POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - javne objave - naputak o isplatama - odluka izboru predsjednika ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama (" Narodne novine", broj 76/93). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 1994. godine donijela

UREDBU
O OSNIVANJU HRVATSKOG INFORNIATIVNO-KULTURNOG ZAVODA
Članak 1.
Ovom Uredbom Republika Hrvatska osniva ustanovu za informativno-kulturnu djelatnost.
Ustanova iz stavka 1. ovog članka osniva se pod nazivom HRVATSKI INFORMATIVNO-KULTURNI ZAVOD.
Skraćeni naziv ustanove glasi: HIKZ
Sjedište HIKZ-a je u Zagrebu, Mesnička 23.

Članak 2.
HIKZ djeluje na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. HIKZ može osnivati svoje regionalne ispostave. Radi obavljanja svoje zadaće HIKZ može poduzimati djelatnosti i osnivati ispostave u inozemstvu, ako to nije suprotno pravnom poretku odnosne države.
Unutarnje ustrojstvo HIKZ-a pobliže se utvrđuje Statutom HIKZ-a.

Djelatnost HIKZ-a

Članak 3.
Djelatnost HIKZ-a obuhvaća:

  1. poslove informiranja koji nisu u djelokrugu ureda Vlade Republike Hrvatske nadležnog za informiranje.
  2. promidžbu hrvatske kulture.
  3. druge poslove određene Statutom HIKZ-a koji pridonose potpunijem obavljanju njegovih zadaća.

Djelatnost HIKZ-a iz stavka 1. točka 1. i 2. ovog članka od interesa je za Republiku Hrvatsku.
Djelatnosti HIKZ-a ne obavljaiu se radi stjecanja dobiti.

Ustrojstvo i tijela HIKZ-a

Članak 4.
Tijela HIKZ-a su Upravno vijeće i ravnatelj

Članak 5.
Upravno vijeće upravlja HIKZ-om.
Upravno vijeće donosi opće akte HIKZ-a, akt o unutarnjem ustroju i načinu rada HIKZ-a, akt o raspodjeli plaća djelatnika HIKZ-a, program rada i razvoja HIKZ-a, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom i godišnjem obračunu, predlaže promjenu djelatnosti i statusne promjene, daje Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju HIKZ-a prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene ovom Uredbom i Statutom HIKZ-a.
Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.
Vlada Republike Hrvatske može razriješiti predsjednika i članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani.
Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svojih članova.
Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad, u skladu s općim aktima HIKZ-a.

Članak 6.
Voditelj HIKZ-a je ravnatelj. Ravnatelja imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, u skladu sa zakonom i Statutom.
Ravnatelj predstavlja i zastupa HIKZ, organizira i vodi poslovanje HIKZ-a, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun HIKZ-a i zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća HIKZ-a, obavlja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom i Statutom HIKZ-a, te je odgovoran za zakonitost rada HIKZ-a.

Članak 7.
Ravnatelj HIKZ-a ima zamjenika te jednog ili više pomoćnika koje imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.
Zamjenik zamjenjuje ravnatelja u okviru ovlasti ravnatelja i na njega se odgovarajuće primjenjuju odredbe stavka 2. članka 6. ove Uredbe.

Članak 8.
Stručni rad u HIKZ-u obavlja se u unutarnjim ustrojbenim jedinicama HIKZ-a, a vode ga stručni voditelji odnosnih jedinica.
Stručne voditelje iz stavka 1. ovog članka imenuje ravnatelj HIKZ-a.

Članak 9.
Ravnatelj HIKZ-a ne može bez odobrenja Upravnog vijeća sklapati pravne poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina.
Ravnatelj HIKZ-a ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s HIKZom sklapati ugovore u svoje ime ili za svoj ili račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.
Ravnatelj, bez posebne ovlasti Upravnog vijeća, može dati punomoć stručnom voditelju unutarnje ustrojbene jedinice i drugoj osobi da zastupaju HIKZ u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.
Statutom HIKZ-a određuje se vrijednost nekretnina ili druge imovine ili vrijednost pravnih poslova za koje je potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Imovina HIKZ-a i odgovornost za njegove obveze

Članak 10.
Sredstva za rad HIKZ-a čine:
iznos od 100.000 kuna deponiran kod Privredne banke Zagreb.

Članak 11.
Sredstva za redovnu djelatnost HIKZ-a osiguravaju se iz sredstava državnoga proračuna Republike Hrvatske i iz drugih izvora temeljem važećih propisa.

Članak 12.
HlKZ odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.
Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze HIKZ-a.

Opći akti HIKZ-a

Članak 13.
Statut HIKZ-a donosi Upravno vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Statutom HlKZ-a pobliže će se utvrditi ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela HIKZ-a, međusobna prava i obveze osnivača i HIKZ-a, te druga pitanja od značenja za obavljanje zadaća HIKZ-a.
Statut HIKZ-a donijet će Upravno vijeće u roku od 30 dana po registraciji HIKZ-a.
Statut i drugi opći akti HIKZ-a moraju biti u skladu sa zakonom i ovom Uredbom.

Javnost rada HIKZ-a

Članak 14.
O javnosti rada HIKZ-a skrbi ravnatelj.
Upravni odbor HIKZ-a svakih šest mjeseci podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o radu HIKZ-a.

Početak rada HIKZ-a

Članak 15.
HIKZ počinje radom danom upisa u sudski registar ustanova odnosno u evidenciju ustanova pri Ministarstvu kulture i prosvjete Republike Hrvatske.

Članak 16.

Vlada Republike Hrvatske imenuje privremenog ravnatelja HIKZ-a koji će obaviti pripreme za početak rada ustanove, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova.

Prestanak rada HIKZ-a

Članak 17.
HIKZ prestaje postojati: odlukom Vlade Republike Hrvatske ako ocijeni da su prestali razlozi za njegovo osnivanje, odnosno da više nema mogućnosti za ostvarivanje zadaća HIKZ-a i na drugi način određen zakonom.

Stupanje na snagu Uredbe

Članak 18.
Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/94-01/11
Urbroj: 5030104-94-1
Zagreb, 6. listopada 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti