POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - skripte - naputak za izradu - naputak o podnošenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 50 stavka 1. točka 3. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad na mirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u namirnicama, te o drugim uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe

Članak 1.
U namirnicama koje se stavljaju u promet mogu se nalaziti ostaci kemijskih i bioloških onečišćenja, tj. pest.icida, metala i nemetala, veterinarskih lijekova, histamina, biotoksina, polikloriranih bifenila, mikotoksina, poliaromatskih ugljikovodika i drugih onečišćenja u količinama do puštenim ovim prvilnikom.

Članak 2.
Pod pesticidima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se kemijska sredstva koja se u proizvodnji i prometu upotrebljavaju :

  1. za suzbijanje uzročnika biljnih bolesti, štetnih insekala, grinja,stonoga, puževa, nematoda, glodavaca i ptica, za suzbijanje korova ili za reguliranje rasta biljaka.
  2. za uništavanje insekata i drugih organizama koji prenose uzročnike zaraznih bolesti na ljude i životinje i raznih molestanata i parazita kod ljudi i životinja.

Pod pesticidima u smislu ovog pravilnika podrazumijevaju se i produkti biorazgradnje pesticida.

Članak 3.
Namirnice se mogu stavljati u promet ako ostaci količina pesticida koje one sadrže nisu veće od količina označenih u Tablici I-Dopuštene količine ostataka pesticida u namirnicama, a koja je sastavni dio ovog pravilnika. Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na namirnice biljnog porijekla za vrijeme njihova skladištenja kod proizvođača.

Članak 4.
Ostaci pesticida u kravljem mlijeku izražavaju se na ukupnu masu mlijeka (Tablica I). Kod mlijeka drugih životinja ostaci pesticida se izražavaju na osnovi sadržaja masti. U proizvodima od mlijeka sa sadržajem masti više od 2% ostaci pesticida izražavaju se na sadržaj masti, a najveća dopuštena količina 25 puta je veća od navedenih u Tablici I za mlijeko. U proizvodima od mlijeka sa sadržajem masti manje od 2% ostaci pesticida izražavaju se na ukupnu masu proizvoda.

Članak 5.
Ostaci pesticida u mesu i proizvodima od mesa sa sadržajelkk masti više od 10% izražavaju se na sadržaj masti (Tablica I). Ostaci pesticida u mesu i proizvodima od mesa sa sadržajem masti manjim od 10% izražavaju se na ukupnu masu (bez kostiju), a najveća dopuštena količina 10 puta je manja od navedenih u Tablici I za meso.

Članak 6.
Začini, mirodije i slični proizvodi smiju sadržavati i do 10 puta veće količine, a čajevi do 5 puta veće količine pesticida od najviše dopuštenih. Kod koncentrata za juhe, punomasnog i obranog mlijeka u prahu, suhog voća i povrća i sličnih dehidriranih namirnica, koje se upotrebljavaju razrijeđene ili rekonstituirane, količina pesticida izračunava se na oblik u kojem se namirnice upotrebljavaju za prehranu.

Članak 7.
Namirnice se mogu stavljati u promet ako količine metala i nemetala u tim namirnicama nisu veće od količina označenih u Tablici II - Dopuštene količine metala i nemetala u namirnicama, a koja je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 8.
Namirnice životinjskog porijekla mogu se stavljati u promet ako količine ostataka veterinarskih lijekova u tim namirnicama nisu veće od količina označenih u Tablici III.
- Dopuštene količine ostataka veterinarskih lijekova u namrnicama, a koja je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 9.
Svježa morska riba ne smije sadržavati više od 10 mg histamina na 100 grama ribljeg mesa.
Zamrznuta morska riba, riblje konzerve i pasterizirane polukonzerve i drugi proizvodi ne smiju sadržavati više od 20 mg histamina na 100 grama ribljeg mesa.

Članak 10.
Jestivi dio školjkaša ne smije u 100 g sadržavati više od 40 meg PSP (Paralytic Shellfish Poison), a NSP (Neuroperalytic Shellfish Poison) i DSP (Diarretic Shellfish Poison) se mogu nalaziti ispod granice detekcije priznate metode.

Članak 11.
Namirnice se mogu stavljati u promet ako količine po likloriranih bifenila u tim namirnicama nisu veće od količina označenih u Tablici IV - Dopuštene količine polikloriranih bifenila u namirnicama, a koja je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 12.
Namirnice se mogu stavljati u promet ako količine mikotoksina u tim namirnicama nisu veće od količina označenih u Tablici V,- Dopuštene količine mikotoksina u namirnicama, a koja je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 13.
Pečene i dimljene namirnice, kao i začini mogu se stavljati u promet ako količina benzo(a)pirena (B(a)P) nije veća od 1 mcg/kg jestivog dijela namirnice.
Ostale namirnice smiju sadržavati najviše 0,5 mcg/kg benzo(a)pirena.

Članak 14.
Alkoholna pića se mogu stavljati u promet ako količine ostalih onečišćenja u tim namirnicama nisu veće od količina od načenih u Tablici VI - Dopuštene količine ostalih onečišćenja u alkoholnim pićima, a koja je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 15.
Sirove ili poluprerađene namirnice koje sadrže kemijska ili biološka onečišćenja u većim količinama nego što je dopušteno mogu se stavljati u promet ako poslije odgovarajuće tehnološke obrade količina onečišćenja nije veća od onih navedenih u Tablicama I do VI.

Članak 16.
Namirnice koje sadrže ostatke dva ili više onečišćenja ili njihovih štetnih metabolita, mogu se stavljati u promet ako zbroj postotaka ostataka svakog od njih u odnosu na njihovu dopuštenu količinu ne prelazi 100%.

Članak 17.
Namirnice, začini, mirodije, koje nisu navedene u Tablicama I do VI ocjenjuju se prije stavljanja u promet glede dopuštenih količina kemijskih i bioloških onečišćenja pre ma načinu primjene.

Članak 18.
Za onečišćenja za koja je kriterij nula ("0") dopušta se količina koja nije veća od granice osjetljivosti priznate metode.

Članak 19.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o količinama pesticida i drugih otrovnih tvari, hormona, antibiotika i mikotoksina koji se mogtk nalaziti u živežnim namirnicama ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 20.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011 -01/94-01/43
Broj: 534-02-15-94-2 Zagreb, 5. svibnja 1994

Ministar zdravstva
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.

TABLICA I.
DOPUŠTENE KOLIČINE PESTICIDA
U NAMIRNICAMA
Dopuš
Generički naziv tena Namirnica
količina
(mg/kg)
1 2 3
1 ALDRlN (I) 0.2 meso i proizvodi
(sam ili zajedno s dieldrinom 0.006 mlijeko
izraien kao dieldrin) 0.02 jaja
0.01 žitarice i proizvodi
2 . AMITROL (H) 0.05 voće i povrće
3. ATRAZIN (H) 0.1 voće i povrće,žitarice
4. AZINFOS-ETIL (I) 0.05 voće i povrće
5. AZINFOS-METIL (I) 1 citrusi,grožđe,
0.5 ostalo voće i povrće
6. BENOMIL (F) 4 citrusi
2 jabuke,kruške
0.5 žitarice,uljarice
0.1 šeć.repa
7. BINAPAKRIL (A) 0.05 gomoljaslo povrće,
korjenasto povrće
0.3 voće i ostalo povrće
8 BROMOFOS-ETIL (I) 0.5 voće i povrće
9. BROMPROPILAT (A) 3 citrusi,banane
2 jabučasto voće,
koštunjičavo voće,
jagode,grožđe
1 povrće
0.05 ostalo voće
10. DDT i derivati (I) 1 meso i proizvodi
0.1 jaja,voće,povrće,
biljna ulja
0.05 žitarice i proizvodi
0.04 mlijeko
11. DEMETON-S-METIL (I) 0.2 voće
(zajedno s DEMETON-S- 0.1 šeć.repa,soja
METILSULFONOM)
12 . DIALAT (H) 0.1 voće i povrće
(zajedno s TRIALATOM)
13. DIAZINON (I) 0.05 žitarice i proizvodi
mlijeko,orasi
0.5 voće i povrće
14. DIFENIL (F) 70 citrusi
15. DIKLOFLUANID (F) 10 voće i povrće
16. DIKLORPftOP (H) 0.05 voće i povrće
17. DIKLORVOS (I) 2 žitarice i proizvodi
kava,soja,suncokret
0.1 voće i povrće
0.05 meso i proizvodi
0.02 mlijeko
18. DIKOFOL (A) voće
0.5 povrće
19. DIMETOAT (I) voće, povrće, masline
0.1 žitarice, šeć. repa
0.05 čaj
20. DINOSEB (H) 0.05 voće i povrće
21. DIOKSATION (I) 3 citrusi
0.4 grožđe
0.2 ostalo voće i povrće
22. DIKVAT (H,Ds) 0.l povrće
0.05 voće
0.5 soja, uljana repica, suncokret
23. DITIOKARBAMATI (F)
- ukupni kao CS2 2 voće, povrće, kava, ćaj
- etilen- i propilenbis-diti- 0.2 žitarice, začini okarbamati (pojedinačno
ili ukupno)
24. DODIN (F) 1 jabuke, koštunjićavo voće
0.2 ostalo voće i povrće
25. ENDOSULFAN (I) 1 voće
(zajedno s alfa i beta-endo- 0.2 korjenasto povrće
sulfanom i endosulfan sulfa- 3 čajevi
tom) 0.1 meso i proizvodi, žitarice, šeć. repa, uljana
repica
0.004 mlijeko
26. ENDRIN (I) 0.01 voće, povrće, žitarice
0.05 meso i proizvodi,
jaja
0.001 mlijeko
27. ETION (I,A) 2 citrusi
0.5 grožđe, jabuke, koštunjičavo voće
0.1 ostalo voće i povrće
28. ETILEN DIBROMID (I) 0.01 žitarice,
voće i povrće
29. 2.-FENILFENOL (F) 12 citrusi
31. FENKLORFOS (I) 0.01 voće i povrće
30. FENITROTION (I) 2 citrusi
0.5 žitarice, voće
0.1 povrće
0.05 meso i proizvodi
0.002 mlijeko
32. FENTIN (F) 1 celer
(acetat i hidroksid) 0.l mrkva, krumpir, kava kakao zrno
bez ljuske, šećerna repa
0.05 ostalo voće i povrće
33. FENTION (I) 0.05 voće, žitarice,
šeć. repa
1 masline
0.5 grožđe
34 FOLPET (F) 3 jabučasto voće,
(zajedno s KAPTANOM) bobičaslo voće,
grožđe,rajćica
2 mahunarke,salata,
koštunjičavo voće
35 FORAT (1) 0.05 žitarice,šeć.repa
suncokret
0.02 povrće
36. FORMOTION (I) 0.2 citrusi
0.1 koštunjičavo voće,
povrće,grožđe, masline i ostalo
0.05 šeć.repa
37. FOSALON (I) 1 citrusi
2 jabučasto voće
0.1 korjenasto povrće, masline
1 ostalo voće i povrće
38. FOSFAMIDON (I) 0.05 žitarice,krumpir
39. FOSFOROVODIK (1) 0.1 žitarice
0.01 brašno,sušeno voće, povrće,ćaj
40 H C R ( F) 0.01 žitarice
0.2 meso i proizvodi
0.01 mlijeko
0.02 jaja
0.05 voće,povrće, biljna ulja
0.1 sušeno bilje,čaj
41. HCH (1) 0.02 žitarice,voće,jaja,
(Alfa + Beta + Delta) povrće
0.002 mlijeko
0.l meso i proizvodi
0.2 biljna ulja i proizvodi
(na sadržaj masti)
0.05 kakao zrno bez ljuske,
proizvodi od kakaoa,
kakao maslac, kakao
masa (računato na
sadržaj masti),kikiriki
0.01 kakao prah,kava,
čajevi i začini
42. HCN (I) 15 žitarice
6 voće,povrće,kava,
uljarice,čaj
43. HEPTAKLOR I 0.01 žitarice,voće i
HEPTAKLOR EPOKSID (I) povrće
0.2 meso i proizvodi
0.004 mlijeko
0.02 jaja
44. KAPTAFOL (F) 0.05 žitarice,
voće i povrće
45. KAPTAN - vidi FOLPET (F)
46. KARBARIL (I) 3 voće i povrće
0.2 meso i proizvodi
0.1 mlijeko
1 riža
0.5 ostale iitarice, jaja
47. KINOMETIONAT (F, A) 0.3 voće i povrće
48. KLORBENZID (A) 2 voće i povrće
49. KLORBENZILAT (A) 0.2 orasi
2 ostalo voće i povrće
50. KLORDAN (I) 0.02 žitarice, biljna ulja,
(cis- i trans-) voće i povrće
0.05 meso i proizvodi
0.002 mlijeko
0.005 jaja
51. KLORFENVINFOS (I) citrusi
(Alfa- i Beta-) 0.5 korjenasto povrće,
gomoljasto povrće
1 grožđe, žitarice
0.05 ostalo voće i povrće
52. KLOROKSURON (H) 0.2 voće i povrće
53. LINDAN (Gama-HCH) (I) 0.1 žitarice, mrkva
2 meso i proizvodi, lisnato povrće
0.008 mlijeko
0.5 rajćica, grožđe, koštklnjičavo voće
0.05 jaja, kikiriki i ostalo
0.25 kakao maslac
54. MALATION (I) 8 žitarice
2 citrusi
3 povrće, osim korjenastog
0.5 ostalo voće i povrće
55. METIL BROMID (I) 0.l žitarice,
voće i povrće
55.1 ukupni anorganski
bromidi (računato na brom) 50 žitarice
56. METIL PARATION (I) 0.01 sušeno voće i povrće
57. MEVINFOS (I) 0.2 jabučasto voće, citrusi
0.5 ostalo voće i povrće
58. NALED (I, A) 0.2 voće i povrće
59. OMETOAT (I) 0.4 lisnato povrće
0.1 korjenasto povrće, luk, bobićasto voće
0.2 ostalo voće i povrće
60. PARAKVAT (H, Ds) 0.05 voće i povrće
61. PARATION (I) 0.5 voće i povrće
0.05 žitarice i ostalo
62. PIRETRINI (I) voće i povrće
(piretrin I i II,
cinerin I i II i
jasmolin I i II)
63. PROPOKSUR (I) 3 voće i povrće
64. 2,4,5-T (H) 0.05 voće i povrće
65 TEPP (I) 0.01 voće i povrće
66 TETRA KLORUGLJIK (I) 0.1 žitarice
67. TIABENDAZOL (F) 6 citrusi
5 krumpir
3 jabuke,kruške,banane
0.4 banane bez kore
68. TOKSAFEN (I) 0.4 voće i povrće
69. TRIKLORFON (I) 0.1 žitarice
0.5 voće i povrće
70. UGLJIČNI DISULFID (I) 0.1 žitarice
71. VAMIDOTION (I) 0.5 jabučasto voće, grožde
0.05 ostalo voće i povrće

Simboli u ovoj tablici označavaju namjenu pesticida: (A): Akaricidi; (Ds): Desikanti; (F): Fungičidi; (H) Herbicidi; (I) Insekticidi .

TABLICA II.
DOPUŠTENE KOLIČINE METALA I NEMETALA U NAMIRNICAMA (mg/kg ili mg/1)

Namirnica Olovo Kadmij Živa Arsen Bakar Cink Kositar Željezo Nikal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Alkohol 1 10 2 2 10
2. Bombonski proizvodi 1.0 0.5
3. Čaj 2.0 1.0
a) domaći ćaj 5.0 1.0
4. Čokolada mliječna 1.0 0.08 0.5 15
a) ćokolada bez šećera 2.0 0.10 1.0 30
b) punjena čokolada 1.0 0.10 1.0 20
5. Gljive
a)svježe 1.0 0.5 0.5 0.3
b) suhe 5.0 3. 3.0 1.0
c) proizvodi u limenoj am. 1.0 0.5 0.5 0.3 50 200 50
d)proizvodi u drugoj am. 1.0 0.5 0.5 0.3
6. Jaja 0.25 0.05 0.05 0.1
a) jaja u prahu 1.0 0.3 0.1 0.1
b) proizvodi od jaja (maj. isl) 0.25 0.05 0.05 0.l
7. Kava 1.0 1.0
8. Kavovine 0.5 0.1 0.05 1.0
9. Kakao proizvodi
a) kakao zrno bez ljuske 2.0 0.3 1.0 70
b) kakao pogače i kakao prah 2.0 0.2 1.0 50
c) kakao masa i kakao lom 2.0 0.2 1.0 50
10. Kvasac 1.0 0.5
11. Likeri 0.5 30 2 30
12. Mak 1.0 0.3 0.03 0.5
13. Margarin 0.1 0.1 0.4 1.5 0.5
14 Mast životinjskog porijekla
0.l 0.05 0.3 0.1 0.4 1.5
15. Med 0.5 0.03 0.5 2.0 10 20
16. Meso
a) svježe meso 0.5 0.1 0.03 0.1
b) iznutrice 1.0 0.5 0.1 0.5 80 (jetra)
1.0 (bubreg)
17. Mesni proizvodi
a) proizvodi u limenoj ambalaži
1.0 0.15 0.05 0.3 100 100
b) ostali mesni proizvodi 1.0 0.15 0.05 0.3
c) proizvodi od iznutrica u limenoj
1.0 0.5 0.1 0.5 100 100
ambalaži 1.0 (bubreg)
d) proizvodi od iznutrica u drugoj
1.0 0.5 0.1 0.5
ambalaži 1.0 (bubreg)
18. Mlijeko 0.1 0.01 0.01 0.1
19. Mlijećni proizvodi
a) maslac 0.4 0.1 0.03 0.1 0.5
b) tvrdi sirevi 1.0 0.1 0.03 0.1
c) ostali proizvodi 0.4 0.02 0.03 0.1
d) mlijeko u prahu 0.2 0.02 0.03 0.1
20. Ocat 0.3 0.10 0.2 5 5 10 10
21. Pića gazirana 0.3 0.03 0.3
22. Pivo 0.3 0.03 0.01 0.3
23. Pivarski slad 0.4 0.20 0.05 1.0
24. Povrće ,
a)svježe 1.0 0.05 0.02 0.3
b) sušeno 3.0 0.3 0.1 1.0
c) proizvodi u limenoj am. 1.0 0.05 0.02 0.3 5 20 200 20
d) proizvodi u ostaloj am. 1.0 0.05 0.02 0.3 5
e) dvostruki koncentrat rajčice
2.0 0.10 0.05 1.0 15
f) trostruki koncentrat rajčice 2.0 0.10 0.05 1.0 20
25. Rakija
a) od voća, grožđa i spec. rakije
0.5 10 2 10 10
b) žestoka pića 0.5 10 2 10 10
26. Riba svježa
1.0 0.1 0.5 2**
1* 1.0* 4*+
8*+*
15***
metil-živa 0.4
0.8*
a) proizvodi u limenoj am. 2.0 0.15 0.8 3.0** 30 100 100 30
1.5* 1.5* 6.0* +
12.0* + *
22.5***
metil-živa 0.6 1.0*
b) proizvodi u drugoj am. 2.0 0.15 0.8 3.0**
1.5* 1.5* 6.0* +
12.0* + *
22.5 * * *
metil-živa 0.6 1.0*
27. Riblje ulje 0.4 0.4 0.4
28. Riža 0.4 0.3 0.05 1.0
29. Sol kuhinjska 2.0 0.5 0.2 2.0 2.0
30. Sok od voća i povrća
a) u limenoj ambalaži 0.3 0.03 0.2 5.0 50 150 15
b) u drugoj ambalaži 0.3 0.03 0.2 5.0
c) koncentrirani sok, voćni sirup i
baza citrus (razrijeđeni)
- u limenoj ambalaži 0.3 0.03 0.2 5.0 5.0 150 15
-u drugoj ambalaži 0.3 0.03 0.2 5.0
31. Šećer
a) bijeli 1.0 1.0 1.0
b) smeđi 2.0 1.0 10.0
32. Ulja i masti biljnog porijekla
a) nerafinirana 0.4 0.4 0.4 5
b) rafinirana 0.1 0.l 0.l 1.5
c) hidrogenirana 0.1 0.1 0.1 1.5 0.5
d) kakao maslac 0.5 0.5 0.4 2.0
33. Uljarice 1.0 0.5 0.1 1.0
34. Vina 0.3 0.1 0.2 3.0 5.0 10
35. Voće
a) svježe 1.0 0.05 0.02 0.3
b) sušeno 3.0 0.3 0.1 1.0
c) proizvodi u limenoj am. 1.0 0.05 0.02 0.3 10.0 20.0 200 30
d) proizvodi u drugoj am. 1.0 0.05 0.02 0.3 10.0
36. Začini 2.0 1.0
37. Žitarice 0.4 0.1 0.05 1.0
a) brašno i ostali proizvodi 0.4 0.1 0.03 0.5
* : tuna, sabljarka, glavonošci, školjke, rakovi
** : riječna i plava morska riba
* + : bijela morska riba
* + * : tuna, sabljarka. školjke, glavonošci
***: rakovi

TABLICA III.

DOPUŠTENE KOLIČINE OSTATAKA VETERINARSKIH LIJEKOVA U NAMIRNICAMA

Hormoni i pripravci s mcg Namirnica
hormonskim djelovanjem /kg
1 2 3
Dietilstilbestrol (DES) 0* Mišić, jetra, bubreg
Heksestrol (HEX) 0* Mišić, jetra, bubreg
Dienestrol (DEN) 0* Mišić, jetra, bubreg
Medroksiprogesteron acetat
(MPA) 0* Mišić, jetra, bubreg
Metiltestosteron (MT) 0* Mišić, jetra, bubreg
19-nortestosteron (NT) 0* Mišić, jetra, bubreg
Tapazol (TAP) 0* Mišić, jetra; bubreg
Trenbolon (TB) 0* Mišić, jetra, bubreg
Zeranol (Z) 0* Mišić, jetra, bubreg
Progesteron nema* * Prema indiciranosti
Testosteron nema* * Prema indiciranosti
Estradiol nema* * Prema indiciranosti
Kemoterapeutici
Sulfonamidi 100 Mišić, jetra, bubreg, jaja, mlijeko, med i proizvodi
Antibiotici
Kloramfenikol (CAP) 10 Mišič, jetra, bubreg, jaja, mlijeko, med i proizvodi
Ostali antibiotici 0* Mišić, jetra, bubreg, jaja, mlijeko, med i proizvodi
AntiparaziticI
Dimetridazol 10 Mišić, jetra, bubreg
Ivermektin 15 Jetra
20 Mast
0* Mlijeko
Sredstva za umirenje
Azaperon 50 Mišić, jetra, bubreg
Drugi pripravci veterine
Tiouracil 0* Mišić
Nitrofurani 0* Mišić, jetra, bubreg jaja, mlijeko
Karbadoks * * * 30 Jetra
5 Mišić
Karazolol 50 Jetra, bubreg
5 Mišić, mast
Klenbuterol 0* Mišić, jetra, bubreg
* Ne smije biti u količini iznad granice detekcije priznate metode;
**Ne smije biti više od prirodnih količina;
***računano kao kiselina (QCA).

TABLICA IV.
DOPUŠTENE KOLIČINE POLIKLORIRANIH BIFENILA U
NAMIRNICAMA (mg/kg jestivog dijela)
Meso i mesni proizvodi 0.2
Mlijeko i mliječni proizvodi 0.05
Jaja 0.3
Perad i proizvodi 0.2
Ribe, školjke, rakovi i njihovi
proizvodi 2.0

TABLICA V.
DOPUŠTENE KOLIČINE MIKOTOKSINA U NAMIRNICAMA Šmcg/kg jestivog dijela)
Žitarice 5 Aflatoksini (Bg +G,)
Brašna od žitarica 3
Grah, grašak i dr. mahunarke 5
Lješnjak, orah, badem,
kokosovo brašno 3
Pržena kava, kikiriki i
kakaovac 5
Čajevi 5
Začini 30
Mlijeko i mliječni proizvodi 0.5 Aflatoksin (M1)
Sok i koncentrat jabuke 50 Patulin

TABLICA VI.
DOPUŠTENE KOLIčINE DRUGIH KEMIJSKIH
ONEČIŠĆENJA U ALKOHOLNIM PIĆIMA
Dopuštena Piće
Onečišćenje količina
Metanol 2vol%* Prirodne rakije
0.5vol%* Žestoka pića,sirovi alkohol
0.02vol% Bijela vina
0.03vol% Cirna vina
0.15vol%* Rafinada
Elilkarbamat 0.15mg/kg Žestoka pića
0.40mg/kg Prirodne rakije
0.10mg/kg Vina
Cijanidi - ukupni 100vol%* Prirodne rakije, Žestoka pića
Fenoli _ ukupni 0.5g/l Bijela vina
1.5g/1 Ružičasta vina
4.0g/1 Crna vina
* računano na apsolutni alkohol
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti