POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - redovni pregledi - naredba o izdavanju - uredba o odredivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
Proglašavam Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 25. svibnja 1994. godine.
Broj : PA4-55/1-94.
Zagreb, 1. lipnja 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Zakonom osniva se Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (u daljnjem tekstu: Agencija).
(2) Agencija je specijalizirana financijska institucija koja osigurava štedne uloge u bankama i štedionicama, i provodi postupak sanacije banaka.
Članak 2.
(1) Osnivač je Agencije država. Država jamči za obveze Agencije.
(2) Agencija ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim ovim Zakonom, drugim zakonima i statutom Agencije.
(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.
(4) Agencija se upisuje u sudski registar.
II. lZVORl SREDSTAVA
Članak 3.
(1) Sredstva za osnivanje i poslovanje Agencije čine:

 1. premije osiguranja što ih banke i štedionice plaćaju Agenciji za osiguranje štednih uloga,
 2. prihodi što ih Agencija ostvari svojim poslovanjem.

(2) U državnom proračunu svake godine osiguravaju se potrebna sredstva za sanaciju banaka i poslovanje Agencije.
III. POSLOVANJE AGENCIJE
1. Osiguranje štednih uloga
Članak 4.
(1) Agencija osigurava štedne uloge u bankama i štedionicama.
(2) Banke i štedionice dužne su osigurati štedne uloge do visine koju svojom odlukom propiše ministar financija.
Članak 5.
(1) Banke i štedionice dužne su Agenciji plaćati premije za osigurane štedne uloge.
(2) Visinu premije iz stavka 1. ovoga članka i rokove plaćanja utvrđuje Agencija općim aktom na osnovi kriterija koje odobrava Narodna banka Hrvatske u suglasnosti sa ministrom financija, vodeći računa o stupnju rizika kojem je Agencija izložena u pojedinoj banci i štedionici te o visini sredstava kojima Agencija raspolaže.
Članak 6.
(1) U slučaju stečaja banke ili štedionice Agencija je dužna isplatiti štedne uloge koji su bili osigurani u banci ili štedionici i to do visine osiguranog štednog uloga.
(2) Osigurane štedne uloge iz stavka 1. ovoga članka Agencija će isplatiti neposredno štedišama banke ili štedionice u stečaju ili banci ili štedionici koja preuzme poslove štednje od banke ili štedionice u stečaju.
Članak 7.
Sredstva od uplaćenih premija za osigurane štedne uloge Agencija vodi na posebnom računu s tim da ih prvenstveno koristi za isplatu štednih uloga prema odredbi članka 6. ovoga Zakona, a može ih koristiti i za odobravanje kredita bankama nad kojima je proveden postupak sanacije.
2. Sanacija banaka
Članak 8.
U postupku sanacije i restrukturiranja banaka Agencija provodi postupak sanacije banke pri čemu obavlja ove poslove:

 1. izdaje obveznice i ulaže druga sredstva za sanaciju banaka u skladu sa člankom 10. i 12. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka ("Narodne novine", br. 44/94),
 2. upravlja dijelom rizičnih plasmana banke u kojima su sadržani potencijalni gubici banke a koji su joj preneseni na temelju odredaba Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka,
 3. prodaje rizične plasmane iz točke 2. ovoga članka,
 4. daje obavezne upute i naloge banci za naplatu dijela rizičnih plasmana u kojima su sadržani potencijalni gubici banke koji su preneseni na Agenciju i za koje je Agencija odlučila povjeriti banci provođenja mjera za njihovu naplatu,
 5. obavlja kontrolu nad radom banke u slučaju iz točke 4. ovoga članka,
 6. odobrava kredite bankama nad kojima je proveden postupak sanacije,
 7. obavlja tekuće poslove upravljanja bankom u sanaciji u skladu sa člankom 17. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka i imenuje osobu ovlaštenu za rukovođenje i zastupanje banke u postupku sanacije,
 8. organizira prodaju dionica, odnosno poslovnih udjela što ih je stekla na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka.
 9. obavlja i ostale poslove koji su joj Zakonom o sanaciji i restrukturiranju banaka stavljeni u nadležnost.

Članak 9. Agencija ostvaruje pravo upravljanja i pravo na ućešće u dobiti banke kod koje je proveden postupak sanacije razmjerno svom udjelu u temeljnom kapitalu banke.
Članak 10.
(1) Na osnovi prava stečenih ulaganjem u kapital banke u postupku po Zakonu o sanaciji i restrukturiranju banaka Agencija će preko organa banke utjecati na kvalitetne promjene u organizaciji, upravljanju, tekućem poslovanju i poslovnoj strategiji banke.
(2) Raspolaganjem dionicama koje stekne u banci na osnovi odredbe članka 16. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka, te stavljanjem u promet tih dionica, Agencija će osigurati optimalnu vlasničku transformaciju banke na nove vlasnike.
IV. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM
Članak 11.
(1) Organ upravljanja Agencijom je Uprava Agencije.
(2) Upravu Agencije čine predsjednik i šest članova.
(3) Predsjednika i članove Uprave Agencije imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) iz redova stručnjaka s područja bankarstva i financija i to na prijedlog Narodne banke Hrvatske i Ministarstva financija.
(4) Predsjednika i tri člana Uprave predlaže Narodna banka Hrvatske, a Ministarstvo financija predlaže preostala tri člana Uprave.
(5) Predsjednik i članovi Uprave imenuju se na vrijeme od šest godina.
Članak 12.
Uprava Agencije donosi statut kojeg potvrđuje Vlada, odnosno godišnji program rada Agencije i prati njegovo izvršenje, donosi proračun prihoda i rashoda Agencije, donosi opći akt kojim utvrđuje visinu premije za osigurane štedne uloge, donosi odluke o odobravanju kredita banci nad kojom je proveden postupak sanacije, utvrđuje izvješća koja Agencija donosi Vladi i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim statutom Agencije.
Članak 13.
Uprava Agencije za svoj rad odgovara Vladi.
Članak 14.
(1) Radom Agencije rukovodi direktor kojeg imenuje i razrješava Vlada.
(2) Direktor Agencije imenuje se na vrijeme od šest gudina.
Članak 15.
Direktur Agencije rukovodi Agencijom, zastupa i predstavlja Agenciju i odgovoran je za njezin rad, te u sklopu prava i dužnosti utvrđenih zakonom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada Agencije, predlaže Upravi donošenje akata iz njene nadležnosti i izvršava odluke Uprave, te obavlja druge poslove koji su mu ovim Zakonom, statutom ili drugim aktom Agencije stavljeni u nadležnost.
Članak 16.
Agencija najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj u svom radu Vladi i Narodnoj banci Hrvatske.
Članak 17.
Državni ured za reviziju obavlja svake godine reviziju financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća Agencije i svoj izvještaj dostavlja Vladi i Narodnoj banci Hrvatske.
Članak 18.
Agencija je neprofitna organizacija.
Članak 19.
Agencija može prestati radom samo ako se to propiše zakonom.
V. PRIJELAZNE I IZVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Agencija je dužna započeti s radom i u tom roku će se izvršiti imenovanje predsjednika i članova Uprave te direktora Agencije.
(2) Uprava Agencije je dužna u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti statut i ostale akte potrebne za rad Agencije.
Članak 21.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 450-02/94-01/04
Zagreb, 25. svibnja 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti