POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - službeni dio - uredba o postupanju - naputak o izdavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka i Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 94/93.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. lipnja 1994. donijela
UREDBU
O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom ureduje se oporezivanje naftnih derivata koji se proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj, izvoze iz Republike Hrvatske te uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske.
Članak 2.
Posebni porez na naftne derivate prihod je državnog proračuna.
II. PREDMET OPOREZIVANJA
Članak 3.
Pod naftnim derivatima u smislu ove Uredbe razumijevaj u se :

 1. motorni benzini (MB-98, MB-80, BMB-95 i BMB-91), kao i ostale vrste olovnih i bezolovnih benzina neovisno o oktanskoj vrijednosti i komercijalnom nazivu,
 2. dizelska goriva (D-1, D-2 i D-3),
 3. ulje za loženje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS),
 4. sve vrste mazuta,
 5. ukapljeni naftni plin,
 6. mlazno gorivo i zrakoplovni benzin,
 7. sve vrste petroleja.

III. POREZNI OBVEZNIK
Članak 4.
Porezni obveznici posebnog poreza na naftne derivate iz članka 3. ove Uredbe jesu proizvođač i uvoznik naftnih derivata te nadležno tijelo državne uprave za robne rezerve.
IV. POREZNA OSNOVICA I VISINA POREZA
Članak 5.
Posebni porez na naftne derivat,e iz članka 3. točke 1., 2. i 3. ove Uredbe plaća se po litri derivata pri temperaturi + 15 stupnjeva C, i to:

 1. motorni benzini (MB-98 i MB-86), kao i ostale vrste olovnih benzina neovisno o oktanskoj vrijednosti i komercijalnom nazivu 1,90 kuna
 2. motorni benzini (BMB-98, BMB-95 i BMB-91), kao i ostale vrste bezolovnih benzina neovisno o oktanskoj vrijednosti i komercijalnom nazivu 1,60 kuna
 3. dizelska goriva (D-1, D-2 i D-3) 1,40 kuna
 4. ulje za loženje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS) 0,30 kuna

(2) Posebni porez na naftne derivate iz članka 3. točke 4., 5., 6. i 7. ove Uredbe plaća se po kilogramu neto-težine derivata, i to:

 1. mazut 0.00 kuna
 2. mlazno gorivo i zrakoplovni benzin 0,00 kuna
 3. ukapljeni naftni plin 0,00 kuna
 4. sve vrste petroleja 0,00 kuna

V. NASTANAK POREZNE OBVEZE
Članak 6.
Obveza obračunavanja posebnog poreza na naftne derivate nastaje :

 1. u trenutku isporuke derivata iz skladišta proizvodača, odnosno iz veleprodajnog skladišta poreznog obveznika,
 2. u trenutku carinjenja odnosno nastanka obveze plaćanja carine i drugih uvoznih davanja ako se naftni derivati isporučuju izravno krajnjim potrošačima.

VI. OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POSEBNOG POREZA
Članak 7.
Porezni obveznici iz članka 4. ove Uredbe, moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu prijaviti mjesto i smještaj proizvođačkih i veleprodajnih skladišta naftnih derivata. Prijava se mora podnijeti u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, odnosno 8 dana prije puštanja skladišta u promet. Prijava mora sadržavati :

 1. vrstu derivata koja se skladišti,
 2. zapreminu skladišnog prostora (rezervoara) u litrama: odnosno kilogramima po vrsti derivata,
 3. popis rezervoara prema broju,
 4. tvornički broj rezervoara - evidencijski broj.

Članak 8.
(1) Porezni obveznik iz članka 4. ove Uredbe sam obračunava i plaća posebni porez na naftne derivate.
(2) Ako uvoznik uvezene naftne derivate skladišti u svoje veleprodajno skladište, obvezan je nadležnoj carinarnici o tome dati pismenu izjavu radi neobračunavanja posebnog poreza.
(3) Pismenu izjavu iz stavka 2 ovoga članka porezni obveznik mora priključiti uz carinsku deklaraciju.
(4) Iznimno pri uvozu naftnih derivata koji se isporučuju izravno krajnjim potrošačima posebni porez obračunava carinarnica u skladu sa carinskim propisima.
Članak 9.
Carinarnica preko koje je obavljen uvoz naftnih derivata, obvezna je nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu uvoznika dostaviti kopije carinskih deklaracija do kraja mjeseca za derivate uvezene u prethodnom mjesecu. Članak to.
(1) Porezni obveznik iz članka 4. ove Uredbe plača posebni porez u roku od 30 dana od dana isporuke.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uvoznici naftnih derivata koji derivate isporučuju izravno krajnjim potrošačima porez plaćaju u rokovima za plaćanje carine i carinskih davanja, u skladu sa carinskim propisima.
(3) Porezni obveznici koji ne naplate izvezene naftne derivate u roku od 120 dana od dana izvoza ili u tom roku ne osiguraju dokaze o izvozu u smislu članka 12. stavka 1 točke 1. ove Uredbe, obvezni su obračunati i uplatiti poseban porez istekom toga roka.
VII. ISKAZIVANJE POSEBNOG POREZA I DOSTAVLIANJE IZVJEŠĆA
Članak 11.
(1) Porezni obveznici moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti mjesečno i godišnje izvješće o proizvedenim, uvezenim i prerađenim količinama sirove nafte i naftnih derivata te o obračunatom i plaćenom posebnom porezu.
(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka treba dostaviti mjesečno do 15. u mjesecu za protekli mjesec i godišnje do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
(3) Porezni obveznici moraju popisati zalihe sirove nafte i naftnih derivata na dan 31. prosinca i popis dostaviti u prilogu godišnjeg izvjšća iz stavka 2. ovoga članka.
VIII. OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA
Članak 12.
(1) Posebni porez na naftne derivate ne plaća se:

 1. pri izvozu naftnih derivata u inozemstvo što ga obave porezni obveznici uz dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da su naftni derivati napustili teritorij Republike Hrvatske) i dokaz da je naplata obavljena u skladu s propisima kojima je uređeno vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje,
 2. pri isporukama uvezenih naftnih derivata u skladište poreznog obveznika,
 3. pri isporukama naftnih derivata iz skladišta poreznog obveznika u njegovo skladište veleprodaje,
 4. pri isporukama naftnih derivata iz jednog veleprodajnog skladišta u drugo skladište istog poreznog obveznika,
 5. pri isporukama naftnih derivata iz skladišta proizvođača i uvoznika u skladište tijela državne uprave za robne rezerve,
 6. pri uzimanju ulja za loženje mazuta i ukapljenog naftnog plina što ga obavi proizvođač naftnih derivata u rafineriji za potrebe proizvodnje derivata,

(2) Ako se izvezu naftni derivati iz članka 3. ove Uredbe na koje je plaćen posebni porez izvoznici imaju pravo na povrat plaćenog posebnog poreza. Zahtjev za povrat posebnog poreza s dokazima o obavljenom izvozu i naplati iz stavka 1. točke 1. ovoga članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu izvoznika,
IX. IZVJEŠČIVANJE POREZNE UPRAVE O IZVOZU NAFTNIH DERIVATA
Članak 13.
Porezni obveznik mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave, prema svome sjedištu do kraja mjeseca za izvozne isporuke obavljene u prethodnom mjesecu dostaviti kopije izvoznih carinskih deklaracija s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje te da su naftni derivati napustili teritorij Republike Hrvatske.
X. MJERENJE I OZNAČAVANJE ISPORUČENIH KOLIČINA NAFTNIH DERIVATA
Članak 14.
(1) Porezni obveznici moraju isporučene količine naftnih derivata iz članka 3. točke 1., 2. i 3. ove Uredbe mjeriti volumetrom, a naftne derivate iz točke 4., 5., 6. i 7. vagom.
(2) Isporučene količine naftnih derivata ne mogu se mjeriti ni volumetrom ni vagom ako ih prethodno nije ovjerio Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo i koje nije dodatno plombirala nadležna ispostava Porezne uprave.
(3) Nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu isporuke naftnih derivata, pored dodatnog plombiranja volumetra i vage iz stavka 2. ovoga članka, plombira i prateće cjevovode, armature, komandne razvodne ormariće, osigurače i drugo što je u svezi s mjerenjem isporučenih količina naftnih derivata.
(4) Popravak. zamjena, ovjeravanje i druge radnje koje zahtijevaju skidanje plombe koju je stavila Porezna uprava u smislu stavka 3. ovoga članka, ne mogu se obaviti bez prisustva ovlaštenog službenika Porezne uprave.
(5) Pri svakom skidanju ili stavljanju plombe ovlašteni službenik Porezne uprave mora sastaviti zapisnik i u njemu obvezatno navesti razlog skidanja plombe te stanje totalizatora volumetra prilikom skidanja i ponovnog stavljanja plombe, a glede vage-stanje ovjeravanja. Primjerak zapisnika treba uručiti poreznom obvezniku, a izvornik pohraniti u Poreznoj upravi.
Čtanak 15.
Porezni obveznici iz članka 4. ove Uredbe obvezni su prije isporuke oporezivih količina ulja za loženje (ekstra lako i lako specijalno) obojiti ga crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) prema važećim propisima o standardima.
XI. OBVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA I NADZOR
Članak 16.
(1) Ulje za loženje (ekstra lako i lako specijalno) iz članka 3. ove Uredbe ne smije se koristiti za pogon motornih vozila, vozila na motorni pogon, plovnih objekata ili drugih motora.
(2) Nadzor nad uporabom i korištenjem ulja za loženje, u smislu stavka 1. ovoga članka. obavljaju ovlaštene osobe prometne i Financijske policije te tržišnog i poreznog nadzora.
(3) Ako se pri nadzoru motornih vozila, vozila na motorni pogon, plovnih objekata ili drugih motora utvrdi da se ulje za loženje koristi kao pogonsko gorivo, vlsniku vozila, plovnog objekta ili drugog motora oporezuju se one količine koje odgovaraju obujmu spremnika pogonskog goriva uvećane deset puta, i to posebnim porezom u smislu članka 5. ove Uredbe koji je propisan za dizelska goriva.
(4) Posebni porez iz stavka 3. ovoga članka, na temelju nalaza nadzornog tijela iz stavka 2. ovoga članka, obračunava i naplačuje nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu sjedišta odnosno prebivališta vlasnika motornog vozila, vozila na motorni pogon, plovnog objekta ili drugog motora.
Članak 17.
Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem posebnog poreza na naftne derivate, popisom zaliha i vodenjem evidencije u svezi s proizvodnjom, uslužnom preradom, uvozom, izvozom, prodajom u tuzemstvu, skladištenjem i transportom obavljaju Porezna uprava i Financijska policija.
XII. KAZNENE ODREDBE
Članak 18.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 2.000.000.00 kuna za prekršaj će se kazniti porezni obveznik:

 1. ako u propisanom roku nadležnoj ispostavi Porezne uprave - ne podnese prijavu ili ako ne prijavi mjesto i smještaj proizvođačkog i veleprodajnog skladišta (članak 7.), - ne podnese prijavu ili ako podnese prijavu koja u sebi ne sadrži podatke iz članka 7. ove Uredbe;
 2. ako ne obračuna ili ne obračuna točan posebni porez (članak 4. i članak 8. stavak 1.);
 3. ako ne plati posebni porez u propisanom roku i na propisani račun (članak 10. stavak 1.);
 4. ako ne podnese ili u propisanom roku ne podnese mjesečno i godišnje izvješće o proizvedenim. uvezenim i prerađenim količinama nafte i naftnih derivata članak 11. stavak 1. i 2.);
 5. ako u propisanom roku ne dostavi ispostavi Porezne uprave inventurno stanje zaliha sirove nafte i naftnih derivata (članak 11. stavak 3.);
 6. ako nadležnoj ispostavi Porezne uprave u propisanom roku ne dostavi kopije izvoznih carinskih deklaracija (članak 13.);
 7. ako isporučene količine naftnih derivata ne mjeri volumetrom ili vagom (članak 14. stavak 1.);
 8. ako isporučene količine naftnih derivata mjeri neovjerenim i neplombiranim volumetrom, ili neovjerenom vagom (članak 14. stavak 2.);
 9. ako skine plombu bez prisustva ovlaštenog službenika Porezne uprave (članak 14. stavak 4.);
 10. ako crvenom bojom uz dodavanje indikatora ne oboji isporučene količine ulja za loženje (članak 15.);
 11. ako ne popiše zalihe naftnih derivata (članak 22.);
 12. ako posebni porez na popisane zalihe ne obračuna i ne uplati u propisanom roku (članak 22.);
 13. ako zapisnik o popisu zaliha ne dostavl u propisanom roku (članak 22.);
 14. ako u propisanom roku ne ugradi volumetre za mjerenje isporučenih količina naftnih derivata (članak 22 stavak 2.).

Članak 19.
(1 ) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti fizičke osoba ili pravna osoba - vlasnik motornog vozila, vozila na motorni pogon, plovnog objekta ili drugog motora ako ulje za loženje koristi kao pogonsko gorivo (članak 16. stavak 3).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka učinjen ponovno u roku od tri godine, uz novčanu kaznu, može se izreči i zaštitna mjera oduzimanja motornog vozila, vozila na motorni pogon, plovnog objekta ili drugog motora kojim je učinjeno takvo djelo.
XIII. PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 20.
Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak.
Članak 21.
Podrobnije propise o primjeni odredaba iz članaka 7., 8., 10., 11, 12. i 24. ove odredbe donosi ministar financija.
Članak 22.
(1) Porezni obveznici iz članka 14. i 15. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91., 73/81.,18/92., 25/93., 13/94., 22/94. i 28/94.) koji naftne derivate iz članka 3. ove Uredbe prodaju krajnjim potrošačima te uvoznici i veleprodaja koji nisu obveznici posebnog poreza u smislu članka 4. ove Uredbe, obvezni su popisati zalihe naftnih derivata sa stanjem na dan 30. lipnja 1994. godine i o tome sastaviti zapisnik po vrstama i količinama, obračunati posebni porez na utvržene zalihe i uplatiti ga u roku od 30 dana od dana popisa Porezni obveznici iz članka 4. ove Uredbe obvezni su samo popisati zalihe na dan 30. lipnja 1994. godine. Zapisnik o obavljenom popisu zaliha naftnih derivata treba dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi sjedište poduzeća ili radnje, i to najkasnije do 4. srpnja 1994. godine.
(2) Porezni obveznici moraju nabaviti, ovjeriti i ugraditi volumetre za mjerenje isporučenih količina naftnih derivata iz članka 3. točke 1, 2. i 3 ove Uredbe najkasnije do 31. prosinca 1994. godine.
(3) Do 31. prosinca 1994. godine porezni obveznici mogu mjeriti vagom isporučene količine naftnih derivata iz članka 3. točke 1., 2. i 3. ove Uredbe.
Članak 23.
(1) Iznimno od odredbi članka 2. ove Uredbe u 1994. godini posebni porez na naftne derivate zajednički je prihod državnoga proračuna i Hrvatskih cesta.
(2) Udio Hrvatskih cesta u zajedničkomu prihodu iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
(3) Zajednički prihod iz ovoga članka raspoređuje se preko posebnog računa.
Članak 24.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1994. godine.
Klasa: 410-19/94-01/03
Urbroj: 5030105-94 -7
Zagreb, 16. lipnja 1994.
Potpredsjednik
Vladimir Šeks, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti