POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - rješenja i drugi propisi - odluka o osnivanju - zakon o rudarstvu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET
Na temelju članka 10. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Konfederacije nezavisnih sindikata Hrvatske, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatske udruge sindikata ("Narodne novine" broj 89/94) Zavod za platni promet uz suglasnost Zajednićke komisije za tumačenje i provedbu tog Ugovora donosi
UPUTU
ZA PRIMJENU UGOVORA

 1. Ovom Uputom utvrđuje se način sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu plaća i naknada troškova materijalnih prava koje pravne osobe mogu prema Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske gospodarske komore. Hrvatske udruge poslodavaca. Konfederacije nezavisnih sindikata Hrvatske, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatske udruge sindikata (u daljnjem tekstu: Ugovor) isplatiti u razdoblju lipanj - listopad 1994. godine. Ugovor se odnosi na sve pravne osobe koje prema Jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti obavljaju privrednu djelatnost i javna poduzeća, a čiji su sindikati udruženi u sindikalne središnjice - Saveza SSH, HUS i Konfederaciju NSH (u daljnjem tekstu - pravne osobe). Pravne osobe obračun plaća u razdoblju lipanj - listopad 1994. godine sastavljaju na Obrascu PG/94 Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu ___1994. godine. Obračun naknada troškova materijalnih prava radnika pravne osobe iz članka 6. Ugovora sastavljaju na Obrascu TMP/94 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika. Obrasci PG/94 i TMP/94 sastavni su dijelovi ove Upute. Obračune na obrascima iz prethodnih stavaka obveznici dostavljaju u jednom primjerku nadležnoj jedinici Zavoda za platni promet pri svakoj isplati plaća, odnosno pri svakoj isplati naknada troškova materijalnih prava, a konačni mjesečni obraEun na obrascu TMP/94 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika dostavljaju u jednom primjerku do 5-og u mjesecu za -prethodni mjesec.
 2. Podaci u obrascu PG/94 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu ___ 1994 godine iskazuju se:
 3. Na rednom broju 1 iskazuje se podatak o masi plaća isplaćenoj u svibnju 1994. godine. Podatak se uzima s rednog broja 8 obrasca PG/94-5. Pravne osobe koje nisu u svibnju 1994. godine imale isplate plaća, kao i one pravne osobe koje su u svibnju isplatile plaću samo djelomično (isplaćen prvi dio plaće) mogu na redni broj 1 obrasca PG/94 iskazati podatak o dopuštenoj masi plaća u svibnju 1994. godine s rednog broja 5 obrasca P/94-5.
 4. Na rednom broju 2 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima je isplaćene plaća u svibnju 1894. godine.
 5. Na rednom broju 3 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u tekućem mjesecu. Broj radnika iz točke 2.2. i 2.3. utvrđuje se tako. da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje radnici primaju naknadu plaće iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada.
 6. Na rednom broju 4 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj. Podatak se u obrazac unosi s pet decimalnih mjesta.
 7. Na rednom broju 5 pravne osobe unose koeficijent dozvoljenog porasta mase plaća u odnosu na svibanj 1994. godine, a koji iznosi 1.02.
 8. Na rednom broju 6 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj.
 9. Na rednom broju 7 iskazuje se podatak s rednog broja 12 Obrasca PG/94 iz prethodnog mjeseca. U obrascu PG/94 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu lipnju 1994. godine na rednom broju 7 ne iskazuje se podatak.
 10. Na rednom broju 8 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj.
 11. Na rednom broju 9 iskazuje se iznos dijela ruase sredstava isplaćene za plaće u mjesecu u kojem se obavlja isplata s doprinosima iz plaća. porezima i prirezima.
 12. Na rednom broju 10 iskazuje se iznos mase sredstava za plaće iz naloga za isplatu u tom mjesecu s doprinosima iz plaća. porezima i prirezima.
 13. Na rednom broju 11 iskazuje se podatak prema opisu iz obrasca, a ne može biti veći od podatka iskazanog na rednom broju 8.
 14. Na rednom broju 12 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj.
 15. Na jednom broju 13 iskazuje se isplaćene inasa plaća u tekućem mjesecu po odbitku doprinosa iz plaća. poreza i prireza. Taj podatak se izvodi s rednog broja 11.
 16. Na rednom broju 14 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinaćne isplaćene plaće u tekućem mjesecu za puno radno vrijeme u bruto iznosu.
 17. Na rednom broju 15 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinačne isplaćene plaće u tekućem mjesecu za puno radno vrijeme po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Podatak se izvodi s rednog broja 14.
 18. Na rednom broju 16 iskazuje se iznos najviše pojedinačne isplaćene plaće bruto u tekućem mjesecu.
 19. Na rednom broju 17 iskazuje se podatak o iznosu najviše pojedinačne isplaćene plaće u tekućem mjesecu po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Podatak se izvodi s rednog broja 16.
 20. Na rednim brojevima 18.19 i 20 podaci se iskazuju prema opisu iz obrasca, za puno radno vrijeme.
 21. Na rednom broju 21 pravne osobe unose jedan od predvidenih oznaka za oblik vlasništva:

a) Poduzeće u državnom vlasništvu - registrirano kao javno komunalno i sl. 11 - u kojem je u tijeku proces pretvorbe 12 - u kojem nije započeta pretvorba 13
b) Poduzeće u privatnom vlasništvu - od osnivanja 21 - nakon pretvorbe 22
c) Poduzeće u zadružnom vlasništvu 31
d) Poduzeće u mješovitom vlasništvu - s pretežno privatnim kapitalom (upisano više od 51% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala) 41 - s pretežno državnim kapitalom (udjel privatnog kapitala manje od 51% 42
2.20. Pravne osobe iz članka 7. Ugovora iskazuju podatke na rednirn brojevima 3 i 9 do 21- bez rednog broja 12. Pismenu potvrdu "Hrvatskog fonda za privatizaciju (iz članka 7. stavak 2. Ugovora) o upisu više od 51% udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala pravne osobe podnose Zavodu za platni promet, za čiji datum izdavanja ne može biti prije stupanja na snagu Ugovora. Pravne osobe koje su uplatile više od 50% udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala ne podnose potvrdu iz stavka 2. ove točke; ako imaju dokaze o toj uplati izdane ranije od Hrvatskog fonda za privatizaciju.
3. Podaci u Obrascu TMP/94 - Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika iskazuju se:
3.1. U koloni 3 iskazuje se pravo na isplatu naknada po radniku temeljem općih, granskih. kolektivnih ugovora odnosno aneksa Osnovnog nacionalnog ugovora za gospodarstvo i javna poduzeća.
3.2. U koloni 4 iskazuje se iznos moguće isplate naknada radniku temeljem članka 6. stavka 3 Ugovora (Podaci iz kolone 3 uvećani do 30%).
3.3 U koloni 5 iskazuje se broj radnika kojima se isplaćuje naknada, osim na rednom broju 4 gdje se iskazuje broj dnevnica i na rednom broju 7 gdje se iskazuje broj kilometara.
3.4. U koloni 6 iskazuje se iznos moguće svote za isplatu naknade i Obrazac TMP/94 - Izvještaj o isplatama naknada naknade, a utvrđuje se računski prema opisu u obrascu. troškova materijalnih prava radnika u mjesecu
3.5. U koloni 7 iskazuje se iznos o stvarnoj isplati naknade 1994. godine.
3.6. Obrazac TMP/94 ne podnose Zavodu za platni promet pravne osobe iz članka 7. Ugovora
4. Sast.avni dio ove Upute su obrasci: Obrazac PG/94 - Glavni direktor Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu ____ 1994. godine
5. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. lipnja 1994. godine.
Broj: I-1252/94
Zagreb, 1. lipnja 1994.
Glavni direktor
mr. Bogomil Cota, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti