POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - izvještaji - izmjena plana alineje - rješenje o raspuštanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. rujna 1994. godine.

Broj : PA4-83/1-94.
Zagreb, 5. listopada 1994

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa
Članak 1.
U Zakonu o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa ("Narodne novine", br. 6/74.), članak 3. mijenja se i glasi:

"Ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa obavljaju županijski uredi za opću upravu i ispostave tih županijskih ureda te gradski ured Grada Zagreba za opću upravu (u daljnjem tekstu: uredi, ispostave i gradski ured.)
Ovjeravanje obavlja državni službenik.
Ovjeravanje rukopisa obavlja i javni bilježnik na način koji je Zakonom o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93. i 29/94.) propisan za ovjeravanje potpisa i prijepisa."

Članak 2.
U članku 10. stavka 1. u prvoj rečenici riječi: "se ima ovjeriti" zamjenjuju se riječju: "treba".

Članak 3.
Članak 15. mijenja se i glasi
"Ovjeravanje potpisa i prijepisa isprava kojima se uređuju pitanja iz međusobnih odnosa radnika i trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe u kojoj radnik radi ili je radio, može obavljati ovlaštena osoba u trgovačkom društvu, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi u kojoj radnik radi ili je u njoj radio."

Članak 4.
U članku 16. stavku 1., 2. i 3. riječi: "državni organi, odnosno organizacije koje vrše javna ovlaštenja" zamjenjuju se riječima: "tijela državne vlasti, jedinice lokalne samouprave i uprave, odnosno pravne osobe koje imaju javne ovlasti".

Članak 5.
Članak 17. mijenja se i glasi:
"Ovlašćuje se ministar uprave da po potrebi donosi propise za provođenje ovog Zakona.
Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se na odgovarajući način Uputstvo za provođenje Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa ("Narodne novine", br. 23/74.)."

Članak 6.
Ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa obavljat će uredi, ispostave i gradski ured, sve dok ne započne s radom onoliki broj javnih bilježnika koliko ima tih ureda i ispostava, te područnih ureda u Gradu Zagrebu, u kojima su se obavljali ti poslovi na području pojedinog općinskog suda do stupanja na snagu ovoga Zakona, a iznimno sve dok ne započne s radom najmanje po jedan javni bilježnik za područje pojedinog općinskog suda.
Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka uredi, ispostave i gradski ured naplaćivat će upravnu pristojbu u visini javnobilježničke tarife i javnobilježničke pristojbe.
Ministar uprave, po prethodno pribavljenom mišljenju ministra pravosuđa, donijet će rješenje o prestanku obavljanja poslova ovjeravanja potpisa, rukopisa i prijepisa za svaki ured, ispostavu i gradski ured kada se ispune pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.
U cijelom tekstu zakona riječ: "član" zamjenjuje se riječju: "članak", riječ: "stav" riječju: "stavak", riječi: "ovlaštena službena osoba" riječima: "državni službenik", riječ "podnosilac" riječju: "podnositelj", riječ: "zavedena" riječju: "uvedena", riječ: "organa" riječju: "tijela", riječi: "osobna karta" riječima: "osobna iskaznica", riječ: "pasoš" riječju: "putovnica", riječ: "uputstvo" riječju: "naputak", riječ: "prelazne" riječju: "prijelazne" te riječ: "rukovodilac" riječju: "čelnik", sve u odgovarajućem rodu, broju i padežu."

Članak 8.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 037-02/94-01/01
Zagreb, 30. rujna 1994

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti