POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - izvod iz arhive - zakon o prisilnoj - nacionalni program za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 1994. donijela
UREDBU
O PROVOĐENJU REZOLUCIJA VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA U SVEZI SA SANKCIJAMA PROTIV LIBIJSKE ARAPSKE DŽAMAHIRIJE
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se provođenje mjera iz Rezolucije 731 (1992), Rezolircije 748 (1992) i Rezolucije 883 (1993) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: Rezolucije).
Članak 2.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama izvoz i iznošenje robe u Libijsku Arapsku Džamahiriju (u daljnjem tekstu: Libiju), kao i sve gospodarske aktivnosti čija je svrha opskrba Libije opremom, sirovinama i materijalom i davanje licenci za proizvodnju te robe. Popis robe iz stavka 1. ovog članka naveden je u Prilogu koji je sastavni dio ove Uredbe. Iznimno poslovi iz stavka 1. ovog članka mogu se obaviti uz posebno odobrenje ministra gospodarstva.
Članak 3.
Zabranjuje se Vladi ili tijelima vlasti Libije, pravnim i fizičkim osobama iz Libije, koje imaju novćana sredstva, potraživanja ili prava za osnov robno-novćanih, financijskih, imovinskih i drugih odnosa u Republici Hrvatskoj, raspolaganje tim sredstvima, potraživanjima i pravima, kao i njihov, prijenos na druge osobe u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske. Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske plaćanje i doznačivanje deviznih i drugih novćanih sredstava pravnim i fizičkim osobama u Libiji, neposredno ili putem drugih pravnih i fizičkih osoba. Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka odnose se i na izvršavanje sporazuma i ugovora sklopljenih prije stupanja na snagu Rezolucije 883 (1993.), odnosno prije 1. prosinca 1993. godine. Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka odgovarajuće se odnose na libijske projekte i na one strane osobe koje su u vlasništvu, pod nadzorom, ili djeluju u korist Libije.
Članak 4.
Odredbe članka 2. ove Uredbe ne odnose se na novćana i druga financijska sredstva ili potraživanja koja potjeću od prodaje ili isporuke nafte i naftnih derivata, zemnog plina i derivata plina, poljoprivrednih proizvoda ili roba, porijeklom iz Libije i izvezenih iz Libije nakon 1. prosinca 1993. godine, uz uvjet da se ta sredstva vode na posebnim računima kod banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom.
Članak 5.
Zabranjuje se otvaranje ureda Libijske zrakoplovne kompanije Libyan Arab Airlines u Republici Hrvatskoj. Zabranjuje se avio-prijevoznicima i drugim pravnim osobama iz Republike Hrvatske kupnja i prodaja avionskih karata Lybian Arab Airlinesa, ukljućivo i obavljanje prihvata i indosiranja karata i drugih dokumenata koje izdaje ta zrakoplovna kompanija.
Članak 6.
Zabranjuje se domaćim i stranim zrakoplovima polijetanje i prelet zraćnog prostora Republike Hrvatske prema teritoriju Libije ili njihovo slijetanje ako dolaze s tog teritorija, osim ako let nije odobrio Odbor Vijeća sigurnosti.
Članak 7.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama:
(1) zaključivanje ili obnavljanje ugovora za isporuku u Libiju zrakoplova i dijelova zrakoplova;
(2) pružanje tehničkih usluga ili usluga održavanja zrakoplova i dijelova zrakoplova namijenjenih Libiji ili u vlasništvu osoba iz Libije;
(3) izvoz i isporuka materijala namijenjenog izgradnji i održavanju civilnih i vojnih zraćnih luka i pratećih objekata i opreme u Libiji, kao i pružanje tehničkih i drugih usluga namijenjenih održavanju civilnih i vojnih zraćnih luka ili pratećih objekata i uređaja, osim sigurnosne opreme i usluga koje se izravno odnose na kontrolu civilnog zraćnog prometa;
(4) obuka i pružanje savjeta i pomoći libijskim pilotima i drugom osoblju za održavanje zrakoplova ili uzletište u Libiji;
(5) osiguranje ili obnavljanje osiguranja za zrakoplove u vlasništvu osoba iz Libije.
Članak 8.
Ministar gospodarstva po prethodno pribavljenom mišljenju ministra financija i ministra pomorstva, prometa i veza će po potrebi donijeti propis kojim će se urediti način i postupak u svezi s odobravanjem izvoza i iznošenja roba i usluga u Libiju, kao i plaćanja roba i usluga u Libiju, te postupanje sa zrakoplovima i drugim prijevoznim sredstvima porijeklom iz Libije, u vlasništvu ili pod nadzorom osoba iz Libije.
Članak 9.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 DEM do 20.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

 1. ako izvozi i iznosi robe i usluge i obavlja druge gospodarske aktivnosti protivno odredbi članka 1. ove Uredbe;
 2. ako omogući raspolaganje novčanim sredstvima i potraživanjima ili pravima te obavlja financijske i druge transakcije protivno članku 2. ove Uredbe;
 3. ako omogući otvaranje ureda Libyan Arab Airlinesa u Republici Hrvatskoj protivno članku 5. ove Uredbe;
 4. ako kupuje i prodaje avionske karte, i obavlja prihvat i indosiranje karata i drugih dokumenata koje izdaje libijska zrakoplovna kompanija, protivno članku 5. ove Uredbe;
 5. ako obavlja polijetanje i prelet zraćnog prostora Republike Hrvatske prema teritoriju Libije odnosno ako obavlja slijetanja u Republici Hrvatskoj, protivno odredbi članka 6. ove Uredbe;
 6. ako obavlja gospodarske aktivnosti protivno odredbama članka 7. ove Uredbe. Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 500 DEM do 10.000 DEM kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 10.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 1.000 DEM do 15.000 DEM kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

 1. ako izvozi i iznosi robe i usluge i obavlja druge gospodarske aktivnosti protivno odredbi članka 1. ove Uredbe;
 2. ako omogući raspolaganje novčanim sredstvima i potraživanjima ili pravima te obavlja financijske i druge transakcije protivno članku 2. ove Uredbe;
 3. ako omogući otvaranje ureda Libyan Arab Airlinesa u Republici Hrvatskoj protivno članku 5. ove Uredbe;
 4. ako kupuje i prodaje avionske karte, i obavlja prihvat i indosiranje karata i drugih dokumenate koje izdaje libijska zrakoplovna kompanija, protivno članku 5. ove Uredbe;
 5. ako obavlja polijetanje i prelet zraćnog prostora Republike Hrvatske prema teritoriju Libije odnosno ako obavlja slijetanje u Republici Hrvatskoj protivno odredbi članka 6. ove Uredbe;
 6. ako obavlja gospodarske aktivnosti protivno odredbama članka 7. ove Uredbe.

Članak 11.
Iznosi novčanih kazni iz članka 9. i 10. ove Uredbe revaloriziraju se prema srednjem tećaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.
Članak 12.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 004-01/94-03/05
Urbroj: 5030114-94-1 Zagreb, 3. veljače 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.Popis robe iz stavka 1. članka 2. Uredbe o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Libijske Arapske Džamahirije
I.
Crpke srednjeg ili velikog kapaciteta čiji kapacitet iznosi 350 kubičnih metara na sat ili više, te pogonski dijelovi (plinske turbine i električni motori) namijenjeni za prijevoz sirove nafte i zemnog plina.
II.
Opreme za terminale za sirovu naftu: - plutače za ukrcaj ili jednostruki vezovi, - savitljiva crijeva za povezivanje podvodnih razdjelnika te jednostruki vezovi i plutajuća ukrcajna savitljiva crijeva velikih dimenzija (od 12 do 16 inća), - sidreni lanci.
III.
Oprema koja nije specijalno konstruirana za terminale za sirovu naftu, ali se može koristiti u tu svrhu zbog svog velikog kapaciteta:
- ukrcajne crpke velikog kapaciteta (4.000 m3/h) male tlaćne visine (10 bara),
- pomoćne crpke u granicama istih brzina protoka - alati za unutarnji pregled cjevovoda i naprave za čišćenje (npr. strugala za cijevi - 16 inća i više).
- mjerna oprema velikog kapaciteta (1.000 m3/I i više)
IV.
Oprema za rafinerije:
- kotlovi koji udovoljavaju normama ASME 1,
- peći koje udovoljavaju normama ASME 8,
- kolone za naftne frakcije koje udovoljavaju normama ASME 8,
- crpke koje udovoljavaju normama API 610,
- kataolitički reaktori koji udovoljavaju normama ASME 8,
- gotovi katalizatori, ukljućujući: - katalizatore koji sadrže platinu
- katalizatore koji sadrže molibden. V. Rezervni dijelovi za stavke I. do IV


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti