POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - samostalni propisi - pravilnik o prekomjernoj - ispravak zakona izvještaji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 50. stavka 1. točke 1. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i prednketima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se:
- zdravstvena ispravnost vode koja služi za javnu vodoopskrbu pučanstva kao voda za piće ili za proizvodnju namirnica i pripremu hrane
- vrste i obim analiza uzorka vode za piće
- ućestalost uzimanja uzoraka vode za piće .

Članak 2.
Izrazi u smislu ovog pravilnika znače:
- Pod javnom vodoopskrbom pučanstva podrazumijeva se opskrba vodom za piće više od 5 domaćinstava ili više od 20 ljudi, opskrba iz vlestitih objekata poduzeća i ljudi koji samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost proiz vodnje i prometa namirnica i opskrbe javnih objekata kao što su škole, vrtići, autobusni i željeznički kolodvori i drugi.
- Uzorak vode je količina vode uzeta jednokratno na jednom mjestu na propisani način u svrhu laboratorijske analize.
- Analiza vode je određivanje organoleptičkih, fizikalno-kemijskih, mikrobioloških i drugih svojstava vode, radi utvrđivanja njene zdravstvene ispravnosti.
- Učestalost uzimanja uzoraka vode (uzorkovanje) je postupak uzimanja uzorka vode za laboratorijsku analizu iz izvorišta i pojedinih vodoopskrbnih objekata u određenim vremenskim razmacima.
- Izvorište je mjesto na kojem se voda zahvača za javnu vodoopskrbu pučanstva (vrela, zdenci, rijeka, jezera, akumulacije).
- Vodovod je sustav za javnu vodoopskrbu pučanstva vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, spremnik i razvodnu mrežu.
- Vodoopskrbni objekti su uređaji pomoću kojih se zahvaća voda, prikuplja, prerađuje i raspodjeljuje pučanstvu putem razvodne mreže.
- Razvodna mreža je sustav vodovodnih cijevi kojima se transportira voda od izvorišta, preko svih uređaja i spremnika do potrošača. Hidranti i zasuni su sastavni dijelovi razvodne mreže.
- Voda u originalnoj ambalaži je voda koja se puni u sterilnu ambalažu (staklene boce, plastične boce i sl ) bez ikakve dodatne kemijske prerade i dezinfekcije kemijskim tvarima. Dozvoljena je dezinfekcija zračenjem ili ozonizacijom.
- ES je potrošnja vode od 200 litara na dan po stanovniku.
- Akcidentalno onečišćenje je nagli prodor tvari i mikroorganizama u količinama koje su opasne za zdravlje ljudi, u izvorište ili vodoopskrbne objekte, a posljedica je čovjekove aktivnosti.
- Izvanredno stanje je stanje nakon elementarne i druge nepogode ili nakon akcidentalnog onečišćenja a pro glašava ga nadležni organ uprave.
- Higijensko-epidemiološke indikacije postoje kad zbog tehničkog stanja vodoopskrbnih objekata, stanja okoliša, elementarnih nepogoda, akcidentalnog onečišćenja i epidemiološke situacije, postoji mogućnost onečišćenja vode mikrobiološkim, fizikalnim, kemijskim i radioaktivnim tvarima.

Članak 3.
Javna izvorišta i vodoopskrbni objekti moraju biti zaštičeni od slučajnog ili namjernog onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu ugroziti zdravstvenu ispravnost vode za piće.

Članak 4.
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piče obuhvaća :
- vodu na izvorištu
- vodu nakon procesa prerade, dezinfekcije
- vodu u spremniku vode za piće
- vodu u razvodnoj mreži.

Članak 5.
Odredbe,ovog pravilnika primjenjuju se na sve vode za piće bez obzira na njihovo podrijetlo u prirodnom stanju ili nakon prerade ako se:
- isporučuje kao voda za piće
- upotrebljava u proizvodnji namirnica, pripremi hrane, i predmeta opće uporabe bez obzira na način na koji ulazi u tehnološki proces
-upotrebljava za pripremu bezalkoholnih pića i soda vode
- puni u originalnu ambalažu (boca i sl.) bez ikakve dodatne kemijske prerade i dezinfekcije kemijskim tvarima. Dozvoljena je dezinfekcija zračenjem ili ozonizacijom.

Članak 6.
Zdravstveno ispravnom vodom za piće smatra se voda koja odgovara vrijednostima iz TABLICE 1A do D koje su otisnute uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio.
M.D.K. je maksimalno dopuštena koncentracija koja se ne smije prekoračiti.
Uz tumačenje rezultata potrebno je uzeti u obzir i napomene date u TABLICI 1 od A-D, a koje su otisnute uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 7.
Zdravstvena ispravnost vode za piće iz članka 4. i 5. ovog pravilnika utvrđuje se na temelju popisa standardnih metoda i načina uzimanja uzoraka vode za analizu koje su otisnute uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilog I i II)

Članak 8.
Vrsta i obim analize uzorka vode za piće, Tablica 2, te učestalost uzimanja uzoraka vode za piće, Tablica 3, radi ispitivanja njene zdravstvene ispravnosti otisnute su uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 9.
Za sve javne vodovode i druga izvorišta javne vodoopskrbe organ uprave nadležan za poslove nadzora, osim analiza iz Tablice 2 može odrediti pračenje dodatnih pokazatelja zdravstvene ispravnosti vode za piće:
- ovisno o prirodnom sastavu vode
- ovisno o tehnologiji prerade vode
- ovisno o procjeni ugroženosti tvarima prisutnim u okolišu a koje mogu potencijalno ugroziti izvorište i vodu za piće
- ovisno o higijensko-epidemiološkoj indikaciji
Organ uprave nadležan za poslove nadzora može povečati učestalost uzimanja uzoraka vode za piće predviđenih Tablicom 3
- u slućaju akcidentalnog onečišćenja ili elementarne nepogode
- ako postoje higijensko-epidemiološke indikacije
- ako se analizom vode za piće utvrdi da je zdravstveno neispravna.

Članak 10.
Zdravstvena ispravnost vode za piće u originalnoj ambalaži, ispituje se na izvorištu u skladu s Tablicom 3, koja je otisnuta uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.
Broj uzoraka za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće u originalnoj ambalaži u prometu ovisi o količini u prodaji ili na skladištu i to:
- do 1000 amb. jedinica* 1 uzorak
- do 3000 amb. jedinica 2 uzorka
- do 5000 amb. jedinica 3 uzorka
- više od 5000 amb. jedinica na svakih
daljnjih 5000
po jedan uzorak

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće iz stavka 2. ovog članka radi se u obimu analize "A" Tablice 2, koja je otisnuta uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.
________
* jedna ambalažna jedinica obuhvaća 6 pojedinačnih kom. u originalnoj ambalaži
Članak 11.
U slučaju elementarne nepogode ili akcidentalnog onečišćenja izvorišta ili vode za piće koje se postojećim postupcima prerade vode ne može otkloniti, a ne postoji rezervno izvorište, niti mogućnost opskrbe vodom za piće na drugi način, može se privremeno odobriti da količina pojedinih tvari bude iznad MDK propisanih ovim pravilnikom, a njihova koncentracija ne smije biti štetna za zdravlje ljudi.
Opskrba pućanstva vodom za piće u smislu stavka 1. ovog članka može se dopustiti najviše sedam dana.

Članak 12.
U vodi za piće u redovnim prilikama nije dopuštena prisutnost bojnih otrova.
Za vrijeme izvanrednog stanja, ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti, voda za piće koja sadrži bojne otrove u koncentracijama iz TABLICE 4, koja je otisnuta uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio, može se upotrebljavati najduže sedam dana, u količini do tri litre dnevno.

Članak 13.
Ako je povećana vrijednost prirodne radioaktivnosti utvrđene za to područje, radioaktivne tvari u vodi za piće utvrđuju se periodično, određivanjem ukupne alfa-aktivnosti i beta-aktivnosti, prema TABLICI 5, koja je otisnuta uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.
Ako ukupna alfa-aktivnost i beta-aktivnost, uključujući i niskoenergetske čestice beta emisije (3H14C), premašuje dopuštenu razinu, određuje se i udio pojedinih radionuklida, u skladu s propisom o maksimalnim granicama radioaktivne kontaminacije čovjekovog okoliša i o provedbi dekontaminacije.

Članak 14.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju važiti:

  1. Pravilnik o načinu uzimanju uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu pitke vode ("Narodne novine", br. 53/91). jedne ambalanna jedinica obuhvaća s pojedinačnih kom. u originalnoj ambalaži.
  2. Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode koja služi za javnu opskrbu stanovništva kao voda za piće ili za proizvodnju živežnih namirnica namijenjenih prodaji ("Narodne novine", br. 53/91).


Članak 15.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa:011-02/94-01/46
Broj : 534-02-115-94-2
Zagreb, 5. svibnja 1994.

Ministar zdravstva
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.
Za određivanje radioaktivnosti vode uzima se količina uzoraka od najmanje 5l i po mogućnosti potrebno ga je što prije dostaviti u laboratorij i obraditi.
Mikrobioloških svojstava, virusa, parazita i planktona
Uzorak vode za bakteriološku analizu uzima se u čistu sterilnu bocu u količini koja je dostatna da se izvrši analiza "A", "B" ili "C" iz Tablice 2 pod D ovog Pravilnika.
U bocu za uzimanje klorirane vode dodaje se prije sterilizacije dovoljno natrijevog tiosulfata (Na2S2O3) da daje u uzorku koncentraciju od oko 100mg/l.
Prilikom uzimanja uzorka voda se pusti da teče jakim mlazom barem 2 do 3 minute, a nakon toga se boca napuni i pažljivo začepi.
Ako se voda uzima iz slavine s mrežicom obavezno ju treba skinuti.
Uzorak vode iz zdenca spremnika i cisterne uzima se pomoću crpca ili boce opterećene utegom.
U slučaju da uzorak nije moguće obraditi unutar jednog sata potrebno ga je transportirati u rashlađenom uređaju u roku šest sati. Primljeni se uzorak u laboratoriju u principu odmah obrađuje, a u protivnom se čuva u hladnjaku na 4° ne duže od 12 sati.
Uzorak vode za virusološku analizu uzima se u sterilnu posudu od 10 litara i potrebno ga je što prije dostaviti u laboratorij, ali ne čekati duže od 48 sati.
Za analizu parazita treba uzeti barem 2-4 l vode, a obradu treba obaviti odmah nakon uzimanja, a najkasnije nakon 48 sati. Ako to nije moguće potrebno je uzorak konzervirati laganim grijanjem (15 min. na 57° u vodenoj kupelji).
Uzorak vode za utvrđivanje planktona uzima se planktonskom mrežom i crpcem i transportira se u posudi od 2 litre. U slučaju da se uzorak neće odmah ispitati potrebno mu je odmah po uzimanju dodati po 5 ml formalina (37-42%) na svakih 100 ml vode.
NAPOMENA
Svaki uzorak vode treba biti označen sa svim neophodnim podacima kao što su mjesto uzimanja, datum, temperatura vode, koncentracija rez. klora, vrsta analize i sl.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti