POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - službena regulativa - uredbu o prestanku - pravilnik o zastavi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 50. stavka 1. točka 5. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine" br 60/92), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
o uvjetima konzerviranja namirnica i predmeta opće uporabe ionizirajućim zračenjem

Članak 1.
Na.mirnice i predmeti opće uporabe određeni ovim pravilnikom mogu se konzervirati ionizirajućim zračenjem radi produljenja održivosti i poboljšanja zdravstvene ispravnosti i stavljati u promet uz uvjete i na način što su utvrđeni ovim pravilnikom.

Članak 2.
Namirnice i predmeti opće uporabe srniju se podvrgavati ionizirajućem zračenju ako:
a) osobe koje sudjeluju u procesu posjeduju valjanu dozvolu za takvu djelatnost;
b) ako se namirnice i predmeti opće uporabe koji se podvrgavaju ionizirajućem zračenju nalaže na popisu namirnica i predmeta opće uporabe čije je ozračivanje dopušteno ovim pravilnikom;
c) ako se postupak provodi sukladno odredbama ovoga pravilnika.

Članak 3.
Ozračivanje namirnica i predmeta opće uporabe mogu provoditi samo pravne osobe koje za to imaju ovlaštenje od strane Ministarstva zdravstva.

Članak 4.
Ozračivanje namirnica i predmeta opće uporabe dopušteno je u slučajevima kada osigurava zdravstvenu ispravnost namirnica ili predmeta opće uporabe.
Namirnice i predmeti opće uporabe koji se ozračuju, moraju biti prije zračenja odgovarajuće kakvoće i zdravstvene ispravnosti.

Članak 5.
Namirnice i predmeti opće uporabe što se stavljaju u promet mogu se prema članku 1. ovoga pravilnika obradi vati ionizirajućim zračenjem uz uvjet da se ozračivanjem bitno ne mijenjaju njihova prehrambena vrijednost niti nji hova karakteristična senzorska svojstva, te da nakon ozračivanja odgovaraju propisima o kakvoći i zdravstvenoj iš pravnosti za te proizvode.

Članak 6.
Zračenjem se mogu obrađivati namirnice i predmeti opće uporabe uz uvjete i ograničenja navedena u "Listi namirnica i predmeta opće uporabe koji se smiju obrađivati ionizirajučim zračenjem i najvenih dopuštenih doza zračenja", koja je sastavni dio ovoga pravilnika. Količina zračenja mora predstavljati najmanju apsorbiranu dozu potreb nu da se postigne željeno djelovanje i ne smije prelaziti gornju granicu propisanu ovim pravilnikom.

Lista namirnica i predmeta opće uporabe koji se smiju obrađivati ionizacijski zračenjem i najveće dopuštene doze zračenjaNajveće
Svrha dopušte
Vrsta namirnica ne doze
ozračivanja zračenja (kGy)
1 2 3

  1. Žitarice dezinsekcija 1
  2. Proizvodi tipa muesli dezinsekcija 1

na bazi žitarica dekontaminacija 10
3. Sušeno voće i povrće, dezinsekcijai 1
gljive i jestivi dijelovi bi- dekontaminacija 10
ljaka
4. Svježe voće i povrće odgoda
dozrijevanje i
dekontaminacija 3
5. Smrznuti voćni sokovi produljenje
održivosti 4
6. Gomolji i korjenasto po- sprećavanje
vrće (krumpir, luk, češ- klijanja 0,5
njak i sl)
7. Čajno bilje dezinsekcija i
dekontaminacija 10
8. Začini, začinsko i aro
matično bilje i drugo
sušeno bilje koje se
upotrebljava u pripremanju
namirnica, ali se dezinsekcija i
samo kao takvo ne ko- dekontaminacija 30
zumira
9. Dehidrirani mliječni dezinsekcija i
proizvodi dekontaminacija 2
10. Jaja u prahu, smrznuta
jaja i proizvodi od jaja dekontaminacija 3
11. Ribe i ostali plodovi
mora dekontaminacija 5
12. Žablji kraci dekontaminacija 8

  1. Najveća dopuštena doza zračenja = najveća ukupna prosječna doza zračenja
  2. dekontaminacija = mikrobna dekontaminacija
  3. Smrznuto meso i perad elirnirlacija 7

patogenih
bakterija
14.Svinjski trup ili dijelovi sterilizacija 1
svinjskog trupa,termić- Trichinella
ki neobrađeni spiralis
15.Svježe meso i perad na produljenje
temperaturi + 4oC trajnosti 3
16.Polutrajne kobasice I dekontaminacija 5
srodni proizvodi
17.Razlićite vrste jela (na- sterilizacija 45
mijenjena imuno supri-
miranim osobama ili za
druge namjene)
18.Arapska guma i drugi dekontaminacija 10
zgušnjivaći i stabilizato-
ri
19.Enzimni preparati teku- dekontaminacija 10
ći i dehidrirani uključu-
jući i imobilizirane en-
zime
PREDMETI OPĆE UPORABE
20.Proizvodi za održavanje dekontaminacija 10
osobne higijene,njegu,
zaštitu i uljepšavanje li-
ca i tijela
21. Posuđe,pribor i amba- dekontaminacija 10
laža za namirnice i sterilizacija 15


Članak 7.
Za konzerviranje namirnica i produljenje njihove održivosti smiju se koristiti samo slijedeći tipovi ionizirajućeg zračenja:

  1. gama-zrake radionuklida 60CO i 37Cs
  2. rendgensko zračenje iz uređaja koji rade na energetskoj razini od 5 MeV ili nižoj ;
  3. elektroni proizvedeni uređajima koji rade na energetskoj razini od 10 MeV ili nižoj.


Članak 8.
Namirnice i predmeti opće uporabe ozračeni u skladu s odredbama ovoga pravilnika ne smiju se ponovo ozračivati. Iznimka su namirnice s niskim sadržajem vlage (žitarice, mahunarke, dehidrirane namirnice i sl) koje se ozračuju niskim dozama zračenja zbog dezinsekcije, s tim da ukupna doza zračenja ne smije prijeći 10 kGy.
Ponovno ozračenim namirnicama ne smatraju se:
I. namirnice pripravljene od sastojaka koji su u prethodnom postupku ozračeni u skladu sa zahtjevima "Liste namirnica i predmeta opće uporabe koji se smiju obrađivati ionizirajućim zračenjem i najvećim dopuštenim dozama zračenja", a koje se ozračuju u druge tehnološke svrhe
2. namirnice koje sadrže manje od 5% sastojaka ozračenih u prethodnom postupku
3. namirnice na koje je doza zračenja za postizavanje željenog djelovanja primijenjena više puta, kao dio jedinstvenog postupka, pri čemu kumulativna doza u namirnici ne smije biti veća od doze predviđene ovim pravilnikom.

Članak 9.
Pravna osoba koja obavlja ozračivanje namirnica i predmeta opće uporabe mora u slsladu s člankom 3. ovog pravilnika posjedovati dokumentaciju za svaku pojedinu seriju (lot) proizvoda i to:
a) opis proizvoda;
b) ime proizvođaća i/ili vlasnika proizvoda
c) broj serije (lota);
d) uvjet čuvanja i skladištenja;
e) datum ozračivanja i oznaku pravne osobe koja je obavila ozračivanje;
f) podatke o radu postrojenja i kontroli procesa, uključujući rezultate dozimetrijske kontrole;
g) podatke o validaciji doze zračenja;
h) druge podatke koji mogu biti važni za ocjenu ozračenog proizvoda.

Članak 10.
Namirnice i predmeti opće uporabe u originalnom pakovanju koji su obrađeni ionizirajućim zračenjem moraju u deklaraciji sadržavati oznaku o konzerviranju zračenjem ili podatak o nekoj drugoj svrsi zračenja, te datum i naziv pravne osobe koja je zračenje obavila.
Kao oznaka procesa zračenja može se upotrijebiti i međunarodni simbol za ozračene namirnice (prilog) koji mora biti uočljiv na proizvodu, a uz koji moraju biti navedeni i podaci spomenuti u prvom stavku ovog članka.
Namirnice u rasutom stanju moraju navedene podatke sadržavati u pratećoj dokumentaciji.

Članak 11.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti "Pravilnik o uvjetima uz koje se mogu stavljati u promet namirnice i predmeti opće upotrebe konzervirani zračenjem" ("Narodne novine" br. 53/91)

Članak 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 011-01/94-01/39
Broj: 534-02-15-94-2
Zagreb, 5. svibnja 1994

Ministar zdravstva
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti