POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - rh pregled - naputak u svezi - uredba o mjerilima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET
Na temelju članka 10. Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 42/94), Zavod za platni promet donosi
UPUTU
ZA PRIMJENU UREDBE O PLAĆAMA
1. Ovom Uputom utvrđuje se način sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu plaća i naknada troškova materijalnih prava koje pravne osobe mogu prema Uredbi o plaćama, Ugovora o plaćama za javna poduzeća i Ugovora o plaćama za javne djelatnosti isplatiti u razdoblju lipanj - listopad 1994. godine. Uredba o plaćama primjenjuje se na pravne osobe na koje se ne odnosi Ugovor o plaćama za gospodarstvo i javna poduzeća, te za one pravne osobe za koje nisu potpisani ugovori između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih djelatnosti; te sindikata javnih poduzeća, kao članova Vijeća za socijalno partnerstvo u javnim djelatnostima, odnosno za one pravne osobe koje ne poštuju ove ugovore. Dakle, Uredba o plaćama odnosi se na:
- Tijela, organe i organizacije koje se financiraju iz županijskog, općinskih ili gradskih proračuna ili društvenih fondova, te društvene fondove (članak 3. Uredbe o plaćama);
- Pravne osobe, tijela, organe i organizacije koje se financiraju iz državnog proračuna (članak 4. Uredbe o plaćama);
- Pravne osobe iz djelatnosti zdravstva, koje se financiraju putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (članak 5. Uredbe o plaćama);
- Banke, osiguravajuća društva i druge financijske organizacije, Hrvatski fond za privatizaciju, Hrvatska gospodarska komora i druga udruženja, Zavod za platni promet, te javna poduzeća iz članka 1. Uredbe o plaćama (članak 3. Uredbe o plaćama).
Ugovor o plaćama za javna poduzeća odnosi se na javna poduzeća čiji su sindikati potpisali Ugovor s Vladom Republike Hrvatske kao članovi Vijeća za socijalno partnerstvo u javnim djelatnostima. Ugovor o plaćama za javne djelatnosti odnosi se na pravne osobe s područja javnih djelatnosti čiji su sindikati potpisali Ugovor s Vladom Republike Hrvatske kao članovi Vijeća za socijalno partnerstvo u javnim djelatnostima. Navedene pravne osobe obračun plaća u razdoblju lipanj - listopad 1994. godine sastavljaju na Obrascu PN/94 Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu ___________ 1994. godine. Obračun naknada troškova materijalnih prava radnika pravne osobe iz članka 8. Uredbe o plaćama, članka 6. Ugovora o plaćama za javna poduzeća i članka 5. Ugovora o plaćama za javne djelatnosti sastavljaju na Obrascu TMP/94 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika. Obrasci PN/94 i TMP/94 sastavni su dijelovi ove Upute. Obračune na obrascima iz prethodnih stavaka obveznici dostavljaju u jednom primjerku nadležnoj jedinici Zavoda za platni promet pri svakoj isplati plaća, odnosno pri svakoj isplati naknada troškova materijalnih prava, a konačni mjesečni obračun na obrascu TMP/94 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika dostavljaju u jednom primjerku do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.
2. Podaci u obrascu PN/94 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu _________ 1994. godine iskazuju se:
2.1. Na rednom broju 1 iskazuje se podatak o masi plaća isplaćenih u svibnju 1994. godine. Podatak se uzima s rednog broja 8 obrasca P/94-5. Pravne osobe koje nisu u svibnju 1994. godine imale isplatu plaća, kao i one pravne osobe koje su u svibnju isplatile plaću samo djelomično (isplaćen prvi dio plaće) mogu na redni broj 1 obrasca PN/94 iskazati podatak s rednog broja 5 obrasca P/94-5 - Dopuštena masa plaća u svibnju 1994.
2.2. Na rednom broju 2 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena plaća u svibnju 1994. godine.
2.3. Na rednom broju 3 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u tekućem mjesecu. Broj radnika iz točke 2.2. i 2.3. utvrđuje se tako, da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje radnici primaju naknadu plaće iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada.
2.4. Na rednom broju 4 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj. Podatak se u obrazac unosi s pet decimalnih mjesta.
2.5. Na rednom broju 5 pravne osobe primjenjuju koeficijente dopuštenog porasta mase plaća u odnosu na svibanj 1994. godine na ovaj način:
a) Koeficijent 1,000 - Tijela, organi i organizacije koje se financiraju iz županijskog, općinskih ili gradskih proračuna ili društvenih fondova, te društveni fondovi;
b) Koeficijent 1,058 - Pravne osobe, tijela, organi i organizacije iz članka 1. Uredbe o plaćama koje se financiraju iz državnog proračuna i pravne osobe na koje se primjenjuje Ugovor o plaćama za javne djelatnosti.
c) Koeficijent 1,042- Pravne osobe iz djelatnosti zdravstva, koje se financiraju putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;
d) Koeficijent 1,020 Banke, osiguravajuća društva i druge financijske organizacije, Hrvatski fond za privatizaciju, Hrvatska gospodarska komora i druga udruženja, Zavod za platni promet, te javna poduzeća iz članka 1. Uredbe o plaćama i javna poduzeća na koje se primjenjuje Ugovor o plaćama za javna poduzeća.
2.6. Na rednom broju 6 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj.
2.7. Na rednom broju 7 iskazuje se podatak s rednog broja 12 Obrasca PN/94 iz prethodnog mjeseca. U obrascu PN/94 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu lipnju 1994. godine na rednom broju 7 ne iskazuje se podatak.
2.8. Na rednom broju 8 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj.
2.9. Na rednom broju 9 iskazuje se iznos dijela mase sredstava isplaćene za plaće u mjesecu u kojem se obavlja isplata s doprinosima iz plaća, porezima i prirezima.
2.10. Na rednom broju 10 iskazuje se iznos mase sredstava za plaće iz naloga za isplatu u tom mjesecu s doprinosima iz plaća, porezima i prirezima.
2.11. Na rednom broju 11 iskazuje se podatak prema opisu iz obrasca, a ne može biti veći od podatka iskazanog na rednom broju 8.
2.12. Na rednom broju 12 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj.
2.13. Na rednom broju 13 iskazuje se isplaćena masa plaća u tekućem mjesec; po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Taj podatak se izvodi s rednog broja 11.
2.14. Na rednom broju 14 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinačne isplaćene plaće u tekućem mjesecu za puno radno vrijeme u bruto iznosu.
2.15. Na rednom broju 15 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinaćne isplaćene plaće u tekućem mjesecu za puno radno vrijeme po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Podatak se izvodi s rednog broja 14.
2.16 Na rednom broju 16 iskazuje se iznos najviše pojedinačne isplaćene plaće bruto u tekućem mjesecu.
2.17. Na rednom broju 17 iskazuje se podatak o iznosu najviše pojedinačne isplaćene plaće u tekućem mjesecu po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Podatak se izvodi s rednog broja 16.
2.18. Na rednim brojevima 18, 19 i 20 podaci se iskazuju prema opisu iz obrasca, za puno radno vrijeme.
2.19. Na rednom broju 21 pravne osobe unose jednu od oznaka za oblik vlasništva na ovaj način:
a) Poduzeće u državnom vlasništvu - registrirano kao javno, komunalno i sI. 11 - u kojem je u tijeku proces pretvorbe 12 - u kojem nije započeta pretvorba 13
b) Poduzeće u privatnom vlasništvu - od osnivanja 21 - nakon pretvorbe 22
c) Poduzeće u zadružnom vlasništvu 31
d) Poduzeće u mješovitom vlasništvu - s pretežno privatnim kapitalom (više od 51% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala) 41 - s pretežno državnim kapitalom (udjel privatnog kapitala manje od 51%) 42
2.20. Pravne osobe iz članka 2. Uredbe o plaćama i članka 7. Ugovora o plaćama za javna poduzeća iskazuju podatake na rednim brojevima 3 i 9 do 21 bez rednog broja 12. Pismenu potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju (iz članka 2. Uredbe o plaćama i članka 7 Ugovora o plaćama za javna poduzeća) o upisu više od 51% udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala pravne osobe podnose Zavodu za platni promet, a čiji datum izdavanja ne može biti prije stupanja na snagu Uredbe o plaćama i Ugovora o plaćama za javna poduzeća. Pravne osobe koje su uplatile više od 50% udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala ne podnose potvrdu iz stavka 2. ove točke, ako imaju dokaze o toj uplati izdane ranije od Hrvatskog fonda za privatizaciju.
3. Podaci u Obrascu TMP/94 - Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika iskazuju se:
3.1. U koloni 3 iskazuje se pravo na isplatiu naknada po radniku temeljem općih, građanskih, kolektivrkih ugovora odnosno aneksa Osnovnog nacionalnog ugovora za gospodarstvo i javna poduzeća.
3.2. U koloni 4 iskazuje se iznos moguće isplate naknada radniku temeljem članka 8. Uredbe o plaćama, članka 6. Ugovora o plaćama za javna poduzeća i članka 5. Ugovora o plaćama za javne djelatnosti (Podaci iz kolone 3 uvećeni do 30%).
3.3. U koloni 5 iskazuje se broj radnika kojima se isplaćuje naknada, osim na rednom broju 4 gdje se iskazuje broj dnevnica i na rednom broju 7 gdje se iskazuje broj kilometara.
3.4. U koloni 6 iskazuje se iznos moguće svote za isplatu naknade, a utvrđuje se računski prema opisu u obrascu.
3.5. U koloni 7 iskazuje se iznos o stvarnoj isplati naknade.
3.6. Obrazac TMP/94 ne podnose Zavodu za platni promet pravne osobe iz članka 2. Uredbe o plaćama i članka 7. Ugovora o plaćama za javna poduzeća.
4. Sastavni dio ove Upute su obrasci: Obrazac PN/94 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu ___________ 1994. godine i Obrazac TMP/94 - Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika u mjesecu ______________ 1994. godine.
5. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. lipnja 1994 godine.
Broj : I-1308/94
Zagreb, 1. lipnja 1994.
Glavni direktor mr.
Bogomil Cota, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti