dana od dana prijave proizvedenih količina.
IX. POREZNI NADZOR
Članak 13.
Proizvodnja, skladištenje, prijevoz, prerade, uporaba, prodaja i uvoz alkohola i alkoholnih pića podliježu poreznom nadzoru. Nadzoru podilježu i sirovine pogodne za proizvodnju alkohola kao i naprave za njegovu proizvodnju ili pročišćavanje.
Članak 14.
(1) Postrojenja za proizvodnju i spremanje alkohola moraju biti opremljena mjerilima protoka alkohola, posudama i spremnicima koja imaju valjani ovjerni pečat odnosno valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima, koju izdaje Državni zavod za normalizaciju i mjeriteljstvo.
(2) Nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu proizvodnje i spremanja alkohola, pored dodatnog plombiranja mjerila protoka iz stavka (1) ovoga članka, plombira i prateće cjevovode, armature, komandne razvodne ormariće, osigurače i sve drugo što je u vezi s mjerenjem protoka alkohola.
(3) Popravak, izmjena i druge radnje koje zahtijevaju skidanje plombe koju je stavila Porezna uprava, u smislu stavka 2. ovog članka ne mogu se obaviti bez ovlaštenog službenika Porezne uprave.
(4) Pri svakom skidanju odnosno stavljanju plombe ovlašteni službenik Porezne uprave obvezan je sastaviti zapi snik o razlozima skidanja plombe i upisati stanje pokaznika brojila protoka.
(5) Primjerak zapisnika uručuje se poreznom obvezniku, a izvornik se pohranjuje u Poreznoj upravi.
Članak 15.
Proizvođač denaturiranog etilnog alkohola obvezan ga je u procesu proizvodnje onesposobiti (denaturirati), tako da se daljnjom preradom ne može proizvesti prehrambeno upotrebljiv alkohol.
Članak 16.
Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem posebnog poreza na alkohol, popisom zaliha i vođenjem evidencija u svezi s proizvodnjom, uslužnom preradom, uvozom, izvozom. prodajom u tuzemstvo, skladištenjem i transportom obavljaju Porezna uprava i Financijska policija.
X. PROMET ALKOHOLA I ALKOHOLNIH PIĆA
Članak 17.
(1) Alkohol odnosno alkoholna pića, osim vina, mogu se stavljati u promet samo u bocama odnosno drugoj prikladnoj ambalaži na kojoj mora biti deklaracija s podacima o proizvođaču odnosno uvozniku, o neto-količini (masi ili obujmu) proizvoda i udjelu apsolutnog alkohola izraženom u volumnim postocima.
(2) Alkohol i alkoholna pića, osim vina, mogu se stavljati u promet u rinfuzi samo kao sirovina za daljnju doradu i preradu.
(3) Alkohol i alkoholna pića u rinfuzi mora pratiti deklaracija s podacima navedenim u stavku 1. ovog članka.
(4) Za svaku prodaju alkohola odnosno alkoholnog pića porezni obveznici moraju izdati račun. Račun mora sadržavati podatke o vrsti i količini alkohola odnosno alkoholnog pića, postotak apsolutnog alkohola i iznos posebnog poreza na alkohol.
XI. PRIJAVA DJELATNOSTI
Članak 18.
Proizvođači alkohola odnosno alkoholnih pića, osim onih iz članka 7. ove Uredbe, obvezni su Poreznoj upravi prijaviti djelatnost proizvodnje alkohola odnosno alkoholnih pića u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe odnosno prije početka proizvodnje.
Članak 19.
(1) Porezni obveznici iz članka 5. ove Uredbe obvezni su nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijaviti mjesto i lokaciju proizvođačkih i uvoznih konsignacijskih skladišta etilnog alkohola, destilata i alkoholnih pića.
(2) Prijava se podnosi u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe odnosno 8 dana prije puštanja skladišta u promet.
Članak 20.
(1) Prodavatelji (proizvođači, uvoznici i trgovci) uređaja za proizvodnju alkohola odnosno alkoholnih pića obvezni su o kupcima - krajnjim potrošaćima tih uređaja izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu kupca, dostavivši joj presliku računa o prodaji.
(2) Krajnjim potrošačima smatraju se pravne i fizičke osobe koje te uređaje nabavljaju za proizvodnju alkohola odnosno alkoholnih pića.
XII. EVIDENCIJE O PROIZVODNJI I PROMETU
Članak 21.
Proizvođači etilnog alkohola i destilata odnosno alkoholnih pića obvezni su voditi evidencije o nabavljenim količinama primarnih sirovina za proizvodnju etilnog alkohola, destilata i alkoholnih pića te evidencije o proizvedenim i isporućenim količinama etilnog alkohola i destilata odnosno alkoholnih pića, obaviti godišnji popis zaliha primarnih sirovina za proizvodnju alkohola, destilata i alkoholnih pića i popis zaliha alkohola, destilata i alkoholnih pića sa stanjem na dan 31. prosinca.
Članak 22.
Proizvođači i uvoznici alkohola odnosno alkoholnih pića obvezni su voditi evidencije o uvezenim odnosno isporučenim količinama alkohola odnosno alkoholnih pića s obračunatim posebnim porezom na alkohol te o uvezenim odnosno isporučenim količinama alkohola i alkoholnih pića bez obračuna posebnog poreza na alkohol.
XIlI. IZVJEŠĆIVANJE
Članak 23.
(1) Proizvođači i uvoznici obvezni su Ministarstvu financija - Središnjem uredu Porezne uprave dostavljati podatke o proizvodnji, isporukama i zalihama alkohola odnosno alkoholnih pića na skladištu i u proizvodnji te podatke o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu.
(2) Podatke o proizvodnji, isporukama i zalihama alkohola odnosno alkoholnih pića te podatke o obračunatom i plaćenom porezu valja dostavljati mjesečno do 15. u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
(3) Godišnjem izvješću o proizvodnji, isporukama i zalihama alkohola odnosno alkoholnih pića treba priložiti i popis (inventura) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se podnosi izvješće.
Članak 24.
(1) Proizvođači vina obvezni su nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o godišnjoj proizvodnji, isporukama i zalihama vina na dan 31. prosinca do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
(2) Proizvođačima vina smatraju se fizičke osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta te vlasnici tvari za proizvodnju vina koji proizvode vino za vlastite potrebe za količine koje godišnje prelaze 15 hl po domačinstvu.
XIV. UVOZ I IZVOZ ALKOHOLNIH PIĆA
Članak 25.
(1) Uvoz i izvoz alkohola odnosno alkoholnih pića mogu obavljati poduzeća upisana u sudski registar za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa uz odobrenje Porezne uprave - Središnjeg ureda.
(2) Uvoznici odnosno izvoznici alkohola odnosno alkoholnih pića obvezni su u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, zatražiti od Središnjeg ureda Porezne uprave odobrenje za uvoz i izvoz alkohola odnosno alkoholnih pića.
(3) Porezna uprava može povući odobrenje ako ocijeni da su izmijenjeni uvjeti.
Članak 26.
Porezni obveznik iz članka 5. ove Uredbe koji izvozi alkohol ili alkoholna pića obvezan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedišt. do kraja mjeseca do staviti. kopije carinskih deklaracija s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je alkohol odnosno alkoholno piće napustilo područje Republike Hrvatske, i to za sve količine alkohola i alkoholnih pića izvezenih u prethodnom mjesecu.
XV. KAZNENE ODREDBE
Članak 27.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 2.000.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti porezni obveznik:

 1. ako posebni porez ne uplati u propisnom roku (članak 12.);
 2. ako skine plombu odnosno mjerile bez prisustve službenika Porezne uprave (članak 14. stavak 3.),
 3. ako ne onesposobi (denaturira) denaturirani alkohol u procesu proizvodnje tako da se daljnjom preradom ne može proizvesti prehrambeno upotrebljiv alkohol (članak 15.),
 4. ako alkohol i alkoholna pića stavlja u promet suprotno odredbi članka 17. stavci 1., 2., 3. i 4,
 5. ako u propisanom roku nadležnoj ispostavi Porezne uprave: - ne prijavi djelatnost proizvodnje alkohola i alkoholnih pića odnosno početak proizvodnje alkohola i alkoholnih pića (članak 18.), - ne prijavi mjesto i lokaciju proizvođača i konsignacijskih skladišta alkohola i alkoholnih pića (članak 19.),
 6. ako ne vodi evidencije o nabavljenim količinama primarnih sirovina za proizvodnju etilnog alkohola, destilata i alkoholnih pića te evidencije o proizvedenim i isporučenim količinama etilnog alkohola, destilata i alkoholnih pića i ne provede godišnji popis (članak 21. i 22.),
 7. ako Poreznoj upravi ne dostavi podatke o proizvodnji, isporukama i zalihama alkohola i alkoholnih pića u skladištu i proizvodnji te podatke o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu (članak 23.),
 8. ako uvozi i izvozi alkohol i alkoholna pića bez odobrenja Porezne uprave (članak 25. stavak 2.).
 9. ako u propisanom roku nadležnoj ispostavi Porezne uprave ne podnese kopije carinskih deklaracija s potvrdom da je obavljeno izvozno carinjenje i to za sve količine alkohola i alkoholnih pića izvezenih u prethodnom mjesecu (članak 26.),
 10. ako do 31. prosinca 1994. godine ne ugradi i ne ovjeri mjerila (članak 30. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 200,000,00 kuna kaznit će se proizvođač i uvoznik uređaja za proizvodnju alkohola i alkoholnih pića ako Poreznoj upravi ne dostavi podatke o kupcima takve opreme (članak 20.).
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 200.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. stavka 2. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba kod poreznog obveznika.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se proizvođači vina ako ne prijave djeletnost proizvodnje vina te ako ne dostavljaju podatke o proizvodnji, isporukama i zalihama vina (članak 24. satavak 1.)
Članak 28.
Glede žalbenog postupka, obnove postupka, roka zastare, obračunavanja, uplate i povrata poreza te vođenje prekršajnog postupka, primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak.
XVI. OVLAŠTENJA
Članak 29.
Ministar financija donosi podrobne propise o primjeni odredaba iz članka 7. stavka 2., članka 12. stavka 2. te članka 21., 22., 23. i 24. ove Uredbe.
XVII. PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 30.
(1) Porezni obveznici obvezni su na svoj trošak ugraditi i ovjeriti mjerila do 31. prosinca 1994. godine.
(2) Dok se ne ugrade i ne ovjere mjerila, nadzor će se osigurati na dosadašnji način - vaganjem i mjerenjem postoječim mjerilima.
Članak 31.
(I) Porez na promet sadržan u potraživanjima na dan početka primjene ove Uredbe plaća se prema odredbama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.
(2) Korekcije cijena u trgovini zbog primjene ove Uredbe ne smiju utjecati na visinu ukalkuliranog poreza.
Članak 32.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1994. godine.
Klasa: 410-19/94-O901/06
Urbroj : 5030105-94-6
Zagreb, 16. lipnja 1994.
Potpredsjednik
Vladimir Šeks, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti