POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - sporazumi i ugovori - dopunu popisa zakonodavstvo - pravilnik o izvanrednim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 94/93.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. lipnja 1994. donijela
UREDBU
O POSEBNOM POREZU NA BEZALKOHOLNA PIĆA
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Uredbom uređuje se plaćanje posebnog poreza na bezalkoholna pića koja se proizvode ili uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske.
(2) Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na bezalkoholna pića koja se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama te specijaliziranim skladištima strane robe i robe domaće proizvodnje (specijalizirana skladišta).
(3) Iznimno od odredaba članka 25. Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine". br. 53A/91., 65/92., i 94/93.), odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na bezalkoholna pića koja se prodaju u slobodnim zonama.
Članak 2.
Posebni porez na bezalkoholna pića prihod je državnoga proračuna.
II. PREDMET OPOREZIVANJA
Članak 3.
(1) Predmet oporezivanja jest promet bezalkoholnih pića koja se proizvode na teritoriju Republike Hrvatske ili uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske bez obzira na vrstu, sastojke i druga obilježja.
(2) Bezalkoholnim pićima smatraju se mineralne i gazirane vode, aromatizirani sirupi te proizvodi dobiveni odgovarajućim tehnološkim postupkom od vode ili mineralne vode, šećera, soka od voda i povrća, baze biljnih ekstrakata, žitarica, proizvoda od žitarica aroma odnosno sirupa za bezalkoholna pića s dodatkom ili bez dodatka CO, (ugljičnog dioksida) i aditiva.
(3) Iznimno od odredaba ovoga članka, domaće mineralne vode i domaći 100% prirodni sokovi od voća i povrća, bez dodatka šećera i konzervansa, ne podliježu oporezivanju prema ovoj Uredbi.
III. POREZNI OBVEZNIK
Članak 4.
(1) Obveznikom posebnog poreza na bezalkoholna pića smatraju se pravne i fizičke osobe koje proizvode ili daju proizvoditi bezalkoholna pića za svoj račun te osobe koje u carinsko područje Republike Hrvatske uvoze, unose ili primaju bezalkoholna pića, osim osoba i količina koje su prema posebnim propisima oslobođene od plaćanja carine.
(2) Proizvođačem bezalkoholnih pića, u smislu ove Uredbe, smatraju se pogoni i postrojenja za proizvodnju. obradu, uskladištenje i punjenje bezalkoholnih pića, skladište za sastojke namijenjene proizvodnji i obradi bezalkoholnih pića kao i za natočena bezalkoholna pića, radionice za održavanje pogona i upravu. potom prostorije i površine za manipulaciju i transport te druge s njima povezane površine i uređaji ako se koriste u svrhu proizvodnje bezalkoholnih pića.
(3) Uvoznikom bezalkoholnih pića smatra se fizička ili pravna osoba koja uvozi bezalkoholna pića u količini većoj od količine bezalkoholnih pića koja je oslobođena od plaćanja carine.
Članak 5.
(1) Prometom bezalkoholnih pića u smislu ove Uredbe smatra se :

 1. isporuka bezalkoholnih pića iz proizvodnje odnosno skladišta proizvođača.
 2. uvoz bezalkoholnih pića.
 3. manjak bezalkoholnih pića kod poreznog obveznika, osim manjka uzrokovanog višom silom,
 4. tehnološk,. skladišni i transportni kalo, rastep i lom kod proizvođača u visini većoj od 0.5%,
 5. uzimanje bezalkoholnih pića za vlastitu krajnju potrošnju.

(2) Pod višom silom se u smislu ove Uredbe razumijevaju elementarne nepogode (poplave, požar, potres i dr.) i ratna razaranja, a na temelju očevidnika nadležnog tijela odnosno nadležne ispostave Porezne uprave.
IV. POREZNA OSNOVICA
Članak 6.
(1) Posebni porez na bezalkoholna pića plaća se po hektolitru proizvedenog ili uvezenog bezalkoholnog pića.
(2) Ako se bezalkoholna pića isporučuju u drugim mjernim jedinicama (11, 0,5 l, 0.3 l i dr.) isporučene se količine, radi obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića preračunavaju u hektolitre.
V. VISINA POREZA
Članak 7.
(1) Posebni porez na bezalkoholna pića domaće proizvodnje plaća se u iznosu od 40.00 kuna za heklolitar
(2) Posebni porez na uvezena bezalkoholna pića plaća se u iznosu od 80,00 kuna za hektolitar.
VI. NASTANAK POREZNE OBVEZE
Članak 8.
(1) Obveza obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića nastaje u trenutku otpreme (izlaska) bezalkoholnih pića iz pogona odnosno postrojenja za proizvodnju bezalkoholnih pića proizvođača iz Članka 4. ove Uredbe.
(2) Ako se bezalkoholna pića isporučuju iz proizvodnje u punionice proizvođača izvan mjesta proizvodnje ili u distribucijski centar proizvođača, obveza obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića nastaje u trenutku isporuke bezalkoholnih pića iz tih objekata.
(3) Pri uvozu bezalkoholnih pića obveza obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića nastaje u trenutku carinjena odnosno isporuke bezalkoholnih pića slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama.
(4) Obveza obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića nastaje pri uzimanju bezalkoholnih pića za vlastitu krajnju potrošnju, utvrđivanja manjka te tehnološkog, skladišnog i transportnog kala, rastepa i loma u visini utvrđenoj člankom 5. stavkom 1. točkom 4. ove Uredbe
(5) Pri uvozu bezalkoholnih pića iz stavka 3. ovoga ~čanka posebni porez obračunava i naplaćuje ovlaštena carinarnica u skladu s propisima o postupku obračuna i naplate carine.
VII. DOSPIJEĆE PLAĆANJA POREZA
Članak 9.
(1) Posebni porez na bezalkoholna pića plaća se u roku od 30 dana od dana otpreme (izlaska) bezalkoholnih pića iz poduzeća ili objekata navedenih u članku 7. stavcima 1. i 2. ove Uredbe.
(2) Pri uvozu bezalkoholnih pića posebni porez na bezalkoholna pića plaća se u trenutku carinjenja odnosno isporuke slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama. a obračunava ga i naplaćuje ovlaštena carinarnica u skladu s propisima o postupku obračuna i naplate carine.
VIII. IZVJEŠČVANJE
Članak 10.
(1) Poduzeća iz članka 4. ove Uredbe obvezna su ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svome poslovnom sjedištu dostaviti podatke:

 1. o proizvodnim kapacitetima i njihovim promjenama,
 2. o proizvedenim i isporučenim bezalkoholnim pićima te bezalkoholnim pićima na zalihi i u proizvodnji po pogonima, skladištima ili drugim proizvodnim ili poslovnim mjestima,
 3. o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na bezalkoholna pića.

(2) Za pogone odnosno proizvodne ili poslovne jedinice izvan sjedišta poreznog obveznika podaci se dostavljaju i nadležnim ispostavama Porezne uprave.
(3) Uvoznici bezalkoholnih pića obvezni su obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu o uvozu bezalkoholnih pića, o zalihama bezalkoholnih pića u carinskom skladištu, o otpremi (izlasku) bezalkoholnih pića iz carinskog skladišta te o obračunu i uplati posebnog poreza na bezalkoholna pića.
(4) Podatke iz stavka 1. i 3. ovog članka treba dostavljati mjesečno do 15. u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
(5) Godišnjem izvješću o proizvodnji, isporukama i zalihama bezalkoholnih pića treba priložiti i popis (inventura) zaliha gotovih bezalkoholnih pića na dan 31. prosinca prethodne godine.
IX. POREZNI NADZOR
Članak 11.
(1) Posude, spremnici i mjerila protoka bezalkoholnih pića u postrojenju za proizvodnju i doradu bezalkoholnih pića moraju imati valjano ovjereni pečat ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima koju izdaje Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.
(2) Postrojenja za protok i natakanje bezalkoholnih pića moraju imati mjerila protoka bezalkoholnih pića odnosno brojila pakovina s valjanim ovjerenim pečatom ili valjanom ovjernicom o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima koju izdaje Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.
(3) Nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu proizvodnje odnosno isporuke bezalkoholnih pića dodatnim plombiranjem mjerila i instalacija osigurava nadzor nad proizvodnjom i isporukom bezalkoholnih pića.
(4) Skidanje plombi s instalacija radi popravka, zamjene ili ispitivanja mjerila protoka bezalkoholnog pića ili dijelova instalacija te ponovo plombiranje mora se obaviti u nazočnosti ovlaštenog službenika Porezne uprave, o čemu se obvezatno sastavlja zapisnik u kojemu se napose navode razlozi skidanja plombe i upisuje stanje pokaznika brojila protoka.
(5) Primjerak zapisnika uređuje se poreznom obvezniku, a izvornik se pohranjuje u Poreznoj upravi.
Članak 12.
Nadzor nad poslovanjem proizvođača, glede proizvodnje bezalkoholnih pića te obračuna i plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića, obavljaju Porezna uprava i Financijska policija. a pri uvozu i Carinska uprava.
Članak 13.
Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 109/93.).
Članak 14.
Osoba koja je postala vlasnik pogona i postrojenja za proizvodnju bezalkoholnih pića ili je takva postrojenja izgradila ili na drugi način osposobila za proizvodnju obvezna je o tome izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku od 8 dana od stjecanja odnosno izgradnje ili osposobljavanja pogona za proizvodnju bezalkoholnih pića.
X. OSLOBO?ENJA OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA
Članak 15.
(1) Od plaćanja posebnog poreza oslobađaju se:

 1. bezalkoholno piće koje se izvozi uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da su bezaIkoholna pića napustila teritorij Republike Hrvatske) i dokaz da je plaćanje iz inozemstva obavljeno u skladu s deviznim i vanjskotrgovinskim propisima,
 2. bezalkoholno piće koje se isporučuje iz proizvodnje u distribucijske centre ili punionice proizvođača,
 3. bezalkoholno piće koje se koristi za tehničke probe ili u svrhu kontrole kvalitete.

(2) Odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka ne odnose se na izvoz bezalkoholnih pića putem slobodnih carinskih prodavaonica. specijaliziranih skladišta i slobodnih zona.
(3) Ako se izvezu bezalkoholna pića na koja je u domaćem prometu plaćen posebni porez, izvoznik ima pravo na povrat plaćenog posebnog poreza.
(4) Zahtjev za povrat posebnog poreza na bezalkoholna pića iz stavka 3. ovoga članka s dokazima o obavljenom izvozu i naplati iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
XI. OVLAŠTENJA
Članak 16.
Ministar financija donosi podrobnije propise o primjeni odredaba iz članaka 7., 8., 9. i 10. ove Uredbe.
XII. KAZNENE ODREDBE
Članak 17.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000.00 do 400.000,00 kuna će se za prekršaj kazniti porezni obveznik:

 1. ako ne plati posebni porez na bezalkoholna pića u propisanom roku (članak 8. stavak 1. i 2.),
 2. ako Poreznoj upravi ne dostavi ili u roku ne dostavi propisane podatke (članak 9.),
 3. ako Poreznoj upravi dostavi netočne propisane podatke (članak 9.),
 4. ako Poreznoj upravi ne dostavi ili u roku ne dostavi inventurno stanje zaliha (članak 9.),
 5. ako koristi posude. spremnike, mjerila protoka bezalkoholnog pića ili brojače pakovina koji nemaju valjano ovjereni pečat ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima (članak 10. stavak 1. i 2.),
 6. ako kao vlasnik postrojenja ne izvijesti nadležnu ispostavu Porezne uprave o izgradnji ili osposobljavanju postrojenja u propisanom roku (članak 14.),
 7. ako ne dostavi ili ne dostavi u roku podatke o popisu zaliha i proizvodnim kapacitetima (članak 19. stavak 1. i 2.)
 8. ako Poreznoj upravi dostavi netočne podatke o popisu zaliha i proizvodnim kapacitetima (članak 19. stavak 1. i 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika.
XIII. PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 18.
(1) Porezni obveznici obvezni su izvršiti ovjeravanje posuda, spremnika, nabaviti. ovjeriti i ugraditi mjerila protoka bezalkoholnog pića i brojača pakovina o svom trošku do 31. prosinca 1994. godine.
(2) Dok se ne ugrade i ne baždare mjerni instrumenti, nadzor se rnora osigurati na dosadašnji način - vaganjem i mjerenjem postoječim mjernim instrumentima.
Članak 19.
(1) Porez na promet sadržan u potraživanjima na dan početka primjene ove Uredbe plaća se prema odredbama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.
(2) Korekcije cijena u trgovini zbog primjene ove Uredbe ne smiju utjecati na visinu ukalkuliranog poreza.
Članak 20.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1994. godine.
Klasa: 410-19/94-01/08
Urbroj : 5030105-94-4
Zagreb, 16. lipnja 1994.
Potpredsjednik
Vladimir Šeks, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti